Νόμος 4405/16

Ν4405/2016: Κύρωση της απόφασης του Συμβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4405/2016: Κύρωση της απόφασης του Συμβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 129/Α/2016), 13-07-2016.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο πρώτο

 

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος η Απόφαση 2014/335 /ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 26-05-2014 για το σύστημα ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας το κείμενο έχει ως εξής.

 

Άρθρο δεύτερο

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015) προστίθεται, από τότε που ίσχυσε, νέο εδάφιο, ως εξής:

 

{Υπάλληλοι που διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρίς απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά με απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής ή με τον απαιτούμενο από τις οικείες διατάξεις χρόνο εμπειρίας, εξελίσσονται στα ΜΚ της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.}

 

2. Στο τέλος του άρθρου 33 του νόμου 4354/2015 προστίθενται, από τότε που ίσχυσε, νέες περιπτώσεις θ', ι', ι)α' και ι)β' ως εξής:

 

{θ. Της παράγραφος 2 του άρθρου 24 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 57/2007 (ΦΕΚ 59/Α/2007).

 

ι. Της παράγραφος 6 του άρθρου 10 του νόμου 2331/1995 (ΦΕΚ 173/Α/1995).

 

ι)α. Της υπ' αριθμόν 38222/1357/1985 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 203/Β/1985) σχετικά με την κατάταξη των υπαλλήλων του Εθνικού Τυπογραφείου οι οποίοι είναι πτυχιούχοι της Σχολής Τυπογραφίας του νόμου [Ν] 2065/1952.

 

ι)β. Του άρθρου 109 του νόμου [Ν] 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α/1992).}

 

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 22 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015) καταργείται από τότε που ίσχυσε. Οι παράγραφοι 2 έως 6 αναριθμούνται αντίστοιχα.

 

Άρθρο τρίτο: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4336/2015

 

1. Στο άρθρο 10 της υποπαραγράφου Δ.9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015) προστίθενται παράγραφοι 5 και 6, ως εξής:

 

{5. Για τους μετακινούμενους με εντολή του Εθνικού Θεάτρου και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ)(εφεξής Θέατρα) σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιόμετρων από την έδρα τους αναγνωρίζονται έξοδα διανυκτέρευσης όταν η μετακίνηση γίνεται αποκλειστικά για τις αποδεδειγμένες ανάγκες της πραγματοποίησης της χειμερινής και θερινής περιοδείας των Θεάτρων και με σκοπό την προετοιμασία, οργάνωση και εκτέλεση των καλλιτεχνικών παραγωγών των Θεάτρων.

 

Ειδικά, για τις μετακινήσεις των προσώπων του προηγούμενου εδαφίου, η ημερήσια αποζημίωση ορίζεται στο ποσό των 50 ευρώ και τα έξοδα διανυκτέρευσης στο ποσό των 45 ευρώ ανά διανυκτέρευση. Η ημερήσια αποζημίωση καταβάλλεται και για την ημέρα επιστροφής των μετακινούμενων στην έδρα τους, μετά το πέρας των παραστάσεων.

 

6. Για τους μετακινούμενους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ), τους υπαλλήλους του Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) για τους επιτόπιους ελέγχους που διενεργούν στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των καθηκόντων τους, καθώς και τους γεωτεχνικούς υπαλλήλους και τους μηχανικούς του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) για τις ανάγκες εκτέλεσης και επίβλεψης έργων και μελετών εκτός της έδρας απασχόλησής τους, σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 km από την έδρα τους και μικρότερη από 160 km, εφόσον κινούνται με ιδιωτικής χρήσης ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο και μικρότερη από 120 km, όταν κινούνται με συγκοινωνιακό μέσο, αναγνωρίζονται έξοδα διανυκτέρευσης, όταν η μετακίνηση γίνεται σε δύσβατες περιοχές και αφορά εργασίες πεδίου, που απαιτούν απασχόληση του μετακινούμενου πλέον των 8 ωρών και βεβαιώνονται με αιτιολογημένη απόφαση της Διοίκησης.}

 

2. To εδάφιο β' της παραγράφου 1 του άρθρου 11 της υποπαραγράφου Δ.9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015) τροποποιείται ως εξής:

 

{Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 10 της υποπαραγράφου Δ.9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015, ποσά ημερήσιας αποζημίωσης υψηλότερα από αυτό της παρούσας παραγράφου, από όπου και αν προβλέπονται, παύουν να ισχύουν.}

 

Άρθρο τέταρτο: Ρυθμίσεις θεμάτων προκηρύξεων και εκλογής Καθηγητών των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

 

1. Οι περιπτώσεις α', β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. α) Προϋπόθεση για εκλογή σε θέση καθηγητή όλων των βαθμίδων είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος, καθώς και η συνάφεια αυτού του εν γένει ερευνητικού, επιστημονικού, διδακτικού, κλινικού ή καλλιτεχνικού έργου των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. Η προϋπόθεση κατοχής διδακτορικού διπλώματος για κατάληψη θέσης καθηγητή δεν ισχύει προκειμένου περί γνωστικού αντικειμένου εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης (de lege artis). Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, προϋπόθεση για την εκλογή αποτελεί το αναγνωρισμένο έργο με βραβεύσεις σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς, η συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις και γενικώς η εθνική και διεθνής αναγνώριση του έργου. Για τις ειδικές περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου εξακολουθούν να ισχύουν το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 123/1984 (ΦΕΚ 39/Α/1984), όπως τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 111/1994 (ΦΕΚ 4/Α/1994), το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 119/2005 (ΦΕΚ 177/Α/2005), το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 187/1996 (ΦΕΚ 145/Α/1996) το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 390/1995 (ΦΕΚ 217/Α/1995) και το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 34/2005 (ΦΕΚ 51/Α/2005), μέχρι την έκδοση Εσωτερικού Κανονισμού του οικείου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος.

 

β) Για τα προσόντα εκλογής των καθηγητών των Πανεπιστημίων με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 1268/1982 (ΦΕΚ 87/Α/1982) και αντίστοιχα για τις βαθμίδες των καθηγητών των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εφαρμόζονται, με την ίδια επιφύλαξη, οι διατάξεις του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 1404/1983 (ΦΕΚ 173/Α/1983), όπως οι διατάξεις αυτές ίσχυαν κατά τη δημοσίευση του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011). Κάθε αντίθετη στα άρθρα αυτά διάταξη καταργείται.

 

γ) Οι Καθηγητές και οι υπηρετούντες Λέκτορες δύνανται να υποβάλλουν αίτηση εξέλιξης στην επόμενη βαθμίδα με τη συμπλήρωση τριετούς υπηρεσίας από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της πράξης του Πρύτανη για το διορισμό τους στη βαθμίδα που υπηρετούν κατά το χρόνο της αίτησής τους. Τα ως άνω ισχύουν και για τη μονιμοποίηση των επί θητεία Επίκουρων Καθηγητών. Οι μόνιμοι Επίκουροι Καθηγητές δύνανται να υποβάλλουν αίτηση εξέλιξης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή οποτεδήποτε μετά τη δημοσίευση της πράξης μονιμοποίησης τους.}

 

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 19 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011) όπως ισχύει μετά τη λέξη από διαγράφονται η λέξη δεκαπέντε και ο αριθμός 15.

 

3. Η περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011) όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. α) Το Εκλεκτορικό Σώμα συγκροτείται με πλήρως αιτιολογημένη, ως προς το γνωστικό αντικείμενο των μελών του, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων ως εξής: (α) για όσα από τα Τμήματα αριθμούν κάτω των σαράντα (40) καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, από 5 καθηγητές με τους αναπληρωματικούς τους οι οποίοι ανήκουν στο ίδιο Τμήμα του οικείου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος και 6 καθηγητές με τους αναπληρωματικούς τους, του ίδιου ή άλλου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής, ή ομοταγούς ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής ή Ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με εκείνο της προς πλήρωση θέσης και (β) για όσα από τα Τμήματα αριθμούν άνω των σαράντα (40) καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, από 7 καθηγητές με τους αναπληρωματικούς τους οι οποίοι ανήκουν στο ίδιο Τμήμα του οικείου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος και 8 καθηγητές με τους αναπληρωματικούς τους, του ίδιου ή άλλου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής, ή ομοταγούς ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής ή Ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με εκείνο της προς πλήρωση θέσης.}

 

4. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011) όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) Η τριμελής εισηγητική επιτροπή οφείλει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα (40) ημερών από τη συγκρότησή της και όχι νωρίτερα από 20 ημέρες να καταθέσει εισηγητική έκθεση στην οποία οφείλει: α) να αναλύσει και να αξιολογήσει το έργο και την προσωπικότητα κάθε υποψηφίου, εκφέροντας κρίση για την προσφορά του στην πρόοδο της επιστήμης, β) να διατυπώσει την άποψή της εάν οι υποψήφιοι ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα και ειδικότερα για τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου της προς πλήρωση θέσης με το γνωστικό αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής, καθώς και η συνάφεια αυτής, επιστημονικού, διδακτικού, κλινικού ή καλλιτεχνικού έργου των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, γ) εάν κρίνονται περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, να προβεί στη συγκριτική και αξιολογική κατάταξή τους. Η επιτροπή για να παράσχει ακριβή εικόνα του κάθε υποψηφίου οφείλει να αναλύσει και να κρίνει τα έργα του, την επιστημονική του δράση και τα λοιπά ουσιαστικά του προσόντα. Για την υποβοήθηση του έργου της, η εισηγητική επιτροπή δύναται να ζητά συστατικές επιστολές από καθηγητές ομοταγούς ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής ή Ερευνητές της αλλοδαπής, του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με εκείνο της προς πλήρωση θέσης. Η εισηγητική έκθεση κοινοποιείται αμέσως μετά την κατάθεσή της στα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος και τους υποψηφίους με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος.}

 

5. Στο τέλος της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 19 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011) όπως ισχύει, μετά τη λέξη υποψηφίων τίθεται κόμμα (,) και προστίθεται η φράση καθώς και με τα αναφερόμενα στην περίπτωση γ' της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου κριτήρια και προϋποθέσεις.

 

6. Οι υποπεριπτώσεις α)α' και β)β' της περίπτωσης θ' της παραγράφου 5 του άρθρου 19 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011) όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{α)α) Το αποτέλεσμα της κρίσης είναι θετικό για τον μοναδικό υποψήφιο εάν συγκεντρώσει τουλάχιστον 6 θετικές ψήφους σε περίπτωση κατά την οποία το εκλεκτορικό σώμα απαρτίζεται από έντεκα (11) μέλη και τουλάχιστον 8 θετικές ψήφους σε περίπτωση κατά την οποία το εκλεκτορικό σώμα απαρτίζεται από 15 μέλη, άλλως η διαδικασία κηρύσσεται άγονη,

 

β)β) Στην περίπτωση περισσότερων υποψηφίων, εάν ουδείς υποψήφιος συγκεντρώσει τουλάχιστον 6 και 8 θετικές ψήφους αντίστοιχα, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια συνεδρίαση μεταξύ των 2 επικρατέστερων. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ περισσοτέρων των 2, στη δεύτερη ψηφοφορία συμμετέχουν όλοι οι ισοψηφήσαντες. Αν και στη δεύτερη ψηφοφορία κανείς εκ των υποψηφίων δεν συγκεντρώσει τουλάχιστον 6 και 8 θετικές ψήφους αντίστοιχα, η διαδικασία κηρύσσεται άγονη.}

 

7. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 70 του νόμου [Ν] 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{3. Από της δημοσιεύσεως του παρόντος καταργούνται:

 

(α) Το άρθρο 17 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 34 του νόμου 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α/2013) και ισχύει.

 

(β) Το άρθρο 18 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011), όπως ισχύει.

 

4. Οι σε εξέλιξη ευρισκόμενες, κατά τη δημοσίευση του νόμου [Ν] 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016) διαδικασίες, εκλογής και εξέλιξης των καθηγητών και των υπηρετούντων λεκτόρων συνεχίζονται και ολοκληρώνονται με τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού διατάξεις. Για την υλοποίηση της διάταξης αυτής, ως τέτοιες νοούνται οι διαδικασίες για τις οποίες η αίτηση εξέλιξης καθηγητή ή υπηρετούντος λέκτορα έχει υποβληθεί πριν από τη δημοσίευση του νόμου [Ν] 4386/2016. Οι διαδικασίες αυτές πραγματοποιούνται σύμφωνα με την υπ' αριθμόν Φ.122.1/1137/145793/Β2/2013 (ΦΕΚ 2619/Β/2013) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών, η οποία επανέρχεται σε ισχύ. Σε περίπτωση κατά την οποία έχει λήξει η ισχύς των ως άνω μητρώων αυτά επικαιροποιούνται ανά γνωστικό αντικείμενο με απόφαση της Συγκλήτου, έπειτα από γνώμη της Κοσμητείας, ύστερα από εισήγηση των συνελεύσεων των τμημάτων της σχολής.}

 

8. Από της δημοσιεύσεως του νόμου [Ν] 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016) και μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 7 του άρθρου 19 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011) απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων οι διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης πραγματοποιούνται σύμφωνα με την υπ' αριθμόν Φ.122.1/1137/145793/Β2/2013 (ΦΕΚ 2619/Β/2013) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών η οποία εφαρμόζεται κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 19 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011) όπως ισχύει. Σε περίπτωση κατά την οποία έχει λήξει η ισχύς των ως άνω μητρώων αυτά επικαιροποιούνται ανά γνωστικό αντικείμενο με απόφαση της Συγκλήτου, έπειτα από γνώμη της Κοσμητείας, ύστερα από εισήγηση των συνελεύσεων των τμημάτων της σχολής.

 

Στα μητρώα εσωτερικών μελών εγγράφονται και επίκουροι καθηγητές της οικείας σχολής και του ιδρύματος.

 

9. Η εκλογή και η εξέλιξη των καθηγητών γίνεται με βάση τα προσόντα των υποψηφίων όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 19 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011) όπως ισχύει, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και τη βαθμίδα στην οποία γίνεται η εκλογή ή η εξέλιξη.

 

10. Η εκλογή και η εξέλιξη καθηγητή γίνεται με ανοικτή διαδικασία, ύστερα από προκήρυξη της θέσης.

 

11. Μόνιμοι επίκουροι καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές που κρίθηκαν και δεν εξελίχθηκαν στην επόμενη βαθμίδα, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν εκ νέου την προκήρυξη της θέσης τους μετά από παρέλευση 1 τουλάχιστον έτους από τη λήψη της απόφασης για τη μη εξέλιξή τους. Το άρθρο 73 του νόμου [Ν] 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016) καταργείται.

 

12. Η προκήρυξη ή επαναπροκήρυξη για την πλήρωση νέων θέσεων ή για εξέλιξη καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αποστέλλεται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για έγκριση της σχετικής πίστωσης και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

13. Η προκήρυξη ή επαναπροκήρυξη για την πλήρωση νέων θέσεων ή για εξέλιξη καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων των Πανεπιστημίων γίνεται κατ' εφαρμογή της περίπτωσης α' της παραγράφου 22 του άρθρου 80 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011).

 

14. Ο τίτλος του άρθρου 19 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011) Επιτροπές επιλογής και εξέλιξης καθηγητών αντικαθίσταται ως εξής: Διαδικασία εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων.

 

Άρθρο πέμπτο: Συμπληρωματικές ρυθμίσεις για τα μη αυτοδύναμα Τμήματα των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

 

Η παράγραφος 30 του άρθρου 39 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013) όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

 

{30. α. Σε όσα Τμήματα ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις περί αυτοδυναμίας του νόμου [Ν] 2454/1997 (ΦΕΚ 7/Α/1997), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 121 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014), σε συνδυασμό με το άρθρο 13 παράγραφος 51 του νόμου 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α/2003), λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση Τμήματος, την οποία αποτελούν υποχρεωτικά όλοι οι Καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες του Τμήματος. Στη Συνέλευση συμμετέχει ένας εκπρόσωπος ανά κατηγορία των μελών του, καθώς και ένας εκπρόσωπος ανά κατηγορία των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), που ορίζονται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία μεταξύ του προσωπικού των οικείων κατηγοριών ή υποδεικνύονται από τα αρμόδια όργανα των κατηγοριών αυτών προσωπικού.

 

β. Η προσωρινή Συνέλευση ορίζεται με πράξη του Πρύτανη ή του Προέδρου της Δημοτικής Ενότητας του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, με την οποία ορίζεται και ο Πρόεδρος, ο οποίος πρέπει να προέρχεται κατά προτεραιότητα από τη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή του οικείου Τμήματος, σε περίπτωση δε κατά την οποία στο Τμήμα δεν υπηρετεί καθηγητής των ως άνω βαθμίδων δύναται να ορισθεί ως Πρόεδρος Επίκουρος Καθηγητής. Η προσωρινή Συνέλευση ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τη Συνέλευση Τμήματος. Εντός προθεσμίας ενός μηνός από την πλήρωση των προϋποθέσεων αυτοδυναμίας του Τμήματος, κινείται με ευθύνη του Πρύτανη ή του Προέδρου Διοικούσας Επιτροπής η διαδικασία εκλογής Προέδρου Τμήματος και συγκρότησης της Συνέλευσης Τμήματος.}

 

Άρθρο έκτο: Ρυθμίσεις για τα συγγράμματα των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

 

Η παράγραφος 3 του άρθρου 37 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η κοστολόγηση των διδακτικών συγγραμμάτων της παραγράφου 1 που αναρτώνται στον Εύδοξο ελέγχεται από την Επιτροπή Ελέγχου Κοστολόγησης και την Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου και Ενστάσεων. Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών ορίζεται η σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου Κοστολόγησης, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για τον τρόπο ελέγχου της διαμόρφωσης του κόστους των συγγραμμάτων.

 

Με την ίδια απόφαση ορίζεται η σύσταση και συγκρότηση, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για το έργο και τη λειτουργία της Επιτροπής Δειγματοληπτικού Ελέγχου επί των διανεμόμενων συγγραμμάτων κάθε εκδοτικής επιχείρησης, η οποία λειτουργεί και ως Επιτροπή Ενστάσεων επί των αποφάσεων της Επιτροπής Ελέγχου Κοστολόγησης. Οι Επιτροπές δύνανται να επιβάλλουν διοικητικά πρόστιμα και ποινές στις περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις υπέρβασης του κόστους που αναφέρονται στην απόφαση του προηγούμενου εδαφίου.}

 

Άρθρο έβδομο: Ρυθμίσεις για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

 

1. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2552/1997 (ΦΕΚ 266/Α/1997) όπως ισχύει, μετά τις λέξεις ο ορισμός και πριν από τη λέξη και οι λέξεις των διδάκτρων διαγράφονται και τίθενται οι λέξεις της οικονομικής συμμετοχής των φοιτητών.

 

2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2552/1997 μετά τη λέξη διάρκειας και πριν από τη λέξη ενός προστίθεται η λέξη μέχρι.

 

3. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2552/1997 η λέξη μισθοδοσία αντικαθίσταται από τη λέξη αμοιβή.

 

4. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2552/1997 (ΦΕΚ 266/Α/1997) όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με απόφαση της Συγκλήτου ποσοστό έως 20% επί του ύψους της συμμετοχής των φοιτητών χρησιμοποιείται για την ανάθεση έργων για τη διοικητική υποστήριξη του Ιδρύματος, την ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών, την εφαρμογή των συστημάτων Τεχνολογίας, Πληροφορίας και Επικοινωνίας, την εφαρμογή του ιδιαίτερου συστήματος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και για κάθε άλλη απαραίτητη για την υποστήριξη της ανάπτυξης και της λειτουργίας του Ιδρύματος δαπάνη.}

 

5. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2552/1997 μετά το κόμμα (,) που έπεται των αρχικών γραμμάτων ΕΑΠ τίθεται τελεία (.) και οι λέξεις που εγκρίνονται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων διαγράφονται.

 

Άρθρο όγδοο: Λήξη της κατά παράταση θητείας των γραμματέων των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

 

Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 79 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011) καταργείται. Οι κατά παράταση θητείες των γραμματέων των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων λήγουν αυτοδικαίως από της δημοσιεύσεως του παρόντος. Ομοίως παύει να ισχύει από της δημοσιεύσεως του παρόντος η σε εφαρμογή της καταργηθείσης διάταξης ανάθεση καθηκόντων των γραμματέων σε γενικό διευθυντή ή σε προϊστάμενο διεύθυνσης των διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος.

 

Οι γραμματείς των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος έπειτα από διαδικασία επιλογής ολοκληρώνουν τη θητεία για την οποία έχουν επιλεγεί.

 

Άρθρο ένατο: Ρυθμίσεις θεμάτων του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών

 

Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του νόμου [Ν] 2083/1992 (ΦΕΚ 159/Α/1992) μετά τη λέξη τουλάχιστον και πριν από τη λέξη στα οι αριθμοί και λέξεις 8,51 σε κλίμακα βαθμολογίας 0-10 διαγράφονται και τίθενται στη θέση τους οι λέξεις λίαν καλώς.

 

Άρθρο δέκατο

 

1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 19 του νόμου 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/2015) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Για τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης του άρθρου 3:

 

α) Η κατανομή των επιλέξιμων βοσκότοπων στους κτηνοτρόφους της χώρας, πραγματοποιείται σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 873/55993/2015 (ΦΕΚ 942/Β/2015) κοινή απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία τροποποιείται με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

β) Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας συνιστάται επιτροπή με έργο:

 

α)α) Τον έλεγχο της χωροταξικής ορθότητας της κατανομής και τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων αυτής που εντοπίζονται σε τοπικό επίπεδο.

 

β)β) Τη χωρική αναπροσαρμογή της κατανομής των δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής σε περίπτωση που σε τμήματα ή και σε ολόκληρη τη βοσκήσιμη γη απαγορευτεί η βόσκηση ή αυτή χαρακτηρισθεί αναδασωτέα στο πλαίσιο της δασικής νομοθεσίας.

 

γ)γ) Την κατανομή επιλέξιμων βοσκήσιμων γαιών από τις εκτάσεις οι οποίες αποτελούν απόθεμα, σε νέους κτηνοτρόφους και σε κτηνοτρόφους που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας.

 

δ)δ) Την παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων των κτηνοτροφών.

 

γ) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται, οι αρμοδιότητες, ο αριθμός των μελών, η θητεία, οι ιδιότητές τους και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με το έργο και τη λειτουργία των επιτροπών.

 

Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ορίζονται τα μέλη των επιτροπών.

 

δ) Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται το ύψος του μισθώματος.

 

ε) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται θέματα που αφορούν το μίσθωμα και τους υπόχρεους καταβολής μισθώματος για τα δικαιώματα χρήσης της βοσκής, το χρονικό διάστημα παραχώρησης που δεν μπορεί να ξεπερνά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, τη διαδικασία και τους όρους μίσθωσης, τον τρόπο καταβολής και διάθεσης του μισθώματος στις οικείες περιφέρειες με σκοπό την εκπόνηση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, τις κυρώσεις και τα αρμόδια όργανα επιβολής τους, καθώς και κάθε σχετικό θέμα.}

 

2. α) Η παράγραφος 5 του άρθρου 42 του νόμου 4384/2016 (ΦΕΚ 78/Α/2016) τροποποιείται ως εξής:

 

{5. Τα χιλιομετρικά όρια για την αναγνώριση εξόδων διανυκτέρευσης της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της υποπαραγράφου Δ.9 του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015) δεν εφαρμόζονται για τις μετακινήσεις των υπαλλήλων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των εποπτευόμενων φορέων αυτού που διενεργούν ή συμμετέχουν σε προβλεπόμενους ελέγχους, επιθεωρήσεις, παραλαβές έργων, αυτοψίες ή δειγματοληψίες. Για το ως άνω προσωπικό η διανυκτέρευση των εκτός έδρας μετακινούμενων επιτρέπεται όταν η απόσταση από την έδρα τους είναι μεγαλύτερη:

 

α) από 120 km, εφόσον κινούνται με ιδιωτικής χρήσης ή υπηρεσιακό όχημα,

 

β) από 80 km, εφόσον κινούνται με συγκοινωνιακό μέσο,

 

γ) από 20 ναυτικά μίλια για μετακινήσεις στη νησιωτική Ελλάδα.}

 

β) Η περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 της υποπαραγράφου Δ.9 του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015) τροποποιείται ως εξής:

 

{δ. για υπαλλήλους που διενεργούν ελέγχους, επιθεωρήσεις, αυτοψίες ή δειγματοληψίες ή συντήρηση σχολείων, καθώς και επισκέψεις κοινωνικής, υγειονομικής ή ιατρικής μέριμνας, και μέχρι 550 km μηνιαίως, για όλες τις ως άνω περιπτώσεις, επιτρέπεται η χρήση εντός έδρας, ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου, ύστερα από έγκριση του αρμόδιου οργάνου της παραγράφου 1 του άρθρου 4, με προσωπική τους ευθύνη για τυχόν ατύχημα ή ζημιά και εφόσον βεβαιώνεται αρμοδίως ότι δεν υφίσταται διαθέσιμο υπηρεσιακό όχημα για τις μετακινήσεις αυτές. Στις περιπτώσεις αυτές καταβάλλεται η δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης του άρθρου 8, η δαπάνη διοδίων και ο τυχόν ναύλος του οχήματος σε περίπτωση μετακίνησης με θαλάσσιο μέσο μαζικής μεταφοράς. Για τα επιπλέον χιλιόμετρα αναγνωρίζεται το αντίτιμο του φθηνότερου εισιτηρίου των συγκοινωνιακών μέσων. Όλως εξαιρετικώς, σε περίπτωση εκτεταμένης φυσικής καταστροφής και μετά από αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΕΛΓΑ, οι μετακινήσεις των εκτιμητών του ΕΛΓΑ δύνανται να υπερβαίνουν το παραπάνω μηνιαίο χιλιομετρικό όριο.

 

Οι μετακινήσεις των εκτιμητών του ΕΛΓΑ δεν υπόκεινται στους περιορισμούς των περιπτώσεων δ' και ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 7.}

 

3. Η τέταρτη περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 69 του νόμου 4314/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{- στη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών αξιολόγησης και γνωμοδοτικών επιτροπών.}

 

4. Τροποποιούνται οι διατάξεις του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014) ως ακολούθως:

 

α) Η παράγραφος 9 του άρθρου 61 αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{9. α. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης εφεξής ΟΠΣΑΑ: το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου καταχωρούνται τα δεδομένα που αφορούν στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

 

β. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα εφεξής ΟΠΣ: το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, όπου καταχωρίζονται τα δεδομένα που αφορούν στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ και άλλα αναπτυξιακά προγράμματα, μεταξύ των οποίων και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Αλιείας και Θάλασσας.}

 

β) Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 62, αντικαθίστανται, ως εξής:

 

{Ειδικά για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, ως Αρχή Πιστοποίησης δυνάμει του άρθρου 126 του Κανονισμού 1303/2013 ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος.}

 

γ) Η παράγραφος β' του άρθρου 63 καταργείται.

 

δ) Στο άρθρο 63 προστίθενται παράγραφοι στ' και ζ' ως εξής:

 

{στ. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων ΕΠ Αλιείας, η οποία συνεστήθη με την παράγραφο 7Ε του άρθρου 5 του νόμου 3614/2007 και ασκεί καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης, καταργείται από την έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης αναδιάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας και ενσωματώνεται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αναδιάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας, η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα ως απορρέουν από τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 στο πλαίσιο του νόμου 3614/2007 και ειδικότερα, όπως αυτές προκύπτουν από την 1676/2009 κοινή υπουργική απόφαση εκχώρησης (ΦΕΚ 1867/Β/2009) όπως ισχύει. Το προσωπικό της ΕΥΕΔ ΕΠ Αλιείας αποσπάται αυτοδικαίως για το υπόλοιπο της θητείας τους στην ΕΥΔ ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας.

 

ζ. Όπου εφεξής σε νομική ή κανονιστική διάταξη αναφέρεται η ΕΥΕΔ ΕΠ Αλιείας, νοείται η ΕΥΔ ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας.}

 

ε) Η παράγραφος 3 του άρθρου 67 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων ή η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Αλιείας και Θάλασσας, στην περίπτωση διαπίστωσης παράβασης εθνικού ή ενωσιακού δικαίου, λαμβάνοντας υπόψη το είδος και τη φύση της παράβασης και τις δημοσιονομικές της επιπτώσεις, δύναται να προβεί σε ακύρωση μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης της πράξης από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ή το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας αντίστοιχα. Όπου απαιτείται τα στοιχεία διαβιβάζονται στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα ή στις εισαγγελικές αρχές.}

 

στ) Το άρθρο 72 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης που θα εγγραφούν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων θα χρηματοδοτηθούν με μεταφορά των πιστώσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος στον ειδικό λογαριασμό (ΕΛΕΓΕΠ) που τηρεί σε πιστωτικό ίδρυμα ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών, και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία πληρωμών των έργων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης που θα βαρύνουν τον ανωτέρω ειδικό λογαριασμό. Ειδικότερα, οι δημόσιες δαπάνες μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή και τον τακτικό προϋπολογισμό, όπως κάθε φορά ορίζεται στην απόφαση ένταξης της κάθε πράξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.}

 

Άρθρο ενδέκατο

 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της απόφασης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 11 αυτής.

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 12-07-2016

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.