Νόμος 4049/12 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Ανασυγκρότηση της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Βίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 της διάταξης του άρθρου 41Α του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999), που προστέθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας που αποτελείται από 9 μέλη ως εξής:

 

α) 3 επιστήμονες κύρους με γνωστικό αντικείμενο τη νομική ή την ψυχολογία ή την κοινωνιολογία ή την πολιτική επιστήμη ή την παιδαγωγική ή την εγκληματολογία ή την επικοινωνία,

 

β) 3 εγνωσμένου κύρους στελέχη του αθλητικού χώρου, εκ των οποίων ο ένας μη εν ενεργεία αθλητής,

 

γ) 1 εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο οποίος προτείνεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης,

 

δ) 1 ανώτατο ή ανώτερο αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας, ο οποίος προτείνεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και

 

ε) 1 εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ο οποίος προτείνεται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

 

Τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Βίας με τους αναπληρωτές τους ορίζονται για θητεία τριών ετών με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται από τα μέλη της ο Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Βίας με τον αναπληρωτή του, καθώς και ο γραμματέας της, ο οποίος είναι υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

 

Οι αθλητικές ομοσπονδίες, επαγγελματικές ενώσεις και συλλογικοί φορείς εκπροσώπησης αθλητών, διαιτητών, προπονητών και φιλάθλων ορίζουν εκπροσώπους τους στη Διαρκή Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Βίας, οι οποίοι μπορούν να μετέχουν, κατά την κρίση της Επιτροπής ή κατόπιν αιτήσεώς τους για θέμα που αφορά στο άθλημά τους, στις συνεδριάσεις και εργασίες της ύστερα από κλήση αυτής, χωρίς δικαίωμα ψήφου.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 41Α του νόμου 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στον πρόεδρο, στον αναπληρωτή του, στον γραμματέα και στα μέλη της επιτροπής καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση, που ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι αποζημιώσεις, τα έξοδα και οι δαπάνες λειτουργίας του ειδικού σώματος παρατηρητών της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Βίας. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού θεσπίζεται κανονισμός λειτουργίας της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Βίας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού, μετά από γνώμη της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Βίας, συνιστάται ειδικό σώμα παρατηρητών της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Βίας.}

 

3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 41Α του νόμου 2725/1999 προστίθενται περιπτώσεις ι)α', ι)β' και ι)γ', ως εξής:

 

{ι)α) Τη συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές για την αντιμετώπιση του φαινομένου των προσυνεννοημένων αγώνων.

 

ι)β) Την παρακολούθηση της εφαρμογής των νόμων και των κανονισμών, που αφορούν στην αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα και τη σύνταξη ετήσιας σχετικής έκθεσης, η οποία υποβάλλεται, μέσω της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων.

 

ι)γ) Την εισήγηση, μετά το τέλος κάθε αγωνιστικής περιόδου, προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού για την υλική και / ή ηθική επιβράβευση διοργανωτριών αρχών πρωταθλημάτων ομαδικών αθλημάτων, Αθλητικών Ανώνυμων Εταιρειών ή Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών ή σωματείων, καθώς και αθλητών που επέδειξαν κατά την οικεία αγωνιστική περίοδο πρότυπη αθλητική συμπεριφορά και έμπρακτη συμμετοχή στην αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα και την καλλιέργεια και διάδοση των ιδεωδών του αθλητισμού.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.