Νόμος 4132/13 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος του άρθρου 11 του νόμου 4076/2012 (ΦΕΚ 159/Α/2012) προστίθενται τέσσερα νέα εδάφια ως ακολούθως:

 

{Προκειμένου για μη εγκεκριμένους, από τα προβλεπόμενα στο νόμο 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011) όργανα, προϋπολογισμούς του οικονομικού έτους 2013 Ιδρυμάτων, στα οποία δεν έχουν αναδειχθεί τα όργανα που προβλέπει ο ανωτέρω νόμος, αρμόδιο όργανο για την έγκριση του προϋπολογισμού τους είναι το προβλεπόμενο από τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τη δημοσίευση του νόμου 4009/2011. Την αρμοδιότητα του διατάκτη των δαπανών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στα οποία δεν έχουν εκλεγεί οι Πρυτάνεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4009/2011, έχουν έως την εκλογή των νέων Πρυτάνεων, όσοι ασκούσαν την αντίστοιχη αρμοδιότητα κατά την 31-12-2012. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται αναλογικά και για τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Η ισχύς των τριών τελευταίων εδαφίων άρχεται από την 01-02-2013.}

 

2. Στην περίπτωση δ' της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του νόμου 4076/2012 (ΦΕΚ 159/Α/2012), η φράση 60 ημερών αντικαθίσταται από τη φράση 30 ημερών. Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευση του νόμου 4009/2011.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με το άρθρο 88 του νόμου [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017).

 

3. Στο τέλος της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Θ.18. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Ειδικά για τα Κολέγια και τα Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΙΕΚ) που δεν διαθέτουν ισχύουσα πολεοδομική άδεια χρήσης εκπαιδευτηρίου, σύμφωνα με το στοιχείο α' της περίπτωσης 8 της υποπαραγράφου Θ.3. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του παρόντος νόμου, η διαδικασία έκδοσης αυτής πρέπει να έχει αποδεδειγμένα εκκινήσει έως την 30-04-2013 και να έχει ολοκληρωθεί έως την 30-06-2014.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 καταργήθηκε με το άρθρο 88 του νόμου [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.