Νόμος 4144/13 - Άρθρο 46

Άρθρο 46: Ρυθμίσεις Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012) αντικαθίσταται από την ημερομηνία που ίσχυσε ως εξής:

 

{1. Η εισφορά των εκδοτών εφημερίδων και περιοδικών του εδαφίου γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 29-05-1958 Περί εγκρίσεως καταστατικού ΤΑΕΤΑ (ΦΕΚ 96/Α/1958) και της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 166/1973 (ΦΕΚ 233/Α/1973), καθώς και η εισφορά των τυπογραφικών επιχειρήσεων της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του νόμου 2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α/1997) κατά το χρονικό διάστημα από 01-01-2012 έως και 31-12-2013, καθορίζεται σύμφωνα με το εδάφιο δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του ως άνω βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 29-05-1958. Η ρύθμιση αυτή ισχύει εφόσον οι θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις αυτές καθ' όλο το χρονικό αυτό διάστημα ισούνται ή υπερβαίνουν το μέσο όρο των θέσεων εργασίας των μηνών Ιανουαρίου 2011 έως και Ιανουαρίου 2012, σύμφωνα με τις μισθοδοτικές καταστάσεις που υπέβαλαν στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ασφαλιστικά ενήμεροι για το χρονικό διάστημα υπαγωγής τους στη διάταξη αυτή.}

 

2. Στο τέλος της περίπτωσης δ' της παραγράφου 17 του άρθρου 13 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012) προστίθεται περίπτωση ε' ως εξής:

 

{ε) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας διαχωρίζεται το ποσοστό των προβλεπόμενων εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη για παροχές ασθένειας σε είδος και σε χρήμα και επιμερίζεται το ποσοστό από τα κάθε είδους προβλεπόμενα έσοδα.}

 

3. Η χορήγηση των παροχών σε χρήμα εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις των Κανονισμών των Τομέων του εντασσόμενου Κλάδου Υγείας του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Για την είσπραξη των παραπάνω εισφορών, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) και τα αναφερόμενα στο άρθρο μόνο της Φ.80000/22443/4522/2012 (ΦΕΚ 2810/Β/2012) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας. Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 44, 45, 46 και 47 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.