Νόμος 4269/14 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η έγκριση ή αναθεώρηση των εγκεκριμένων, πολεοδομικών σχεδίων ακολουθεί τις διατάξεις του παρόντος.

 

2. Σε εκκρεμείς, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, διαδικασίες έγκρισης ή τροποποίησης γενικού πολεοδομικού σχεδίου ή Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13Α, ως προς τις χρήσεις γης εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου. Για την εφαρμογή της παρούσας απαιτείται ειδική έκθεση στην οποία αντιστοιχίζονται κατ' αναλογία οι προβλεπόμενες σε κάθε μελέτη χρήσεις γης του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) με τις χρήσεις γης του παρόντος νόμου. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω σε εκκρεμείς διαδικασίες έγκρισης ή τροποποίησης γενικού πολεοδομικού σχεδίου ή Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων εφαρμόζονται οι προϋφιστάμενες διατάξεις υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 

α) έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διαβούλευσης του Β2 σταδίου της μελέτης και

 

β) εκδίδεται σχετική απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αυτό αποφαίνεται για την επιλογή λόγω επικείμενου κινδύνου απώλειας χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ.

 

3. α) Σε εκκρεμείς, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, διαδικασίες έγκρισης ή τροποποίησης Πολεοδομικών Μελετών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13Α, συνεχίζονται με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου ως εξής:

 

α)α) αιτιολογείται η προσαρμογή τους από ειδική έκθεση στην οποία τεκμηριώνεται η κατ' αναλογία αντιστοίχιση των χρήσεων γης των προβλεπομένων σε κάθε μελέτη του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) με τις χρήσεις γης του παρόντος νόμου.

 

β)β) πραγματοποιείται ανάρτηση για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων στα προσαρμοσθέντα στοιχεία της μελέτης,

 

γ)γ) εκδίδεται θετική γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου (Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων ή Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων) για την προσαρμογή των ως άνω στοιχείων της μελέτης.

 

β) Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω εκκρεμείς διαδικασίες έγκρισης ή τροποποίησης Πολεοδομικών Μελετών μπορεί να ολοκληρώνονται με τις προϋφιστάμενες διατάξεις υπό τις παρακάτω αναφερόμενες προϋποθέσεις:

 

α)α) εκδίδεται σχετική απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αυτό αποφαίνεται αιτιολογημένα για τους ιδιαίτερους λόγους ολοκλήρωσης της μελέτης με τις προϋφιστάμενες διατάξεις και

 

β)β) γνωμοδοτεί σχετικά το αρμόδιο όργανο (Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων ή Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων).

 

4. Κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό και τον καθορισμό των κατηγοριών χρήσεων γης των άρθρων 15 έως 18 (οικιστικές περιοχές) είναι δυνατόν να επιβάλλονται περιορισμοί και απαγορεύσεις ως προς την εγκατάσταση ορισμένων χρήσεων όπως ειδικότερα προβλέπονται στα άρθρα αυτά.

 

5. Κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό και τον καθορισμό των κατηγοριών χρήσεων γης των άρθρων 19 έως 31 είναι δυνατόν ορισμένες από τις χρήσεις γης που επιτρέπονται, σύμφωνα με τα άρθρα αυτά, να απαγορεύονται ή να επιτρέπονται με όρους, περιορισμούς και προϋποθέσεις μετά από πλήρη τεκμηρίωση στη σχετική μελέτη.

 

6. Οι χρήσεις του άρθρου 30 με την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφαρμόζονται και στους οριοθετημένους οικισμούς, με την επιφύλαξη όμως τυχόν ειδικότερων περιοριστικών διατάξεων που έχουν καθοριστεί με την απόφαση οριοθέτησης του οικισμού. Με τον καθορισμό χρήσεων γης της περιοχής εντός των ορίων του οικισμού επιτρέπεται, εφόσον τεκμηριώνεται από τον πολεοδομικό σχεδιασμό, σε τμήματα του οικισμού να καθορίζονται χρήσεις των άρθρων 15, 16, 17, 19, 20 και 21 του παρόντος.

 

7. Από τη δημοσίευση του παρόντος στα οικόπεδα με πρόσωπο επί κύριων οδικών αξόνων, όπως αυτό περιγράφεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 32 που έχουν δημιουργηθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, για τις περιπτώσεις που στις θέσεις αυτές έχουν καθοριστεί χρήσεις αμιγούς κατοικίας βάσει του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) ή του προεδρικού διατάγματος 81/1980 (ΦΕΚ 27/Α/1980) ή αποκλειστικής κατοικίας βάσει Βασιλικών και Προεδρικών Διαταγμάτων, τα οποία έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, επιτρέπονται πλέον των ισχυόντων και οι χρήσεις με στοιχεία 1.2 και 1.8 του άρθρου 32 του παρόντος. Στις περιπτώσεις των χρήσεων με στοιχείο 1.8. γραφεία αυτές πρέπει να είναι συμβατές με την κύρια χρήση της κατοικίας.

 

8. Όπου σε πρωτεύουσες και δευτερεύουσες αρτηρίες των ισχυόντων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών των ρυθμιστικών σχεδίων Αττικής και Θεσσαλονίκης, έχει καθοριστεί χρήση γενικής κατοικίας βάσει του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) ή του προεδρικού διατάγματος 81/1980 (ΦΕΚ 27/Α/1980), ενώ στα απέναντι οικοδομικά τετράγωνα έχει καθορισθεί χρήση αμιγούς κατοικίας των ανωτέρω προεδρικών διαταγμάτων, στα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο στις αρτηρίες αυτές και καθορισμένη χρήση αμιγούς κατοικίας, ισχύουν με τη δημοσίευση του παρόντος οι χρήσεις του άρθρου 32 του παρόντος.

 

9. Στις περιοχές των άρθρων 8, 9, 7, 5, και 6 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) από τη δημοσίευση του παρόντος, παράλληλα με τις χρήσεις γης που προβλέπονται από ισχύοντα γενικά πολεοδομικά σχέδια και Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων ισχύουν και οι χρήσεις γης που προβλέπονται στα άρθρα 19, 21, 22, 25 και 29 αντίστοιχα του παρόντος νόμου, ακόμα και στις περιπτώσεις που η περιοχή έχει πολεοδομηθεί.

 

10. Ως κατοικία για την εφαρμογή του παρόντος νοείται: Κτίριο που παρέχει χώρους τουλάχιστον για ύπνο, σωματική υγιεινή και καθαριότητα, για μόνιμη ή εποχιακή διαμονή των κατοίκων, δηλαδή:

 

α) Μονοκατοικίες,

β) Διπλοκατοικίες και

γ) Κτίρια διαμερισμάτων.

 

Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται χώροι κατοικίας για άσκηση επαγγέλματος, συμβατού προς την κύρια χρήση του κτιρίου, όπως των ελεύθερων επαγγελματιών. Η εξαίρεση αυτή ισχύει εφόσον η άσκηση επαγγέλματος είναι επιτρεπτή από τον κανονισμό του κτιρίου, δεν απαγορεύεται από ισχύουσες διατάξεις περί υγιεινής και ασφάλειας και ευρίσκεται εντός της μονίμου κατοικίας αυτού που ασκεί το ελεύθερο επάγγελμα.

 

11. Ο καθορισμός ή η τροποποίηση χρήσεων γης επί δημοσίων ακινήτων τα οποία υπάγονται στο πρόγραμμα αξιοποίησης της ιδιωτικής περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου γίνεται σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις, διαδικαστικού και ουσιαστικού περιεχομένου, που τα διέπουν. Κατά την έγκριση, αναθεώρηση ή τροποποίηση των οικείων για τα πιο πάνω ακίνητα σχεδίων χρήσεων γης και εν γένει πολεοδομικών σχεδίων, μπορεί να αντιστοιχίζονται ή και να προσαρμόζονται οι προβλεπόμενες χρήσεις γης του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) προς τις κατηγορίες και το περιεχόμενο των χρήσεων γης του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 προστέθηκε με την παράγραφο 34 του άρθρου 28 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

12. Από τη δημοσίευση του παρόντος στα οικόπεδα που βρίσκονται σε περιοχές του άρθρου 8 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) και έχουν ορισθεί χρήσεις με προεδρικά διατάγματα, που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος και του άρθρου 4 παράγραφος 1 του νόμου 1577/1985, ως ισχύει, επιτρέπονται και οι χρήσεις με στοιχείο 1.8 του άρθρου 19 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 19 προστέθηκε με το άρθρο 29 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 238 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.