Νόμος 4062/12 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Τροποποιήσεις του νόμου 4042/2012


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2)α του άρθρου 13 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παράγραφο 2 του άρθρου 55 του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), τροποποιείται ως εξής:

 

{2. α. Συνιστάται στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης εννεαμελές Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) στο οποίο συμμετέχουν:

 

ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ως Πρόεδρος,
ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής,
ο προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
ο προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
ο προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας,
ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της οικείας Περιφέρειας,
εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού που ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού εντός προθεσμίας 20 ημερών και επιλέγεται από τους προϊσταμένους των Εφορειών Αρχαιοτήτων των περιοχών χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης συγκροτείται από τα λοιπά μέλη.

 

Ως οικεία διεύθυνση θεωρείται η διεύθυνση της Περιφέρειας στην οποία εμπίπτει χωρικά το έργο. Σε περίπτωση που το έργο ή η δραστηριότητα εμπίπτει σε άνω της μίας Περιφέρειας, ως οικεία ορίζεται η Περιφέρεια εντός της οποίας χωροθετείται μεγαλύτερο τμήμα του έργου ή της δραστηριότητας.}

 

2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 60 του νόμου 4042/2012 η φράση στην παράγραφο 6)α του άρθρου 51 αντικαθίσταται από τη φράση στην παράγραφα 5)α του άρθρου 51,

 

3. Στο άρθρο 72 του νόμου 4042/2012 η φράση υπό την επιφύλαξη των άρθρων 49 παράγραφος 3 και 52 παράγραφος 6 αντικαθίσταται από τη φράση υπό την επιφύλαξη του άρθρου 49 παράγραφος 3.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.