Νόμος 4276/14 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Ρυθμίσεις για σύνθετα τουριστικά καταλύματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η υποπερίπτωση γ)γ' της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ)γ. Έχουν υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία τα αρχιτεκτονικά σχέδια για το σύνολο του σύνθετου τουριστικού καταλύματος, σύμφωνα με τα οποία οι κοινόχρηστοι χώροι και εγκαταστάσεις καλύπτουν, με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές, τις απαιτήσεις για την εξυπηρέτηση της συνολικής δυναμικότητας του σύνθετου τουριστικού καταλύματος στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες.}

 

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 8 του νόμου 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. α. Η μεταβίβαση κατά κυριότητα ή η εκμίσθωση των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών, που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού είναι δυνατή μόνο μετά την έκδοση των αδειών δόμησης και των λοιπών προαπαιτούμενων εγκρίσεων για την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών του ξενοδοχειακού καταλύματος και της ειδικής τουριστικής υποδομής του σύνθετου τουριστικού καταλύματος, καθώς, της τουριστικής επιπλωμένης κατοικίας που αποτελεί κάθε φορά αντικείμενο μεταβίβασης ή μακροχρόνιας εκμίσθωσης.

 

Το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος χορηγείται μόνο μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του ξενοδοχειακού καταλύματος, της ειδικής τουριστικής υποδομής, καθώς και τουλάχιστον μίας τουριστικής επιπλωμένης κατοικίας και τη σύνδεση του σύνθετου τουριστικού καταλύματος με τα δίκτυα των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας. Οι τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες μπορούν να κατασκευάζονται σταδιακά και να ενσωματώνονται στο Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, σταδιακά εντασσόμενες στη δυναμικότητα του σύνθετου τουριστικού καταλύματος με βάση τα εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια και τις εκδιδόμενες οικοδομικές και λοιπές άδειες και εγκρίσεις.}

 

3. α. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του νόμου 4002/2011 μετά τις λέξεις μπορεί να εφαρμόζονται και προστίθενται οι λέξεις επί υφισταμένων κτισμάτων με χρήση ξενοδοχείου, που μπορούν να καταταγούν σε κατηγορία 5 αστέρων, καθώς και και μετά τις λέξεις τουλάχιστον 50.000 m2 προστίθενται οι λέξεις τα οποία είτε έχουν την επιφάνεια αυτή είτε μπορούν να την αποκτήσουν μετά από συνένωση με όμορο γήπεδο.

 

β. Η υποπερίπτωση α)α' της περίπτωσης α' της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του νόμου 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α)α. είναι νομίμως υφιστάμενα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) και έχουν ανεγερθεί για χρήση ξενοδοχείου ή διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άδεια δόμησης σε ισχύ με χρήση ξενοδοχείου ή διαθέτουν ειδικό σήμα λειτουργίας σε ισχύ ή διέθεταν την τελευταία δεκαετία ειδικό σήμα λειτουργίας και έχουν παύσει τη λειτουργία τους.}

 

γ. Στην υποπερίπτωση γ)γ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του νόμου 4002/2011 μετά τις λέξεις νομίμως υλοποιημένος προστίθενται οι λέξεις ή ο προβλεπόμενος να υλοποιηθεί.

 

δ. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του νόμου 4002/2011 μετά τις λέξεις νομίμως υλοποιημένος προστίθενται οι λέξεις ή ο προβλεπόμενος να υλοποιηθεί.

 

ε. Στο τέλος της περίπτωσης στ' της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του νόμου 4002/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Στην περίπτωση αυτή ως υλοποιημένος συντελεστής δόμησης νοείται ο προβλεπόμενος να υλοποιηθεί συντελεστής δόμησης.}

 

στ. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του νόμου 4002/2011 προστίθεται περίπτωση ζ' ως εξής:

 

{ζ. Ειδικά στην περίπτωση που η νόμιμα υλοποιημένη δόμηση είναι μεγαλύτερη των 10.000 m2 και ο υλοποιημένος συντελεστής ανώτερος του 0,20 μπορεί να προσαυξάνεται το ποσοστό των δυνάμενων να πωληθούν ή εκμιστωθούν μακροχρονίως, κατά την έννοια της παραγράφου 2)α, τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:

 

α)α. Κατεδαφίζονται τμήματα της υλοποιημένης δόμησης που αντιστοιχούν στο συντελεστή δόμησης που υπερβαίνει το 0,20, καθώς και τα τμήματα του ξενοδοχειακού καταλύματος και της ειδικής τουριστικής υποδομής που υπερβαίνουν τους τρεις ορόφους.

 

β)β. Η αξιοποίηση συνδυάζεται με τη γενικότερη ανάπλαση των κτισμάτων και τη συνολική αναβάθμιση των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και του περιβάλλοντος χώρου των κτιρίων.

 

γ)γ. Η συνδρομή των πιο πάνω προϋποθέσεων διαπιστώνεται με πράξη της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού ύστερα από αίτηση του κυρίου του ακινήτου.

 

δ)δ. οι πάσης φύσεως εντός του γηπέδου κατασκευές, υφιστάμενες και νέες, θα πρέπει είτε να βρίσκονται εντός του νόμιμα υλοποιημένου η του προβλεπόμενου από την οικοδομική άδεια περιτυπώματος της οικοδομής στο χώρο, είτε να ικανοποιούν τους ισχύοντες κατά το χρόνο της κατασκευής τους όρους και περιορισμούς δόμησης.

 

Στην περίπτωση αυτή το ποσοστό 30% των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών που επιτρέπεται να πωληθούν ή να εκμισθωθούν μακροχρονίως προσαυξάνεται κατά το ποσοστό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του 30% με το λόγο του αφαιρουμένου με την κατεδάφιση τμήματος του νόμιμα υλοποιημένου συντελεστή προς το 0,20. Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό της υλοποιημένης δόμησης που επιτρέπεται να πωληθεί ή να εκμισθωθεί μακροχρονίως δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50%.}

 

4. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του νόμου 4002/2011, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Για υλοποιημένο συντελεστή δόμησης μεγαλύτερο του 0,20:

 

α)α. είτε απαιτείται όμορο γήπεδο που να καλύπτει το ποσοστό του υπερβάλλοντος του 0,20 συντελεστή δόμησης,

 

β)β. είτε κατεδαφίζονται τμήμα ή τμήματα των τουριστικών εγκαταστάσεων, τα οποία αντιστοιχούν στο συντελεστή δόμησης που υπερβαίνει το 0,20,

 

γ)γ. είτε στην περίπτωση κατασκευών που έχουν ρυθμισθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως 7 του νόμου 3843/2010 ή έχουν τακτοποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 4014/2011 ή του νόμου 4178/2013 καταβάλλεται εισφορά ίση με το 5% της αντικειμενικής αξίας των κτισμάτων που αντιστοιχούν στο συντελεστή δόμησης που υπερβαίνει το 0,15, σύμφωνα με το εδάφιο β' και γ' της υποπαραγράφου α)α' της παραγράφου β'. Στην περίπτωση αυτή, το ποσοστό πώλησης ή μακροχρόνιας εκμίσθωσης υπολογίζεται στην υλοποιημένη δόμηση που αντιστοιχεί σε συντελεστή δόμησης έως 0,20.}

 

5. Στο άρθρο 8 του νόμου 4002/2011 προστίθεται νέα παράγραφος 9 ως εξής:

 

{9. Εφόσον σύνθετο τουριστικό κατάλυμα, πέραν των ελάχιστων απαιτουμένων εγκαταστάσεων του ξενοδοχειακού καταλύματος και της εγκατάστασης ειδικής τουριστικής υποδομής, περιέχει και πρόσθετες ανάλογες εγκαταστάσεις, η ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων αυτών δεν αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την έγκριση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας του σύνθετου τουριστικού καταλύματος, επιτρέπεται δε η σύσταση οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών, καθώς και η σύσταση ενοχικών ή εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι οι νέοι δικαιούχοι δεν θα μεταβάλουν την προβλεπόμενη χρήση τους και ότι αποδέχονται πλήρως τον εγκεκριμένο Κανονισμό Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας του σύνθετου τουριστικού καταλύματος.}

 

6. Οι διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011) εφαρμόζονται αναλογικά και για τους οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων του άρθρου 1 του νόμου 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α/2013) και ισχύουν για τη διευθέτηση της κοίτης ή / και της εκβολής των εντός αυτών νόμιμα οριοθετημένων υδατορεμάτων. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθώς και οι διατάξεις για την εκτέλεση έργων στον αιγιαλό και την παραλία.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.