Νόμος 4354/15 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Μισθολογικά κλιμάκια και κατάταξη των υπαλλήλων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα μισθολογικά κλιμάκια (ΜΚ) των υπάλληλων των κατηγοριών:

 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ημεδαπής ή ισότιμο Σχολών αλλοδαπής,
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο Σχολών ημεδαπής ή αλλοδαπής,
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

 

ορίζονται ως εξής:

 

Σε 19 για τους υπαλλήλους των κατηγοριών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και σε δεκατρία (13) για τους υπαλλήλους των κατηγοριών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι υπάλληλοι των κατηγοριών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης εξελίσσονται σε αυτά με εισαγωγικό το μισθολογικό κλιμάκιο 1 και καταληκτικό το μισθολογικό κλιμάκιο 19, ενώ των κατηγοριών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με εισαγωγικό το μισθολογικό κλιμάκιο 1 και καταληκτικό το μισθολογικό κλιμάκιο 13.

 

2. Υπάλληλοι των κατηγοριών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) ή Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) αντίστοιχα, ή ισότιμο με αυτά, εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατηγορίας με εισαγωγικό το μισθολογικό κλιμάκιο 2 αυτής.

 

Υπάλληλοι που διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρίς απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά με απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής ή με τον απαιτούμενο από τις οικείες διατάξεις χρόνο εμπειρίας, εξελίσσονται στα ΜΚ της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου δεύτερου του νόμου 4405/2016 (ΦΕΚ 129/Α/2016).

 

3. α. Κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, για τίτλους που έχουν χορηγηθεί μετά τη λήψη του πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προωθούνται κατά 2 μισθολογικά κλιμάκια στην κατηγορία που ανήκουν, ενώ οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος κατά 6 μισθολογικά κλιμάκια.

 

β. Η κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια της προηγούμενης περίπτωσης πραγματοποιείται μόνο όταν το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσεως κατά την πλήρωση ή την περιγραφή της θέσης εργασίας από τον οργανισμό της Υπηρεσίας. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το αρμόδιο, για την αναγνώριση των τίτλων αυτών, όργανο. Οι ενστάσεις που υποβάλλονται κατά των αποφάσεων που απορρίπτουν τη συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων εξετάζονται από ειδική τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τριετή θητεία και αποτελείται από μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού που προτείνονται από τον Πρόεδρό του. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Επιτροπής. Η νέα κατάταξη και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

 

γ. Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια της κατηγορίας που ανήκουν με εισαγωγικό το μισθολογικό κλιμάκιο 6. Στην περίπτωση αυτών που αποφοίτησαν με άριστα αναγνωρίζεται ένα (1) επιπλέον έτος για τη μισθολογική τους εξέλιξη.

 

δ. Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός των τίτλων των περιπτώσεων α' και γ', οι υπάλληλοι εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια που προβλέπονται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 146 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017).

 

4. Οι προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων, οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, καθώς και οι Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οι Επιθεωρητές - Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας τους, κατατάσσονται στο καταληκτικό μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας τους, πολλαπλασιαζόμενου του αντίστοιχου βασικού μισθού με το συντελεστή 1,2.

 

Το ανωτέρω ποσό στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.

 

5. (α) Οι Υπηρεσιακοί Γραμματείς και οι Γενικοί Γραμματείς κατατάσσονται στο καταληκτικό Μισθολογικό Κλιμάκιο της Περιφερειακής Ενότητας κατηγορίας, πολλαπλασιαζόμενου του αντίστοιχου βασικού μισθού με τον συντελεστή 1,5.

 

(β) Οι Ειδικοί Γραμματείς κατατάσσονται στο καταληκτικό Μισθολογικό Κλιμάκιο της Περιφερειακής Ενότητας κατηγορίας, πολλαπλασιαζόμενου του αντίστοιχου βασικού μισθού με τον συντελεστή 1.3.

 

(γ) Οι υπάλληλοι της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων 1ου και 2ου βαθμού λαμβάνουν το 70% και 65% αντίστοιχα του βασικού μισθού του Ειδικού Γραμματέα.

 

Τα ανωτέρω ποσά στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 110 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019).

 

6. α. Οι Διευθυντές των ιδιαίτερων γραφείων των μελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών και των Γενικών Γραμματέων κατατάσσονται στο καταληκτικό Μισθολογικό Κλιμάκιο της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κατηγορίας.

 

Οι μετακλητοί υπάλληλοι της Προεδρίας της Κυβέρνησης, των ιδιαίτερων γραφείων των μελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών και των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, που καταλαμβάνουν θέσεις μετακλητών, κατατάσσονται, σε μισθολογικά κλιμάκια ως εξής:

 

(α) οι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών στο Μισθολογικό Κλιμάκιο 17 της κατηγορίας τους,

(β) οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης Αυτοδιοίκησης ή οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Μισθολογικό Κλιμάκιο 15 της κατηγορίας τους,

(γ) οι κάτοχοι πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης, κατατάσσονται στο Μισθολογικό Κλιμάκιο 13 της κατηγορίας τους,

(δ) οι κάτοχοι τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατατάσσονται στο Μισθολογικό Κλιμάκιο 11 της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατηγορίας.

 

γ. Οι ειδικοί συνεργάτες των Γενικών Γραμματειών του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης, των λοιπών μελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών, των Γενικών, Αναπληρωτών Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων, καθώς και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, κατατάσσονται ως εξής:

 

Οι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών στο μισθολογικό κλιμάκιο 15 της κατηγορίας τους, οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) στο μισθολογικό κλιμάκιο 14 της κατηγορίας τους. Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο μισθολογικό κλιμάκιο 13 της κατηγορίας τους. Οι κάτοχοι πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης στο μισθολογικό κλιμάκιο 11 της κατηγορίας τους. Οι λοιποί κατατάσσονται στο μισθολογικό κλιμάκιο 13 της κατηγορίας που ανήκουν.

 

δ. Οι λοιποί μετακλητοί κατατάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 3.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 110 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019), με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 176 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

7. Οι μηνιαίες αποδοχές των Προϊσταμένων κάθε επιπέδου και ανεξαρτήτως του τρόπου διορισμού τους, των Γενικών Γραμματειών του Πρωθυπουργού, Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων πλην της Γενικής Διεύθυνσης του Εθνικού Τυπογραφείου, Συντονισμού Εσωτερικών Πολιτικών, Συντονισμού Οικονομικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών, καθώς και των Γραφείων που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης είναι ίσες με αυτές των υπαλλήλων της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων 1ου βαθμού. Οι απολαβές των λοιπών προϊσταμένων των υπηρεσιών της Προεδρίας της Κυβέρνησης είναι ίσες με αυτές των Προϊσταμένων Διοίκησης του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 110 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019).

 

8. Οι ειδικοί σύμβουλοι, ειδικοί συνεργάτες και επιστημονικοί συνεργάτες των Περιφερειών της χώρας κατατάσσονται ως εξής:

 

Οι ειδικοί σύμβουλοι στο μισθολογικό κλιμάκιο 10 της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κατηγορίας. Οι ειδικοί συνεργάτες στο μισθολογικό κλιμάκιο 9 της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κατηγορίας και οι επιστημονικοί συνεργάτες στο μισθολογικό κλιμάκιο 11 της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κατηγορίας.

 

9. Οι ειδικοί σύμβουλοι, ειδικοί συνεργάτες και επιστημονικοί συνεργάτες των Δήμων και των Συνδέσμων Δήμων κατατάσσονται ως εξής:

 

α. για Δήμους μέχρι 20.000 κατοίκους

 

i. Ειδικοί Σύμβουλοι στο μισθολογικό κλιμάκιο 4 της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κατηγορίας,

ii. Επιστημονικοί Συνεργάτες στο μισθολογικό κλιμάκιο 2 της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κατηγορίας.

iii. Ειδικοί συνεργάτες στο μισθολογικό κλιμάκιο 1 της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κατηγορίας,

 

β. για Δήμους μέχρι από 20.000 έως 100.000 κατοίκους.

 

i. Ειδικοί Σύμβουλοι στο μισθολογικό κλιμάκιο 5 της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κατηγορίας,

ii. Επιστημονικοί Συνεργάτες στο μισθολογικό κλιμάκιο 4 της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κατηγορίας.

iii. Ειδικοί συνεργάτες στο μισθολογικό κλιμάκιο 2 της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κατηγορίας,

 

γ. για Δήμους μέχρι από 100.000 κατοίκους και άνω.

 

i. Ειδικοί Σύμβουλοι στο μισθολογικό κλιμάκιο 7 της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κατηγορίας.

ii. Επιστημονικοί Συνεργάτες στο μισθολογικό κλιμάκιο 5 της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κατηγορίας.

iii. Ειδικοί συνεργάτες στο μισθολογικό κλιμάκιο 4 της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κατηγορίας.

 

10. Οι δικηγόροι που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής στους φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, κατατάσσονται ως εξής:

 

α. Οι δικηγόροι στο Πρωτοδικείο στο μισθολογικό κλιμάκιο 3 της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κατηγορίας,

β. οι δικηγόροι στο Εφετείο στο μισθολογικό κλιμάκιο 10 της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κατηγορίας και

γ. οι δικηγόροι στον Άρειο Πάγο στο μισθολογικό κλιμάκιο 15 της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κατηγορίας.

 

Για τους ανωτέρω δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 11.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.