Νόμος 4324/15 - Άρθρο 14

Άρθρο 14


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά το άρθρο 16 του νόμου 4173/2013 προστίθεται άρθρο 16Α ως εξής:

 

{Άρθρο 16Α

 

1. Οι κάθε είδους συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αόριστου χρόνου ή έμμισθης εντολής του προσωπικού, το οποίο την 11-06-2013 απασχολείτο στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση και οι οποίες λύθηκαν, με το άρθρο 3 της 2/2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (ΦΕΚ 1414/Β/2013), όπως ισχύει, αναβιώνουν από την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θεωρούνται εφεξής συμβάσεις που έχουν συναφθεί με την εταιρεία του άρθρου 1 του παρόντος νόμου. Οι μισθοί του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β' του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011), προκειμένου δε, για δημοσιογράφους από την κοινή υπουργική απόφαση 2/17805/0022/2013 (ΦΕΚ 662/Β/2013).

 

2. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου, για θέματα Ραδιοτηλεόρασης, Υπουργού Επικρατείας και του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται τα κάθε είδους θέματα που προκύπτουν από την κατά την προηγούμενη παράγραφο αναβίωση συμβάσεων και ιδίως τα θέματα που αφορούν:

 

α) εκκρεμείς οικονομικές απαιτήσεις του προσωπικού της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης που καταργήθηκε με την αναφερόμενη στην παράγραφο 1 κοινή υπουργική απόφαση,

 

β) συμψηφισμούς αυτών με τους κάθε είδους μισθούς, αποδοχές, επιδόματα και κάθε είδους αποζημιώσεις που ελήφθησαν από τους εργαζόμενους που εμπίπτουν στην παράγραφο 1 του παρόντος, για την περίοδο μέχρι την, από την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναβίωση των συμβάσεών τους,

 

γ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια του προσωπικού τούτου.

 

3. Από την αναβίωση της παραγράφου 1 εξαιρούνται:

 

α) το προσωπικό ειδικών θέσεων και οι ειδικοί σύμβουλοι (μετακλητοί υπάλληλοι),

 

β) όσοι γνωστοποιήσουν με έγγραφη δήλωσή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, ότι δεν επιθυμούν την αναβίωση της σύμβασης εργασίας τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από τη συγκρότηση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή όσοι δεν εμφανιστούν προς ανάληψη των καθηκόντων τους μέσα στην προθεσμία αυτή,

 

γ) όσοι έχουν λάβει πλήρη ή μειωμένη σύνταξη με οριστική απόφαση οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα και όσοι έχουν καταθέσει ήδη κατά τη δημοσίευση του παρόντος αίτηση για τη λήψη πλήρους σύνταξης.

 

Πλήρης είναι η σύνταξη που καταβάλλεται από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα με τις απώτατες χρονικές προϋποθέσεις που προβλέπονται από την οικεία νομοθεσία.

 

4. Οι συμβάσεις αορίστου χρόνου που έχουν συναφθεί με τη ΝΕΡΙΤ ΑΕ εργαζομένων που δεν εμπίπτουν στην παράγραφο 1 του παρόντος παραμένουν σε ισχύ.

 

Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου που έχουν συναφθεί μεταξύ της ΝΕΡΙΤ ΑΕ και των Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών λύονται αζημίως από τη θέση σε ισχύ του παρόντος. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ ΑΕ παύει αυτοδικαίως και αζημίως από τη θέση σε ισχύ του παρόντος. Μέχρι την καθ' οιονδήποτε τρόπο αντικατάσταση των προσώπων της παρούσας παραγράφου, εξακολουθούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αμειβόμενοι σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεών τους.

 

5. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα προκύψει μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου επιμελείται τη διαδικασία ανάληψης καθηκόντων των εργαζομένων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και έχει την ευθύνη εντός τριμήνου από τη συγκρότησή του σε σώμα και την πρώτη συνεδρίασή του να καταρτίσει τα ακόλουθα:

 

α) τη Συμφωνία Αρχών, κατόπιν διαβούλευσης με το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και τους εργαζομένους της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης,

 

β) το Καταστατικό της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης,

 

γ) τους Κανονισμούς της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης,

 

δ) τον προϋπολογισμό της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης,

 

ε) το επιχειρησιακό σχέδιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης.

 

5. α. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 1, διορίζεται, με θητεία 2 ετών, τριμελής Διοικούσα Επιτροπή της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης 3. Η Διοικούσα Επιτροπή απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, ο οποίος διαθέτει τα προσόντα της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 7, τον Γενικό Διευθυντή και 1 εκπρόσωπο των εργαζομένων, ο οποίος εκλέγεται με καθολική και άμεση ψηφοφορία από τους εργαζόμενους. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, μετά από πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης 3, ρυθμίζονται τα σχετικά με: α) τη διοίκηση, τη διαχείριση και τον προϋπολογισμό της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης 3 στο πλαίσιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, β) τη διάρθρωση και τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών και των οργάνων της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης 3, γ) τις τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές και άλλες συναφείς δραστηριότητες της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης 3 σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο και δ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης 3. Οι αποζημιώσεις των μελών της Διοικούσας Επιτροπής καθορίζονται σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5)α τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 53 του νόμου 4487/2017 (ΦΕΚ 116/Α/2017).

 

6. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος ελέγχει το σύνολο των, σε ισχύ, συμβάσεων και δεσμεύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, η θητεία των οποίων εκκινεί μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, δεν φέρουν ευθύνη για θέματα που ανακύπτουν από την προγενέστερη της ανάληψης των καθηκόντων τους διαχείριση.

 

7. Η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση και οι θυγατρικές της που καταργήθηκαν με την υπ' αριθμόν 2/2013 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (ΦΕΚ 1414/Β/2013), όπως ισχύει, εξακολουθούν να υπάγονται σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης σύμφωνα με την οίκοθεν 2/2013 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (ΦΕΚ 1414/Β/2013), όπως ισχύει, το έργο δε της διαχείρισης πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε ένα μήνα από την ισχύ του παρόντος νόμου. Με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας ο ειδικός διαχειριστής παραδίδει όλο το υπάρχον υλικό σε νέο ειδικό διαχειριστή που ορίζεται με κοινή απόφαση του αρμόδιου Υπουργού για θέματα Ραδιοτηλεόρασης και του Υπουργού Οικονομικών. Η παράγραφος 7 του άρθρου 4Α της υπ' αριθμόν οίκοθεν 2/2013 κοινής απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1414/Β/2013) καταργείται.

 

8. Τα δικαιώματα επί των σημάτων και των άυλων αγαθών που ανήκαν στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση και τις θυγατρικές της που καταργήθηκαν με την υπ' αριθμόν 2/2013 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (ΦΕΚ 1414/Β/2013), όπως ισχύει, μεταφέρονται αυτοδικαίως στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση προκειμένου να αδειοδοτηθούν οι κατασκευές κεραιών που απαιτούνται για την κάλυψη του δικτύου της υποχρεούται μέχρι τις 30-10-2015 να καταθέσει στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων φάκελο με πλήρη δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Μέχρι την έκδοση άδειας οι εγκατεστημένες κατασκευές κεραιών θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούσες.

 

9. Η μεταβίβαση από και προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση και στις εταιρείες που αυτή ιδρύει κάθε περιουσιακού στοιχείου και γενικά εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος, απαίτησης και υποχρέωσης, καθώς και οι σχετικές συμβάσεις απαλλάσσονται από κάθε γενικό ή ειδικό φόρο ή τέλος χαρτοσήμου, δικαίωμα ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.

 

10. Συστήνεται Ειδική Επιτροπή Ελέγχου με σκοπό τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων της ειδικής διαχείρισης της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης και των θυγατρικών της που καταργήθηκαν με την υπ' αριθμόν 2/2013 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (ΦΕΚ 1414/Β/2013), όπως ισχύει.

 

Η Επιτροπή αποτελείται από 1 Νομικό Σύμβουλο του Κράτους ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ο οποίος είναι και Πρόεδρός της, 1 εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών και 3 ορκωτούς λογιστές. Η Επιτροπή συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας, αρμόδιου για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης. Η Επιτροπή υποβάλει πόρισμα στους Υπουργούς Οικονομικών και Επικρατείας, αρμόδιο για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης. Με την ίδια κοινή υπουργική απόφαση εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες της Επιτροπής και καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της, καθώς και η αποζημίωση των τριών ορκωτών λογιστών της Επιτροπής.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.