Νόμος 4111/13 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην περίπτωση 11 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012, μετά τις λέξεις του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007) προστίθενται οι λέξεις και της παραγράφου 5 του άρθρου 65 του νόμου [Ν] 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007).

 

2. Στο τελευταίο εδάφιο της υποπαραγράφου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011), μετά τις λέξεις του παρόντος νόμου προστίθενται, από τότε που ίσχυσε ο νόμος 4024/2011, η φράση και το ερευνητικό προσωπικό που αμείβεται σύμφωνα με το β' μέρος του νόμου [Ν] 3205/2003.

 

3. α. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3864/2010 (ΦΕΚ 119/Α/2010), μετά τις λέξεις η ιδιότητα υπαλλήλου και πριν τις λέξεις του Υπουργείου Οικονομικών προστίθενται οι λέξεις ή γενικού γραμματέα.

 

β. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 3864/2010 οι λέξεις εξ ολοκλήρου διαγράφονται και μετά τις λέξεις σε μετρητά προστίθενται οι λέξεις ή με ομόλογα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ή με άλλα χρηματοοικονομικά μέσα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

 

γ. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 3864/2010 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Ομοίως, μπορεί να ληφθεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της γενικής συνέλευσης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή για έκδοση υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών ή για εξουσιοδότηση του διοικητικού συμβουλίου προς τα ανωτέρω, θα πρέπει να αναφέρει ρητά ότι λαμβάνεται στο πλαίσιο του παρόντος νόμου.}

 

δ. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για την έκδοση των μετατρέψιμων ομολογιών ή χρηματοοικονομικών μέσων, η προθεσμία για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης και των επαναληπτικών της, καθώς και για την υποβολή εγγράφων στις εποπτικές αρχές συντέμνεται στο ένα τρίτο των προθεσμιών που προβλέπονται στον κωδικοποιημένο νόμο [Ν] 2190/1920, όπως ισχύει.}

 

ε. Το σημείο 9 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του νόμου 4093/2012 καταργείται.

 

4. Μετά την περίπτωση δ' της παραγράφου 18 του άρθρου 2 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση, τα έσοδα από μερίσματα επί των κερδών δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών που εισπράττει το Ταμείο αξιοποίησης ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου αποτελούν έσοδα του τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού, μέχρι την αξιοποίηση των μετοχών των παραπάνω επιχειρήσεων και οργανισμών, και μεταφέρονται, το αργότερο μέσα σε 10 ημέρες από την είσπραξη τους, σε πίστωση του ειδικού λογαριασμού της περίπτωσης δ' του άρθρου 5 του νόμου 3049/2002 (ΦΕΚ 212/Α/2002), με την ονομασία Ελληνικό Δημόσιο - Λογαριασμός Εσόδων - Αποκρατικοποιήσεις.}

 

5. α. Οι πάσης φύσεως αποδοχές του εφημεριακού κλήρου και του λοιπού προσωπικού των Ιερών Μητροπόλεων που καταβάλλονται από τον εκτός προϋπολογισμού λογαριασμό με τίτλο Κεφάλαιο προς πληρωμή μισθού εφημεριακού κλήρου βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, στον οποίο γράφονται ειδικές προς τούτο πιστώσεις. Ως πάσης φύσεως αποδοχές νοούνται ο βασικός μισθός ή ημερομίσθιο και οτιδήποτε συνεντέλλεται με αυτόν και καταβάλλεται με μισθοδοτική κατάσταση.

 

β. Ο τηρούμενος στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες λογαριασμός με τίτλο Κεφάλαιο προς πληρωμή μισθού εφημεριακού κλήρου καταργείται την 30-04-2013.

 

γ. Οι Ιερές Μητροπόλεις υποχρεούνται να εντάξουν την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου στο σύστημα της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής, το αργότερο έως τις 30-04-2013. Έως την ημερομηνία αυτή, είναι δυνατή η καταβολή των ως άνω αποδοχών μέσω του εκτός προϋπολογισμού λογαριασμού με τίτλο Κεφάλαιο προς πληρωμή μισθού εφημεριακού κλήρου.

 

6. Στο τέλος της παραγράφου 1)γ του άρθρου 2 του νόμου 3845/2010, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 3 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώνεται με το άρθρο 48 του παρόντος σχεδίου νόμου, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Για τους υπάλληλους και τους δημόσιους λειτουργούς της εκκαθαρίζουσας αρχής που εμπλέκονται στην εκκαθάριση αποδοχών και δεν συμμορφώνονται με τα παραπάνω, θα επέρχονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 256 του Ποινικού Κώδικα (απιστία σχετική με την υπηρεσία), 259 του Ποινικού Κώδικα (παράβαση καθήκοντος) και 261 του Ποινικού Κώδικα (παρότρυνση υφιστάμενων και ανοχή).}

 

7. α. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης στ' της παρούσας παραγράφου, καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος το δικαίωμα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία. (εφεξής ΟΔΙΕ ΑΕ) να διεξάγει την προβλεπόμενη στο άρθρο 2 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 598/1968 (ΦΕΚ 256/Α/1968) και στο άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 56/1999 (ΦΕΚ 59/Α/1999) δραστηριότητα.

 

β. Δύναται να παραχωρείται, μέσω διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού, σε εταιρεία ειδικού σκοπού (Παραχωρησιούχο), η οποία θα συστήνεται από τον ανάδοχο: (α) το μη αποκλειστικό δικαίωμα οργανώσεως και διεξαγωγής ιπποδρομιών στην Ελλάδα (β) το αποκλειστικό δικαίωμα διοργανώσεως και διεξαγωγής αμοιβαίων σε σχέση με τις διεξαγόμενες εντός της Ελληνικής Επικράτειας ιπποδρομίες στοιχημάτων, λαχειοφόρων ή μη εντός και εκτός του χώρου των ιπποδρομιών (γ) το αποκλειστικό δικαίωμα ανάληψης δραστηριοτήτων συναφών προς τα ιπποδρομικά στοιχήματα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της διοργάνωσης, διεξαγωγής και εκμετάλλευσης αμοιβαίων στοιχημάτων για αλλοδαπές ιπποδρομίες ή της συμμετοχής στη διοργάνωση, διεξαγωγή και εκμετάλλευση αλλοδαπών αμοιβαίων στοιχημάτων επί ιπποδρομιών (δ) το αποκλειστικό δικαίωμα διοργανώσεως και διεξαγωγής προσθέτου αμοιβαίου στοιχήματος επί ιπποδρομιών (sweepstake) (ε) το αποκλειστικό δικαίωμα διοργανώσεως και διεξαγωγής αμοιβαίων στοιχημάτων επί ιπποδρομιών που διενεργούνται μέσω διαδικτύου. Στην παραχώρηση αυτή δεν εφαρμόζεται το άρθρο 479 του Αστικού Κώδικα.

 

Για τις ανάγκες εφαρμογής του άρθρου 618 του Αστικού Κώδικα η σύμβαση μίσθωσης από την κύρωσή της με νόμο αποκτά ισχύ συμβολαιογραφικού εγγράφου, μεταγράφεται στα οικεία βιβλία μεταγραφών και ισχύει έναντι τυχόν νέου κτήτορα του ακινήτου. Για τα έξοδα μεταγραφής ισχύει η πρόβλεψη του άρθρου 3A της υποπαραγράφου Β.4 του νόμου 4254/2014.

 

Η Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος δύναται να εκμισθώνει στον Παραχωρησιούχο οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις και οποιαδήποτε κινητά και ακίνητα ιδιοκτησίας της που ευρίσκονται στο Μαρκόπουλο Αττικής. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος καθορίζει ελεύθερα τη διαδικασία για την εκμίσθωση, η οποία μπορεί να εξελιχθεί παράλληλα με τον ανωτέρω διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό. Το ύψος του μισθώματος καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος αφού ληφθεί υπόψη αποτίμηση ανεξάρτητου αποτιμητή και γνωστοποιείται στους υποψήφιους επενδυτές πριν την υποβολή δεσμευτικών προσφορών. Η μίσθωση και τα εκατέρωθεν δικαιώματα και υποχρεώσεις διέπονται αποκλειστικά από τους όρους που συμφωνούνται μεταξύ της Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος και του Παραχωρησιούχου, με την επιφύλαξη των γενικών διατάξεων του Αστικού Κώδικα, μη εφαρμοζομένου του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 34/1995 (ΦΕΚ 30/Α/1995). Η ανωτέρω μίσθωση υπάγεται στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου που διενεργείται σύμφωνα με το νόμο επί του διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού που προβλέπεται στην παρούσα περίπτωση β'.

 

Για τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων και εγγράφων για την ανωτέρω μίσθωση, καθώς και για τη σύσταση, μεταβίβαση, ή άρση δουλειών επί ή υπέρ ακινήτων ιδιοκτησίας της Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος που βρίσκονται στο Μαρκόπουλο Αττικής καταβάλλονται στους συμβολαιογράφους τα μειωμένα δικαιώματα του άρθρου 14 παράγραφος 3 του νόμου 3156/2003 (ΦΕΚ 157/Α/2003), όπως ισχύει.

 

Για την μεταγραφή στα βιβλία μεταγραφών των οικείων υποθηκοφυλακείων των ανωτέρω δικαιοπραξιών καταβάλλονται στους μεν έμμισθους υποθηκοφύλακες μόνο πάγια δικαιώματα 100 €, στους δε άμισθους υποθηκοφύλακες τα δικαιώματα αυτά περιορίζονται στο 1/20 των επιβαλλομένων από τις κείμενες διατάξεις, χωρίς να δύνανται να υπερβούν το ποσό των 2.500 €, εφόσον υπολογίζονται αναλογικά ή το ποσό των 200 € σε κάθε άλλη περίπτωση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης ή τέλους. Το ίδιο ισχύει και για την καταχώρηση των ανωτέρω δικαιοπραξιών στα κτηματολογικά φύλλα των οικείων κτηματολογικών γραφείων.

 

Σε περίπτωση που εφαρμόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 325/1976 (ΦΕΚ 125/Α/1976), όπως ισχύει, τα παραπάνω δικαιώματα υποθηκοφυλάκων και προϊσταμένων κτηματολογικών γραφείων περιορίζονται στο ύψος που αναφέρει η εν λόγω διάταξη.

 

γ. Η αποκλειστικότητα του δικαιώματος διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίων στοιχημάτων επί των ιπποδρομιών μέσω του διαδικτύου ισχύει μέχρι τις 12-10-2020. Μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία, ο παραχωρησιούχος διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίων στοιχημάτων μόνο επί ιπποδρομιών που διοργανώνει ο ίδιος. Η χορήγηση αδειών για τη διοργάνωση και διεξαγωγή αμοιβαίων στοιχημάτων επί ιπποδρομιών μέσω διαδικτύου από τρίτους, μετά τη 12-10-2020, γίνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 45 του νόμου 4002/2011.

 

δ. Στη σύμβαση παραχώρησης της περίπτωσης β' της παρούσας παραγράφου καθορίζονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα θέματα: ο χρόνος έναρξης της ισχύος της παραχώρησης, η διάρκεια της σύμβασης και οι όροι ανανέωσης της ή / και τροποποίησης της, το αντάλλαγμα για την παραχώρηση και ο τρόπος καταβολής του, η λήψη απαραίτητων μέτρων για την οργάνωση και διεξαγωγή ιπποδρομιών, θέματα που αφορούν το δίκτυο πρακτορείων διενέργειας των αμοιβαίων στοιχημάτων και παιγνίων του, ο τρόπος καθορισμού του ποσοστού των ακαθάριστων εισπράξεων που θα διατίθενται για τα έπαθλα ιπποδρομιών, οι ειδικότερες υποχρεώσεις του Παραχωρησιούχου, και ιδιαίτερα οι σχετικές με την οργάνωση και λειτουργία των αμοιβαίων στοιχημάτων, οι λόγοι και η διαδικασία ανάκλησης της παραχωρήσεως, οι κυρώσεις ή άλλες συνέπειες σε βάρος του δικαιούχου σε περίπτωση παραβάσεως των υποχρεώσεων του ή των διατάξεων, οι οποίες διέπουν εκάστοτε τη διοργάνωση των ιπποδρομιών και τη διεξαγωγή του στοιχήματος, ο τρόπος επίλυσης των αναφυομένων διαφορών και ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με το παρεχόμενο δικαίωμα.

 

ε. Όσοι επιτρέπεται να διοργανώνουν και διεξάγουν επίγειο ή διαδικτυακό ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο ιπποδρομιακό στοίχημα, προκαθορισμένης απόδοσης ή αμοιβαίο, δύνανται να το διεξάγουν είτε επί ιπποδρομιών που οργανώνουν οι ίδιοι είτε επί ιπποδρομιών που οργανώνουν άλλοι φορείς, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται η προηγούμενη συναίνεση του φορέα που οργανώνει και διεξάγει τη σχετική ιπποδρομία.

 

στ. Μέχρι τη θέση σε ισχύ της σύμβασης παραχώρησης της περίπτωσης β' της παρούσας παραγράφου, ο Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος θα συνεχίσει να ασκεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 2 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 598/1968 και στο άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 56/1999 δραστηριότητα. Κατά το μεταβατικό αυτό διάστημα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος, δύναται να ορίζεται το ακριβές ποσοστό ανά είδος στοιχήματος το οποίο θα αποδίδεται για έπαθλα ιπποδρομιών, για την εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο β' του αναγκαστικού νόμου [Ν] 598/1968, με ανώτατο όριο ποσοστό 25% επί του ποσού των αντιστοίχων εισπράξεων το οποίο απομένει μετά τη διανομή των υπό στοιχείου α' της ίδιας διάταξης κερδών κάθε στοιχήματος. 15 ημέρες μετά τη θέση σε ισχύ της σύμβασης παραχώρησης της περίπτωσης β' της παρούσας παραγράφου και πάντως το αργότερο μέχρι τις 31-03-2015, η ανώνυμη εταιρεία Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος τίθεται εκ του νόμου σε λύση και εκκαθάριση. Η προθεσμία της διατάξεως του προηγούμενου εδαφίου, για την εκ του νόμου λύση και εκκαθάριση της Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος, παρατείνεται έως την 31-10-2015. Από τη θέση σε εκκαθάριση δεν θίγονται τυχόν συμβάσεις που έχουν καταρτισθεί μεταξύ του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος και του Παραχωρησιούχου, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ.

 

ζ. Από την κατά τα ανωτέρω θέση του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος σε εκκαθάριση και με την επιφύλαξη διατηρήσεως σε ισχύ του άρθρου 40 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 56/1999, καταργούνται ο αναγκαστικός νόμος [Ν] 598/1968, το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 56/1999, το άρθρο 23 του νόμου [Ν] 1646/1986, το άρθρο 8 του νόμου [Ν] 191/1975 και ο Κανονισμός Προμηθειών του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (υπουργική απόφαση [Α] 356/1994 (ΦΕΚ 911/Β/1994)).

 

η. Κάθε άλλη αναφορά των κείμενων διατάξεων στον Οργανισμό Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος θα νοείται ως αναφερόμενη στον εκάστοτε Παραχωρησιούχο.

 

θ. Αρμόδια αρχή για την εποπτεία οργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίων στοιχημάτων επί ιπποδρομιών είναι η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, κατ' εφαρμογή των άρθρων 16 και 17 του νόμου 3229/2004 (ΦΕΚ 38/Α/2004) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 25 έως 54 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011) και τις διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012), συμπληρωματικά δε τις διατάξεις του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α/2002).

 

Στα παίγνια που ρυθμίζονται με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του νόμου 4002/2011, συμπεριλαμβάνεται και το κάθε μορφής ιπποδρομιακό στοίχημα.

 

Οι παράγραφοι 11)β και 12 του άρθρου 27 του νόμου 2843/2000 (ΦΕΚ 219/Α/2000) εφαρμόζονται αναλογικά στους πράκτορες του ιπποδρομιακού στοιχήματος. Ο κανονισμός Λειτουργίας Πρακτορείων Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος (αριθμός απόφασης 23041/2006 του Υφυπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 689/Β/2006)) καταργείται από την επομένη της θέσης σε ισχύ της σύμβασης παραχώρησης της παραγράφου 7)β του άρθρου 13 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 

Ο εκάστοτε Κανονισμός Στοιχηματικών Ιπποδρομιών εγκρίνεται από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, κατόπιν εισήγησης του Παραχωρησιούχου. Στο προσωπικό των Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Κεφαλαίου Α' του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005), οι μετοχές των οποίων έχουν μεταβιβασθεί ή εκχωρηθεί στο ΤΑΙΠΕΔ ή μεταβιβάζονται ή εκχωρούνται με οποιονδήποτε τρόπο εφεξής σε αυτό και μέχρι την αποκρατικοποίηση τους, εξακολουθεί να εφαρμόζεται το υπηρεσιακό και βαθμολογικό - μισθολογικό καθεστώς που ισχύει και για το προσωπικό των λοιπών Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Κεφαλαίου Α' του νόμου 3429/2005.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 20 του άρθρου 22 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/2013), με την παράγραφο 1 του άρθρου 71 του νόμου 4170/2013 (ΦΕΚ 163/Α/2013), με την παράγραφο 5 του άρθρου 86 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013), με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του νόμου 4224/2013 (ΦΕΚ 288/Α/2013), με την παράγραφο Β4.3 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014), με την παράγραφο 3 του άρθρου 23 του νόμου 4302/2014 (ΦΕΚ 225/Α/2014), την παράγραφο 5 του άρθρου πρώτου της από 14-07-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 84/Α/2015), με την παράγραφο 2 του άρθρου πρώτου της από 31-07-2015 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 90/Α/2015), με το άρθρο 1 της από 25-09-2015 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 119/Α/2015), με το άρθρο 2 του νόμου 4338/2015 (ΦΕΚ 131/Α/2015).

 

8. Στα ένδικα βοηθήματα που ασκήθηκαν από 09-11-2012 και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, δυνάμει της παραγράφου 23 του άρθρου τρίτου του νόμου 4092/2012, θεωρείται ότι η προϋπόθεση παραδεκτής άσκησης αυτών, η οποία τίθεται με την εν λόγω παράγραφο, πληρούται εφόσον το προβλεπόμενο ποσό καταβληθεί στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία εντός 15 ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και υπό την προϋπόθεση ότι η υπόθεση δεν έχει συζητηθεί.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 32 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/2013).

 

9. α. Οι διατάξεις με τις οποίες έχει ανατεθεί, με βάση την παράγραφο 5 του άρθρου 41 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005), η άσκηση αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την κατάργηση της Γραμματείας αυτής με τη διάταξη της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου μόνου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012) και αναφέρονται πλέον στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, η οποία συνιστάται με την ανωτέρω διάταξη.

 

β. Η διάταξη της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της διάταξης της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου μόνου του νόμου 4093/2012.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.