Νόμος 4664/20 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Ρυθμίσεις θεμάτων ΛΑΡΚΟ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΑΡΚΟ (εφεξής ΛΑΡΚΟ ή εταιρεία ή επιχείρηση), η οποία έχει λάβει στο παρελθόν κρατικές ενισχύσεις από το Ελληνικό Δημόσιο, αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα και γενική αδυναμία εκπλήρωσης ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεων, τίθεται σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης, κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος.

 

2. α. Τη θέση σε ειδική διαχείριση ζητούν είτε:

 

α) το Ελληνικό Δημόσιο, για απαιτήσεις που έχει κατά της ΛΑΡΚΟ, ακόμα και πριν την ταμειακή βεβαίωσή τους, εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών είτε

 

β) πιστωτές, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 51% των κατά της επιχείρησης υφιστάμενων ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, όπως αποδεικνύονται με κάθε νόμιμο τρόπο,

 

με αίτησή τους που υποβάλλεται εντός 3 εργάσιμων ημερών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος στο Εφετείο της καταστατικής έδρας της επιχείρησης και συνοδεύεται από δήλωση του προτεινομένου ως ειδικού διαχειριστή (φυσικού ή νομικού προσώπου) περί αποδοχής του σχετικού έργου.

 

Ως προς τον ορισμό του ειδικού διαχειριστή εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 69 παράγραφος 1 του νόμου 4307/2014 (ΦΕΚ 246/Α/2014).

 

β. Η δικάσιμος για τη συζήτηση της αιτήσεως, ορίζεται σε χρόνο όχι μεγαλύτερο από 4 ημέρες από την κατάθεση της αιτήσεως. Η αίτηση του παρόντος άρθρου ασκείται με δικόγραφο που κατατίθεται στη γραμματεία του Μονομελούς Εφετείου της καταστατικής έδρας της επιχείρησης. Η αίτηση υποβάλλεται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση από τη γραμματεία στον Πρόεδρο, για να ορίσει δικάσιμο. Για την κατάθεση συντάσσεται έκθεση κάτω από το πρωτότυπο της αίτησης. Η έκθεση αναφέρει την ημέρα και την ώρα της κατάθεσης και το όνομα και το επώνυμο εκείνου που την κατέθεσε. Το δικόγραφο της αίτησης πρέπει να περιέχει, εκτός από όσα ορίζονται στο άρθρο 118 ή 117 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ακριβή περιγραφή του αντικειμένου της υπόθεσης, το όνομα του ειδικού διαχειριστή που προτείνεται από τον αιτούντα, δήλωση αποδοχής του επιλεγέντος φυσικού ή νομικού προσώπου και ορισμένο αίτημα. Αμέσως μετά την κατάθεση της αίτησης ο γραμματέας, με βάση τη σημείωση στο πρωτότυπο της αίτησης της ημέρας και ώρας συζήτησής της, την εγγράφει στο πινάκιο της εκούσιας δικαιοδοσίας, όπου σημειώνει το όνομα και το επώνυμο των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους, καθώς και το αντικείμενο της δίκης. Η αίτηση κοινοποιείται μαζί με την πράξη ορισμού δικασίμου στην επιχείρηση τουλάχιστον 2 ημέρες πριν τη δικάσιμο. Οι τυχόν παρεμβάσεις ασκούνται μόνο με ιδιαίτερο δικόγραφο, είναι δε απαράδεκτες, αν δεν ασκηθούν τουλάχιστον 24 ώρες πριν από τη συζήτηση της αίτησης και προσδιορίζονται υποχρεωτικά στην ίδια δικάσιμο. Αναβολή της συζήτησης δεν επιτρέπεται για κανέναν λόγο.

 

Η κατάθεση προτάσεων σε κάθε περίπτωση μπορεί να γίνει στο ακροατήριο. Η παρουσία κατά τη δημοσίευση της απόφασης εκείνου στον οποίο πρέπει να επιδοθεί ή του νόμιμου αντιπροσώπου του που διεξάγει τη δίκη ή του πληρεξούσιου δικηγόρου του ισχύει ως επίδοση. Με την επίδοση της απόφασης της θέσης σε ειδική διαχείριση το δικαστήριο διορίζει και τον ειδικό διαχειριστή.

 

Η απόφαση του Εφετείου δημοσιεύεται μέσα σε 3 ημέρες από τη συζήτηση της αίτησης, καταχωριζόμενου του διατακτικού της κάτω από την αίτηση και δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο, τακτικό ή έκτακτο, ή ένδικο βοήθημα. Νέα αίτηση, ασκηθείσα από οιονδήποτε διάδικο ή τρίτο, για το ίδιο αντικείμενο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η απόφαση κοινοποιείται στη ΛΑΡΚΟ και στον ειδικό διαχειριστή με επιμέλεια του αιτούντος.

 

3. α. Η θέση της ΛΑΡΚΟ σε ειδική διαχείριση δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας, δεν συνεπάγεται διακοπή της λειτουργίας της και δεν επιφέρει τη λύση των πάσης φύσεως συμβάσεών της, ούτε αποτελεί λόγο λύσεως αυτών. Η θέση της επιχείρησης σε ειδική διαχείριση συνιστά πάντως σε κάθε περίπτωση, για τον διαχειριστή και μόνο, σπουδαίο λόγο για την καταγγελία οποιασδήποτε συμβάσεως της επιχείρησης. Ειδικά ως προς τις συμβάσεις του προσωπικού της επιχείρησης, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14Α του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005). Με την ανάληψη των καθηκόντων του, ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να μειώσει το μισθολογικό κόστος κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) μεσοσταθμικά στις διαφορετικές κατηγορίες του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης επιδομάτων εορτών, αδείας, και παραγωγής (πριμ) που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, ρήτρα ή όρο, συλλογικής ή ατομικής σύμβασης εργασίας, συμφωνίας ή διαιτητικής απόφασης.

 

β. Ο ειδικός διαχειριστής διοικεί, εκπροσωπεί την επιχείρηση έναντι τρίτων ως προς τη διεκπεραίωση των καθημερινών της συναλλαγών, τη διαχειρίζεται και μπορεί να αποφασίζει ενδεικτικά, τη διαπραγμάτευση με τους παρόχους, προμηθευτές και εργολάβους της επιχείρησης, τη διατήρηση ή μη των πάσης φύσεως συμβάσεων της επιχείρησης ή τον περιορισμό της λειτουργίας της.

 

Προς τον σκοπό της συνέχισης λειτουργίας της επιχείρησης και της μεγιστοποίησης του τιμήματος της μεταβίβασης, ο ειδικός διαχειριστής δύναται να αιτείται την έκδοση ή ανανέωση διοικητικών αδειών κάθε είδους ή και να προβαίνει σε δικαιοπραξίες αναγκαίες για τη λειτουργία της εταιρείας ή που σκοπούν στην επωφελέστερη εκμετάλλευση του ενεργητικού.

 

γ. Καθ' όλη τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης η ΛΑΡΚΟ απαλλάσσεται από την υποχρέωση έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και εφαρμόζεται το άρθρο 75 της παραγράφου 5 του νόμου 4307/2014.

 

4. Η ΛΑΡΚΟ μπορεί να λάβει επιχορήγηση από το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με επιβάρυνση του Αποθεματικού του Κρατικού Προϋπολογισμού, προς κάλυψη των δαπανών για την εκπλήρωση της διαδικασίας της ειδικής διαχείρισης, καθώς και των λειτουργικών δαπανών της εταιρείας για τη συνέχιση της δραστηριότητάς της που θα προκύψουν από τη θέση της εταιρείας σε ειδική διαχείριση και μέχρι το πέρας αυτής. Ο διαχειριστής καθ' όλη τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης οφείλει να υποβάλει στο Ελληνικό Δημόσιο ειδικά αιτιολογημένο αίτημα, όπου θα προσδιορίζεται το ύψος του αιτούμενου ποσού και η χρήση του ποσού ανά κατηγορία δαπάνης, το δε καταβληθέν ποσό θα καταβάλλεται αποκλειστικά για την κάλυψη της εγκριθείσας δαπάνης. Μετά την πώληση της επιχείρησης στο σύνολό της ή επιμέρους περιουσιακών στοιχείων αυτής, το ισόποσο του ως άνω ποσού προαφαιρείται από το τίμημα που θα προκύψει από την εκποίηση των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης (προϊόν ρευστοποίησης), προηγείται κάθε γενικού ή ειδικού προνομίου και αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο. Το ως άνω ποσό της παρούσας παραγράφου δεν υπόκειται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με οφειλές της ως άνω εταιρίας προς το Ελληνικό Δημόσιο από οποιαδήποτε αιτία ή προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

 

5. Για την ευθύνη του ειδικού διαχειριστή και των υπ' αυτού εξουσιοδοτημένων προσώπων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 69 του νόμου 4307/2014.

 

6. Ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται εντός 15 εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης περί διορισμού του να προβεί:

 

α) σε καταγραφή του συνόλου του ενεργητικού και παθητικού της επιχείρησης και

 

β) στην εκπόνηση σχεδίου δράσης που θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο επιχειρησιακές και χρηματοοικονομικές εκτιμήσεις και προβλέψεις για την περίοδο της ειδικής διαχείρισης. Οι αρμόδιες διευθύνσεις της ΛΑΡΚΟ υποχρεούνται να συνεργάζονται με τον ειδικό διαχειριστή προς τον σκοπό της καταγραφής. Η έκθεση καταγραφής του ενεργητικού της επιχείρησης επιδίδεται προσηκόντως στον Υπουργό Οικονομικών και στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντός 3 εργάσιμων ημερών από την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας.

 

Αμφισβήτηση της έκθεσης καταγραφής δύναται να υποβληθεί είτε από τον Υπουργό Οικονομικών είτε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας είτε από κοινού εντός χρονικού διαστήματος 5 εργασίμων ημερών από την επίδοση της έκθεσης.

 

7. α. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφισβήτησης περί του ενεργητικού και παθητικού της επιχείρησης από το Ελληνικό Δημόσιο, η ΛΑΡΚΟ και το Ελληνικό Δημόσιο μπορούν να υπαγάγουν τη διαφορά σε διαιτησία, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Στην περίπτωση αυτήν, ο ειδικός διαχειριστής, εντός 3 εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της αμφισβήτησης, επιδίδει στο Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την κλήση σε διαιτησία και υπογράφεται σχετική συμφωνία διαιτησίας, εντός 5 εργασίμων ημερών από την επίδοση της κλήσης, παραπέμποντας στους όρους διαιτησίας του παρόντος και περιλαμβάνοντας τα ονόματα των διαιτητών που ορίζουν το Ελληνικό Δημόσιο και ο ειδικός διαχειριστής. Μετά την υπογραφή της συμφωνίας περί διαιτησίας, ο ειδικός διαχειριστής έχει υποχρέωση, εντός 5 εργασίμων ημερών να προσεπικαλέσει, ώστε να αποτελέσουν κύρια (διάδικα) μέρη στην ανοιγείσα διαιτητική διαδικασία, τυχόν εμπραγμάτως ασφαλισμένους πιστωτές, των οποίων οι εξασφαλισμένες εμπραγμάτως απαιτήσεις στηρίζονται σε πραγματική ή/και νομική αιτία που αποτελεί αντικείμενο της διαιτητικής διαφοράς, με επίδοση προς αυτούς της συμφωνίας διαιτησίας.

 

β. Οι εμπραγμάτως ασφαλισμένοι πιστωτές που μετέχουν νόμιμα στη διαιτητική διαδικασία ή έχουν προσεπικληθεί αλλά δεν παρίστανται, θεωρούνται ότι αντιπροσωπεύονται από εκείνους που παρίστανται και δεσμεύονται από το αποτέλεσμα της δίκης, η δε διαιτητική απόφαση εκτείνεται και σε αυτούς έχοντας την ίδια ισχύ για όλους, ως προς το ουσιαστικό ή/και το νομικό ζήτημα που κρίθηκε, καθώς επίσης και ως προς ζητήματα που κρίθηκαν παρεμπιπτόντως και αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση του κυρίου ζητήματος. Σε περίπτωση που κατά την έναρξη της διαιτητικής διαδικασίας εκκρεμεί επίλυση της ίδιας ή συναφούς ή σχετιζόμενης με το αντικείμενο της διαιτησίας διαφοράς ενώπιον των πολιτικών ή/και διοικητικών δικαστηρίων από οποιοδήποτε από τα μέρη ή τους προσεπικαλούμενους, τότε και οι εν λόγω διαφορές παραπέμπονται από τα αρμόδια δικαστήρια στο διαιτητικό δικαστήριο του παρόντος.

 

Αν μετά την έναρξη αυτής επιδιωχθεί η επίλυση της ίδιας ή συναφούς ή σχετιζόμενης με το αντικείμενο της διαιτησίας διαφοράς ενώπιον των πολιτικών ή/και διοικητικών δικαστηρίων από οποιοδήποτε από τα μέρη ή τους προσεπικαλούμενους, τα αρμόδια δικαστήρια απορρίπτουν ως απαράδεκτα οιαδήποτε εισαγωγικά της δίκης δικόγραφα. Σε κάθε περίπτωση, η διαιτητική διαδικασία δεν αναστέλλεται και μετά την έκδοση διαιτητικής απόφασης δεν αναστέλλεται η εκτέλεση αυτής.

 

γ. Η κλήση του ειδικού διαχειριστή προς τυχόν προσεπικαλούμενους εμπραγμάτως ασφαλισμένους πιστωτές για συμμετοχή σε διαιτησία και ορισμό διαιτητών κατά τους όρους του παρόντος, επιδίδεται εντός 5 εργασίμων ημερών από τη συμφωνία διαιτησίας, και με την επίδοση της κλήσης άρχεται η διαιτητική διαδικασία. Διαιτητές ορίζονται ένας (1) ανώτατος Δικαστής του Αρείου Πάγου, τον οποίο ορίζει ελευθέρως το Ελληνικό Δημόσιο, ένας (1) ανώτατος Δικαστής του Συμβουλίου της Επικράτειας, τον οποίο ορίζει ελευθέρως ο ειδικός διαχειριστής, ένας (1) ανώτατος Δικαστής του Αρείου Πάγου ή Συμβουλίου της Επικράτειας, τον οποίο ορίζουν ελευθέρως οι εμπράγματοι πιστωτές και 2 διαιτητές εκ του καταλόγου διαιτητών που τηρείται κατ' άρθρον 879 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας στο Πρωτοδικείο της καταστατικής έδρας της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας, τους οποίους ορίζουν οι ως άνω ανώτατοι Δικαστές (πενταμελής σύνθεση). Επιδιαιτητής ορίζεται εκ των ανωτέρω, ο κατά βαθμό ανώτερος ή επί ομοιοβάθμων ο αρχαιότερος.

 

Εφόσον οι εμπραγμάτως ασφαλισμένοι πιστωτές δεν μετέχουν στη διαδικασία, οι 2 διαιτητές που ορίζονται από το Ελληνικό Δημόσιο και τη ΛΑΡΚΟ ορίζουν 1 επιδιαιτητή εκ των Προέδρων ή Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου ή του Συμβουλίου της Επικράτειας, ανώτερου κατά βαθμό ή κατά αρχαιότητα των διαιτητών.

 

Σε περίπτωση διαφωνίας, επιδιαιτητής ορίζεται ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου και η σύνθεση του Διαιτητικού Δικαστηρίου είναι τριμελής.

 

δ. Ο ορισμός των διαιτητών και η αποδοχή του διορισμού τους πρέπει να έχει ολοκληρωθεί για έκαστο μέρος το αργότερο εντός 5 εργασίμων ημερών από την επίδοση της κλήσης ή προσεπίκλησης σε αυτό. Αν εντός της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας δεν οριστεί διαιτητής από κάποιο από τα μέρη ή δεν γίνει αποδεκτός ο ορισμός του, η προθεσμία παρατείνεται για 2 επιπλέον εργάσιμες ημέρες. Αν παρέλθει άπρακτη και η εν λόγω προθεσμία, τότε η διαιτησία διεξάγεται από τους διαιτητές που έχουν εμπροθέσμως οριστεί και αποδεχτεί τον ορισμό τους. Ο Γραμματέας του διαιτητικού δικαστηρίου, ορίζεται κατόπιν συμφωνίας των διαιτητών που έχουν ορίσει ο ειδικός διαχειριστής και το Ελληνικό Δημόσιο.

 

ε. Με τη διαιτητική απόφαση γίνεται ο καθορισμός της αμοιβής και των εξόδων διαιτησίας, στα οποία περιλαμβάνεται και η αμοιβή του γραμματέα. Το ύψος της αμοιβής όλων των διαιτητών και επιδιαιτητών, καθώς και του γραμματέα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των ογδόντα χιλιάδων (80.000) ευρώ. Κάθε μέρος έχει υποχρέωση προκαταβολής του μισού της αμοιβής του διαιτητή που έχει ορίσει. Στην περίπτωση που ο διαιτητής / επιδιαιτητής επιλέγεται από κοινού τότε και το ποσό της προκαταβολής καταβάλλεται εξ ημισείας. Το ποσό της προκαταβολής σε κάθε περίπτωση προσδιορίζεται από το διαιτητικό δικαστήριο και καταχωρίζεται στα πρακτικά. Η διαιτητική απόφαση ορίζει και τα μέρη που είναι υπόχρεα για την καταβολή της αμοιβής και των εξόδων.

 

στ. Οι διαιτητές υποχρεούνται να περατώσουν τη διαιτησία εντός 3 μηνών από την επίδοση της κλήσης για διαιτησία. Η διαιτητική απόφαση έχει ισχύ τελεσίδικης δικαστικής απόφασης και αποτελεί εκτελεστό τίτλο. Προσβολή της διαιτητικής απόφασης επιτρέπεται μόνο αν αυτή είναι αντίθετη σε κανόνες δημόσιας τάξης ή στα χρηστά ήθη ή αν περιέχει αντιφατικές διατάξεις.

 

Στην περίπτωση αυτή, ασκείται αγωγή ακύρωσης ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου της καταστατικής έδρας της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας μέσα σε προθεσμία 10 εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση και η αγωγή εκδικάζεται κατά τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 2 β του παρόντος, καθ' ο μέρος δεν έρχεται σε σύγκρουση με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου. Η προσβολή της διαιτητικής απόφασης δεν αναστέλλει την εκτέλεση αυτής.

 

ζ. Στη διαιτησία δεν εφαρμόζονται, καθ' ο μέρος έρχονται σε σύγκρουση με τις ειδικές διατάξεις του παρόντος, τα άρθρα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που αφορούν στη διαιτησία, με την εξαίρεση των άρθρων 880 παράγραφος 1, 881, 886, 887, 890, 891, 892, 893, 895 παράγραφος 1, 896 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τα οποία εφαρμόζονται συμπληρωματικά.

 

η. Το Ελληνικό Δημόσιο συμμετέχει στη διαιτησία κατά τα ανωτέρω, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 49 παράγραφος 1 του Εισαγωγικού Νόμου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ως ισχύει και του άρθρου 16 παράγραφος 2 του νόμου 4110/2013 (ΦΕΚ 17/Α/2013). Τα έξοδα της διαιτησίας καλύπτονται ως έξοδα της ειδικής διαχείρισης.

 

θ. Ειδικώς, σε περίπτωση που αποτελεί αντικείμενο της διαιτησίας η κυριότητα επί οιωνδήποτε ακινήτων (συμπεριλαμβανομένων ορυχείων, μεταλλείων κ.λ.π.), η διαιτητική απόφαση μεταγράφεται στο οικείο Υποθηκοφυλακείο επιμέλεια του νικητή διάδικου μέρους. Εφόσον κριθεί ότι η κυριότητα δεν ανήκει στη ΛΑΡΚΟ, τότε τυχόν υφιστάμενα βάρη στα εν λόγω ακίνητα εξαλείφονται διά της μεταγραφής της διαιτητικής απόφασης, άνευ άλλων διατυπώσεων, ιδίως, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικασία εξάλειψης ή προηγούμενη συναίνεση πιστωτών.

 

ι. Μετά την έκδοση της διαιτητικής απόφασης, ο ειδικός διαχειριστής καταρτίζει οριστική έκθεση απογραφής του ενεργητικού και του παθητικού της ΛΑΡΚΟ.

 

Παράλληλα, ο διαχειριστής δημοσιεύει πρόσκληση για αναγγελία και καταρτίζει προσωρινό πίνακα κατάταξης πιστωτών και εφαρμόζεται αναλογικά η παράγραφος 9 του παρόντος.

 

8. α. Ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να προβεί σε διενέργεια δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού της ΛΑΡΚΟ ή επί μέρους λειτουργικών συνόλων της επιχείρησης (κλάδων) ή περιουσιακών της στοιχείων που δεν αποτελούν κλάδους. Συγκεκριμένα, εντός 15 ημερών από την πάροδο της προθεσμίας του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 6, εφόσον δεν εγερθεί αμφισβήτηση περί του ενεργητικού ή/και του παθητικού της επιχείρησης και μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υποχρεούται να δημοσιεύσει διακήρυξη διενέργειας δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού. Σε περίπτωση αμφισβήτησης περί του ενεργητικού ή παθητικού της επιχείρησης κατά το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6, η ως άνω προθεσμία των 15 ημερών αναστέλλεται κατά τον χρόνο που εκκρεμεί η αμφισβήτηση.

 

Ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να ενημερώνει, να συντονίζει και να συνεργάζεται με το Ελληνικό Δημόσιο κατά τον σχεδιασμό, το χρονοδιάγραμμα, τους όρους και την υλοποίηση του διαγωνισμού σε κάθε περίπτωση, ιδίως δε, σε περίπτωση που η διαιτητική διαδικασία της παραγράφου 7 καταλήξει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

 

Σε κάθε περίπτωση, ως προς τα δικαιώματα μεταλλειοκτησίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Μεταλλευτικού Κώδικα, όπως ισχύει.

 

β. Η διακήρυξη του πλειοδοτικού διαγωνισμού περιλαμβάνει:

 

α) την επωνυμία, έδρα, δραστηριότητα και συνοπτική περιγραφή της επιχείρησης, χωρίς να απαιτείται η αναγραφή των επί μέρους στοιχείων, που απαρτίζουν το ενεργητικό της και τα οποία αναγράφονται στο υπόμνημα προσφοράς,

 

β) πρόσκληση κάθε ενδιαφερομένου να παραλάβει από τον διαχειριστή σχετικό υπόμνημα προσφοράς με τα στοιχεία του ενεργητικού και να υποβάλει σφραγισμένη δεσμευτική προσφορά, η οποία θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, για ποσό και με όρους που θα προσδιορίζονται στη διακήρυξη,

 

γ) τους λοιπούς όρους του διαγωνισμού,

 

δ) την προθεσμία υποβολής προσφορών, τον τόπο υποβολής, καθώς και την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, κατά την οποία θα παρίσταται ο διαχειριστής και θα δικαιούνται επίσης να παραστούν όσοι υπέβαλαν εμπρόθεσμη προσφορά και

 

ε) το ονοματεπώνυμο του επί του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού συμβολαιογράφου. Για τη δημοσιότητα της διακήρυξης εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του νόμου 4307/2014 και για το υπόμνημα προσφοράς οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 14Α του νόμου 3429/2005.

 

γ. Εντός 10 εργασίμων ημερών από την αποσφράγιση των προσφορών, ο διαχειριστής συντάσσει συνοπτική έκθεση αξιολόγησης των προσφορών και κατακύρωσης του διαγωνισμού στον πλειοδότη και την κοινοποιεί στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εφόσον εντός 5 εργασίμων ημερών από την υποβολή της έκθεσης αξιολόγησης δεν αντιλέξουν σε αυτήν και στην προτεινόμενη κατακύρωση το Υπουργείο Οικονομικών ή το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο ειδικός διαχειριστής συνάπτει με τον πλειοδότη ενώπιόν του επί του πλειοδοτικού διαγωνισμού συμβολαιογράφου τη σύμβαση μεταβίβασης του ενεργητικού ή των επί μέρους στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης, βάσει των όρων της προσφοράς του και των τυχόν άλλων επί τα βελτίω όρων, που έγιναν δεκτοί από τον πλειοδότη.

 

Η σύμβαση αυτή επέχει θέση τελεσίδικης κατακύρωσης των άρθρων 1003 και επόμενων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

 

δ. Εφόσον το προϊόν της ρευστοποίησης καταβληθεί εμπροθέσμως, ο ειδικός διαχειριστής συντάσσει αμελλητί πράξη εξόφλησης. Η πράξη αυτή προσαρτάται στη σύμβαση μεταβίβασης, επέχει θέση περίληψης έκθεσης κατακύρωσης του άρθρου 1005 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, εφαρμοζομένων ως προς αυτήν αναλόγως όσων ισχύουν επί της τελευταίας και έχει, στην περίπτωση μεταβίβασης οιωνδήποτε ακινήτων (συμπεριλαμβανομένων μεταλλείων και ορυχείων), ως άμεση έννομη συνέπεια, μετά τη μεταγραφή της και το σχετικό αίτημα προς τον υποθηκοφύλακα ή το κτηματολογικό γραφείο κατά τα οριζόμενα για την πράξη μεταγραφής ακινήτων, την εξάλειψη και διαγραφή των υπέρ τρίτων βαρών άνευ άλλων διατυπώσεων.

 

ε. Στη μεταβίβαση του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης ή και λειτουργικών συνόλων αυτής, στο πλαίσιο της ειδικής διαχείρισης του παρόντος, δεν έχει εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 479 του Αστικού Κώδικα. Οι πράξεις για την πραγματοποίηση της μεταβίβασης απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος ή δικαίωμα Δημοσίου ή τρίτων, καθώς και τελών χαρτοσήμου, εξαιρουμένου του φόρου προστιθέμενης αξίας, και για τη σύμβαση μεταβίβασης δεν απαιτείται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, να μνημονεύονται ούτε να προσαρτώνται πιστοποιητικά της φορολογικής διοίκησης οποιασδήποτε μορφής ή χρήσης ούτε οποιασδήποτε άλλης δημόσιας υπηρεσίας, οργανισμού ή εταιρείας ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού ούτε βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις τρίτων προβλεπόμενες σε οποιαδήποτε διάταξη νόμου. Κατ' εξαίρεση, γίνεται μνεία και προσαρτώνται αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος για τα μεταβιβαζόμενα δικαιώματα σε ακίνητα περιοχών στις οποίες υφίσταται λειτουργούν κτηματολόγιο και τοπογραφικό διάγραμμα του άρθρου 5 του νόμου 651/1977 (ΦΕΚ 207/Α/1977), όπου απαιτείται κατά την κείμενη νομοθεσία.

 

Οι υποθηκοφύλακες και Προϊστάμενοι κτηματολογικών γραφείων καταχωρούν υποχρεωτικά τη σύμβαση μεταβίβασης στα οικεία βιβλία, κατά τα παραπάνω κατ' εξαίρεση προβλεπόμενα. Με την υπογραφή κάθε συμβάσεως συναπτόμενης στο πλαίσιο και σε εκτέλεση της ειδικής διαχείρισης του παρόντος, συμμεταβιβάζονται αυτοδικαίως στον πλειοδότη και οι πάσης φύσεως διοικητικές άδειες που συνδέονται με τη λειτουργία των μεταβιβαζόμενων κλάδων ή στοιχείων ενεργητικού. Οι άδειες μεταβιβάζονται για όσο χρόνο ισχύουν και πάντως για περίοδο όχι μικρότερη του έτους ή του τυχόν προβλεπόμενου από ειδική διάταξη χρόνου υποχρεωτικής λειτουργίας της επιχείρησης ή κλάδου της, στη συνέχεια δε εκδίδεται επιβεβαιωτική πράξη μεταβιβάσεως της άδειας στο όνομα του πλειοδότη. Οι διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου εφαρμόζονται και σε περιπτώσεις συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν σε άλλες δικαιοπραξίες του ειδικού διαχειριστή κατά τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης και μόνο για τη ΛΑΡΚΟ ως συμβαλλόμενο πρόσωπο.

 

στ. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν υποβληθεί καμία νομότυπη προσφορά, ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται με τη δημοσίευση εντός 30 ημερών κατά μέγιστο νέας διακήρυξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο. Εάν και ο νέος διαγωνισμός δεν τελεσφορήσει, τα περιουσιακά στοιχεία της ΛΑΡΚΟ που δεν κατέστη δυνατόν να πωληθούν, πωλούνται ως σύνολο ή τμηματικά, με ελεύθερη διαπραγμάτευση, ύστερα από δημόσια πρόσκληση, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας.

 

9. α. Εντός 5 ημερών από την κατακύρωση του διαγωνισμού κατά την προηγούμενη παράγραφο, ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να δημοσιεύσει σε δύο ημερήσιες εφημερίδες, εκ των οποίων μία της πρωτεύουσας του νομού της καταστατικής έδρας της εταιρείας, πρόσκληση οριστικής αναγγελίας απαιτήσεων πιστωτών προς ικανοποίηση. Ειδική πρόσκληση απευθύνεται ατομικώς στους γνωστούς πιστωτές, το περιεχόμενο της οποίας έχει όπως ορίζεται στο άρθρο 40 παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 1346/2000 Περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας. Σχετικώς εφαρμόζονται και τα άρθρα 41 και 42 του Κανονισμού αυτού. Οι πιστωτές έχουν δικαίωμα να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους εντός 1 μηνός από τη δημοσίευση της πρόσκλησης. Δεν χωρεί παράταση της άνω προθεσμίας. Η πρόσκληση για αναγγελία των απαιτήσεων του Δημοσίου επιδίδεται στον Υπουργό Οικονομικών και στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η προθεσμία του 1 μηνός προς αναγγελία των απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου αρχίζει από την επίδοση της πρόσκλησης.

 

β. Στη συνέχεια ο ειδικός διαχειριστής επαληθεύει τις απαιτήσεις με βάση τα στοιχεία της επιχείρησης και καταρτίζει τον οριστικό πίνακα κατάταξης των πιστωτών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 975 έως 978 και 1007 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, προηγούνται κάθε γενικού ή ειδικού προνομίου και αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο οι κρατικές ενισχύσεις που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση. Εντός 3 εργασίμων ημερών από τη σύνταξη του πίνακα, ο ειδικός διαχειριστής καλεί τους πιστωτές που αναγγέλθηκαν να λάβουν γνώση του πίνακα της κατάταξης. Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης ασκείται εντός προθεσμίας 6 ημερών από την επίδοση της ως άνω κλήσης στο Μονομελές Εφετείο της καταστατικής έδρας της επιχείρησης και εκδικάζεται σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2)β του παρόντος καθ' ο μέρος δεν έρχεται σε σύγκρουση με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου. Η συζήτηση προσδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε 15 ημέρες από την κατάθεση ανακοπής και η απόφαση εκδίδεται εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών από τη συζήτησή της. Η απόφαση δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα. Αν δεν ασκήθηκε ανακοπή κατά του πίνακα της κατάταξης, ο ειδικός διαχειριστής διανέμει αμελλητί το προϊόν της ρευστοποίησης.

 

10. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης τουλάχιστον του εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου του ενεργητικού της εταιρίας (ως λογιστική αξία) εντός 12 μηνών από τη θέση σε ειδική διαχείριση ή εντός εννέα (9) μηνών από το πέρας της διαιτητικής διαδικασίας επίλυσης των διαφορών της παραγράφου 7 του παρόντος, τότε η ειδική διαχείριση θεωρείται ότι έχει λήξει και ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να υποβάλει αίτηση πτώχευσης της επιχείρησης. Σε περίπτωση κήρυξης του φορέα της επιχείρησης σε πτώχευση, εάν εκκρεμεί η διάθεση μέρους ή όλου του προϊόντος ρευστοποίησης στους πιστωτές, αυτή διενεργείται από τον σύνδικο της πτώχευσης, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη διανομής του στους δικαιούχους πιστωτές, σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης που έχει συνταχθεί, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και η διανομή αυτή δεν υπόκειται σε πτωχευτική ανάκληση.

 

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να ανατίθεται στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου η διεξαγωγή του προβλεπόμενου στην παράγραφο 7 του άρθρου 55 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013) διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η διαδικασία του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011).

 

12. Η διάταξη του άρθρου 9 παράγραφος 2 περίπτωση α' του νόμου 4224/2013 (ΦΕΚ 288/Α/2013) δεν καταλαμβάνει τις πάσης φύσεως πράξεις ή μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής ή συλλογικής διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης που σχετίζονται με ή αφορούν ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων ή επιβολή προστίμων ή απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή, ως προς τις πράξεις της αναγγελίας και επόμενες, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος.

 

13. Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του νόμου 4224/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου διοίκησης της ΓΜΜΑΕ ΛΑΡΚΟ ή οι μέτοχοι και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων αυτών δεν υπέχουν καμία ευθύνη ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη κατά την άσκηση των καθηκόντων ή δικαιωμάτων τους που αφορούν στη διαδικασία αποκρατικοποίησης ή στην αξιοποίηση επιμέρους περιουσιακών στοιχείων της ΓΜΜΑΕ ΛΑΡΚΟ ή στην υπαγωγή της σε λύση και εκκαθάριση ή σε πτωχευτική ή προπτωχευτική διαδικασία. Επίσης, δεν υπέχουν ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη ευθύνη και δεν λαμβάνονται ατομικά διοικητικά μέτρα ή μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης κατά αυτών για χρέη της εταιρείας, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεως ή βεβαιώσεως αυτών.}

 

14. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή αφορά σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτό δεν ισχύει.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.