Νόμος 4389/16 - Άρθρο 135

Άρθρο 135: Δημοπρασίες πώλησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Θεσπίζεται μηχανισμός πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού (εφεξής ΔΕΗ ΑΕ), δυνάμει δημοπρασιών προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση, μέσω του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ) και με ρυθμιστικά καθοριζόμενη τιμή εκκίνησης, προς τους Επιλέξιμους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 136.

 

Σκοπός του μηχανισμού είναι η ανακατανομή των μεριδίων στην λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα, των μεριδίων της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού και των εναλλακτικών παροχών, από το ποσοστό, που κατείχε τον Αύγουστο του έτους 2015 η Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού, σε ποσοστό μικρότερο του 50%, μέχρι και το έτος 2019.

 

2. α. Τα ετήσια ποσοστά απομείωσης σε σχέση με τον Αύγουστο του 2015, του μεριδίου της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού στη λιανική αγορά του διασυνδεδεμένου συστήματος, μέχρι και το έτος 2019 καθορίζονται ως εξής:

 

(α)α) Για το έτος 2016: Οκτώ ποσοστιαίες μονάδες (8%), με σκοπό το μερίδιο της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού να αντιστοιχεί σε 87,24%.

 

(β)β) Για το έτος 2017: Δώδεκα ποσοστιαίες μονάδες (12%), με σκοπό το μερίδιο της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού να αντιστοιχεί σε 75,24%.

 

(γ)γ) Για το έτος 2018: Δεκατρείς ποσοστιαίες μονάδες (13%), με σκοπό το μερίδιο της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού να αντιστοιχεί σε 62,24%.

 

(δ)δ) Για το έτος 2019: Δεκατρείς ποσοστιαίες μονάδες (13%), με σκοπό το μερίδιο της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού να αντιστοιχεί σε 49,24%.

 

β. Η ετήσια ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας προς δημοπράτηση πρέπει να ισούται κατ' έτος, με τα ακόλουθα ποσοστά επί του συνολικού όγκου ηλεκτρικής ενέργειας του διασυνδεδεμένου συστήματος του προηγούμενου έτους:

 

(α)α) Για το έτος 2016: Οκτώ ποσοστιαίες μονάδες (8%).

 

(β)β) Για το έτος 2017: Δεκαέξι ποσοστιαίες μονάδες (16%). Η φυσική παράδοση τεσσάρων ποσοστιαίων μονάδων (4%) εκ της ποσότητας του έτους 2017 άρχεται την 1η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

 

(γ)γ) Για το έτος 2018: Δεκαεννέα ποσοστιαίες μονάδες (19%). Η φυσική παράδοση έξι ποσοστιαίων μονάδων (6%) εκ της ποσότητας του έτους 2018 άρχεται την 1η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

 

(δ)δ) Για το έτος 2019: Είκοσι δύο ποσοστιαίες μονάδες (22%). Η φυσική παράδοση εννέα ποσοστιαίων μονάδων (9%) εκ της ποσότητας του έτους 2019 άρχεται την 1η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου τρίτου του νόμου 4393/2016 (ΦΕΚ 106/Α/2016) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 101 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017).

 

3. Στην περίπτωση κατά την οποία η απομείωση του μεριδίου της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού στη λιανική αγορά του Διασυνδεδεμένου Συστήματος υπερβαίνει κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες το στόχο απομείωσης του αντίστοιχου εξαμήνου, όπως αυτός προσδιορίζεται από τη διαίρεση του ετήσιου στόχου σε αντίστοιχα εξάμηνα, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με απόφασή της η οποία λαμβάνεται κατά τα προβλεπόμενα στην περίπτωση α' του άρθρου 138, δύναται να προβαίνει στην μείωση των προς δημοπράτηση ποσοτήτων των επόμενων 2 δημοπρασιών από την έκδοση της απόφασής της, με ισοδύναμη απομείωση των προς δημοπράτηση ποσοτήτων των δημοπρασιών αυτών. Η ως άνω απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας εκδίδεται εντός μηνός από την παρέλευση του εξαμήνου αναφοράς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου τρίτου του νόμου 4393/2016 (ΦΕΚ 106/Α/2016), με την παράγραφο 2 του άρθρου 101 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017), με την παράγραφο Α του άρθρου 401 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 

4. Στην περίπτωση κατά την οποία η απομείωση του μεριδίου της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού στη λιανική αγορά του Διασυνδεδεμένου Συστήματος υπολείπεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες του στόχου απομείωσης του αντίστοιχου εξαμήνου, όπως αυτός προσδιορίζεται από τη διαίρεση του ετήσιου στόχου σε αντίστοιχα εξάμηνα, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με απόφασή της η οποία λαμβάνεται κατά τα προβλεπόμενα στην περίπτωση α' του άρθρου 138, προβαίνει στην αύξηση των προς δημοπράτηση ποσοτήτων των επόμενων 2 δημοπρασιών από την έκδοση της απόφασής της, με ισοδύναμη αύξηση των προς δημοπράτηση ποσοτήτων των δημοπρασιών αυτών. Η ως άνω απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας εκδίδεται εντός μηνός από την παρέλευση του εξαμήνου αναφοράς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 101 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017), με την παράγραφο Α του άρθρου 401 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου πρώτου της από 30-09-2019 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 145/Α/2019).

 

5. Ως εξάμηνο αναφοράς προσδιορίζεται το χρονικό διάστημα στο οποίο αφορά η Έκθεση Επιπτώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 141.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.