Νόμος 4147/13 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Τροποποιητικές διατάξεις της μεταναστευτικής νομοθεσίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 10 του άρθρου 1 του νόμου 4018/2011 (ΦΕΚ 215/Α/2011) αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και του, κατά περίπτωση, αρμοδίου Υπουργού, δύναται να ανατεθεί και σε δημόσιο φορέα η εκτύπωση των αδειών διαμονής ενιαίου τύπου πολιτών τρίτων χωρών, υπό τη μορφή αυτοτελούς εγγράφου, της παραγράφου 1, που εκδίδονται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών και τις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας. Με την ανωτέρω απόφαση καθορίζονται επίσης οι προδιαγραφές ασφάλειας των ως άνω αδειών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) 1030/2002, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) 380/2008, καθώς και θέματα σχετικά με την προμήθεια των εντύπων και του λοιπού αναγκαίου υλικού, τη διαδικασία εκτύπωσης, τη διαβίβασή τους από και προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών καθορίζεται τέλος, το οποίο αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και καταβάλλεται από τον υπήκοο τρίτης χώρας κατά την παραλαβή της άδειας διαμονής, ανεξάρτητα από την ειδικότερη κατηγορία αυτής, αντιστοιχεί δε στο κόστος προμήθειας, εκτύπωσης, ασφαλούς διακίνησης και διαχείρισης της κάρτας, καθώς και κάθε άλλης σχετικής δαπάνης. Το τέλος είναι ανεξάρτητο από τα παράβολα του άρθρου 92 του νόμου 3386/2005 (ΦΕΚ 212/Α/2005), το δε ύψος αυτού, καθώς και οι λεπτομέρειες είσπραξης και εμφάνισής του στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού καθορίζονται με την ίδια απόφαση.}

 

2. Η παράγραφος 12 του άρθρου 1 του νόμου 4018/2011 (ΦΕΚ 215/Α/2011) καταργείται.

 

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του νόμου 4018/2011 (ΦΕΚ 215/Α/2011), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι προβλεπόμενες στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του παρόντος κοινές υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες διενεργείται η μεταφορά της αρμοδιότητας παραλαβής αιτήσεων για την έκδοση ή την ανανέωση άδειας διαμονής και επίδοσης των σχετικώς εκδιδόμενων αποφάσεων από τους δήμους της Χώρας στις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, εκδίδονται εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Με την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, επέρχεται αυτοδικαίως η μεταφορά των σχετικών αρμοδιοτήτων.}

 

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του νόμου 3386/2005 (ΦΕΚ 212/Α/2005), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 42 του νόμου 3907/2011 (ΦΕΚ 7/Α/2011), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, επιτρέπεται να χορηγείται άδεια διαμονής για λόγους ανθρωπιστικής φύσεως σε υπηκόους τρίτων χωρών που εμπίπτουν σε κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες, εφόσον αυτοί δεν αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια:}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 139 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014).

 

5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 23 του νόμου 3386/2005 (ΦΕΚ 212/Α/2005), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, επιτρέπεται να χορηγείται σε υπήκοο τρίτης χώρας, μέλος ξένης αρχαιολογικής σχολής, η επιστημονική δραστηριότητα της οποίας υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, άδεια διαμονής για εργασία στο πλαίσιο της δραστηριότητας της σχολής, εφόσον προηγουμένως έχει λάβει ειδική θεώρηση εισόδου από την αρμόδια ελληνική προξενική αρχή του τόπου κατοικίας του.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 139 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014).

 

6. H παράγραφος 1 του άρθρου 89 του νόμου 3386/2005 (ΦΕΚ 212/Α/2005), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 παράγραφος 3 του νόμου 3907/2011 (ΦΕΚ 7/Α/2011), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών συνιστώνται πέντε Επιτροπές Μετανάστευσης, οι οποίες γνωμοδοτούν σχετικά με τη συνδρομή σε πολίτες τρίτων χωρών ιδιαίτερων δεσμών με την κοινωνική ζωή της χώρας, προκειμένου να χορηγηθεί άδεια διαμονής, καθώς και σε κάθε περίπτωση που παραπέμπεται σε αυτές στο πλαίσιο χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Με απόφαση του ιδίου συγκροτούνται οι Επιτροπές και ορίζονται ο πρόεδρος, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη τους και οι γραμματείς με τους αναπληρωτές τους. Κάθε μία από αυτές αποτελείται από:

 

α. Τρεις υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

β. Έναν εκπρόσωπο της Κοινωνίας των Πολιτών, που προτείνει η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

γ. Έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος.

 

Καθήκοντα εισηγητών στις Επιτροπές Μετανάστευσης ασκούν οι υπάλληλοι της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών που χειρίζονται τους σχετικούς φακέλους. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορούν να συνιστώνται περισσότερες των προβλεπομένων, ανωτέρω, Επιτροπών, εφόσον τούτο επιβάλλεται για την ταχύτερη διεκπεραίωση των σχετικών υποθέσεων.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 139 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.