Νόμος 4164/13 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Ρυθμίσεις Πολεοδομικού ενδιαφέροντος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την προστασία και τη βελτίωση των αστικών κέντρων πόλεων, στα διοικητικά όρια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, εφόσον προβλέπεται από το ισχύον γενικό πολεοδομικό σχέδιο ή δεν υφίσταται εγκεκριμένο γενικό πολεοδομικό σχέδιο, επιτρέπεται η μετεγκατάσταση επαγγελματικών εγκαταστάσεων χαμηλής και μόνον όχλησης, από την εντός σε εκτός σχεδίου, περιοχή σε ακίνητα ιδιοκτησίας του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης κατόπιν εκποίησης, παραχώρησης ή μίσθωσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 1512/1985, κατ' εξαίρεση των απαγορεύσεων της περίπτωσης Α' της παραγράφου 6 του άρθρου 56 του νόμου 2637/1998 (Α' 200), όπως ισχύει, και κατ' εξαίρεση των οριζομένων στις διατάξεις του νόμου 3982/2011, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 

α) Οι σχετικές χρήσεις επιτρέπονται από το ισχύον γενικό πολεοδομικό σχέδιο ή δεν έχει εγκριθεί γενικό πολεοδομικό σχέδιο.

 

β) Εκδίδεται απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του αρμοδίου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης στην οποία αναφέρεται ο ελάχιστος και ο μέγιστος αριθμός λειτουργούντων επιχειρήσεων χαμηλής όχλησης εντός σχεδίου που δύναται να εγκατασταθούν σε ακίνητα του Δήμου, οι περιβαλλοντικοί λόγοι μετεγκατάστασης, καθώς και τα ακίνητα του Δήμου στα οποία δύναται να εγκατασταθούν οι επιχειρήσεις. Σε κάθε περίπτωση ο ελάχιστος αριθμός επιχειρήσεων ορίζεται: α) σε 30 για Δήμους με πληθυσμό έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους και β) σε 50 για Δήμους με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων και ο μέγιστος αριθμός επιχειρήσεων ορίζεται σε 100 για το σύνολο της επικράτειας.

 

γ) Εκδίδεται απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για κάθε επιχείρηση ή άλλως η κάθε επιχείρηση υπάγεται στις διαδικασίες Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο νόμο 4014/2011. Η ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών των περιπτώσεων α', β' και γ' θεωρούνται ως προϋπόθεση για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 1512/1985 κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη.

 

Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου 4164/2013 (ΦΕΚ 156/Α/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 141 του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017).

 

2. Στα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, στις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου και σε κάθε άλλο σχέδιο χρήσεων γης, που εκδόθηκαν μετά την ισχύ του νόμου 3852/2010 ορίζονται, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, μεταβατικές διατάξεις ως εξής: Εφαρμόζονται οι προϊσχύουσες διατάξεις, εάν πριν από τη θέσπιση ή τροποποίηση των γενικών πολεοδομικών σχεδίων ή των ζωνών οικιστικού ελέγχου.

 

α) είχε εκδοθεί και είναι σε ισχύ άδεια δόμησης ή

 

β) είχε υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης, αίτηση για την έκδοση ή την αναθεώρηση άδειας δόμησης με όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά, που απαιτούνται από τις οικείες διατάξεις ή

 

γ) είχε χορηγηθεί από τον αρμόδιο φορέα και είναι σε ισχύ άδεια εγκατάστασης ή άδεια ίδρυσης ή παράταση ή τροποποίηση αυτής για ειδικό κτίριο με ή χωρίς παρεκκλίσεις με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις ή

 

δ) είχε χορηγηθεί από τον αρμόδιο φορέα και είναι σε ισχύ, άδεια λειτουργίας με ή χωρίς παρεκκλίσεις με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις ή

 

ε) είχε υποβληθεί στον αρμόδιο φορέα, αίτηση για την έκδοση άδειας εγκατάστασης ή άδειας ίδρυσης ή άδειας λειτουργίας για ειδικό κτίριο με ή χωρίς παρεκκλίσεις ή

 

στ) είχε υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία ή στο αρμόδιο όργανο (Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Αιγαίου, Γενική Γραμματεία Πολιτισμού, Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, Υπουργείο Βιομηχανίας, κ.λ.π.) αίτηση με πλήρη αρχιτεκτονική μελέτη η οποία προβλέπεται από σχετικές διατάξεις για τη χορήγηση οικοδομικής άδειας ή έγκρισης δόμησης ή

 

ζ) είχε προκηρυχθεί δημόσιος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ή

 

η) είχε υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία, αίτηση ενίσχυσης για την ίδρυση δραστηριότητας από ευρωπαϊκό πρόγραμμα (αντίστοιχο μέτρο και άξονα), πριν την έκδοση ή τροποποίηση του γενικού πολεοδομικού σχεδίου ή του προεδρικού διατάγματος της ζώνης οικιστικού ελέγχου και επακολούθησε η έγκρισή της ή

 

θ) είχε υποβληθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εγκατάσταση και λειτουργία δραστηριότητας, πριν τη δημοσίευση ή τροποποίηση του γενικού πολεοδομικού σχεδίου ή του προεδρικού διατάγματος της ζώνης οικιστικού ελέγχου ή άλλου σχεδίου καθορισμού χρήσεων γης.

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και για τις παραπάνω περιπτώσεις, οι υπηρεσίες δόμησης και οι αρμόδιοι για άδειες ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας φορείς, χορηγούν τις αντίστοιχες άδειες, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στις διατάξεις που προβλέπονται στις κανονιστικές πράξεις των γενικών πολεοδομικών σχεδίων ή των ζωνών οικιστικού ελέγχου.

 

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 21 του νόμου 1650/1986, όπως ισχύει, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Οι προβλέψεις των πράξεων καθορισμού των ζωνών οικιστικού ελέγχου που εκδόθηκαν ή εκδίδονται κατά τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου, κατισχύουν οποιωνδήποτε κατευθύνσεων ή πλαισίων χωροταξικού σχεδιασμού που περιέχονται σε άλλες διατάξεις, ως προς τις χρήσεις γης, τους όρους και περιορισμούς δόμησης και τα όρια κατάτμησης ή αρτιότητας των γηπέδων.}

 

4. Οι γενικές και ειδικές διατάξεις δόμησης για τις εκτός σχεδίου περιοχές που προβλέπονται στο από 24-05-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 270/Δ/1985) ισχύουν και για τα παραχωρηθέντα, πριν τη δημοσίευση του νόμου 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α/2003), τεμάχια γεωργικής εκμετάλλευσης, ανεξαρτήτως Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου.

 

Στις περιπτώσεις γεωτεμαχίων τα οποία τέμνονται από όρια ζωνών με διαφορετικούς όρους και περιορισμούς δόμησης και χρήσεων μπορεί να ισχύουν όροι, περιορισμοί και χρήσεις οποιασδήποτε των άνω ζωνών σε τμήμα αυτών μέχρι του ορίου κατάτμησης που ισχύει στην περιοχή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 39 του άρθρου 28 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 426 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999) (Άρθρο 5 του από 13-04-1929 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 153/Α/1929)) καταργείται.

 

6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 426 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999) (Άρθρο 5 του από 13-04-1929 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 153/Α/1929)) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η αναθεωρητική έκθεση συντάσσεται και κοινοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως και η αρχική. Κατ' αυτής και μόνο για τις τέσσερις περιπτώσεις ασφαλείας από στατική και δομική άποψη που μνημονεύονται στην παράγραφο 2, οι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση στον οικείο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Προκειμένου η ένσταση κατά της αναθεωρητικής έκθεσης να γίνει αποδεκτή, θα πρέπει να υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών από την κοινοποίηση αυτής και να συνοδεύεται με νέα τεχνική έκθεση δύο ιδιωτών πολιτικών μηχανικών, διπλωματούχων ανώτατων αναγνωρισμένων τεχνικών σχολών, η οποία συντάσσεται με φροντίδα των ενδιαφερομένων και αντιτίθεται με τεχνικά στοιχεία στην αναθεωρητική έκθεση. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης αποφασίζει τελεσίδικα αφού εξετάσει την υπόθεση με επιτροπή και δοκιμές ή κατά οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο. Η εμπρόθεσμη υποβολή των ενστάσεων σε όλα τα στάδια των διαδικασιών του παρόντος άρθρου, αναστέλλει αυτεπάγγελτα την εκτέλεση της προηγούμενης έκθεσης (πρωτοκόλλου) μέχρι την έκδοση νεότερης απόφασης.}

 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συνδράμει τις αρμόδιες υπηρεσίες εφαρμογής του παρόντος προεδρικού διατάγματος με οδηγίες για τον τρόπο εφαρμογής του, εφόσον απαιτείται.

 

7. Υποθέσεις επικίνδυνων κατασκευών που εκκρεμούν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κατόπιν υποβολής της έφεσης της παραγράφου 5 του άρθρου 426 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999) (Άρθρο 5 του από 13-04-1929 προεδρικού διατάγματος) (ΦΕΚ 153/Α/1929)), παραπέμπονται στην οικεία Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και επανεξετάζονται κατά την παράγραφο 3 του από 13-04-1929 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 153/Α/1929), όπως ισχύει.

 

8. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 του νόμου 3028/2002 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η έγκριση δεν απαιτείται προκειμένου περί οικοδομικών εργασιών ή τεχνικού ή άλλου έργου στο εσωτερικό υφιστάμενου κτιρίου οι οποίες δεν επιφέρουν τροποποιήσεις των όψεων αυτού και δεν περιλαμβάνουν εκσκαφές.}

 

9. Το εδάφιο β' της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του νόμου 3028/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{η αποκατάσταση ερειπωμένων κτισμάτων, εφόσον τεκμηριώνεται η αρχική τους μορφή και δεν εμπίπτουν σε κοινόχρηστο χώρο του οικισμού ή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.}

 

10. Το εδάφιο γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του νόμου 3028/2002 συμπληρώνεται ως εξής:

 

{... ή επικινδύνως ετοιμόρροπα κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του από 13-04-1929 προεδρικού διατάγματος (Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας - (ΦΕΚ 580/Δ/1999), άρθρο 428).}

 

11. Το εδάφιο δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του νόμου 3028/2002 συμπληρώνεται ως εξής:

 

{... Η άδεια δεν απαιτείται σε περίπτωση τεχνικού ή άλλου έργου ή οικοδομικών εργασιών στο εσωτερικό υφισταμένου κτιρίου, οι οποίες δεν επιφέρουν τροποποιήσεις των όψεων αυτού και δεν περιλαμβάνουν εκσκαφές, καθώς και σε περίπτωση εργασιών στους ιδιωτικούς ακάλυπτους χώρους, οι οποίες δεν περιλαμβάνουν εκσκαφές.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.