Νόμος 4368/16 - Άρθρο 48

Άρθρο 48: Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπηρεσιακής κατάστασης ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 29 του νόμου 2072/1992 (ΦΕΚ 125/Α/1992) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 29

 

Συνιστάται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο αρμόδιο για τα παρακάτω θέματα υπηρεσιακής κατάστασης ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας όλων των κατηγοριών:

 

α. Θέση σε διαθεσιμότητα λόγω νόσου, που παρεμποδίζει την άσκηση των καθηκόντων.

 

β. Απόλυση λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας.

 

γ. Απόδοση ηθικών αμοιβών.

 

δ. Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και διδακτορικών σε ιατρούς Εθνικού Συστήματος Υγείας, για τη χορήγηση των σχετικών επιδομάτων.

 

ε. Ζητήματα για τα οποία επιλαμβάνονται συμβούλια, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων, που ρυθμίζουν την υπηρεσιακή κατάσταση των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας και δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα άλλου συμβουλίου.

 

Το Συμβούλιο αποτελείται από:

 

1) Έναν Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, με αναπληρωτή του Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, οριζόμενους από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως Πρόεδρο.

 

2) Έναν Διοικητή Υγειονομικής Περιφέρειας, με αναπληρωτή του Διοικητή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας, που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας.

 

3) Τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), με αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο του ίδιου Συλλόγου. Όταν εξετάζονται θέματα οδοντιάτρων, αντί του Προέδρου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου μετέχει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας με αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο της ίδιας Ομοσπονδίας.

 

4) Έναν Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας, με αναπληρωτή του άλλον Γενικό Διευθυντή του ίδιου Υπουργείου, που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας.

 

5) Τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Ιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΙΕ) με αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο της ίδιας Ομοσπονδίας.

 

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι τριετής και η συγκρότησή του γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

 

Χρέη Εισηγητή στο Συμβούλιο εκτελεί ο εκάστοτε Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας, με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή του.

 

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται με την απόφαση της συγκρότησής του υπάλληλος του Υπουργείου Υγείας, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με τουλάχιστον πενταετή προϋπηρεσία στο Δημόσιο ή τουλάχιστον τριετή προϋπηρεσία για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.

 

Στον Πρόεδρο, τα μέλη, τον Εισηγητή και το Γραμματέα του παραπάνω Υπηρεσιακού Συμβουλίου καταβάλλονται αμοιβή και έξοδα κίνησης, το ύψος των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Υγείας.}

 

2. Ο Διοικητής της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας ή ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας είναι αρμόδιος για έγκριση της χορήγησης και τη χορήγηση στους ιατρούς Εθνικού Συστήματος Υγείας: α) της κανονικής άδειας απουσίας χωρίς αποδοχές μέχρι 30 ημέρες συνολικά εντός του ημερολογιακού έτους και β) της άδειας απασχόλησης εκτός ωραρίου.

 

Για την έγκριση χορήγησης και τη χορήγηση των παραπάνω αδειών δεν απαιτείται γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του νόμου 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/2017) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 43 του νόμου [Ν] 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/2017).

 

3. Το άρθρο 8 του νόμου [Ν] 3204/2003 (ΦΕΚ 296/Α/2003) καταργείται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.