Νόμος 4014/11 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όλες οι αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις, οι οποίες δεν θα υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος, είναι κατεδαφιστέες.

 

2. Η Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων, που συστάθηκε με το νόμο 3818/2010 μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων και υπάγεται απευθείας στο Γενικό Επιθεωρητή της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφοι 4, 5, 6 και 7 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001) και του προεδρικού διατάγματος 165/2003 (ΦΕΚ 137/Α/2003).

 

3. Οι αρμοδιότητες της Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων, εκτός αυτών που έχουν δοθεί στην Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων, επεκτείνονται σε όλα τα δάση, τις δασικές, αναδασωτέες και δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις, καθώς επίσης και σε άλλα ευαίσθητα οικοσυστήματα, στον αιγιαλό - παραλία, σε ποτάμια, λίμνες και ρέματα, σε αρχαιολογικούς χώρους και εν γένει σε προστατευόμενες περιοχές της χώρας, σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα Γ' της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. Ειδικότερα η Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων έχει αρμοδιότητα για:

 

α) τον εντοπισμό και τον έλεγχο αυθαίρετων επεμβάσεων και κατασκευών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες οι οποίες μεριμνούν για την έκδοση των πράξεων απομάκρυνσης των αυθαιρέτων, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία,

 

β) την παρακολούθηση των διαδικασιών καθαίρεσης και κατεδάφισης και την εκτέλεση των σχετικών πράξεων και

 

γ) τη μέριμνα για την απομάκρυνση των αυθαιρέτων κατασκευών και για την ορθή διάθεση των οικοδομικών αποβλήτων (μπάζων) και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος από τυχόν περιβαλλοντική ζημιά.

 

4. Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων εκτελεί τις αποφάσεις κατεδάφισης, με δικά της μηχανικά μέσα ή με μέσα ιδιωτικών επιχειρήσεων, μετά από σύναψη σχετικών συμβάσεων και σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της αποκεντρωμένης διοίκησης. Για το σκοπό αυτόν, τηρείται σε κάθε αποκεντρωμένη Διοίκηση μητρώο, στο οποίο εγγράφονται οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, που έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν πρωτόκολλα κατεδάφισης. Το μητρώο αυτό διαβιβάζεται στις κατά τόπους αστυνομικές αρχές.

 

Σε κάθε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των αποφάσεων κατεδάφισης λόγω της άρνησης των ιδιωτικών επιχειρήσεων να συνάψουν τις σχετικές συμβάσεις η Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων ενημερώνει πάραυτα τις αρμόδιες και τις οικείες Αστυνομικές Αρχές, οι οποίες και θα αναλαμβάνουν την κίνηση της διαδικασίας πολιτικής επιστράτευσης του άρθρου 41 του νόμου 3536/2007 σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επιβάλλεται και πρόστιμο ύψους από 6.000 € έως 10.000 € στις παραπάνω επιχειρήσεις.

 

Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων μπορεί επίσης να προβεί σε κατεδάφιση με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών μετά από σύναψη σχετικών συμβάσεων με εξειδικευμένες εταιρείες.

 

Οι Αστυνομικές Αρχές οφείλουν να παράσχουν τη συνδρομή τους για την πραγματοποίηση της κατεδάφισης, εφόσον τους ζητηθεί. Ανάλογη υποχρέωση έχουν και οι λοιπές κρατικές αρχές όπως και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κυρίως με τη διάθεση μηχανικών μέσων και προσωπικού.

 

Στην περίπτωση που κατά την αυτοψία της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων ή των άλλων αρμόδιων Υπηρεσιών βρεθούν εργαζόμενοι να εκτελούν οποιαδήποτε εργασία κατασκευής αυθαίρετου ή άλλης παράνομης επέμβασης, για αυτούς ακολουθείται αυτόφωρη διαδικασία και γίνεται σχετική αναγγελία στον ασφαλιστικό τους φορέα. Στην περίπτωση που βρεθούν μηχανικά μέσα ή άλλα υλικά (ξυλότυπος, μεταλλότυπος) κατάσχονται. Αυτά εκποιούνται μετά την επικύρωση της κατάσχεσης από το αρμόδιο δικαστήριο και σε περίπτωση αγόνου της εκποιήσεως, καταστρέφονται. Το προκύπτον από την εκποίηση τίμημα κατατίθεται στο Πράσινο Ταμείο και στην περίπτωση που αφορά σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις ή δημόσιες χορτολιβαδικές, υπέρ του ειδικού φορέα δασών του Πράσινου Ταμείου. Ως μεσεγγυούχος και ευθυνόμενος για τη φύλαξη των κατασχεμένων υλικών, ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων.

 

Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων συνεργάζεται με τον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεως Ελλάδος και την εταιρεία Κτηματολόγιο Ανώνυμη Εταιρεία για την ανάθεση τηλεπισκόπησης ή αεροφωτογράφησης της χώρας, καθώς και για τη χρήση των παραπάνω μεθόδων σε περιοχές προτεραιότητας της χώρας προκειμένου να παρακολουθούνται οι μεταβολές στη δόμηση και να εντοπίζονται έγκαιρα τυχόν αυθαίρετες κατασκευές. Δυνάμει των διατάξεων του νόμου 3882/2010, η Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων μπορεί να αξιοποιήσει τα αρχεία αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων, καθώς και πάσης φύσεως χαρτογραφικό υλικό στην κατοχή φορέων του Δημοσίου προκειμένου να εντοπίσει αυθαίρετα για τα οποία δεν έγινε τακτοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 49 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011).

 

5. Ο κύριος κτίσματος που κρίνεται ως κατεδαφιστέο, βαρύνεται με τη δαπάνη κατεδάφισης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος χώρου. Το ποσό της παραπάνω δαπάνης καταλογίζεται με απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων και βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.

 

6. Τροποποιούνται οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 7 του νόμου 3818/2010 ως εξής:

 

{3. Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων συγκροτείται σε δύο τομείς, Νοτίου και Βορείου Ελλάδας, με χωρική αρμοδιότητα κατά αντιστοιχία των υφιστάμενων τομέων της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. Στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων συστήνονται σαράντα μία οργανικές θέσεις προσωπικού, οι οποίες πληρώνονται είτε με υπαλλήλους, μόνιμους ή αορίστου χρόνου, που αποσπώνται για μία τριετία και η οποία μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από πρόταση του Ειδικού Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή μετατάσσονται από το Δημόσιο και από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή και από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με αντίστοιχη κατάργηση της οργανικής θέσης, την οποία είχε ο μετατασσόμενος.

 

Οι αποσπώμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης πλην αυτών που συνδέονται με την ενεργό άσκηση των καθηκόντων τους. Το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων κατανέμεται στους τομείς με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

4. Οι θέσεις του προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων κατανέμονται ως εξής:

 

1 θέση Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων, υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Πολιτικών Μηχανικών ή Τοπογράφων Μηχανικών ή Δασολόγων με Α' βαθμό, ως Βοηθός Γενικού Επιθεωρητή.
2 θέσεις Προϊσταμένων των Τομέων της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων, ως Επιθεωρητές, του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Πολιτικών Μηχανικών ή Τοπογράφων Μηχανικών ή Δασολόγων με Α' βαθμό.
28 θέσεις Επιθεωρητών τακτικού προσωπικού με τις παρακάτω ειδικότητες:

- 8 θέσεις του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

- 4 θέσεις κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών.

- 4 θέσεις κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τοπογράφων Μηχανικών ή Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών.

- 4 θέσεις του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δασολόγων, οι οποίες μπορούν να καλύπτονται και από γεωπόνους εφόσον υπάρχει αδυναμία εξεύρεσης Δασολόγων.

- 4 θέσεις του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος (Περιβαλλοντολόγοι ή Μηχανικοί Περιβάλλοντος).

- 4 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών ή Δομικών Έργων.

10 θέσεις Διοικητικού και Τεχνικού προσωπικού με τις παρακάτω ειδικότητες:

- 4 θέσεις κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού.

- 2 θέσεις κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομολόγων.

- 2 θέσεις κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής.

- 2 θέσεις κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Νομικών.

 

Οι προϊστάμενοι της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων λαμβάνουν την ειδική πρόσθετη αμοιβή του στοιχείου β' του άρθρου 1 της κοινής απόφασης [Α] των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων 2/51476/0022 (ΦΕΚ 1813/Β/2007) και οι Επιθεωρητές λαμβάνουν την ειδική πρόσθετη αμοιβή του στοιχείου γ' του άρθρου 1 της παραπάνω κοινής απόφασης και υπόκεινται σε όλες τις ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί σχετικά. Η παράγραφος 5 του άρθρου 7 του νόμου 3818/2010 καταργείται.

 

Στους Επιθεωρητές μπορεί επίσης να ανατίθενται, πέραν των καθηκόντων του παρόντος, και αρμοδιότητες του Γ' Τμήματος της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, καθώς και αρμοδιότητες εφαρμογής περιβαλλοντικής ευθύνης.}

 

7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 114 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του νόμου 2880/2001 (ΦΕΚ 9/Α/2001), τροποποιείται ως εξής:

 

{2. α) Ανεγερθείσες ή ανεγειρόμενες οικοδομές, κτίσματα και πάσης φύσεως εγκαταστάσεις στις ανωτέρω εκτάσεις κατεδαφίζονται υποχρεωτικά, κατόπιν αποφάσεως του οικείου Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

β) Οι τελεσίδικες αποφάσεις κατεδάφισης διαβιβάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων, προκειμένου αυτή στη συνέχεια να προβεί στην εκτέλεση τους με τη συνδρομή των αρμόδιων υπηρεσιών.}

 

Στο άρθρο 28 του νόμου 4014/2011 όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 12 και 13 του άρθρου 49 του νόμου 4030/2011, προστίθεται παράγραφος 8 η οποία έχει ως εξής:

 

8. Οι τελεσίδικες αποφάσεις κατεδάφισης που αφορούν αυθαίρετα κτίσματα των περιπτώσεων α)α', β)β', γ)γ', ε)ε', στ)στ', ζ)ζ' και β' της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του νόμου 4014/2011, εκτελούνται με ευθύνη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 280 του νόμου 3852/2010 με το συντονισμό, την παρακολούθηση και τη συνδρομή της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με το άρθρο 39 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.