Νόμος 4046/12 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Ρυθμίσεις θεμάτων φορολόγησης ομολόγων και συμπλήρωση διατάξεων των νόμων 3863/2010 και 2469/1997


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που κυρώθηκε με το νόμο 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994), προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Η ανταλλαγή ομολόγων από τον αρχικό κάτοχο τους με άλλους τίτλους, κατ' εφαρμογή προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, θεωρείται διακράτηση μέχρι την ημερομηνία λήξης των αρχικών ομολόγων για την απαλλαγή που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.}

 

2. Στο άρθρο 12 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που κυρώθηκε με το νόμο 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994), προστίθεται νέα παράγραφος 14 ως ακολούθως:

 

{14. Οι τόκοι που προκύπτουν από ομόλογα που εκδίδονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας, κατ' εφαρμογή προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, έχουν την ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τους τόκους που προκύπτουν από ομόλογα που εκδίδει το Ελληνικό Δημόσιο στην Ελλάδα. Για τους τόκους που προκύπτουν από τα ομόλογα αυτά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 11.}

 

3. Στο τέλος της περίπτωσης η' της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που κυρώθηκε με το νόμο 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994), προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Ως παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα νοούνται και τα χρηματοοικονομικά μέσα που εκδίδει το Ελληνικό Δημόσιο, κατ' εφαρμογή προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, η απόδοση των οποίων συνδέεται με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ρήτρες ΑΕΠ).}

 

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 38 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που κυρώθηκε με το νόμο 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{7. Τα κεφαλαιακά κέρδη που αποκτούν ατομικές επιχειρήσεις και υπόχρεοι που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 και οι οποίοι τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων από συναλλαγές σε παράγωγα προϊόντα των υποπεριπτώσεων γ)γ' έως ζ)ζ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2396/1996 (ΦΕΚ 73/Α/1996) και της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του νόμου [Ν] 3371/2005 (ΦΕΚ 178/Α/2005) ή από συναλλαγές σε προϊόντα του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης η' της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που διαπραγματεύονται στην αγορά παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο παραγώγων ή σε άλλη οργανωμένη αγορά, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος.}

 

5. α) Στο άρθρο 105 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, οι παράγραφοι που προστέθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του νόμου 3301/2004 (ΦΕΚ 263/Α/2004) ως παράγραφοι 15 και 16 αναριθμούνται σε 16 και 17 αντίστοιχα.

 

β) Στο άρθρο 105 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, οι παράγραφοι 13, 14, 15, 16 και 17, όπως αναριθμήθηκαν με την προηγούμενη περίπτωση, αναριθμούνται σε 14, 15, 16, 17 και 18 αντίστοιχα και προστίθεται νέα παράγραφος 13 που έχει ως εξής:

 

{13. Η χρεωστική διαφορά που προκύπτει σε βάρος των νομικών προσώπων από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ή εταιρικών ομολόγων, κατ' εφαρμογή προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, εκπίπτει σε ίσες δόσεις από τα ακαθάριστα έσοδα των διαχειριστικών περιόδων που μεσολαβούν μέχρι τη λήξη των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου που δόθηκαν σε ανταλλαγή, αρχής γενομένης από αυτή μέσα στην οποία πραγματοποιείται η ανταλλαγή των τίτλων και ανεξάρτητα από το χρόνο διακράτησής τους.}

 

6. Το πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011 και μετά των τραπεζών, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή που λειτουργούν στην Ελλάδα, κατά το μέρος που οφείλεται σε φόρο που έχει παρακρατηθεί επί τόκων ομολόγων ή εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου και ομολόγων ημεδαπών επιχειρήσεων, με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου συμψηφίζεται με το φόρο εισοδήματος διαδοχικώς στα 5 επόμενα οικονομικά έτη από τη δημιουργία του πιστωτικού υπολοίπου, κατά το υπόλοιπο που απομένει κάθε φορά. Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο που προέκυψε από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικών ετών 2011, 2012 και 2013 και δεν συμψηφίστηκε εντός των 5 ετών, συμψηφίζεται σε ισόποσες δόσεις εντός 10 ετών με οποιασδήποτε φύσεως φορολογικές υποχρεώσεις των τραπεζών, αρχής γενομένης από 01-01-2020.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 93 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 

7. Οι διατάξεις των άρθρων 39 και 39Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (νόμος 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994)), καθώς και του άρθρου 26 του νόμου 3728/2008 (ΦΕΚ 258/Α/2008), δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση ενδοομιλικών συναλλαγών, με αντικείμενο μεταβίβαση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, εφόσον τα ομόλογα αυτά ανταλλαγούν από τις επιχειρήσεις που τα αποκτούν, κατ' εφαρμογή του προγράμματος για την αναδιάταξη του ελληνικού χρέους.

 

Ως χρόνος απόκτησης των ομολόγων για την εφαρμογή του προηγουμένου εδαφίου λαμβάνεται η ημερομηνία που προκύπτει από τις εγγραφές στα φορολογικά βιβλία των επιχειρήσεων η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας εκκαθάρισης της ανταλλαγής των ομολόγων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 21 του νόμου 4056/2012 (ΦΕΚ 52/Α/2012) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου πρώτου της από 30-04-2012 πράξης νομοθετικού περιεχομένου.

 

8. (πρώην 7) Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010) προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Η απόφαση συμμετοχής ή μη των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης σε πρόγραμμα ανταλλαγής τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο τους με νέους τίτλους, κατ' εφαρμογή προγράμματος για την αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, τα μέλη του οποίου, κατά την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, δεν υπέχουν καμία ευθύνη, ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη.}

 

9. (πρώην 8) Στο τέλος της υποπαραγράφου γ' της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η απόφαση συμμετοχής ή μη του Κοινού Κεφαλαίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων σε πρόγραμμα ανταλλαγής τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, κατ' εφαρμογή προγράμματος για την αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Τράπεζας της Ελλάδος ως διαχειριστή του Κοινού Κεφαλαίου, η οποία, καθώς και τα στελέχη της, κατά την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, δεν υπέχουν καμία ευθύνη, ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη.}

 

10. (πρώην 9) Η απόφαση συμμετοχής ή μη, ημεδαπών εταιρειών και λοιπών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, καθώς και ημεδαπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, σε πρόγραμμα ανταλλαγής τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, ή άλλης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, κατ' εφαρμογή προγράμματος για την αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, ανήκει αποκλειστικά στο διοικητικό τους συμβούλιο και εάν δεν προβλέπεται από το νόμο ή τις οικείες καταστατικές διατάξεις τέτοιο, από το ανώτατο συλλογικό όργανο διοικήσεώς τους, κατά παρέκκλιση από τυχόν αντίθετη διάταξη νόμου ή καταστατικού. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή του συλλογικού οργάνου διοίκησης, κατά την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, δεν υπέχουν καμιά ευθύνη ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.