Νόμος 4056/12 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:

 

α) Τα άρθρα 2, 3, 4, 5 και 6 του νόμου 3698/2008 (ΦΕΚ 198/Α/2008).

β) Το άρθρο 4 του νόμου 3399/2005 (ΦΕΚ 89/Α/2005) καταργείται μετά τις 30-06-2012.

γ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 15 του νόμου 1579/1985 (ΦΕΚ 217/Α/1985), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 3698/2008 (ΦΕΚ 198/Α/2008) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφος 2 του άρθρου 13 του νόμου 3955/2011 (ΦΕΚ 89/Α/2011).

δ) Το άρθρο 2 της υπ' αριθμόν Υ1Β/2000/1995 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 343/Β/1995).

ε) Η υπ' αριθμόν 83840/3591/12-12-1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 1/Δ/1987).

στ) Οι δευτεροβάθμιες επιτροπές σταυλισμού, οι οποίες έχουν συσταθεί σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του νόμου 1579/1985, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 3698/2008 και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του νόμου 3955/2011 καταργούνται. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται γνωμοδότηση των δευτεροβάθμιων επιτροπών που καταργούνται, γνωμοδοτεί πλέον η επιτροπή σταυλισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 4.

ζ) Οποιαδήποτε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται από αυτόν.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.