Νόμος 4276/14 - Άρθρο 50

Άρθρο 50: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Έως την έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 ισχύουν οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 43/2002 (ΦΕΚ 43/Α/2002).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 23 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

2. Έως τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 ισχύουν οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 337/2000 (ΦΕΚ 281/Α/2000).

 

3. Όπου στις διατάξεις του παρόντος αναφέρεται η αρμόδια υπηρεσία τουρισμού νοείται η αρμόδια υπηρεσία τουρισμού της Υποπαραγράφου ΙΔ2 της παραγράφου ΙΔ του άρθρου 1 του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014), όπως κάθε φορά ισχύει.

 

4. Οι αρμοδιότητες που προβλέπονται στις εσωτερικές παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 35 ασκούνται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού μέχρι την έναρξη ισχύος των διατάξεων της υποπαραγράφου ΙΔ2 της παραγράφου ΙΔ του άρθρου 1 του νόμου 4254/2014, οπότε και αυτοδίκαια μεταφέρονται στο Υπουργείο Τουρισμού.

 

5. Μέχρι τη δημοσίευση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που προβλέπεται στην παράγραφο 13 του άρθρου 1 του νόμου 4276/2014, ισχύουν οι διατάξεις της υπ' αριθμόν 500321/1996 (ΦΕΚ 391/Β/1996) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 31 του νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.