Νόμος 4339/15 - Άρθρο 44

Άρθρο 44: Σύσταση, νομική μορφή, επωνυμία, έδρα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας ανώνυμη εταιρεία (εφεξής EKOΜΕ), το οποίο ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 1)α του άρθρου 1 του νόμου 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α/2010), λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος με τη νομική μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 57 του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 193/Α/2019).

 

2. Η επωνυμία της Ανώνυμης Εταιρείας στην αγγλική γλώσσα είναι National Centre of Audiovisual Media and Communication S.A. (NCAMC).

 

3. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Αθήνα.

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνεται το καταστατικό της Εταιρείας και καταχωρίζεται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσιότητας. Το καταστατικό της Εταιρείας μπορεί να τροποποιείται και να κωδικοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με το άρθρο τρίτο του νόμου 4506/2017 (ΦΕΚ 191/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.