Νόμος 4335/15 - Άρθρο 2 - Άρθρο 111

Άρθρο 111: Τροποποιήσεις του νόμου 3458/2006 (ΦΕΚ 94/Α/2006)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 117 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)

 

Ο νόμος 3458/2006 τροποποιείται ως εξής:

 

1. Στο άρθρο 2 προστίθενται παράγραφοι 3, 4, 5 και 6 ως εξής:

 

{3. Ο παρών νόμος εφαρμόζεται επίσης, στις επιχειρήσεις επενδύσεων, όπως ορίζονται στο σημείο 2 της παραγράφου 1 του άρθρου του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αριθμόν 575/2013 με καταστατική έδρα στην Ελλάδα και στα υποκαταστήματά τους που έχουν συσταθεί σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

4. Σε περίπτωση εφαρμογής των μέτρων εξυγίανσης και άσκησης των εξουσιών εξυγίανσης που προβλέπονται στο νόμο με τον οποίο ενσωματώνεται η Οδηγία 2014/59/ΕΕ στην ελληνική έννομη τάξη, ο παρών νόμος εφαρμόζεται επίσης στα χρηματοδοτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις και μητρικές επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ίδιου ως άνω νόμου.

 

5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 και το άρθρο 7 του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται όταν τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 82 του νόμου ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ.

 

6.Το άρθρο 34 του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζεται όταν τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 84 του νόμου ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ.}

 

2. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 3: Ορισμοί

 

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, νοούνται ως:

 

κράτος - μέλος καταγωγής: το κράτος - μέλος προέλευσης, όπως ορίζεται στο σημείο 43 της παραγράφου 1 του άρθρου του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αριθμόν 575/2013,

 

κράτος - μέλος υποδοχής: το κράτος - μέλος υποδοχής, όπως ορίζεται στο σημείο 44 της παραγράφου 1 του άρθρου του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αριθμόν 575/2013,

 

υποκατάστημα: το υποκατάστημα, όπως ορίζεται στο σημείο 17 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αριθμόν 575/2013,

 

αρχές αρμόδιες: οι αρμόδιες αρχές, όπως ορίζονται στο σημείο 40 της παραγράφου 1 του άρθρου του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αριθμόν 575/2013 ή η αρχή εξυγίανσης κατά την έννοια του σημείο 18 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ, σε σχέση με τα μέτρα αναδιοργάνωσης δυνάμει του παρόντος νόμου,

 

διαχειριστής: πρόσωπο ή όργανο, διοριζόμενο από τις διοικητικές ή δικαστικές αρχές, έργο του οποίου είναι η διαχείριση μέτρων αναδιοργάνωσης,

 

διοικητικές ή δικαστικές αρχές: οι διοικητικές ή δικαστικές αρχές των κρατών - μελών οι αρμόδιες για τα μέτρα αναδιοργάνωσης ή για τις διαδικασίες εκκαθάρισης,

 

μέτρα αναδιοργάνωσης: τα μέτρα τα οποία έχουν σκοπό να διαφυλάξουν ή να αποκαταστήσουν την οικονομική κατάσταση πιστωτικού ιδρύματος ή επιχείρησης επενδύσεων, όπως ορίζεται στο σημείο 2 της παραγράφου 1 του άρθρου του κανονισμού (ΕΕ) υπ' αριθμόν 575/2013, και είναι δυνατόν να θίξουν προϋπάρχοντα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που συνεπάγονται τη δυνατότητα αναστολής πληρωμών, αναστολής μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης ή μείωσης των απαιτήσεων. Τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν την εφαρμογή των μέτρων εξυγίανσης και την άσκηση των εξουσιών εξυγίανσης που προβλέπονται στην Οδηγία 2014/59/ΕΕ. Όπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται ο όρος μέτρα εξυγίανσης νοείται ως αναφορά στον όρο μέτρα αναδιοργάνωσης,

 

εκκαθαριστής: κάθε πρόσωπο ή όργανο διοριζόμενο από τις διοικητικές ή δικαστικές αρχές, έργο του οποίου είναι η διαχείριση των διαδικασιών εκκαθάρισης,

 

διαδικασίες εκκαθάρισης: οι συλλογικές διαδικασίες, τις οποίες κινούν και ελέγχουν οι διοικητικές ή δικαστικές αρχές κράτους - μέλους με σκοπό τη ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων υπό την εποπτεία των αρχών αυτών, ακόμη και όταν η διαδικασία αυτή περατώνεται με πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλο ανάλογο μέτρο,

 

ρυθμιζόμενη αγορά: ρυθμιζόμενη αγορά, όπως ορίζεται στο σημείο 21 της παραγράφου 1 του άρθρου της Οδηγίας (ΕΕ) υπ' αριθμόν 2014/65/ΕΕ. Όπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται ο όρος οργανωμένη αγορά νοείται ως αναφορά στον όρο ρυθμιζόμενη αγορά,

 

χρηματοοικονομικά μέσα: όπως ορίζεται στο στοιχείο β' του σημείου 50 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αριθμόν 575/2013. Όπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται ο όρος τίτλοι νοείται ως αναφορά στον όρο χρηματοοικονομικά μέσα,

 

ρυθμιζόμενη αγορά: η οργανωμένη αγορά όπως ορίζεται στο σημείο 10 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3606/2007. Άλλως, η αγορά όπως ορίζεται στο σημείο 21 της παραγράφου 1 του άρθρου της Οδηγίας (ΕΕ) αριθμ. 2014/65/ΕΕ. Όπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται ο όρος οργανωμένη αγορά νοείται ως αναφορά στον όρο ρυθμιζόμενη αγορά,

 

χρηματοοικονομικά μέσα: χρηματοοικονομικό μέσο, όπως ορίζεται στο στοιχείο β' του σημείου 50 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αριθμόν 575/2013. Όπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται ο όρος τίτλοι νοείται ως αναφορά στον όρο χρηματοοικονομικά μέσα.}

 

3. Το άρθρο 27 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 27: Συμφωνία συμψηφισμού και μετατροπής χρέους

 

Με την επιφύλαξη των άρθρων 68 και 71 του νόμου ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ, οι συμφωνίες εκκαθαριστικού συμψηφισμού και μετατροπής χρέους (netting agreements) διέπονται αποκλειστικά από το δίκαιο που εφαρμόζεται στη σύμβαση η οποία διέπει τις συμφωνίες αυτές.}

 

4. Το άρθρο 28 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 28 Σύμφωνα επαναγοράς (repos)

 

Με την επιφύλαξη των άρθρων 68 και 71 του νόμου ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ και με την επιφύλαξη του άρθρου 26 του παρόντος νόμου, τα σύμφωνα επαναγοράς διέπονται αποκλειστικά από το δίκαιο που εφαρμόζεται στη σύμβαση η οποία διέπει τις συμφωνίες αυτές.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.