Νόμος 4199/13 - Άρθρο 59

Άρθρο 59: Θητεία - Υπηρεσιακή κατάσταση των μελών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η θητεία των μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών είναι πενταετής και μετά τη λήξη της παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι το διορισμό νέων μελών.

 

Η θητεία κάθε μέλους μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά.

 

2. Ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο Αντιπρόεδρος είναι πλήρους απασχόλησης.

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι αποδοχές του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών.

 

4. Κατά τη διάρκεια της θητείας του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε δημοσίου λειτουργήματος, καθώς και η άσκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση στο Δημόσιο, σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και σε νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

 

Στα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών επιτρέπεται η άσκηση καθηκόντων μέλους διδακτικού προσωπικού Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με καθεστώς μερικής απασχόλησης.

 

5. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών, εάν προέρχονται από φορέα του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 1 του νόμου 2190/1994, μετά τη λήξη της θητείας τους επανέρχονται αυτοδικαίως στη θέση που κατείχαν πριν από το διορισμό τους.

 

Για τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο, εφόσον είναι μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ή Ερευνητικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων χορηγείται άδεια από τα αρμόδια όργανα του οικείου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

 

6. Η θητεία του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία για όλες τις συνέπειες και κατά τη διάρκειά της δεν διακόπτεται η βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξή τους. Αν η θέση που κατείχαν ή στην οποία έχουν εξελιχθεί δεν είναι κενή ή έχει καταργηθεί, επανέρχονται σε ομοιόβαθμη προσωποπαγή θέση στον ίδιο κλάδο και στον ίδιο βαθμό, με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Η προσωποπαγής θέση καταργείται αυτοδικαίως με την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους.

 

7. Μέλος της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών, υπαγόμενο στις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, εάν κατά τη διάρκεια της θητείας του προαχθεί, ύστερα από αίτησή του προς την υπηρεσία από την οποία προέρχεται, στο βαθμό του Διευθυντή ή του Γενικού Διευθυντή, επιστρέφει στην υπηρεσία του και η θητεία του λήγει αυτοδικαίως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.