Νόμος 3458/06 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Πεδίο εφαρμογής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο παρών νόμος εφαρμόζεται στα πιστωτικά ιδρύματα με καταστατική έδρα στην Ελλάδα και τα υποκαταστήματά τους που έχουν συσταθεί σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

 

Δεν εφαρμόζεται στα πιστωτικά ιδρύματα που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του νόμου [Ν] 2076/1992 (ΦΕΚ 130/Α/1992).

 

2. Οι διατάξεις των άρθρων 9 και 20 που αφορούν τα υποκαταστήματα πιστωτικού ιδρύματος, η καταστατική έδρα του οποίου ευρίσκεται εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, εφαρμόζονται μόνο εάν υπάρχουν υποκαταστήματα του εν λόγω πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα και σε ένα τουλάχιστον άλλο κράτος - μέλος.

 

3. Ο παρών νόμος εφαρμόζεται επίσης, στις επιχειρήσεις επενδύσεων, όπως ορίζονται στο σημείο 2 της παραγράφου 1 του άρθρου του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αριθμόν 575/2013 με καταστατική έδρα στην Ελλάδα και στα υποκαταστήματά τους που έχουν συσταθεί σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 111 του άρθρου 2 του νόμου 4335/2015 (ΦΕΚ 87/Α/2015).

 

4. Σε περίπτωση εφαρμογής των μέτρων εξυγίανσης και άσκησης των εξουσιών εξυγίανσης που προβλέπονται στο νόμο με τον οποίο ενσωματώνεται η Οδηγία 2014/59/ΕΕ στην ελληνική έννομη τάξη, ο παρών νόμος εφαρμόζεται επίσης στα χρηματοδοτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις και μητρικές επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ίδιου ως άνω νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 111 του άρθρου 2 του νόμου 4335/2015 (ΦΕΚ 87/Α/2015).

 

5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 και το άρθρο 7 του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται όταν τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 82 του νόμου ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 111 του άρθρου 2 του νόμου 4335/2015 (ΦΕΚ 87/Α/2015).

 

6.Το άρθρο 34 του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζεται όταν τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 84 του νόμου ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 111 του άρθρου 2 του νόμου 4335/2015 (ΦΕΚ 87/Α/2015).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.