Νόμος 3891/10 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Ρυθμίσεις για ακίνητη περιουσία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ύστερα από την έκδοση της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με ζητήματα κρατικών ενισχύσεων του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 93, 107, 108 και 109 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να μεταβιβαστεί το σύνολο της ακίνητης περιουσίας που ανήκει στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων της σιδηροδρομικής υποδομής, αυτοδικαίως κατά κυριότητα στο Δημόσιο. Η μεταβίβαση των ακινήτων πραγματοποιείται αυτοδικαίως χωρίς άλλη διατύπωση από τη δημοσίευση της προηγούμενης απόφασης. Μετά την ανωτέρω μεταβίβαση, το Δημόσιο, με τις αρμόδιες εκάστοτε υπηρεσίες, οργανισμούς ή εταιρίες, μεριμνά για την επέκταση του σιδηροδρομικού δικτύου, που αποτελεί την Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή, αποκτώντας τα αναγκαία προς τούτο ακίνητα κατά κυριότητα και διαθέτοντάς τα για τον ανωτέρω σκοπό. Εκκρεμείς διαδικασίες κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων υπέρ Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας με τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης συνεχίζονται και ολοκληρώνονται υπέρ του Δημοσίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο ΙΒ2.1 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 

2. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 16 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 41/2005 αντικαθίσταται ως εξής: Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή: η παραπάνω Σιδηροδρομική Υποδομή που βρίσκεται εντός της ελληνικής επικράτειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 60 του νόμου 4408/2016 (ΦΕΚ 135/Α/2016).

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, προσδιορίζονται τα ακίνητα που εξυπηρετούν λειτουργικά την Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή. Μέχρι τον προσδιορισμό των ακινήτων που εξυπηρετούν λειτουργικά την Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή, η ΓΑΙΑΟΣΕ λαμβάνει τη γνώμη του Διαχειριστή Υποδομής σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 5 του παρόντος για τις τεχνικές προδιαγραφές αξιοποίησης των ακινήτων που βρίσκονται εντός ζώνης δέκα πέντε μέτρων από τις σιδηροδρομικές γραμμές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 26 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 

4. Αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες του κατά την παράγραφο 3 προσδιορισμού των ακινήτων από την επιτροπή της ίδιας παραγράφου, ως εγκαταστάσεις και εξοπλισμός που αποτελούν την Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή νοούνται τα εξής:

 

α) τα στοιχεία που αποτελούν μέρος των κυρίων και υπηρεσιακών γραμμών της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής, συμπεριλαμβανομένης της απαλλοτριωμένης λωρίδας γης εκατέρωθεν της γραμμής στο βαθμό που αυτή εξυπηρετεί τις λειτουργικές ανάγκες του Διαχειριστή Σιδηροδρομικής Υποδομής όπως ενδεικτικώς παράλληλοι οδοί που εξυπηρετούν το έργο της συντήρησης,

 

β) οι γραμμές που βρίσκονται στο εσωτερικό των σταθμών επισκευής υλικού, στις αποθήκες ή στα αμαξοστάσια οχημάτων κινήσεως και των ιδιωτικών ή παρακαμπτηρίων γραμμών, καθώς και οι εγκαταστάσεις μηχανοστασίων και εργοστασίων που χρησιμοποιεί ο Διαχειριστής Σιδηροδρομικής Υποδομής για τη συντήρηση και επισκευή του τροχαίου υλικού που χρησιμοποιεί για το έργο του,

 

γ) γήπεδα που φιλοξενούν δραστηριότητες του Διαχειριστή Υποδομής,

 

δ) χωματουργικά, ιδίως επιχώματα, τάφροι, αύλακες και οπές αποστραγγίσεως, κτισμένες τάφροι, οχετοί, τοίχοι επικαλύψεως, φυτά προστασίας των πρανών κ.λ.π., κρηπιδώματα επιβατών και εμπορευμάτων, ερείσματα οδών και διαβάσεις πεζών, τοίχοι περιφράξεως, φράκτες εκ φυτών, φράκτες εκ πασσάλων, λωρίδες πυρασφάλειας, συσκευές για τη θέρμανση των κλειδιών, φράκτες αντιχιονικής προστασίας,

 

ε) τεχνικά έργα, όπως γέφυρες, αναχώματα και λοιπές διαβάσεις, σήραγγες, κεκαλυμμένες τάφροι και άλλες υπόγειες διαβάσεις, τοίχοι υποστηρίξεως και αντιστηρίξεως και έργα προστασίας από χιονοστιβάδες, λιθοπτώσεις κ.λ.π., ισόπεδες διαβάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των έργων για την ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας,

 

στ) επιδομές, ιδίως σιδηροτροχιές, αυλακωτές σιδηροτροχιές και αντιτροχιές, στρωτήρες, διαμήκεις στρωτήρες, μικρά εξαρτήματα συνενώσεως, λιθορριπές περιλαμβανομένου και του αμμοχάλικου,

 

ζ) κλειδιά, περιστρεφόμενες πλατφόρμες και άμαξες μεταφορτώσεως (με την εξαίρεση εκείνων που εξυπηρετούν αποκλειστικά τα οχήματα κινήσεως),

 

η) διαβάσεις για ταξιδιώτες και εμπορεύματα συμπεριλαμβανομένων και των οδών ή διαδρόμων προσβάσεως,

 

θ) εγκαταστάσεις ασφαλείας, σηματοδοτήσεως και τηλεπικοινωνιών για γραμμές, σταθμούς και σταθμούς διαλογής, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων παραγωγής, μετατροπής και διανομής της ηλεκτρικής ενεργείας για την υπηρεσία σηματοδοτήσεως και τηλεπικοινωνιών, κτίρια για τις ανωτέρω εγκαταστάσεις, τροχοπέδες γραμμών,

 

ι) εγκαταστάσεις φωτισμού για τη διευκόλυνση και την ασφάλεια της κυκλοφορίας των οχημάτων,

 

ι)α) συσκευές μετατροπής και μεταφοράς της ηλεκτρικής ενεργείας για την έλξη των αμαξοστοιχιών (δηλαδή υποσταθμοί, γραμμές παροχής ρεύματος από τους υποσταθμούς στις γραμμές επαφής, γραμμές επαφής και σχετικά υποστηρίγματα), τρίτη σιδηροτροχιά συμπεριλαμβανομένου και του υποβάθρου της,

 

ι)β) κτίρια για την εξυπηρέτηση της υποδομής,

 

ι)γ) ειδικότερα για τους σιδηροδρομικούς σταθμούς, ως τμήματα της σιδηροδρομικής υποδομής θεωρούνται μόνο τα μέρη των σταθμών στα οποία λειτουργούν δραστηριότητες σχετικές με τη διαχείριση της σιδηροδρομικής υποδομής και

 

ι)δ) τα εργοστάσια και τα μηχανοστάσια όπου πραγματοποιείται η συντήρηση και οι επισκευές του τροχαίου υλικού τρίτων, καθώς και οι χώροι σταυλισμού αυτού του τροχαίου υλικού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 24 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 

5. α) Η αποκλειστική διαχείριση, αξιοποίηση και εμπορική εκμετάλλευση όλων των ακινήτων του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, καθώς και αυτών που μεταβιβάζονται δια του παρόντος στο Δημόσιο αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη της ΓΑΙΑΟΣΕ, η οποία δικαιούται να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διαθέσεως για δικό της λογαριασμό και στο όνομά της.

 

β) Στην έννοια της ανωτέρω αρμοδιότητας της ΓΑΙΑΟΣΕ δεν περιλαμβάνονται οι διαχειριστικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη λειτουργία της σιδηροδρομικής υποδομής οι οποίες κατά την κείμενη νομοθεσία ανήκουν στον Διαχειριστή Υποδομής και παραμένουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του. Η αξιοποίηση και εν γένει εμπορική εκμετάλλευση των ακινήτων, που έχουν προσδιορισθεί, κατά την παράγραφο 3 ότι εξυπηρετούν λειτουργικά την Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή, εφόσον αυτή είναι δυνατή, ανήκει αποκλειστικά στη ΓΑΙΑΟΣΕ. Στην περίπτωση αυτή, η ΓΑΙΑΟΣΕ λαμβάνει προηγουμένως τη σύμφωνη γνώμη του Διαχειριστή Υποδομής ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές και τη λειτουργία των σχεδιαζόμενων κατασκευών, προκειμένου να μην τίθεται σε κίνδυνο ή να μην παρεμποδίζεται η δραστηριότητα του Διαχειριστή Υποδομής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 26 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 

6. α) Η ΓΑΙΑΟΣΕ δύναται να υπογράφει στο όνομά της και για δικό της λογαριασμό κάθε σύμβαση, ενοχική ή εμπράγματη, για την παραχώρηση της χρήσης, εκμετάλλευση με κάθε τρόπο, μεταβίβαση, επιβάρυνση με κάθε είδους βάρη και παραίτηση από δικαιώματα κάθε είδους, σχετικά με τα εν λόγω ακίνητα. Πριν από την υπογραφή οποιασδήποτε σύμβασης για τη μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ ή της ανήκει κατά κυριότητα, λαμβάνεται με μέριμνα της ΓΑΙΑΟΣΕ έγκριση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με κοινή υπουργική απόφαση. Το αυτό ισχύει και για συμβάσεις παραχώρησης της χρήσης ακινήτου με διάρκεια μεγαλύτερη των 30 ετών.

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΑΙΑΟΣΕ, μπορεί να παραχωρείται δωρεάν στο Διαχειριστή Υποδομής μετά από αίτημά του η χρήση εγκαταστάσεων και κτιρίων που είναι απαραίτητα για τη στέγαση των υπηρεσιών του και τη λειτουργία της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής.

 

β) Η αξιοποίηση των ακινήτων που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ γίνεται σύμφωνα με το Επιχειρησιακό της Σχέδιο που εγκρίνεται από τη Διυπουργική Επιτροπή Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005).

 

γ) Σε περιπτώσεις κατασκευής έργων ή δικτύων υποδομής του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Δημόσιας Επιχείρησης ή Οργανισμού, είναι δυνατόν να παραχωρούνται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας Αστικών Ακινήτων, Κτηματικών, Οικοδομικών, Τουριστικών και Συναφών Επιχειρήσεων που λαμβάνεται μετά από έγκριση του Διαχειριστή Υποδομής, στοιχεία της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής έναντι άλλων ίσης αξίας ανταλλαγμάτων ή ωφελειών της Ανώνυμης Εταιρείας Αστικών Ακινήτων, Κτηματικών, Οικοδομικών, Τουριστικών και Συναφών Επιχειρήσεων, του Διαχειριστή Υποδομής ή εύλογης αποζημίωσης, υπό τον όρο ότι εξασφαλίζεται η συνέχεια, η λειτουργία και η ασφάλεια της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής.

 

Στις περιπτώσεις αυτές, οι δαπάνες απαλλοτριώσεων, κατασκευής και όλες οι εν γένει απαιτούμενες δαπάνες βαρύνουν το Δημόσιο ή τη Δημόσια Επιχείρηση, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμό, που εξυπηρετούνται από αυτή την παραχώρηση.

 

δ) Η μεταβίβαση των ακινήτων ιδιοκτησίας του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος προς το Δημόσιο και την Μεταφορές - Μεταφορικές Υπηρεσίες Επιβατών και Φορτίου Ανώνυμη Σιδηροδρομική Εταιρεία, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου, στο πλαίσιο της διαχειριστικής αρμοδιότητας της Ανώνυμης Εταιρείας Αστικών Ακινήτων, Κτηματικών, Οικοδομικών, Τουριστικών και Συναφών Επιχειρήσεων, απαλλάσσεται από κάθε φόρο ή τέλος υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 26 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013), με την παράγραφο ΙΒ2.2 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 

7. Η εκτέλεση των κάθε είδους συμβάσεων μίσθωσης, παραχώρησης, χρησιδανείου ή άλλων εν γένει δικαιοπραξιών, που αφορούν τα ακίνητα που διαχειρίζεται η Ανώνυμη Εταιρεία Αστικών Ακινήτων, Κτηματικών, Οικοδομικών, Τουριστικών και Συναφών Επιχειρήσεων και έχουν συναφθεί από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος, του Εθνικού Διαχειριστή Σιδηροδρομικών Υποδομών ή την ΕΡΓΟΣΕ με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από την Ανώνυμη Εταιρεία Αστικών Ακινήτων, Κτηματικών, Οικοδομικών, Τουριστικών και Συναφών Επιχειρήσεων.

 

Απαιτήσεις και κάθε άλλο δικαίωμα από τις ανωτέρω συμβάσεις εκχωρούνται αυτοδικαίως στην Ανώνυμη Εταιρεία Αστικών Ακινήτων, Κτηματικών, Οικοδομικών, Τουριστικών και Συναφών Επιχειρήσεων χωρίς άλλες διατυπώσεις.

 

8. Η Ανώνυμη Εταιρεία Αστικών Ακινήτων, Κτηματικών, Οικοδομικών, Τουριστικών και Συναφών Επιχειρήσεων νομιμοποιείται αποκλειστικώς αυτή ενεργητικά και παθητικά σε όλες τις δίκες με αντικείμενο δικαιώματα που σχετίζονται με τα ακίνητα που διαχειρίζεται, με εξαίρεση τις σχετικές δίκες με τις διενεργούμενες από την ΕΡΓΟΣΕ απαλλοτριώσεις για την επέκταση και βελτίωση της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής, στις οποίες νομιμοποιείται η τελευταία. Εκκρεμείς δίκες για τα ακίνητα που διαχειρίζεται η Ανώνυμη Εταιρεία Αστικών Ακινήτων, Κτηματικών, Οικοδομικών, Τουριστικών και Συναφών Επιχειρήσεων συνεχίζονται αυτοδικαίως από την Ανώνυμη Εταιρεία Αστικών Ακινήτων, Κτηματικών, Οικοδομικών, Τουριστικών και Συναφών Επιχειρήσεων, κατά παρέκκλιση του άρθρου 225 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, στο όνομα της οποίας εκτελούνται σχετικές ανεκτέλεστες δικαστικές αποφάσεις. Η συζήτηση δικών, στις οποίες υπεισέρχεται η Ανώνυμη Εταιρεία Αστικών Ακινήτων, Κτηματικών, Οικοδομικών, Τουριστικών και Συναφών Επιχειρήσεων δυνάμει του παρόντος, μπορεί να αναβάλλεται μία φορά ύστερα από αίτημα του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος ή της Ανώνυμης Εταιρείας Αστικών Ακινήτων, Κτηματικών, Οικοδομικών, Τουριστικών και Συναφών Επιχειρήσεων.

 

9. Η Ανώνυμη Εταιρεία Αστικών Ακινήτων, Κτηματικών, Οικοδομικών, Τουριστικών και Συναφών Επιχειρήσεων καταγράφει την ακίνητη περιουσία που διαχειρίζεται, καθώς επίσης την ακίνητη περιουσία που περιλαμβάνει εγκαταστάσεις της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής, συντάσσοντας και ενημερώνοντας μητρώο ακίνητης περιουσίας (όπως ενδεικτικώς ακίνητα και τίτλοι κτήσης αυτών, χρήσεις γης και όροι δόμησης). Η ΕΡΓΟΣΕ ενημερώνει αμελλητί την Ανώνυμη Εταιρεία Αστικών Ακινήτων, Κτηματικών, Οικοδομικών, Τουριστικών και Συναφών Επιχειρήσεων για ακίνητα που απαλλοτριώνονται για την κατασκευή νέων σιδηροδρομικών έργων και παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για την ενημέρωση και τήρηση του μητρώου.

 

10. Μισθώσεις ακινήτων που περιέρχονται στη διαχείριση της Ανώνυμης Εταιρείας Αστικών Ακινήτων, Κτηματικών, Οικοδομικών, Τουριστικών και Συναφών Επιχειρήσεων και καταρτίζονται μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου δεν θεωρούνται εμπορικές και δεν υπάγονται στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 34/1995 (ΦΕΚ 30/Α/1995) περί εμπορικών μισθώσεων.

 

11. Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις ακινήτων που περιέρχονται στην αρμοδιότητα διαχείρισης και εν γένει αξιοποίησης της Ανώνυμης Εταιρείας Αστικών Ακινήτων, Κτηματικών, Οικοδομικών, Τουριστικών και Συναφών Επιχειρήσεων κατά τις διατάξεις του παρόντος, οι οποίες έχουν κηρυχθεί και δεν έχουν συντελεσθεί, θεωρούνται ως αυτοδικαίως ανακληθείσες μετά την παρέλευση έτους από την κήρυξη τους. Στην περίπτωση αυτή δεν δύναται να κηρυχθεί για τον ίδιο ή παρόμοιο σκοπό απαλλοτρίωση πριν από την πάροδο δύο (2) ετών από την αυτοδίκαιη άρση της απαλλοτρίωσης. Σε περίπτωση αμφισβήτησης ως προς την αυτοδίκαιη άρση της απαλλοτρίωσης ή τη μη σύννομη εκ νέου κήρυξη αυτής, εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ύστερα από αίτηση της Ανώνυμης Εταιρείας Αστικών Ακινήτων, Κτηματικών, Οικοδομικών, Τουριστικών και Συναφών Επιχειρήσεων.

 

β) i) Με την επιφύλαξη της περίπτωσης ii), η έκδοση οικοδομικών αδειών επί των ακινήτων που ανήκουν ή διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ και αφορούν προσθήκες και επεκτάσεις, συντήρηση, βελτίωση, επισκευή, μετασκευή και εκσυγχρονισμό των πάσης φύσεως κτιρίων και εγκαταστάσεων, αλλαγή χρήσης, καθώς και ανέγερση νέων κτιρίων και εγκαταστάσεων, γίνεται από τις κατά τόπους Υπηρεσίες Δόμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017).

 

ii) Οι οικοδομικές άδειες επί των ακινήτων, που διαχειρίζεται ή ανήκουν στη ΓΑΙΑΟΣΕ για έργα ή επενδύσεις δια συμβάσεων παραχώρησης ή συμβάσεων μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), εκδίδονται από τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε αποκλειστική προθεσμία 30 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης με πλήρη φάκελο από τον κύριο ή τον έχοντα το νόμιμο δικαίωμα και 50 εργάσιμων ημερών όταν αφορούν χαρακτηρισμένα μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002). Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της παραπάνω προθεσμίας ο κύριος ή ο έχων το νόμιμο δικαίωμα για την έκδοση της άδειας υποβάλλει την αίτηση στους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών, οι οποίοι εκδίδουν με κοινή απόφασή τους την οικοδομική άδεια σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών.

 

Κάθε άλλη διοικητική πράξη, που προηγείται και απαιτείται για την έκδοση των παραπάνω οικοδομικών αδειών, καθώς και για τον έλεγχο της εφαρμογής τους, οι γνώμες, εγκρίσεις, τα πορίσματα και κάθε άλλου είδους πράξεις οργάνων, συμπεριλαμβανομένων των ελεγκτών δόμησης, εκδίδονται εντός 15 εργάσιμων ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος και εντός 30 εργάσιμων ημερών όταν αφορούν χαρακτηρισμένα μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της παραπάνω προθεσμίας όλες οι πράξεις, γνώμες και εγκρίσεις του προηγούμενου εδαφίου θεωρούνται ως θετικά εκδοθείσες.

 

iii) Η έκδοση αδειών οικοδομής για οικοδομικές εργασίες, ενδεικτικά προσθήκες, επεκτάσεις, συντήρηση, βελτίωση, επισκευή, μετασκευή και εκσυγχρονισμό των πάσης φύσεως κτιρίων και εγκαταστάσεων, αλλαγή χρήσης, καθώς και ανέγερση νέων κτιρίων και εγκαταστάσεων, επί των ακινήτων που περιγράφονται στην κοινή υπουργική απόφαση 1661/2013 των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 1993/Β/2013), καθώς και επί κάθε ακινήτου που ανήκει ή διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. γίνεται από τις κατά τόπους Υπηρεσίες Δόμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4495/2017 και χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 99 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018), με την παράγραφο 2 του άρθρου 58 του νόμου 4663/2020 (ΦΕΚ 30/Α/2020).

 

12. α) Οι ατομικές διοικητικές πράξεις που προβλέπονται από την εφαρμοστέα εκάστοτε νομοθεσία ως προϋπόθεση για την εκμετάλλευση και εν γένει αξιοποίηση των ακινήτων που διαχειρίζεται η Ανώνυμη Εταιρεία Αστικών Ακινήτων, Κτηματικών, Οικοδομικών, Τουριστικών και Συναφών Επιχειρήσεων, εκδίδονται κατά προτεραιότητα από τους καθ' ύλην αρμόδιους ή συναρμόδιους Υπουργούς κατά παρέκκλιση τυχόν διατάξεων οι οποίες εκχωρούν τις σχετικές αρμοδιότητες σε άλλα όργανα ή υπηρεσίες, της κεντρικής διοίκησης, της περιφερειακής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, με εξαίρεση των αμιγώς τοπικών υποθέσεων και των αρμοδιοτήτων που έχουν απονεμηθεί σε ανεξάρτητες αρχές. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του παρόντος νόμου ή των κανονιστικών πράξεων, οι οποίες εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτού, οι διοικητικές υπηρεσίες που είναι εκ του νόμου αρμόδιες για την προετοιμασία των προς έκδοση αδειών, οφείλουν να έχουν περατώσει το έργο τους μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα κατά την οποία περιέρχεται σε αυτές το σχετικό αίτημα, η δε υπέρβαση της προθεσμίας αυτής συνιστά ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα και επιτρέπει στον κατά κλάδο αρμόδιο Υπουργό να αναθέσει το ζήτημα σε άλλον ή άλλους υπαλλήλους.

 

β) Εφόσον κριθεί απαραίτητο από την Ανώνυμη Εταιρεία Αστικών Ακινήτων, Κτηματικών, Οικοδομικών, Τουριστικών και Συναφών Επιχειρήσεων, οι όροι δόμησης, οι χρήσεις γης και τα επί μέρους πολεοδομικά χαρακτηριστικά και όρια των προς αξιοποίηση εντός σχεδίου πόλεως κειμένων ακινήτων που διαχειρίζεται τροποποιούνται σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία και προϋποθέσεις:

 

(i) Με μέριμνα της Ανώνυμης Εταιρείας Αστικών Ακινήτων, Κτηματικών, Οικοδομικών, Τουριστικών και Συναφών Επιχειρήσεων εκπονείται μελέτη, με την οποία συνεκτιμώνται οι περιβαλλοντικές, πολεοδομικές και λοιπές επιπτώσεις των προτεινόμενων τροποποιήσεων, λαμβανομένων υπόψη και των προοπτικών αξιοποίησης. Η μελέτη αυτή, συνοδευόμενη από σχέδιο των προτεινόμενων ρυθμίσεων επί των οποίων γνωμοδοτεί σε προθεσμία πέντε (5) ημερών το κεντρικό Συμβούλιο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ανώνυμης Εταιρείας Αστικών Ακινήτων, Κτηματικών, Οικοδομικών, Τουριστικών και Συναφών Επιχειρήσεων και αποστέλλεται προς άμεση ανάρτηση (μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες από την αποστολή της μελέτης και του σχεδίου) στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού, στην εδαφική περιφέρεια των οποίων βρίσκεται το συγκεκριμένο ακίνητο.

 

(ii) Οι εν λόγω Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και το ενδιαφερόμενο κοινό, συμπεριλαμβανομένων των κατοίκων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης αυτών, καθώς και οι ενδιαφερόμενοι για την αξιοποίηση, μπορούν να υποβάλουν απόψεις και ενστάσεις σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση. Εν συνεχεία, και αφού ληφθούν υπόψη οι ως άνω απόψεις και ενστάσεις, διατυπώνεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από το κεντρικό Συμβούλιο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με την Ανώνυμη Εταιρεία Αστικών Ακινήτων, Κτηματικών, Οικοδομικών, Τουριστικών και Συναφών Επιχειρήσεων, τελικό σχέδιο, το οποίο υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με βάση το οποίο εκπονείται σχέδιο προεδρικού διατάγματος υπογραφόμενο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και τους τυχόν συναρμόδιους καθ' ύλην Υπουργούς.

 

(iii) Η ως άνω διαδικασία ακολουθείται επίσης, αφ' ενός για την ένταξη στο πολεοδομικό σχέδιο ακινήτων που διαχειρίζεται η Ανώνυμη Εταιρεία Αστικών Ακινήτων, Κτηματικών, Οικοδομικών, Τουριστικών και Συναφών Επιχειρήσεων, αφ' ετέρου δε για τη χωροταξική και πολεοδομική ρύθμιση των εκτός σχεδίου πόλεως ακινήτων που διαχειρίζεται η Ανώνυμη Εταιρεία Αστικών Ακινήτων, Κτηματικών, Οικοδομικών, Τουριστικών και Συναφών Επιχειρήσεων, με την εκπόνηση ειδικής Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου.

 

γ) Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 11 του παρόντος άρθρου, η με οποιονδήποτε τρόπο δέσμευση των ακινήτων που διαχειρίζεται η Ανώνυμη Εταιρεία Αστικών Ακινήτων, Κτηματικών, Οικοδομικών, Τουριστικών και Συναφών Επιχειρήσεων και των συνδεδεμένων κατ' άρθρο 42Ε του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 με αυτήν εταιριών για πολεοδομική ή άλλη αξιοποίηση, αίρεται αυτοδικαίως τριάντα (30) ημέρες μετά την αποστολή σχετικής όχλησης από την Ανώνυμη Εταιρεία Αστικών Ακινήτων, Κτηματικών, Οικοδομικών, Τουριστικών και Συναφών Επιχειρήσεων προς τους φορείς που έχουν προβεί στη δέσμευση ή/και επωφελούνται από αυτή, εκτός εάν οι εν λόγω φορείς αποδείξουν εγγράφως προς τη Ανώνυμη Εταιρεία Αστικών Ακινήτων, Κτηματικών, Οικοδομικών, Τουριστικών και Συναφών Επιχειρήσεων ότι ενδιαφέρονται πραγματικά για την άμεση απόκτηση εμπράγματων δικαιωμάτων επί των εν λόγω ακινήτων και επιπλέον διαθέτουν ήδη και έχουν δεσμεύσει τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους για να το επιτύχουν.

 

Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης της Ανώνυμης Εταιρείας Αστικών Ακινήτων, Κτηματικών, Οικοδομικών, Τουριστικών και Συναφών Επιχειρήσεων, οι εν λόγω φορείς δύνανται να προσφύγουν μέσα σε πέντε (5) ημέρες στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, το οποίο αποφαίνεται υποχρεωτικά μέσα σε τριάντα (30) ημέρες για την άρση ή τη διατήρηση της δέσμευσης.

 

δ) Σε κτίρια, εγκαταστάσεις και χρήσεις που εξυπηρετούν τη σιδηροδρομική υποδομή και λειτουργία, εφαρμόζονται οι παρακάτω διατάξεις:

 

(i) Κτίρια, εγκαταστάσεις και χρήσεις που εξυπηρετούν τη σιδηροδρομική υποδομή και λειτουργία και οι οποίες έχουν ανεγερθεί ή εγκατασταθεί προ της 30-11-1955 επί των ακινήτων που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ, θεωρούνται νομίμως υφιστάμενες. Σχετικά εκδίδεται βεβαίωση της ΓΑΙΑΟΣΕ ανώνυμη εταιρεία.

 

(ii) Αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις που εξυπηρετούν τη σιδηροδρομική υποδομή και λειτουργία και οι οποίες έχουν ανεγερθεί ή εγκατασταθεί προ της 01-01-1983 επί των ακινήτων που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ, εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση κατά τη διαδικασία του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013). Για την υπαγωγή υποβάλλονται μόνον τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 1, 4, 5 και 7 του άρθρου 11 του νόμου 4178/2013, καθώς και αποτύπωση των κατόψεων του κτιρίου ή της ιδιοκτησίας.

 

(iii) Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται παρακάτω στην υποπερίπτωση (iv) της παρούσας, αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις που εξυπηρετούν τη σιδηροδρομική υποδομή και λειτουργία και οι οποίες έχουν ανεγερθεί ή εγκατασταθεί μετά την 01-01-1983 και προ της 28-07-2011 επί των ακινήτων που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ, υπάγονται σε αναστολή ή εξαίρεση από την κατεδάφιση κατά τις διατάξεις του νόμου 4178/2013. Για την υπαγωγή υποβάλλονται μόνον τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 1, 4, 5 και 7 του άρθρου 11 του νόμου 4178/2013, καθώς και αποτύπωση των κατόψεων του κτιρίου ή της ιδιοκτησίας.

 

(iv) Υπέργειες και υπόγειες κατασκευές, όπως ενδεικτικά γέφυρες, επιχώματα και ορύγματα ανοικτής εκσκαφής, που αποτελούν τμήμα της σιδηροδρομικής υποδομής, θεωρούνται νομίμως υφιστάμενες, εφόσον έχουν κατασκευαστεί με δημόσιο διαγωνισμό ή έχουν κατασκευαστεί από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδας ή την ΕΡΓΑ ΟΣΕ Ανώνυμη Εταιρεία με αυτεπιστασία. Στις περιπτώσεις αυτές, η έγκριση των μελετών εφαρμογής επέχει θέση έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης. Η σύνδεση των εγκαταστάσεων αυτών με τα πάσης φύσεως δίκτυα, όπως ενδεικτικά ύδρευσης, ηλεκτροφωτισμού και αποχέτευσης, γίνεται ύστερα από βεβαίωση του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας ή της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Ανώνυμη Εταιρεία ότι τα έργα εκτελέστηκαν σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.

 

(v) Οι βεβαιώσεις της υποπεριπτώσεως (i) ανωτέρω, οι βεβαιώσεις περαίωσης που εκδίδονται από το πληροφοριακό σύστημα του άρθρου 10 του νόμου 4178/2013 και οι εγκριτικές αποφάσεις των μελετών εφαρμογής της υποπεριπτώσεως (iv) ανωτέρω, επέχουν θέση βεβαίωσης καταλληλότητας κύριας χρήσης, καθώς και θέση αδείας εγκατάστασης κατά τις κείμενες διατάξεις.

 

ε) Μετά την έκδοση των βεβαιώσεων ή αποφάσεων της περιπτώσεως δ' του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η έκδοση αδειών δόμησης για περαιτέρω προσθήκες και επεκτάσεις, καθώς και για ανέγερση νέων κτιρίων και εγκαταστάσεων και εκτέλεση οποιωνδήποτε οικοδομικών εργασιών επί των ανωτέρω ακινήτων. Η έκδοση αδειών δόμησης για τις πιο πάνω οικοδομικές εργασίες, καθώς και για τη βελτίωση, επισκευή, μετασκευή και εκσυγχρονισμό των πάσης φύσεως κτιρίων και εγκαταστάσεων εντός των ακινήτων του άρθρου αυτού γίνεται από τη Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 παράγραφος 1 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011), όπως ισχύει.

 

στ) Για την τροποποίηση, βελτίωση, επέκταση και εκσυγχρονισμό έργων και δραστηριοτήτων επί των ακινήτων που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ, τα οποία δεν διαθέτουν περιβαλλοντικούς όρους ή έχουν κατασκευασθεί καθ' υπέρβαση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011). Εφόσον πρόκειται για έργα και δραστηριότητες που κατατάσσονται στην Α' κατηγορία (υποκατηγορίες Α1 και Α2) του άρθρου 1 του νόμου 4014/2011, οι αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων εκδίδονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και η σχετική διαδικασία διεκπεραιώνεται από τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου, μη εφαρμοζομένων στις περιπτώσεις αυτές των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του νόμου 4014/2011.

 

ζ) Για τη λειτουργική αδειοδότηση υφισταμένων μηχανολογικών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τη σιδηροδρομική υποδομή και λειτουργία, καθώς και μηχανοστασίων και αμαξοστασίων, που δεν διαθέτουν άδεια λειτουργίας ή άδεια λειτουργίας σε ισχύ, εκδίδεται προσωρινή άδεια λειτουργίας διάρκειας μέχρι 31-12-2025.

 

Για την έκδοση της άδειας αυτής, ο λειτουργός των εγκαταστάσεων υποβάλλει στην κατά νόμο αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή αίτηση, συνοδευόμενη από τα πιο κάτω δικαιολογητικά:

 

(i) άδεια εγκατάστασης ή άλλη πράξη επέχουσα θέση αδείας εγκατάστασης κατά τις κείμενες διατάξεις,

 

(ii) υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρονται λεπτομερώς πόσοι και ποιας ειδικότητας τεχνικοί θα χρησιμοποιηθούν κατά νόμο για τη λειτουργία της εγκατάστασης,

 

(iii) υπεύθυνη δήλωση του ή των αρμοδίων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τεχνικών που έχουν αναλάβει την κατά νόμο επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού της εγκατάστασης,

 

(iv) υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού σχετικά με τη βιομηχανική ή βιοτεχνική χρήση του κτιρίου, την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε χώρο κύριας χρήσης, τον αριθμό της υφιστάμενης οικοδομικής αδείας ή, ελλείψει αυτής, τις βεβαιώσεις ή αποφάσεις της περιπτώσεως δ' της παρούσας παραγράφου, καθώς και τη μη απαίτηση έκδοσης νέας αδείας,

 

(v) απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή αριθμό κατάθεσης της μελέτης για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, εφόσον απαιτείται και

 

(vi) πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ δεξαμενών υγραερίου, κατά τις κείμενες διατάξεις, εφόσον η μονάδα έχει εγκατάσταση υγραερίου.

 

Η προσωρινή άδεια λειτουργίας χορηγείται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης πρόβλεψης, εντός 30 ημερών από τον έλεγχο τυπικής πληρότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών. Τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της προσωρινής αδείας λειτουργίας, υποβάλλεται από τον λειτουργό των εγκαταστάσεων στην κατά νόμο αδειοδοτούσα αρχή φάκελος με πλήρη δικαιολογητικά για την έκδοση οριστικής αδείας λειτουργίας.

 

Η παρούσα διάταξη δεν επηρεάζει τη νομιμότητα των προσωρινών αδειών, οι οποίες έχουν εκδοθεί ως την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος.

 

Άδειες λειτουργίας που εκδόθηκαν μέχρι σήμερα σύμφωνα με τις ανωτέρω προβλέψεις εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι 31-12-2025.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους ΙΒ2.3, ΙΒ2.4 και ΙΒ2.5 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014), με το άρθρο 84 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018), με την παράγραφο 2 του άρθρου 99 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018), με την παράγραφο 1 του άρθρου 58 του νόμου 4663/2020 (ΦΕΚ 30/Α/2020).

 

13. Για τη βέλτιστη αξιοποίηση των ακινήτων που περιλαμβάνονται (ή ανήκουν) κάθε φορά στο κατά το άρθρο 9 Καταργημένο Δίκτυο δύναται να κινείται διαδικασία τακτοποίησης των ακινήτων αυτών με υποχρεωτικές συνενώσεις με όμορες ιδιοκτησίες είτε στο πλαίσιο αναδασμού, εφόσον εμπίπτουν σε αγροτικές εκτάσεις, είτε με προσκυρώσεις σε όμορες ιδιοκτησίες είτε με κάθε άλλον προβλεπόμενο τρόπο. Ειδικότερα θέματα σχετικά με τον τρόπο τακτοποίησης των ακινήτων αυτών καθορίζονται ύστερα από εισήγηση της Ανώνυμης Εταιρείας Αστικών Ακινήτων, Κτηματικών, Οικοδομικών, Τουριστικών και Συναφών Επιχειρήσεων με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

14. Για τα ακίνητα τα οποία διακατέχονται παρανόμως από τρίτους και περιέρχονται κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου στη διαχείριση της Ανώνυμης Εταιρείας Αστικών Ακινήτων, Κτηματικών, Οικοδομικών, Τουριστικών και Συναφών Επιχειρήσεων, εφαρμόζεται η προβλεπόμενη για την προστασία των δημόσιων κτημάτων νομοθεσία με την άμεση αποβολή των παρανόμως διακατεχόντων αυτά προσώπων και την εφαρμογή εν γένει της σχετικής προστατευτικής για τη δημόσια κτήση νομοθεσία. Αρμόδια για τη διενέργεια κάθε αναγκαίας προς τούτο διοικητικής ή δικαστικής ενέργειας είναι η Ανώνυμη Εταιρεία Αστικών Ακινήτων, Κτηματικών, Οικοδομικών, Τουριστικών και Συναφών Επιχειρήσεων.

 

15. Οι διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του από [ΒΔ] 24-09-1958 βασιλικού διατάγματος σε συνδυασμό με τη διάταξη της παραγράφου 11 (12) του άρθρου 25 του νόμου 1828/1989, καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 13 του από [ΒΔ] 24-09-1958 βασιλικού διατάγματος και 10 του νόμου [Ν] 1080/1980, δεν εφαρμόζονται για τον υπολογισμό, την επιβολή και τη βεβαίωση των τελών που προβλέπονται από αυτές, για τα ακίνητα και το υπέδαφος αυτών , που ανήκουν στην Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 16 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 41/2005, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των εδαφίων α', γ', δ', ε', η', θ', ι)β', ι)γ', ι)δ', της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου. Τα μέχρι της δημοσίευσης του παρόντος βεβαιωθέντα από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, σε εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, τέλη, πρόστιμα και προσαυξήσεις που αφορούν στα παραπάνω ακίνητα, διαγράφονται και δεν αναζητούνται, εκτός από αυτά που έχουν κριθεί δικαστικώς αμετάκλητα. Τυχόν καταβληθέντα από το Διαχειριστή της Υποδομής, ποσά που αφορούν στις ανωτέρω περιπτώσεις τελών, δεν αναζητούνται. Κάθε αντίθετη στην παρούσα, γενική ή ειδική, διάταξη καταργείται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 15 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο ΙΒ2.6 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 

16. Οι ρυθμίσεις των παραγράφων 10, 11, 12 και 14 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τα ακίνητα που ανήκουν κατά κυριότητα στην Ανώνυμη Εταιρεία Αστικών Ακινήτων, Κτηματικών, Οικοδομικών, Τουριστικών και Συναφών Επιχειρήσεων.

 

17. Κάθε αντίθετη, άμεσα ή έμμεσα, προς τις διατάξεις του άρθρου αυτού ρύθμιση, καταργείται, θεωρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου ειδικότερων.

 

18. Τα ακίνητα που έχουν πρόσωπο στο ήδη σήμερα διαμορφωμένο παράλληλο και κάθετο οδικό δίκτυο, εκατέρωθεν των σιδηροδρομικών γραμμών, που έχουν δημιουργηθεί από τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις προγενεστέρων του παρόντος νόμου, για τις ανάγκες δημιουργίας της σιδηροδρομικής γραμμής ανά την επικράτεια, από την ίδρυση των φορέων υλοποίησης των σιδηροδρομικών γραμμών μέχρι σήμερα, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον πληρούνται οι κατά παρέκκλιση οριζόμενες προϋποθέσεις δόμησης αυτών. Η συντήρηση του ήδη σήμερα διαμορφωμένου παράλληλου και κάθετου οδικού δικτύου, εκατέρωθεν των σιδηροδρομικών γραμμών, καθώς και χώροι πέραν αυτού, επίσης εκατέρωθεν των σιδηροδρομικών γραμμών, που έχουν δημιουργηθεί από τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις προγενεστέρων του παρόντος νόμου, για τις ανάγκες δημιουργίας της σιδηροδρομικής γραμμής ανά την επικράτεια, ανατίθεται στους οικείους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 18 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 79 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018).

 

19. Η εταιρία Ελληνικό Κτηματολόγιο υποχρεούται να παραδίδει στην εταιρία ΓΑΙΑΟΣΕ σε ψηφιακή μορφή:

 

α. τα αρχεία των γεωτεμαχίων που αφορούν την ακίνητη περιουσία της εταιρίας Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος,

 

β. από τις υπό κτηματογράφηση περιοχές, τα αρχεία των γεωτεμαχίων, όπως αυτά προκύπτουν μετά την εξέταση των ενστάσεων που αφορούν στις πρώτες εγγραφές και στη συνέχεια τα αρχεία των γεωτεμαχίων 6 μήνες προτού προκύψουν οι οριστικές εγγραφές,

 

γ. τους αναρτημένους δασικούς χάρτες των περιοχών, όπου υφίσταται ακίνητη περιουσία της εταιρίας Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος, καθώς και τυχόν μεταγενέστερες μεταβολές τους, μετά την κύρωση ή τη μερική κύρωση αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 19 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 79 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018).

 



Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.