Νόμος 4325/15 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο νόμο 2190/1994 προστίθεται άρθρο 14Α ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 14Α: Τήρηση αρχείου / μητρώου

 

1. Στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού τηρείται αρχείο, ανά διαδικασία ή / και ανά συμμετέχοντα, σε ηλεκτρονική ή / και έντυπη μορφή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις επόμενες παραγράφους, με τα στοιχεία και τυχόν σχετικά δικαιολογητικά των συμμετεχόντων στις διαδικασίες αρμοδιότητάς του.

 

Ο χρόνος τήρησης του αρχείου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας καταστροφής των επιμέρους αρχείων, καθορίζονται με κανονιστική απόφαση της Ολομέλειας του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ειδικότερες διατάξεις, που αφορούν την καταστροφή τετραδίων και απαντητικών φύλλων συμμετεχόντων σε γραπτούς διαγωνισμούς του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, εξακολουθούν να ισχύουν.

 

2. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο (μητρώο) υποψηφίων (στο εξής αποκαλούμενων εγγεγραμμένων χρηστών) με τα στοιχεία και τυχόν δικαιολογητικά εκείνων που ανταποκρίνονται σε σχετική πρόσκλησή του για ηλεκτρονική καταχώριση των στοιχείων τους ή / και των δικαιολογητικών τους, με αποκλειστικό σκοπό την επεξεργασία αυτών για κάθε είδους μελλοντικές διαδικασίες επιλογής μέσω Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, στις οποίες οι εν λόγω εγγεγραμμένοι χρήστες ενδεχομένως υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, χωρίς να απαιτείται επανυποβολή των στοιχείων/δικαιολογητικών αυτών ανά διαδικασία.

 

Τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη της διαδικτυακής πύλης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού εντάσσονται αυτοδικαίως στο ως άνω μητρώο.

 

3. Για κάθε εγγεγραμμένο χρήστη δημιουργείται μία προσωπική καρτέλα, στην οποία έχει δικαίωμα πρόσβασης. Στην καρτέλα αυτή απεικονίζεται το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών που έχουν καταχωριστεί. Μέσα από την εφαρμογή του μητρώου υποψηφίων μπορεί να παρέχονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού και λοιπές ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους εγγεγραμμένους χρήστες, όπως υπηρεσίες προσωποποιημένης πληροφόρησης / ενημέρωσης, παρουσίαση των απαντητικών φύλλων πολλαπλών επιλογών, ανά διαγωνισμό και ανά χρήστη. Το μητρώο υποψηφίων μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικαιροποιείται από τους εγγεγραμμένους χρήστες με καταχώριση νέων στοιχείων / δικαιολογητικών.

 

4. Εάν ο εγγεγραμμένος χρήστης δεν συμμετάσχει σε κάποια διαδικασία αρμοδιότητας Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού για 5 χρόνια από την τελευταία καταχώριση/επικαιροποίηση στοιχείου ή δικαιολογητικού, τα αρχεία του μητρώου που τον αφορούν καταστρέφονται, εκτός εάν ο εγγεγραμμένος χρήστης με αίτημά του ζητήσει την περαιτέρω τήρηση των αρχείων αυτών ή την καταστροφή τους πριν από την πάροδο της πενταετίας. Αντιθέτως, εάν μέσα σε αυτή την πενταετία συμμετάσχει σε σχετική διαδικασία, τα αρχεία που τον αφορούν, τηρούνται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

 

5. Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, πέραν των υποψηφίων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, στο ανωτέρω μητρώο εντάσσονται υποχρεωτικά όλοι οι συμμετέχοντες σε διαδικασίες αρμοδιότητας Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

 

Επίσης, στο μητρώο αυτό μπορεί να εντάσσονται, με ψηφιοποίηση των δικαιολογητικών τους από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, και οι υποψήφιοι Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που έχουν συμμετάσχει από το έτος 2009 και έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου σε διαδικασίες αρμοδιότητας Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού και ανήκουν σε ειδικότητες για τις οποίες πιθανολογείται ότι θα επανυποβάλλουν αίτηση συμμετοχής σε μελλοντικές προκηρύξεις.

 

Η ένταξη των ανωτέρω υποψηφίων στο συγκεκριμένο μητρώο, με ψηφιοποίηση των δικαιολογητικών τους, θα γίνει σταδιακά κατόπιν έκδοσης μίας ή περισσότερων σχετικών ανακοινώσεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, στις οποίες θα εξειδικεύονται οι ειδικότητες και η προκήρυξη στην οποία συμμετείχαν οι προς ένταξη υποψήφιοι. Όσοι υποψήφιοι δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο μητρώο, με ψηφιοποίηση των δικαιολογητικών τους, πρέπει να το δηλώσουν, εντός ευλόγου χρόνου που θα οριστεί στη σχετική ανακοίνωση, αποστέλλοντας στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού σχετική υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

 

6. Στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού τηρείται επίσης μητρώο υπαλλήλων φορέων επιφορτισμένων με το έργο της υλοποίησης διαδικασιών επιλογής προσωπικού ή άλλων διαδικασιών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Στο εν λόγω μητρώο εντάσσονται οι ταυτοποιημένοι υπάλληλοι του κάθε φορέα.

 

7. Η εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού γίνεται μέσω ηλεκτρονικής φόρμας της διαδικτυακής πύλης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, στην οποία καταχωρίζονται τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων ή υπαλλήλων φορέων.

 

Με κανονιστική απόφαση της Ολομέλειας του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα θέματα που αφορούν τον τρόπο εγγραφής στα μητρώα των παραγράφων 2, 5 και 6 του παρόντος άρθρου, τα στοιχεία/δικαιολογητικά και λοιπές πληροφορίες που καταχωρίζονται στα εν λόγω μητρώα, τον τρόπο καταχώρισης, επικαιροποίησης, αλλαγής των στοιχείων / δικαιολογητικών και τις βαθμίδες πιστοποίησής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας καταστροφής των αρχείων.}

 

2. Για τους σκοπούς εφαρμογής των άρθρων 17 και 18 παράγραφοι 3 και 7 του νόμου 2190/1994, όπως ισχύει, το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού μπορεί να τηρεί μητρώο θεματοδοτών, βαθμολογητών / αναβαθμολογητών. Για τη δημιουργία και τήρηση του μητρώου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 7 του άρθρου 14Α του νόμου 2190/1994, όπως αυτό προστίθεται με το παρόν άρθρο.

 

3. Το άρθρο 12 του νόμου 2190/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 12: Υποχρεώσεις υπηρεσιών - λοιπών φορέων

 

Οι υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 14, καθώς και λοιπές υπηρεσίες και ιδιωτικοί φορείς, οφείλουν να συνεργάζονται με το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού για την παροχή στοιχείων, πληροφοριών ή εγγράφων, τα οποία ζητούνται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και την εκπλήρωση της αποστολής του. Επίσης, το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού μπορεί να επικοινωνεί με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών με τους εν λόγω φορείς, προκειμένου να αναζητά τα ανωτέρω στοιχεία, πληροφορίες, έγγραφα, που βρίσκονται στην κατοχή των φορέων αυτών, και επικαλούνται ενώπιον του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού οι υποψήφιοι, καθώς και οι εγγεγραμμένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 14Α του παρόντος νόμου. Οι φορείς που διαθέτουν τα στοιχεία / έγγραφα αυτά οφείλουν σε κάθε περίπτωση να επιβεβαιώνουν την ακρίβεια και τη γνησιότητά τους.}

 

4. Στο άρθρο 21 του νόμου 2190/1994 προστίθεται παράγραφος 10Α ως εξής:

 

{10Α. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού μπορεί να παρέχει υπηρεσίες με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στους φορείς που προσλαμβάνουν προσωπικό βάσει του παρόντος άρθρου.}

 

5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 2527/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι ενστάσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου 2190/1994, όπως ισχύει, ασκούνται με κατάθεσή τους στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ή με ηλεκτρονικό τρόπο, όπως προσδιορίζεται κάθε φορά στη σχετική προκήρυξη ή ανακοίνωση.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.