Νόμος 4053/12 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) είναι αρμόδια για τη διαρκή μέτρηση και καταγραφή, σε επιλεγμένες θέσεις, των επιπέδων των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, που οφείλονται στο σύνολο των σταθμών κεραιών κάθε είδους.

 

2. Στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας δημιουργείται το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων, που έχει ως αρμοδιότητα το διαρκή έλεγχο της τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία όπως αυτά καθορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία, μέσω ενός διασυνδεδεμένου συστήματος σταθμών επεξεργασίας και σταθερών, κινητών και φορητών σταθμών μέτρησης των τιμών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, ονομαζόμενο εφεξής Δίκτυο και τη διαρκή ενημέρωση του κοινού.

 

3. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετά από εισήγηση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, καθορίζονται τα θέματα οργάνωσης, εγκατάστασης, χρηματοδότησης, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και λειτουργίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων και εκδίδεται Κανονισμός του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Κανονισμός εκδίδεται εντός προθεσμίας 6 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος και με αυτόν καθορίζονται:

 

α. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιλογής των φορέων που συνδέονται στο Δίκτυο.

 

β. Τα κριτήρια επιλογής της θέσης εγκατάστασης ή / και μετεγκατάστασης των σταθμών μέτρησης ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες.

 

γ. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία διαχείρισης, επέκτασης και συντήρησης του Δικτύου.

 

δ. Οι φορείς αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των μετρήσεων της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

 

ε. Η οργάνωση και παρακολούθηση από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως Περιφέρειες, Δήμοι, Πανεπιστήμια, πάροχοι ραδιοτηλεοπτικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, των μετρήσεων των τιμών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και η δημοσιοποίησή τους.

 

ζ. Η δημοσίευση περιοδικών εκθέσεων από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας σχετικά με τα αποτελέσματα των μετρήσεων της τήρησης των ορίων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

 

4. Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναλαμβάνει την αρχική δημιουργία και υποστήριξη του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων και είναι αρμόδια για να:

 

α. Σχεδιάζει και προγραμματίζει τις αναγκαίες μετρήσεις.

 

β. Λειτουργεί το πληροφοριακό σύστημα στο οποίο καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μετρήσεων.

 

γ. Αναλαμβάνει την παρουσίαση των δεδομένων των μετρήσεων σε κατάλληλα διαμορφωμένη ιστοσελίδα με τη μορφή απλών και κατανοητών διαγραμμάτων ανά γεωγραφική περιοχή.

 

δ. Μεριμνά για την καλή λειτουργία, τη συντήρηση και αναβάθμιση, εφόσον απαιτείται, όλου του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 40 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.