Νόμος 4506/17

Ν4506/2017: Ανανέωση - Τροποποίηση - Κωδικοποίηση της Σύμβασης περί Παροχής Ειδικής Άδειας Εκμετάλλευσης του αποκλειστικού δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου στην πρόσβαση και χρήση της ονομαστικής θέσης των 39ο ανατολικώς επί της τροχιάς των τεχνητών γεωστατικών δορυφόρων της γης και των συσχετισμένων αυτής ραδιοσυχνοτήτων τηλεπικοινωνίας διά της κατασκευής, εκτόξευσης, λειτουργίας και εμπορικής εκμετάλλευσης ενός συστήματος δορυφορικών τηλεπικοινωνιών πανελλήνιας και διασυνοριακής εμβέλειας υπό την επωνυμία ΕΛΛΑΣ ΣΑΤ (HELLAS SAT) και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4506/2017: Ανανέωση - Τροποποίηση - Κωδικοποίηση της Σύμβασης περί Παροχής Ειδικής Άδειας Εκμετάλλευσης του αποκλειστικού δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου στην πρόσβαση και χρήση της ονομαστικής θέσης των 39ο ανατολικώς επί της τροχιάς των τεχνητών γεωστατικών δορυφόρων της γης και των συσχετισμένων αυτής ραδιοσυχνοτήτων τηλεπικοινωνίας διά της κατασκευής, εκτόξευσης, λειτουργίας και εμπορικής εκμετάλλευσης ενός συστήματος δορυφορικών τηλεπικοινωνιών πανελλήνιας και διασυνοριακής εμβέλειας υπό την επωνυμία ΕΛΛΑΣ ΣΑΤ (HELLAS SAT) και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 191/Α/2017), 12-12-2017.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο πρώτο

 

1. Κυρώνεται η από 07-07-2017 Ανανέωση - Τροποποίηση - Κωδικοποίηση της Σύμβασης περί Παροχής Ειδικής Άδειας Εκμετάλλευσης του αποκλειστικού δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου στην πρόσβαση και χρήση της ονομαστικής θέσης των 39ο ανατολικώς επί της τροχιάς των τεχνητών γεωστατικών δορυφόρων της γης και των συσχετισμένων αυτής ραδιοσυχνοτήτων τηλεπικοινωνίας διά της κατασκευής, εκτόξευσης, λειτουργίας και εμπορικής εκμετάλλευσης ενός συστήματος δορυφορικών τηλεπικοινωνιών πανελλήνιας και διασυνοριακής εμβέλειας υπό την επωνυμία ΕΛΛΑΣ ΣΑΤ (HELLAS SAT).

 

2. Το κείμενο της ως άνω Σύμβασης έχει ως ακολούθως.

 

Άρθρο δεύτερο

 

Τα επισυναπτόμενα, στην ως άνω Σύμβαση, Παραρτήματα, ως διαβαθμισμένα, δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και δεν αναρτώνται στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου 8 του άρθρου 31 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 48 παράγραφος 4 του νόμου 4487/2017 (ΦΕΚ 116/Α/2017).

 

Άρθρο τρίτο

 

α. Ως ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας εκλογής για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων και των αναπληρωτών τους στα ενιαία υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ορίζεται η επόμενη από τη δημοσίευση του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης μπορούν να συντμηθούν οι προθεσμίες της διαδικασίας εκλογής, όπως αυτές προβλέπονται στη ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/1988 (ΦΕΚ 684/Β/1988) απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπως ισχύει, με τελευταία πάντως προθεσμία για τη διεξαγωγή των εκλογών την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου 2018. Η διάρκεια της θητείας των αιρετών μελών που θα αναδειχθούν κατά την ανωτέρω διαδικασία ορίζεται έως τις 31-12-2018.

 

Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων ορισμού των μελών των υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων, το προσωπικό των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, δυνάμει του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/2016), εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπαγόταν έως τη σύσταση του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

 

Με την έκδοση των αποφάσεων του προηγούμενου εδαφίου, το υπηρεσιακό και το πειθαρχικό συμβούλιο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας παύουν να υφίστανται.

 

Κατά την πρώτη συγκρότηση του πειθαρχικού συμβουλίου του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, η θητεία των μελών του λήγει στις 31-12-2018.

 

β. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 32 του νόμου 4339/2015 (ΦΕΚ 133/Α/2015) διαγράφεται η φράση οι οποίοι είναι μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου ή εργάζονται στο Δημόσιο με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και αντικαθίσταται από τη φράση οι οποίοι είναι μόνιμοι υπάλληλοι ή με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

 

γ. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 39 του νόμου 4339/2015 οι λέξεις 15 Νοεμβρίου αντικαθίστανται από τις λέξεις 15 Ιανουαρίου. Ομοίως, στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου οι λέξεις 15 Ιανουαρίου αντικαθίστανται από τις λέξεις 15 Φεβρουαρίου. Το τρίτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου διαγράφεται.

 

δ. Στο άρθρο 44 του νόμου 4339/2015 προστίθεται παράγραφος 4, ως εξής:

 

{4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνεται το καταστατικό της Εταιρείας και καταχωρίζεται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσιότητας. Το καταστατικό της Εταιρείας μπορεί να τροποποιείται και να κωδικοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.}

 

ε. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 49 του νόμου 4339/2015 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά, για την πρώτη στελέχωση του ΕΚΟΜΕ οι θέσεις προσωπικού του παρόντος άρθρου μπορούν να καλύπτονται με αποσπάσεις μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, κατόπιν δημοσίευσης σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

Οι αποσπάσεις του παραπάνω εδαφίου διαρκούν μέχρι 3 χρόνια. Οι πράξεις αποσπάσεων διενεργούνται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από πρόταση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του ΕΚΟΜΕ. Η δαπάνη μισθοδοσίας των υπαλλήλων που αποσπώνται στο ΕΚΟΜΕ βαρύνει το φορέα προέλευσης. Οι υπάλληλοι αυτοί δύνανται να αναλάβουν θέσεις ευθύνης στο ΕΚΟΜΕ.}

 

στ. Μετά την παράγραφο 15 του άρθρου 56 του νόμου 4339/2015 (ΦΕΚ 133/Α/2015) προστίθεται παράγραφος 16, ως εξής:

 

{16. Οι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, οι οποίοι υπηρετούν σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας του Εξωτερικού και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 συμπληρώνουν 4 συνεχόμενα έτη σε αυτά ή 8 χρόνια συνεχούς υπηρεσίας στο εξωτερικό, παραμένουν στη θέση τους μέχρι την αντικατάστασή τους και όχι πέραν της 31-08-2018.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο τρίτο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του νόμου 4563/2018 (ΦΕΚ 169/Α/2018).

 

Άρθρο τέταρτο

 

1. Καταργούνται:

 

α) οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 5 του άρθρου 8 του νόμου 3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α/2002),

 

β) η παράγραφος 5 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2644/1998 (ΦΕΚ 233/Α/1998),

 

γ) η παράγραφος 4 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2644/1998,

 

δ) το άρθρο 50 του νόμου 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/2009).

 

2. α) Στην περίπτωση α' της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του νόμου 2328/1995 (ΦΕΚ 159/Α/1995), διαγράφονται οι λέξεις από τις οποίες μία μόνο πρωινή και μία μόνο απογευματινή.

 

β) Η παράγραφος 11 του άρθρου 13 του νόμου 2328/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{11. Ο περιορισμός της προηγούμενης παραγράφου ισχύει και για τους συζύγους και τους συγγενείς σε ευθεία γραμμή απεριορίστως και εκ πλαγίου μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται ότι ασκείται αθέμιτη επιρροή.

 

Ως αθέμιτη επιρροή νοείται η παράβαση των κανόνων της πολυφωνίας, της αντικειμενικής και ίσης ενημέρωσης και του ανταγωνισμού. Οι προϋποθέσεις αυτές ισχύουν μόνο για τους συζύγους ή συγγενείς των ημεδαπών φυσικών προσώπων και εφόσον πρόκειται για μετόχους επιχειρήσεων που δεν είναι εισηγμένες στα Χρηματιστήρια κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Οι ανωτέρω περιπτώσεις αθέμιτης επιρροής, μέσω παρένθετων προσώπων, στη λήψη αποφάσεων της επιχείρησης εξετάζονται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ή την Επιτροπή Ανταγωνισμού, σύμφωνα με την κατά το νόμο 3592/2007 (ΦΕΚ 161/Α/2007), όπως ισχύει, προβλεπόμενη αρμοδιότητά τους, αυτεπαγγέλτως με ειδικώς αιτιολογημένη απόφασή τους ή κατόπιν καταγγελίας πλήρως και προσηκόντως αιτιολογημένης.}

 

γ) Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2644/1998 (ΦΕΚ 233/Α/1998) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{4. Η κάτοχος άδειας του παρόντος ή οι μέτοχοί της μπορούν να κατέχουν και άδεια λειτουργίας ενός μόνο ραδιοφωνικού και ενός μόνο τηλεοπτικού σταθμού ελεύθερης λήψης. Τυχόν συμμετοχή της κατόχου άδειας του παρόντος ή των μετόχων της και σε άλλη επιχείρηση που κατέχει άδεια λειτουργίας ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού ελεύθερης λήψης, επιτρέπεται εφόσον δεν υφίσταται έλεγχος αυτής. Έλεγχος υφίσταται όταν η κάτοχος της άδειας του παρόντος ή οι μέτοχοί της (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που κατέχουν και άδεια λειτουργίας ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού ελεύθερης λήψης, συμμετέχουν και σε άλλη επιχείρηση που κατέχει άδεια λειτουργίας τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθμού ελεύθερης λήψης και επηρεάζουν με οποιονδήποτε τρόπο ουσιωδώς τη λήψη αποφάσεων της επιχείρησης αυτής, σχετικά με τον τρόπο διοίκησης και εν γένει τη λειτουργία της. Ειδικότερα, έλεγχος υφίσταται εφόσον οποιοδήποτε των ανωτέρω (φυσικών ή νομικών) προσώπων: α) κατέχει στην επιχείρηση αυτή την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του διευθυντικού στελέχους, του μέλους οργάνου διοίκησης, του διαχειριστή, του εταίρου ή μετόχου, ο οποίος κατατάσσεται ανάμεσα στους δέκα μεγαλύτερους μετόχους, εταίρους ή κατόχους δικαιωμάτων ψήφου της επιχείρησης, εξαιτίας του αριθμού των μετοχών, μεριδίων ή των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει από οποιαδήποτε αιτία στην τελευταία, πριν από την υποβολή της υποψηφιότητας, Γενική Συνέλευση ή το τελευταίο πρακτικό Συνέλευσης μετόχων ή εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι είναι κύριος αριθμού μετοχών, μεριδίων ή δικαιωμάτων ψήφου είτε απευθείας είτε μέσω τρίτων, που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου ή του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου στη Γενική Συνέλευση ή στο πρακτικό Συνέλευσης των εταίρων της επιχείρησης ή β) έχει από το νόμο ή το καταστατικό της επιχείρησης ή από εκχώρηση σχετικού δικαιώματος άλλου μετόχου ή εταίρου, το δικαίωμα να διορίζει ή να ανακαλεί τουλάχιστον ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης αυτής ή τον διαχειριστή της.}

 

δ) Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2644/1998 (ΦΕΚ 233/Α/1998) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Επίσης ως παροχή συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών θεωρείται η παροχή γραμμικών τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω ευρυζωνικών δικτύων.}

 

ε) Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2644/1998 (ΦΕΚ 233/Α/1998), μετά τις λέξεις Ελληνικό Δημόσιο, προστίθεται φράση ως εξής:

 

{εξαιρουμένης της παροχής γραμμικών τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω ευρυζωνικών δικτύων, για την οποία ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του νόμου 3592/2007 (ΦΕΚ 161/Α/2007).}

 

στ) Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 2644/1998, προστίθεται παράγραφος 7Α ως εξής:

 

{7Α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετά από πρόταση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού και καταλογισμού και το ύψος του οικονομικού ανταλλάγματος που οφείλει να καταβάλει τόσο εφάπαξ, κατά την απόκτηση της άδειας ή τη χορήγηση της έγκρισης περιεχομένου από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, όσο και ετησίως, η κάτοχος άδειας παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου ή καλωδιακών δικτύων ή ο πάροχος γραμμικών τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω ευρυζωνικών δικτύων. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω κοινής απόφασης και όχι αργότερα από τις 31-12-2017, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 7. Με την έκδοση της ανωτέρω κοινής απόφασης παύει η ισχύς της παραγράφου 7.}

 

ζ) Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2644/1998 (ΦΕΚ 233/Α/1998), μετά τη φράση για τις αλλοδαπές εταιρείες, οι οποίες διαγράφεται η φράση διαθέτουν υψηλή οικονομική φερεγγυότητα και δραστηριοποιούνται αποδεδειγμένα τρία τουλάχιστον έτη στον ευρύτερο χώρο των ραδιοτηλεοπτικών ή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και.

 

η) Μετά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2644/1998 (ΦΕΚ 233/Α/1998) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Στην περίπτωση αυτή προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από αρμόδια αρχή του κράτους αυτού, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας.}

 

Άρθρο πέμπτο

 

1. Το άρθρο 11 του προεδρικού διατάγματος 127/2017 (ΦΕΚ 157/Α/2017) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 11: Αρμοδιότητες Εκπαιδευτικών Μονάδων

 

Οι εκπαιδευτικές μονάδες της περίπτωσης β' της παραγράφου 4 του άρθρου 2 ασκούν αρμοδιότητες ως εξής:

 

1. Καθεμία από τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης:

 

α) Παρέχει τουριστική εκπαίδευση σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3105/2003 και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες αποφάσεις κανονιστικού χαρακτήρα.

 

β) Οργανώνει και υλοποιεί το προβλεπόμενο αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης των σπουδαστών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης σε επιχειρήσεις.

 

γ) Σχεδιάζει και διενεργεί τις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων που αφορούν στην προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών προς κάλυψη των αναγκών της. Οι συμβάσεις αυτές υπογράφονται από τον προϊστάμενο της εκπαιδευτικής μονάδας. Το ίδιο ισχύει και για προμήθειες που αφορούν προγράμματα μετεκπαίδευσης χρηματοδοτούμενα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, για τα οποία η εκκαθάριση και η πληρωμή διενεργείται από την οικονομική υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού.

 

2. Καθένα από τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης:

 

α) Παρέχει κατάρτιση σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3105/2003 και 4186/2013 και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες αποφάσεις κανονιστικού χαρακτήρα.

 

β) Οργανώνει και υλοποιεί το προβλεπόμενο κάθε φορά αναλυτικό πρόγραμμα κατάρτισης.

 

γ) Οργανώνει και υλοποιεί το προβλεπόμενο κάθε φορά πρόγραμμα πρακτικής άσκησης - μαθητείας των καταρτιζομένων σε επιχειρήσεις.

 

δ) Σχεδιάζει και διενεργεί τις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων που αφορούν στην προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών προς κάλυψη των αναγκών της. Οι συμβάσεις αυτές υπογράφονται από τον προϊστάμενο της εκπαιδευτικής μονάδας. Το ίδιο ισχύει και για προμήθειες που αφορούν προγράμματα μετεκπαίδευσης χρηματοδοτούμενα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, για τα οποία η εκκαθάριση και η πληρωμή διενεργείται από την οικονομική υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού.

 

3. Καθεμία από τις Σχολές Ξεναγών:

 

α) Παρέχει κατάρτιση στο επάγγελμα του ξεναγού, σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στην κείμενη νομοθεσία.

 

β) Σχεδιάζει και διενεργεί τις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων που αφορούν στην προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών προς κάλυψη των αναγκών της. Οι συμβάσεις αυτές υπογράφονται από τον προϊστάμενο της Σχολής. Το ίδιο ισχύει και για προμήθειες που αφορούν προγράμματα μετεκπαίδευσης χρηματοδοτούμενα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, για τα οποία η εκκαθάριση και η πληρωμή διενεργείται από την οικονομική υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού.}

 

2. Η περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του προεδρικού διατάγματος 127/2017 (ΦΕΚ 157/Α/2017) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Αρμοδιότητες

 

α) Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων σε κάθε Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού είναι αρμόδιο για:

 

α)α) την αδειοδότηση και την έναρξη λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων εντός των ορίων της τοπικής τους αρμοδιότητας,

 

β)β) το σχεδιασμό και τη διενέργεια των διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων που αφορούν στην προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών προς κάλυψη των αναγκών τους. Οι συμβάσεις αυτές υπογράφονται από τον προϊστάμενο της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού.}

 

3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 4 του νόμου 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. α) Αρμόδιο για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και εξέλιξης του εκπαιδευτικού προσωπικού των ΑΣΤΕ, ΙΕΚ και των Σχολών Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού είναι το υπηρεσιακό συμβούλιο του διοικητικού προσωπικού του ως άνω Υπουργείου. Όταν στο υπηρεσιακό συμβούλιο εισάγονται για συζήτηση θέματα του εκπαιδευτικού προσωπικού, τότε στη σύνθεσή του μετέχουν οι αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών που υπάγονται στην αρμοδιότητά του. Από την αρμοδιότητα του ως άνω συμβουλίου εξαιρούνται τα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Ειδικού Εκλεκτορικού Σώματος του άρθρου 11 του νόμου 3105/2003.

 

β) Οι εντός νομού μετακινήσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού του Υπουργείου Τουρισμού από μία οργανική μονάδα σε άλλη του ιδίου ως άνω Υπουργείου διενεργούνται κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του νόμου 3528/2007, όπως ισχύει.}

 

4. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του προεδρικού διατάγματος 127/2017 (ΦΕΚ 157/Α/2017) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Στη Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής προΐσταται υπάλληλος κλάδου / ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού.}

 

Άρθρο έκτο

 

Το άρθρο 51 του νόμου 3691/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 51: Ευθύνη νομικών προσώπων και οντοτήτων

 

1. Αν αξιόποινη πράξη νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή κάποιο από τα βασικά αδικήματα τελείται προς όφελος ή για λογαριασμό νομικού προσώπου ή οντότητας από φυσικό πρόσωπο που ενεργεί είτε ατομικά είτε ως μέλος οργάνου του νομικού προσώπου ή της οντότητας και κατέχει διευθυντική θέση εντός αυτών ή έχει εξουσία εκπροσώπησής τους ή εξουσιοδότηση για τη λήψη αποφάσεων για λογαριασμό τους ή για την άσκηση ελέγχου εντός αυτών, επιβάλλονται στο νομικό πρόσωπο ή την οντότητα, σωρευτικά ή διαζευκτικά, οι ακόλουθες κυρώσεις:

 

α) διοικητικό πρόστιμο από 50.000 μέχρι 10.000.000 €,

 

β) οριστική ή προσωρινή για χρονικό διάστημα από 1 μήνα έως 2 έτη ανάκληση ή αναστολή της άδειας λειτουργίας ή απαγόρευση άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας,

 

γ) απαγόρευση άσκησης ορισμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή εγκατάστασης υποκαταστημάτων ή αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, για το ίδιο χρονικό διάστημα,

 

δ) οριστικός ή προσωρινός για το ίδιο χρονικό διάστημα αποκλεισμός από δημόσιες παροχές, ενισχύσεις, επιδοτήσεις, αναθέσεις έργων και υπηρεσιών, προμήθειες, διαφημίσεις και διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα.

 

Το διοικητικό πρόστιμο της περίπτωσης α' επιβάλλεται πάντοτε, ανεξαρτήτως της επιβολής άλλων κυρώσεων.

 

Οι ίδιες κυρώσεις επιβάλλονται και όταν φυσικό πρόσωπο που έχει κάποια από τις αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο ιδιότητες είναι ηθικός αυτουργός ή συνεργός στις ίδιες πράξεις.

 

2. Όταν η έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου από φυσικό πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 κατέστησε δυνατή την τέλεση από ιεραρχικά κατώτερο στέλεχος ή από εντολοδόχο του νομικού προσώπου ή της οντότητας, της πράξης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή του βασικού αδικήματος προς όφελος ή για λογαριασμό νομικού προσώπου ή οντότητας, επιβάλλονται στο νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα, σωρευτικά ή διαζευκτικά, οι ακόλουθες κυρώσεις:

 

α) διοικητικό πρόστιμο από 10.000 έως 5.000.000 €,

 

β) οι προβλεπόμενες στις περιπτώσεις β', γ' και δ' της παραγράφου 2 κυρώσεις, για χρονικό διάστημα έως 1 έτος.

 

3. Αν πρόκειται για υπόχρεο νομικό πρόσωπο ή οντότητα, οι ως άνω κυρώσεις επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας εποπτικής αρχής. Αν πρόκειται για μη υπόχρεο νομικό πρόσωπο ή οντότητα, επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας επιχειρησιακής διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

 

4. Για τη σωρευτική ή διαζευκτική επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους και για την επιμέτρηση των κυρώσεων αυτών λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές περιστάσεις και ιδίως:

 

α) η βαρύτητα και η διάρκεια της παράβασης,

β) ο βαθμός ευθύνης του νομικού προσώπου ή της οντότητας,

γ) η οικονομική επιφάνεια του νομικού προσώπου ή της οντότητας,

δ) το ύφος των παράνομων εσόδων ή του τυχόν προκύψαντος οφέλους,

ε) οι ζημίες τρίτων που προέκυψαν από το αδίκημα,

στ) οι ενέργειες του νομικού προσώπου ή της οντότητας μετά την τέλεση της παράβασης,

ζ) η τυχόν υποτροπή του νομικού προσώπου ή της οντότητας.

 

5. Καμιά κύρωση δεν επιβάλλεται χωρίς προηγούμενη κλήτευση των νόμιμων εκπροσώπων του νομικού προσώπου ή της οντότητας προς παροχή εξηγήσεων. Η κλήση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο τουλάχιστον 10 πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ακρόασης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (νόμος 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999)). Για τη διαπίστωση τέλεσης των παραβάσεων και για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων, οι αρμόδιες αρχές ασκούν τις ελεγκτικές αρμοδιότητες που έχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία τους. Σε περίπτωση επιβολής κύρωσης, η κατά περίπτωση αρμόδια αρχή κοινοποιεί τη σχετική απόφαση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 

6. Η εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων είναι ανεξάρτητη από την αστική, πειθαρχική ή ποινική ευθύνη των αναφερόμενων σε αυτές φυσικών προσώπων.

 

7. Οι εισαγγελικές αρχές ενημερώνουν αμέσως, κατά περίπτωση, την αρμόδια για την επιβολή των κυρώσεων αρχή για την άσκηση ποινικής δίωξης επί υποθέσεων, στις οποίες υπάρχει εμπλοκή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, υπό την έννοια των παραγράφων 1 και 2, και τους αποστέλλουν αντίγραφο της σχετικής δικογραφίας. Αν φυσικό πρόσωπο καταδικαστεί για τις αναφερόμενες στις παραγράφους 1 και 2 αξιόποινες πράξεις, το δικαστήριο διατάσσει την αποστολή αντιγράφου της καταδικαστικής απόφασης και της σχετικής δικογραφίας στην αρμόδια για την επιβολή των κυρώσεων αρχή.

 

8. Ειδικές διατάξεις, με τις οποίες καθιερώνεται ευθύνη νομικών προσώπων για βασικά αδικήματα, διατηρούνται σε ισχύ.}

 

Άρθρο έβδομο

 

1. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 29 του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017) μετά από τη φράση άδειας δόμησης προστίθεται η φράση , από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 66 του νόμου 4427/2016 από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας.

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 29 του νόμου 4495/2017 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Για την έκδοση των οικοδομικών αδειών του προηγούμενου εδαφίου και κάθε άλλης διοικητικής πράξης που απαιτείται για την έκδοσή τους, καθώς και για τον έλεγχο της εφαρμογής τους, οι γνώμες, εγκρίσεις, τα πορίσματα και κάθε άλλου είδους πράξεις οργάνων, συμπεριλαμβανομένων των ελεγκτών δόμησης, εκδίδονται εντός 14 εργάσιμων ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος και σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της παραπάνω προθεσμίας, θεωρούνται ως θετικά εκδοθείσες.}

 

3. Όλες οι πράξεις της παραπάνω παραγράφου κοινοποιούνται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας αυθημερόν ηλεκτρονικά και εγγράφως εντός 10 ημερών από την έκδοσή τους.

 

Άρθρο όγδοο

 

1. Για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας και φύλαξης των Υπουργείων, των εποπτευόμενων από αυτά φορέων και των ανεξαρτήτων αρχών, επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 18 μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Για τις προσλήψεις του προηγούμενου εδαφίου δεν απαιτείται η εγκριτική απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α/2006).

 

2. Για τις προσλήψεις της παραγράφου 1 εκδίδεται προκήρυξη από τον οικείο φορέα, η οποία εγκρίνεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού.

 

Στην προκήρυξη αναφέρονται αναλυτικά ο αριθμός ανά κατηγορία και ειδικότητα του προσωπικού που θα προσληφθεί, τα προσόντα και τα κριτήρια κατάταξης και γίνεται σύντομη περιγραφή των σχετικών καθηκόντων και απαιτήσεων. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα και του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού Περίληψή της, η οποία περιλαμβάνει τον αριθμό ανά κατηγορία και ειδικότητα προσωπικού, τα απαιτούμενα προσόντα, τα όρια ηλικίας και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, δημοσιεύεται σε 2 τουλάχιστον εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται:

 

α) τα απαιτούμενα ανά ειδικότητα προσόντα (κύρια, πρόσθετα ή επικουρικά) και η εξειδίκευση των κριτηρίων του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), λαμβάνοντας υπόψη ενδεχόμενες εξειδικευμένες ανάγκες για τη λειτουργία των φορέων,

β) η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων,

γ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε θέμα σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης.

 

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στον οικείο φορέα, ο οποίος τις αξιολογεί και συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων, τους οποίους δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του και αποστέλλει στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για έλεγχο νομιμότητας. Κατά των προσωρινών πινάκων οι υποψήφιοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών που αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσής τους. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού διενεργεί τον έλεγχο νομιμότητας και τον κατ' ένσταση έλεγχο μέσα σε 1 μήνα από την πάροδο της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Η απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού κοινοποιείται στο φορέα, προκειμένου να καταρτίσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων.

 

3. Οι φορείς διενεργούν προσωρινές προσλήψεις αμέσως μετά την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων προσληπτέων. Αναμόρφωση των πινάκων μετά τον έλεγχο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού εκτελείται άμεσα από τους φορείς και απολύονται οι προσωρινά προσληφθέντες που δεν περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

 

Άρθρο ένατο

 

1. Φορείς του προηγούμενου άρθρου, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως η προστασία της δημόσιας υγείας, της υγιεινής και της ασφάλειας στο χώρο εργασίας και η διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, δύνανται, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Υπουργού ή οργάνου διοίκησης, να απασχολούν το προσωπικό που υπηρετούσε στους τομείς της καθαριότητας και φύλαξης κατά τις 30-06-2017 για χρονικό διάστημα μέχρι την έκδοση των οικείων προσωρινών πινάκων κατάταξης, και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 15-05-2018, σε περίπτωση που εκδώσουν μέχρι την 301-01-2018 προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου ή με άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις.

 

2. Η απασχόληση προσωπικού, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, δεν εμπίπτει στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του προεδρικού διατάγματος 164/2004 (ΦΕΚ 134/Α/2004) και δεν μεταβάλλει το χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές.

 

Άρθρο δέκατο

 

1. Φορείς που για εξαιρετικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως η προστασία της δημόσιας υγείας, της υγιεινής και ασφάλειας στους οικείους χώρους εργασίας και η διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, απασχόλησαν, κατά το διάστημα από 30-06-2017 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωπικό καθαριότητας και φύλαξης προκειμένου να καλύψουν επείγουσες ανάγκες, καταβάλλουν στους απασχοληθέντες αποζημίωση ανά ώρα απασχόλησης με βάση το ωρομίσθιο που προκύπτει, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015) για την αμοιβή του προσωπικού που απασχολείται στο δημόσιο τομέα με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

 

2. Για τον αριθμό των ωρών απασχόλησης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου Υπουργού ή οργάνου διοίκησης.

 

3. Σε περίπτωση που το προσωπικό της παραγράφου 1 απασχολήθηκε με σύμβαση μίσθωσης έργου, η αποζημίωση υπολογίζεται με βάση τις γενικές διατάξεις του νόμου 4354/2015 για την αμοιβή του προσωπικού που απασχολείται στο δημόσιο τομέα με σύμβαση ορισμένου χρόνου, κατά τον τρόπο που ορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους.

 

4. Οι κυρώσεις των άρθρων 7 του προεδρικού διατάγματος 164/2004 και 21 παράγραφος 5 του νόμου 2190/1994 δεν είναι εφαρμοστέες για τα αρμόδια όργανα και τους προϊστάμενους των υπηρεσιών των φορέων της παραγράφου 1, ως προς την απασχόληση του προσωπικού που υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί μετά τις 30-06-2017 για την απασχόληση του προσωπικού που υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, δεν αναζητούνται και συμψηφίζονται με τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους.

 

Άρθρο ενδέκατο

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών δύναται να ανατίθεται στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας (ΚΚΠ), στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) και στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ) ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η εκτέλεση και η διαχείριση προγραμμάτων, δράσεων και ενεργειών που αφορούν προνοιακές πολιτικές της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως ενδεικτικά η οργάνωση και λειτουργία δομών αποϊδρυματοποίησης, και να χρηματοδοτούνται για το σκοπό αυτόν με τη μεταφορά των αναγκαίων πιστώσεων από τις υφιστάμενες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον προϋπολογισμό τους. Οι αναγκαίοι πόροι δύναται να μεταβιβάζονται από το Υπουργείο Οικονομικών προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και να εγγράφονται στον προϋπολογισμό του τελευταίου (Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Ε.Φ. 33-220). Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις σχεδιασμού, υλοποίησης, εκτέλεσης, χρηματοδότησης και διαχείρισης των ως άνω προγραμμάτων, δράσεων και ενεργειών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

 

Άρθρο δωδέκατο

 

Στο άρθρο 71 του νόμου [Ν] 4445/2016 (ΦΕΚ 236/Α/2016) προστίθενται παράγραφοι 5, 6 και 7 ως εξής:

 

{5. Η διάρκεια του Προγράμματος Στέγαση και Επανένταξη, που παρατάθηκε με την παράγραφο 1 του παρόντος μέχρι τις 31-12-2017, παρατείνεται από τη λήξη του μέχρι τις 31-03-2018. Η ισχύς της υπ' αριθμόν οίκοθεν Δ23/20171/1040/2017 κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1602/Β/2017) και των ήδη συναφθεισών, δυνάμει της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, προγραμματικών συμβάσεων, παρατείνεται αυτοδίκαια, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, έως τις 31-03-2018.

 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών επαναπροσδιορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις προγραμμάτων, δράσεων και ενεργειών για τη στέγαση, επιμόρφωση και την επαγγελματική επανένταξη αστέγων, καθώς και ομάδων-στόχων των αστέγων, καθορίζονται οι δυνητικά ωφελούμενοι, τα απαραίτητα δικαιολογητικά ένταξης στο πρόγραμμα, ο αριθμός των ωφελουμένων, οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος, οι παρεχόμενες υπηρεσίες, τα στάδια του προγράμματος, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις υλοποίησης, εκτέλεσης, χρηματοδότησης και διαχείρισης των ως άνω προγραμμάτων, δράσεων και ενεργειών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας. Οι διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012) εφαρμόζονται αναλόγως συμπληρωματικά.

 

7. Με την αυτή απόφαση της παραγράφου 6 ή όμοια δύναται να ανατίθεται στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) του άρθρου 88 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011) η υλοποίηση, η εκτέλεση και η διαχείριση των προγραμμάτων, δράσεων και ενεργειών της παραγράφου 6 και να χρηματοδοτείται για το σκοπό αυτόν με τη μεταφορά των αναγκαίων πιστώσεων από τις υφιστάμενες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον προϋπολογισμό του. Οι αναγκαίοι πόροι δύναται να μεταβιβάζονται από το Υπουργείο Οικονομικών προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και να εγγράφονται στον προϋπολογισμό του τελευταίου (Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Ε.Φ. 33-220). Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις σχεδιασμού, υλοποίησης, εκτέλεσης, χρηματοδότησης και διαχείρισης των ως άνω προγραμμάτων, δράσεων και ενεργειών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος..

 

Άρθρο δέκατο τρίτο

 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 12-12-2017

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.