Νόμος 4141/13 - Άρθρο 47

Άρθρο 47: Επείγοντα θέματα Υπουργείου Εσωτερικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Δαπάνες μεταφοράς μαθητών που πραγματοποιήθηκαν καθ' υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων ή / και χωρίς την τήρηση των περί δεσμεύσεως υποχρεώσεων διατάξεων κατά τα οικονομικά έτη 2011, 2012 και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος δύνανται να εκκαθαριστούν σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού των οικείων περιφερειών τρέχοντος οικονομικού έτους κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.

 

β. Δαπάνες μεταφοράς μαθητών, που πραγματοποιήθηκαν από τις Περιφέρειες κατά το σχολικό έτος 2011 - 2012, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις οικείες συμβάσεις, καταβάλλονται με απομείωση του κόστους παρασχεθεισών υπηρεσιών κατά ποσοστό τουλάχιστον 10% επί των αντίστοιχων δαπανών όπως είχαν διαμορφωθεί κατά το προηγούμενο σχολικό έτος για την παροχή αντίστοιχου μεταφορικού έργου. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω δαπάνες έχουν διαμορφωθεί μετά από συμφωνία των μερών σε ύψος χαμηλότερο από αυτό που προσδιορίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω, παραμένουν ως έχουν. Σε περίπτωση που ήδη καταβληθείσες δαπάνες έχουν διαμορφωθεί σε ύψος υψηλότερο από αυτό που προσδιορίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω, η επιπλέον καταβολή συμψηφίζεται με οφειλόμενες καταβολές προς τους ίδιους δικαιούχους.

 

γ. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της από 04-09-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 4089/2012 (ΦΕΚ 206/Α/2012), η τελευταία φράση ...σε σχέση με το αντίστοιχο που είχε διαμορφωθεί κατά τον Ιούνιο του 2012 διαγράφεται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 παρατάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του νόμου 4208/2013 (ΦΕΚ 252/Α/2013).

 

2. Στο πλαίσιο της υλοποίησης νέου κύκλου πράξεων Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελουμένων ατόμων, που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 - 2013 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του απασχολούμενου προσωπικού στους φορείς των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, παρατείνονται από τη λήξη τους έως 31-07-2013. Οι ανωτέρω συμβάσεις του προσωπικού σε καμία περίπτωση δεν μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου, κατά τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών διατίθεται από τους πόρους του άρθρου 259 του νόμου 3852/2010, έτους 2013 ποσό μέχρι τρία εκατομμύρια ευρώ για την καταβολή της μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού και για το χρονικό διάστημα από 01-01-2013 έως 31-07-2013.

 

3. Οι παράγραφοι 1(α-β) και 1(γ) του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/2013) αναδιατυπώνονται ως εξής:

 

{α-β. Δύο τεχνικούς υπαλλήλους κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με βαθμό Α' ή Β', που υπηρετούν στις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας ή των Περιφερειακών Ενοτήτων ή άλλων Τεχνικών Διευθύνσεων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με την απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου και σε περίπτωση μη ύπαρξης από τεχνικούς υπαλλήλους κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με βαθμό Α' ή Β'. Ελλείψει τεχνικών υπαλλήλων με Β' βαθμό είναι δυνατή η συμμετοχή τεχνικών υπαλλήλων με Γ' βαθμό κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και σε περίπτωση μη ύπαρξης, τεχνικών υπαλλήλων Γ' βαθμού κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

 

γ. Έναν τεχνικό υπάλληλο κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με βαθμό Α' ή Β', που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από την τεχνική υπηρεσία του δήμου της έδρας του νομού που εδρεύει το Τεχνικό Συμβούλιο και ο οποίος υποδεικνύεται από τον Δήμαρχο και σε περίπτωση μη ύπαρξης από τεχνικό υπάλληλο κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με βαθμό Α' ή Β'. Ελλείψει τεχνικού υπαλλήλου με Β' βαθμό είναι δυνατή η συμμετοχή τεχνικού υπαλλήλου με Γ' βαθμό κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και σε περίπτωση, μη ύπαρξης, τεχνικού υπαλλήλου με Γ' βαθμό κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.}

 

Η ανωτέρω ρύθμιση έχει αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του προεδρικού διατάγματος 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.