Νόμος 4038/12 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων και της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 109 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) προστίθεται παράγραφος 8, που έχει ως εξής:

 

{8. Η ζημία που υφίσταται κατά τη συγχώνευση κοινωφελών επιχειρήσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) σε νέα κοινωφελή επιχείρηση ή Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης, μεταφέρεται στον ισολογισμό έναρξης της νέας επιχείρησης. Το μέρος της ζημίας αυτής, για το οποίο υπήρχε δικαίωμα μεταφοράς από τα συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα στα επόμενα έτη με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, μεταφέρεται για συμψηφισμό με βάση τις διατάξεις του ίδιου ως άνω άρθρου.}

 

2. Το Δημόσιο, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις ή αμιγείς δημοτικές επιχειρήσεις που υπόκεινται στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (νόμος 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/2000)) και εφόσον αποδεδειγμένα δεν επέβαλαν Φόρο Προστιθέμενης Αξίας κατά την είσπραξη των αμοιβών τους από τους αντισυμβαλλόμενους, δεν υποχρεούνται να αποδώσουν το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας που αναλογεί στις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν μέχρι 31-12-2011.

 

Πράξεις επιβολής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ή προστίμων που αφορούν στις παραπάνω υπηρεσίες και έχουν εκδοθεί για την ανωτέρω χρονική περίοδο, εφόσον δεν έχουν καταστεί με οποιονδήποτε τρόπο οριστικές μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, παύουν να ισχύουν.

 

Ποσά που έχουν βεβαιωθεί βάσει πράξεων, που σύμφωνα με τα ανωτέρω παύουν να ισχύουν, διαγράφονται.

 

Ποσά που καταβλήθηκαν για την αιτία αυτή δεν επιστρέφονται ούτε συμψηφίζονται.

 

3. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του νόμου 2238/1994 και το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του νόμου 2238/1994 καταργούνται.

 

Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν εφαρμογή για διανεμόμενα μερίσματα ή κέρδη οικονομικού έτους 2011 (διαχειριστικής περιόδου 2010) και μετά.

 

4. Επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 2‰ στο δανεισμό μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών που πραγματοποιείται εξωχρηματιστηριακά, μη υπαγόμενης της σχετικής σύμβασης και κάθε συναφούς πράξης σε τέλος χαρτοσήμου. Ο φόρος αυτός υπολογίζεται επί της αξίας των μετοχών που δανείζονται και βαρύνει τον δανειστή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, χωρίς να εξετάζεται η ιθαγένεια και ο τόπος που διαμένουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τους και ανεξάρτητα αν έχουν απαλλαγή από οποιονδήποτε φόρο ή τέλος από διατάξεις άλλων νόμων. Για την απόδοση του φόρου αυτού έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του νόμου 2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α/1998).

 

5. Ο τίτλος και οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 6 και 8 του άρθρου 70Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος τροποποιούνται ως εξής:

 

α) Στον τίτλο του άρθρου 70Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος μετά τη λέξη Ελέγχων τίθενται οι λέξεις και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

 

β) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Συνιστάται στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών πενταμελής Επιτροπή αποτελούμενη από δύο πρώην ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς ή πρώην λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εκ των οποίων ο ένας ως Πρόεδρος, έναν υπάλληλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, προϊστάμενο οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης, έναν υπάλληλο του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, προϊστάμενο οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης και έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).}

 

γ) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Έργο της Επιτροπής αυτής είναι η διοικητική επίλυση των μετά από έλεγχο φορολογικών διαφορών σε κάθε φορολογικό αντικείμενο, εφόσον η αμφισβητούμενη από τον υπόχρεο διαφορά του κύριου φόρου, τέλους, εισφοράς ή προστίμου υπερβαίνει το ποσό των 50.000 ευρώ.}

 

δ) Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3, μετά τις λέξεις εφόσον η προστίθενται οι λέξεις αμφισβητούμενη κατά τα ως άνω.

 

ε) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4, μετά τη λέξη ορθότητά της, προστίθενται οι λέξεις ως προς τον κύριο φόρο, τέλος ή εισφορά ή ως προς τον καταλογισμό της οικείας παράβασης,.

 

στ) Στο τέλος της παραγράφου 4 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Η Επιτροπή επιλαμβάνεται της διοικητικής επίλυσης του συνόλου των διαφορών των καταλογιστικών πράξεων που αφορούν τον ίδιο έλεγχο, εφόσον η διαφορά σε μία τουλάχιστον από αυτές καθιστά την Επιτροπή αρμόδια ή αποκλειστικά αρμόδια για τη διοικητική επίλυση αυτής.}

 

ζ) Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 6 πριν την τελεία τίθενται οι λέξεις πριν από τη συζήτηση αυτής στο υφιστάμενο όργανο.}

 

η) Η παράγραφος 8 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Γραμματειακή υποστήριξη στην Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών παρέχεται από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. Με πράξη του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ως εισηγητές ενώπιον της Επιτροπής μπορούν να ορίζονται προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου τμήματος της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών. Επίσης, ως εισηγητές μπορούν να ορίζονται κατά τα ανωτέρω και επόπτες ελέγχου ή προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου τμήματος ή προϊστάμενοι Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου του άρθρου 39 του νόμου 1914/1990 (ΦΕΚ 178/Α/1990), όπως ισχύει, για τις υποθέσεις της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Μεγάλων Επιχειρήσεων, των Ελεγκτικών Κέντρων και των Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου του άρθρου 39 του νόμου 1914/1990, για τις λοιπές δε υποθέσεις και επόπτες ελέγχου ή προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου τμήματος των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών του Νομού Αττικής.}

 

6. Αιτήσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 70Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που έχουν υποβληθεί πριν την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων προς την Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών διαβιβάζονται σε αυτή, μέσω της αρμόδιας φορολογικής αρχής, εφόσον η Επιτροπή είναι αρμόδια ή αποκλειστικά αρμόδια για να επιληφθεί της διοικητικής επίλυσης των διαφορών. Αν έχει υποβληθεί προγενέστερα άλλη αίτηση διοικητικής επίλυσης της διαφοράς σε άλλο υφιστάμενο όργανο, η αίτηση προς την Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών διαβιβάζεται σε αυτήν, εφόσον ο φορολογούμενος παραιτηθεί από την προγενέστερη αίτηση, πριν από τη συζήτηση αυτής στο υφιστάμενο όργανο. Υποβληθείσες αιτήσεις διοικητικής επίλυσης των διαφορών σε άλλα υφιστάμενα όργανα, οι οποίες εκκρεμούν σε αυτά κατά την 27-10-2011, διαβιβάζονται στην Επιτροπή, εφόσον αυτή είναι αποκλειστικά αρμόδια για τη διοικητική επίλυση των διαφορών.

 

Εκκρεμείς κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου αιτήσεις διοικητικής επίλυσης των διαφορών σε άλλα υφιστάμενα όργανα διαβιβάζονται στην Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, εφόσον από τον ίδιο φορολογικό έλεγχο εκκρεμεί, κατά την ημερομηνία αυτή, ενώπιον της Επιτροπής αίτηση του φορολογούμενου για διοικητική επίλυση διαφοράς.

 

7. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του νόμου [Ν] 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/2001), μετά το εδάφιο Τα πρόσωπα αυτά, για τη λειτουργία των κεντρικών συστημάτων ή άλλων μέσων θέρμανσης, θα χρησιμοποιούν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) κίνησης προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Τα ως άνω νομικά πρόσωπα με επαγγελματική εγκατάσταση σε κοινό κτίριο με άλλα πρόσωπα παραλαμβάνουν αρχικά πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) και φωτιστικό πετρέλαιο για χρήση ως καύσιμα θέρμανσης, κατά την ως άνω οριζόμενη χρονική περίοδο, με συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που ορίζεται σε 60 € ανά χιλιόλιτρο και στη συνέχεια καταβάλλουν τη διαφορά του συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που αναλογεί στις περιπτώσεις ζ' και ι)α' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και του ως άνω οριζόμενου χαμηλού συντελεστή, του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας που αναλογεί σε αυτήν και των λοιπών επιβαρύνσεων.

 

Η καταβολή των συμπληρωματικών φορολογικών επιβαρύνσεων πραγματοποιείται μέχρι και την 20η Ιανουαρίου για τις καταναλωθείσες ποσότητες καυσίμων θέρμανσης της περιόδου από 15ης Οκτωβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους και μέχρι και την 20η Μαΐου, για τις ποσότητες της περιόδου από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30η Απριλίου του ίδιου έτους.}

 

8. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α/2011) προστίθενται περιπτώσεις ι)στ' και ι)ζ', ως εξής:

 

{ι)στ) τον εκπρόσωπο της Τράπεζας της Ελλάδος ή τον αναπληρωτή του,

ι)ζ) τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.}

 

9. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 55 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011), προστίθενται υποπαράγραφοι β' και γ' και οι υφιστάμενες β', γ' και δ' αναριθμούνται σε δ', ε' και στ' ως εξής:

 

{β) Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατόν να καταργούνται περιφερειακές οργανικές μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών, οποιουδήποτε επιπέδου και οι αρμοδιότητές τους να μεταφέρονται και να ασκούνται από άλλη περιφερειακή οργανική μονάδα της περιφερειακής ενότητας της έδρας του οικείου νομού ή άλλης περιφερειακής ενότητας του ίδιου νομού ή της οικείας ή άλλης περιφέρειας, εξαιρουμένων των οργανικών μονάδων των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, όπου με όμοιες αποφάσεις είναι δυνατόν να ορίζονται περισσότερες της μίας οργανικές μονάδες, στις οποίες μεταφέρονται και ασκούνται οι παραπάνω αρμοδιότητες.

 

γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζεται ή να ανακαθορίζεται η εσωτερική διάρθρωση των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και να συστήνονται ή να καταργούνται οργανικές μονάδες επιπέδου τμήματος, υποδιεύθυνσης ή διεύθυνσης.}

 

10. Στην παράγραφο 14 του άρθρου 55 του νόμου 4002/2011, πριν τη λέξη αναστέλλεται τίθενται οι λέξεις καταργείται ή.

 

11. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 46 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά, για τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές της διαχειριστικής χρήσης του 2011 που εισπράττει καθυστερημένα ο δικαιούχος σε έτος μεταγενέστερο από τις επιχειρήσεις στις οποίες απασχολείται και ακόμα και αν έγινε επίσχεση εργασίας από τους μισθωτούς ή ο εργοδότης κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης, χρόνος απόκτησής τους είναι ο χρόνος στον οποίο εισπράττονται, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στον δικαιούχο για την ανωτέρω διαχειριστική χρήση.}

 

12. Η παράγραφος 3 του άρθρου 21 του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του νόμου 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010) και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 της από 16-12-2011 πράξης νομοθετικού περιεχομένου Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού 2011 (ΦΕΚ 262/Α/2011) τροποποιείται ως εξής:

 

{3. Για την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται ότι θα βαρύνουν είτε τμηματικά είτε εξ ολοκλήρου τα επόμενα έτη του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής συμπεριλαμβανομένων και των μισθώσεων ακινήτων και υπερβαίνουν ετησίως το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ κατά Κωδικό Αριθμό Εξόδου του προϋπολογισμού, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομικών για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης. Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται έγκριση του εποπτεύοντος Υπουργού για την ανάληψη υποχρεώσεων που θα βαρύνουν είτε τμηματικά είτε εξ ολοκλήρου τα επόμενα έτη του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής συμπεριλαμβανομένων και των μισθώσεων ακινήτων και υπερβαίνουν το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Το συνολικό ποσό και η διάρκεια της επιβάρυνσης αναφέρονται: α) στη διοικητική πράξη ανάληψης της υποχρέωσης και β) στο διαπιστωτικό έγγραφο της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας του φορέα που εξετάζει τη νομιμότητα και κανονικότητα της δαπάνης.

 

Το ανωτέρω ποσό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

 

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή για τις δαπάνες του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που εκδίδεται εντός του πρώτου μήνα κάθε οικονομικού έτους καθορίζεται κατά φορέα και συλλογική απόφαση το συνολικό ύψος των πιστώσεων του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων που θα διατεθεί κατά τη διάρκειά του για την εκτέλεση συνεχιζόμενων από τα προηγούμενα έτη έργων.

 

Κάθε τροποποίηση του αρχικού σχεδιασμού για τα συνεχιζόμενα έργα και η ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εφόσον οι πιστώσεις που θα διατεθούν εντός του έτους για την υλοποίησή τους δεν υπερβαίνουν το όριο των ετήσιων συνολικών πιστώσεων του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων. Με όμοια απόφαση μπορεί να γίνεται ανακατανομή εγκεκριμένων με συλλογικές αποφάσεις ετήσιων πιστώσεων έργων μεταξύ φορέων υλοποίησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και εντός του αυτού φορέα υλοποίησης εφόσον οι πιστώσεις που αντιστοιχούν στα έργα αυτά είναι ισοδύναμες.}

 

13. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 3920/2011 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

 

{α) Τα ποσά που έχουν καταβληθεί από το λογαριασμό αποκρατικοποιήσεων στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών ως προσωρινή ταμειακή διευκόλυνση για την κάλυψη διαφόρων υποχρεώσεών του μέχρι να καταστεί εφικτή η δανειοδότηση του Οργανισμού με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, συμψηφίζονται με τις έναντι του Δημοσίου απαιτήσεις των εταιρειών του ομίλου Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών που δημιουργήθηκαν, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 παράγραφος 9 του νόμου [Ν] 2669/1998 και των άρθρων 20 και 25 του νόμου 2072/1992 μέχρι 31-12-2010. Το απομένον υπόλοιπο ποσό των μέχρι 31-12-2010 απαιτήσεων του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών από το Δημόσιο διαγράφεται από τις οικονομικές καταστάσεις και καθίσταται εκ μέρους των εταιρειών του Ομίλου Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών μη απαιτητό.

 

β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.}

 

14. Μετά το άρθρο 67 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται άρθρο 67Β ως εξής:

 

{Άρθρο 67Β: Έμμεσες τεχνικές ελέγχου

 

1. Ο προσδιορισμός των αποτελεσμάτων με έλεγχο μπορεί να διενεργείται και με την εφαρμογή μιας ή περισσοτέρων από τις κατωτέρω τεχνικές ελέγχου:

 

α) της αρχής των αναλογιών,

β) της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου,

γ) της καθαρής θέσης του φορολογούμενου,

δ) της σχέσης της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών και

ε) το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά.

 

Με τις πιο πάνω τεχνικές μπορούν να προσδιορίζονται τα ακαθάριστα έσοδα, οι εκροές του επιτηδευματία, τα φορολογητέα κέρδη και ο οφειλόμενος Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, βάσει των γενικά παραδεκτών αρχών και τεχνικών της Ελεγκτικής.

 

2. Τα προσδιοριζόμενα, με τις τεχνικές ελέγχου της προηγούμενης παραγράφου, ακαθάριστα έσοδα λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό των λοιπών φορολογιών. Για το κόστος που αναλογεί στην προσαύξηση των ακαθαρίστων εσόδων, που προσδιορίζονται με τις πιο πάνω τεχνικές, εκπίπτεται ο αναλογών σε αυτούς Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.

 

3. Εφόσον το αποτέλεσμα του ελέγχου έχει εξαχθεί με την εφαρμογή του τεχνικού ελέγχου της παραγράφου 1, ο Προϊστάμενος της ελεγκτικής μονάδας, πριν την έκδοση της πράξης καταλογισμού του φόρου, καλεί τον υπόχρεο σε ακρόαση, ο οποίος δικαιούται σε ανταπόδειξη.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται το ειδικότερο περιεχόμενο τεχνικών ελέγχου της παραγράφου 1, ο τρόπος εφαρμογής τους και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.}

 

15. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Στις ανώνυμες εταιρίες και στις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί φορολογικό πιστοποιητικό σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω, διενεργείται κατά προτεραιότητα φορολογικός έλεγχος από την αρμόδια φορολογική αρχή και επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση πρόστιμο από 10.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του νόμου 2523/1997 ανάλογα με τα ακαθάριστα έσοδα που έχουν πραγματοποιήσει κατά την ελεγχόμενη διαχειριστική περίοδο.}

 

16. Το εδάφιο β' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Διατάξεις νόμων, κανονιστικές πράξεις και ερμηνευτικές εγκύκλιοι που αντιβαίνουν στα προβλεπόμενα στα άρθρα 2 και 3 του νόμου αυτού καταργούνται.}

 

17. Αποδοχές από δεδουλευμένη υπερωριακή απογευματινή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία, που παρασχέθηκε για το χρονικό διάστημα από 01-01-2011 μέχρι 31-12-2011 από το προσωπικό της 2/10389/022/31-01-2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών καταβάλλονται σε αυτό κατ' εξαίρεση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, εφόσον δεν υπάρχει υπέρβαση των ορίων που τίθενται από την ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003), όπως αυτές ίσχυαν εκάστοτε για κάθε επί μέρους μήνα.

 

18. Μετά την παράγραφο 9 του άρθρου 26 του νόμου 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α/1990) προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:

 

{10. Χορηγείται στον συναλλασσόμενο οφειλέτη αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, εφόσον το σύνολο των βεβαιωμένων και εκκαθαρισμένων χρεών του προς το Δημόσιο είναι μικρότερο από το σύνολο των βεβαιωμένων και εκκαθαρισμένων χρηματικών απαιτήσεών του κατά του Δημοσίου από οποιαδήποτε αιτία και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 83 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974 (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων) περί συμψηφισμού. Η ισχύς του αποδεικτικού στην περίπτωση αυτή ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του παρόντος.}

 

19. α. Προστίθεται τελευταίο εδάφιο στο άρθρο 25 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011), όπως αυτό ισχύει, το οποίο έχει ως ακολούθως:

 

{Οι διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων του παρόντος άρθρου δεν αφορούν τις αποσπάσεις σε νομικά πρόσωπα των άρθρων 1 παράγραφος 4, 60 του νόμου 590/1977 (ΦΕΚ 146/Α/1977), 26 του νόμου 3432/2006 (ΦΕΚ 14/Α?2006), 44 του νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/2010) και του βασιλικού διατάγματος της [ΒΔ] 25-01-1843 (ΦΕΚ 4/Α/1843) και σε νομικά πρόσωπα της ίδιας κατηγορίας με τα ανωτέρω ή εποπτευόμενα από αυτά.}

 

β. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 01-01-2012.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.