Νόμος 4399/16 - Άρθρο 86

Άρθρο 86


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 4375/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συνιστάται αυτοτελής Υπηρεσία, με τίτλο Αρχή Προσφυγών, η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

 

Η Αρχή Προσφυγών αποτελείται από την Κεντρική Διοικητική Υπηρεσία και από τις Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών, που εδρεύουν στην Αθήνα με κατά τόπον αρμοδιότητα όλη την επικράτεια. Οι Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών είναι αρμόδιες για τη συζήτηση, τη λήψη και την έκδοση αποφάσεων επί των ενδικοφανών προσφυγών κατά των αποφάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 7 του παρόντος, και υποστηρίζονται για την εκπλήρωση του έργου τους από την Κεντρική Διοικητική Υπηρεσία. Ο αριθμός των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών ορίζεται και η έδρα τους μπορεί να μεταβάλλεται με κοινή απόφαση των Υπουργών, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών.}

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 4375/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η Αρχή Προσφυγών συντάσσει κάθε τρεις μήνες έκθεση πεπραγμένων για το έργο της κατά την προηγούμενη περίοδο αναφοράς. Στην έκθεση περιλαμβάνονται τα αριθμητικά και στατιστικά δεδομένα που αφορούν τη λειτουργία της, τον αριθμό των προσφυγών που υποβλήθηκαν, τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, το ποσοστό υποθέσεων που εξετάστηκαν με την προφορική ή την έγγραφη διαδικασία, το χρόνο ολοκλήρωσης της εξέτασης της κάθε προσφυγής, το ποσοστό χορήγησης καθεστώτος πρόσφυγα και επικουρικής προστασίας, τις αποφάσεις κατά των οποίων ασκήθηκε αίτηση ακυρώσεως στο αρμόδιο δικαστήριο και τον αριθμό υποθέσεων στις οποίες ο προσφεύγων παρέστη με νομικό παραστάτη, καθώς και τον αριθμό των προσφευγόντων οι οποίοι αιτήθηκαν και επωφελήθηκαν από δωρεάν νομική συνδρομή. Οι εκθέσεις πεπραγμένων αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της Αρχής Προσφυγών κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου και Οκτωβρίου κάθε έτους.}

 

3. Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 4375/2016 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Στην Αρχή Προσφυγών συνιστάται θέση Διοικητικού Διευθυντή της Κεντρικής Διοικητικής Υπηρεσίας.

 

Ο Διοικητικός Διευθυντής διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Επιλογής της παραγράφου 10 και σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής της παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου. Ο Διοικητικός Διευθυντής διορίζεται με θητεία τριών ετών που μπορεί να ανανεώνεται μία φορά για 3 ακόμη έτη.

 

Ο Διοικητικός Διευθυντής είναι προσωπικότητα εγνωσμένου κύρους, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με διοικητική ικανότητα και εξειδίκευση ή/και εμπειρία στους τομείς της διεθνούς προστασίας ή των δικαιωμάτων του ανθρώπου ή του διεθνούς ή του διοικητικού δικαίου.

 

Ο Διοικητικός Διευθυντής: α) προΐσταται της Κεντρικής Διοικητικής Υπηρεσίας της Αρχής Προσφυγών και των διοικητικών υπηρεσιών των Παραρτημάτων, β) είναι αρμόδιος για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία και υποστήριξη των Επιτροπών, τη σύνταξη και εκτέλεση του προϋπολογισμού και την τήρηση και δημοσίευση των εκθέσεων και των στατιστικών στοιχείων σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αρχής, γ) αναφέρεται στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με την εκτέλεση των συμβάσεων των κατά το εδάφιο β' της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου μελών των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών.

 

Ο Διοικητικός Διευθυντής ελέγχεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ο οποίος δύναται να τον παύσει πριν τη λήξη της θητείας του είτε κατόπιν παραίτησής του είτε λόγω αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων του ή για άλλο σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων του. Ο Διοικητικός Διευθυντής είναι Έλληνας πολίτης. Κατά τη διάρκεια της θητείας του αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε άλλου δημοσίου λειτουργήματος και δεν επιτρέπεται η άσκηση καμίας επαγγελματικής δραστηριότητας ή η ανάληψη άλλων αμειβομένων καθηκόντων στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή η ανάληψη άλλων μη αμειβομένων καθηκόντων σε αντικείμενο συναφές με τα καθήκοντά του ως Διοικητικού Διευθυντή. Αν ο διοριζόμενος ως Διοικητικός Διευθυντής έχει την ιδιότητα του δικηγόρου, τελεί υποχρεωτικά σε αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του. Οι αποδοχές του Διοικητικού Διευθυντή καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών.

 

Αν ο Διοικητικός Διευθυντής είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος του ευρύτερου δημόσιου τομέα (άρθρο 2 του νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010)) ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, οι αποδοχές του καθορίζονται κατά τις κείμενες διατάξεις και διενεργείται, ισόχρονη με τη θητεία, απόσπασή του στην Αρχή Προσφυγών, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη.

 

2. Οι Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών λειτουργούν υπό τριμελή σύνθεση.

 

3. Οι Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών συγκροτούνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών και αποτελούνται από:

 

α. Δύο Δικαστικούς Λειτουργούς των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, που υποδεικνύονται, κατόπιν σχετικής αίτησής τους, από τον Γενικό Επίτροπο της Γενικής Επιτροπείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.

 

Για τον ορισμό των Δικαστικών Λειτουργών λαμβάνεται υπόψη και συνεκτιμάται ιδίως η γνώση και η εμπειρία στο προσφυγικό δίκαιο και το δίκαιο των αλλοδαπών, στο δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή στο διεθνές δίκαιο, καθώς και η καλή γνώση ξένων γλωσσών, ιδίως δε της αγγλικής.

 

β. Έναν Έλληνα πολίτη που κατέχει τίτλο σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, νομικών, πολιτικών, ανθρωπιστικών ή κοινωνικών επιστημών με εμπειρία σε ζητήματα διεθνούς προστασίας ή προσφυγικού δικαίου ή μεταπτυχιακό στα ανωτέρω ζητήματα και διαθέτει πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών, ιδίως δε της αγγλικής και επιλέγεται σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής του παρόντος άρθρου. Το μέλος αυτό υποδεικνύεται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες εντός αποκλειστικής προθεσμίας 7 ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος εκ μέρους του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Παρελθούσης απράκτου της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας ή σε περίπτωση αδυναμίας συμπλήρωσης του ανωτέρω αριθμού υποδεικνυόμενων μελών, τα μέλη αυτά υποδεικνύονται στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης από την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου εντός προθεσμίας 7 ημερών από την υποβολή σε αυτή του σχετικού αιτήματος. Αν η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου αδυνατεί να ανταποκριθεί, για οποιονδήποτε λόγο, εμπρόθεσμα, το τρίτο μέλος των Επιτροπών ορίζεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με τα ίδια κριτήρια επιλογής που ισχύουν για την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

 

γ. Ως Πρόεδρος της κάθε Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών ορίζεται ο αρχαιότερος των 2 δικαστικών λειτουργών.

 

δ. Με την ίδια κοινή υπουργική απόφαση και την ανωτέρω διαδικασία ορίζονται επίσης αναπληρωτές των μελών των Επιτροπών, με τα ίδια προσόντα με τα αντίστοιχα τακτικά μέλη.

 

στ. Η θητεία των μελών των Επιτροπών είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί 1 φορά σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία. Τα μέλη των Επιτροπών, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας. Το τρίτο μέλος των Επιτροπών συμβάλλεται με το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο εκπροσωπείται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών προβλέπεται το ύψος της μηνιαίας αποζημίωσης για τους δικαστικούς λειτουργούς και τους αναπληρωτές τους και του μισθού που καταβάλλεται στο τρίτο μέλος και τον αναπληρωτή του. Κάθε άλλο ζήτημα που αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων των μελών των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών διέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αρχής. Το τρίτο μέλος των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών υπάγεται στις πειθαρχικές διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, όπως ισχύει.

 

4. Οι Δικαστικοί Λειτουργοί μέλη των Επιτροπών μπορούν να αντικαθίστανται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με την ίδια διαδικασία του διορισμού τους μετά από αίτησή τους. Το τρίτο μέλος των Ανεξάρτητων Επιτροπών της Αρχής Προσφυγών μπορεί να παύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης πριν τη λήξη της θητείας του, μετά από καταγγελία της σύμβασής του, καθώς και για τους λόγους που προβλέπονται σε αυτή και στον Κανονισμό Λειτουργίας της Αρχής. Κατά τη διάρκεια της θητείας του τρίτου μέλους των Επιτροπών αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε άλλου δημοσίου λειτουργήματος και δεν επιτρέπεται η άσκηση καμίας επαγγελματικής δραστηριότητας ή η ανάληψη άλλων αμειβομένων καθηκόντων στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή και η ανάληψη άλλων μη αμειβομένων σε αντικείμενο συναφές με τα καθήκοντά τους. Αν οι διοριζόμενοι ως τρίτο μέλος των Επιτροπών έχουν την ιδιότητα του δικηγόρου, τελούν υποχρεωτικά σε αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος.

 

5. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών ορίζει τον τρόπο διενέργειας κλήρωσης για τη σύνθεση των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών.}

 

4. Οι παράγραφοι 6 και 12 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 4375/2016 καταργούνται.

 

5. Η παράγραφοι 7, 8, 9 και 11 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 4375/2016 αναριθμούνται ως 6, 7, 8 και 10 αντιστοίχως.

 

6. Η παράγραφος 10 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 4375/2016 αριθμείται ως 9 και αντικαθίσταται ως εξής:

 

{9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Επιλογής, στην οποία ανατίθεται η εξέταση των υποψηφιοτήτων και η επιλογή του Διοικητικού Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας της Αρχής Προσφυγών. Η Επιτροπή Επιλογής αποτελείται:

 

α) από έναν Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη και τον αναπληρωτή του ως Πρόεδρο, που ορίζονται με απόφαση του Συνηγόρου του Πολίτη,

β) από έναν Σύμβουλο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού και τον αναπληρωτή του ως μέλος,

γ) από ένα μέλος του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος νομικών, πολιτικών επιστημών της χώρας ως μέλος και τον αναπληρωτή του με όμοια προσόντα, που υποδεικνύονται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.}

 

7. Η παράγραφος 13 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 4375/2016 αριθμείται ως 11 και αντικαθίσταται ως εξής:

 

{11. Η δαπάνη διεξαγωγής της διαδικασίας επιλογής του Διευθυντή βαρύνει τον προϋπολογισμό της Αρχής Προσφυγών.}

 

8. Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 4375/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης εκδίδεται Κανονισμός Λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου, μετά από πρόταση του Διευθυντή της, όπου ρυθμίζονται επί μέρους θέματα εσωτερικής διάρθρωσης και λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου. Με όμοια απόφαση εκδίδεται ο Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών, με τον οποίο ρυθμίζονται θέματα εσωτερικής διάρθρωσης και λειτουργίας της Αρχής και των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών.

 

Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητικού Διευθυντή και επιτροπής αποτελούμενης από τους προέδρους των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών.}

 

9. Στο άρθρο 10 του νόμου [Ν] 4375/2016 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

 

{7. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014), η λειτουργία κυλικείων εντός των κέντρων και δομών προσωρινής υποδοχής - φιλοξενίας και εν γένει χώρων που καλύπτουν έκτακτες ανάγκες στέγασης και προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Υγείας, καθορίζονται τα είδη που δύνανται να πωλούνται από τα κυλικεία, η διαδικασία αδειοδότησής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Η αρμοδιότητα για την εγκατάσταση και λειτουργία κυλικείων του πρώτου εδαφίου ανήκει στο δήμο, στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου λειτουργεί ο προαναφερθείς χώρος. Με απόφαση του οικείου δήμου και κατόπιν γνώμης της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, η οποία παρέχεται το αργότερο εντός 15 ημερών από την υποβολή σχετικού αιτήματος, καθορίζονται ο αριθμός των κυλικείων που επιτρέπεται να εγκατασταθούν ανά χώρο, η χωροθέτησή τους εντός αυτού, το ωράριο λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στην εύρυθμη λειτουργία τους. Η εκμίσθωση των χώρων σε τρίτους για τη λειτουργία κυλικείων γίνεται κατόπιν δημοπρασίας από τον οικείο δήμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 270/1981 (ΦΕΚ 77/Α/1981). Το προϊόν της δημοπρασίας αποτελεί έσοδο του δήμου.}

 

10. Στο άρθρο 19 του νόμου [Ν] 4375/2016 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Οι δαπάνες μετακινήσεων, διαμονής και η ημερήσια αποζημίωση υπαλλήλων της Υπηρεσίας Ασύλου που συμμετέχουν σε δράσεις που υλοποιούνται από κοινού με Διεθνείς Οργανισμούς ή άλλους φορείς, δύνανται να βαρύνουν το Διεθνή Οργανισμό ή τον άλλο φορέα, κατόπιν σχετικής συμφωνίας. Το ποσό των ως άνω δαπανών θα καταβάλλεται στον υπάλληλο από τον ως άνω Διεθνή Οργανισμό ή φορέα. Με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου καθορίζονται τυχόν ειδικότεροι όροι υλοποίησης της ως άνω συμφωνίας.}

 

11. Η παράγραφος 3 του άρθρου 22 του νόμου [Ν] 4375/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος, οι εκκρεμείς προσφυγές δεν εξετάζονται κατά τα προβλεπόμενα στο προεδρικό διάταγμα 114/2010 (ΦΕΚ 195/Α/2010) και η διοικητική διαδικασία καταργείται, εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στις αρμόδιες Αρχές Παραλαβής της παραγράφου ι)δ' του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 114/2010, αίτηση ενώπιον των Επιτροπών Προσφυγών του άρθρου 26 του προεδρικού διατάγματος 114/2010, περί εξέτασης της προσφυγής του ως προς τις προϋποθέσεις χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας, εντός 2 μηνών από την επίδοση της απόφασης περί χορήγησης καθεστώτος παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, για συζήτηση της προσφυγής, ως προς τις προϋποθέσεις χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας ενώπιον των Επιτροπών Προσφυγών του άρθρου 26 του προεδρικού διατάγματος 114/2010, χορηγείται στον αιτούντα δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού και η διαδικασία συνεχίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 114/2010.}

 

12. Η παράγραφος 17 του άρθρου 52 του νόμου [Ν] 4375/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{17. Οι προαναφερόμενες εγγυήσεις τηρούνται και κατά τη διαδικασία συζήτησης των προσφυγών ενώπιον των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών, καθώς και σε κάθε συμπληρωματική συνέντευξη ή ακρόαση.}

 

13. Το στοιχείο β' της παραγράφου 4 του άρθρου 60 του νόμου [Ν] 4375/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Η συνέντευξη με τους αιτούντες διεθνή προστασία, δύναται να διενεργείται και από προσωπικό που διατίθεται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο.}

 

14. Ο τίτλος του κεφαλαίου Δ' του νόμου [Ν] 4375/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ.}

 

15. Η παράγραφος 5 του άρθρου 61 του νόμου [Ν] 4375/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Οι προσφυγές κατατίθενται στις Αρχές Παραλαβής και διαβιβάζονται στην Αρχή Προσφυγών αμελλητί μαζί με το διοικητικό φάκελο.}

 

16. Το άρθρο 62 του νόμου [Ν] 4375/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 62: Διαδικασία συζήτησης των προσφυγών

 

1. Η διαδικασία ενώπιον της Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών είναι κατά κανόνα έγγραφη και η συζήτηση των προσφυγών διενεργείται με βάση τα στοιχεία του φακέλου. Η Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών καλεί υποχρεωτικά τον προσφεύγοντα σε προφορική ακρόαση όταν:

 

α. με την προσφυγή προσβάλλεται απόφαση ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας,

β. ανακύπτουν ζητήματα ή αμφιβολίες ως προς την πληρότητα της συνέντευξης που πραγματοποιήθηκε κατά τον πρώτο βαθμό εξέτασης,

γ. ο προσφεύγων υπέβαλε σοβαρά νέα στοιχεία που αφορούν σε οψιγενείς ισχυρισμούς,

δ. η υπόθεση είναι ιδιαίτερα περίπλοκη.

 

2. Με την κατάθεση της προσφυγής η αρμόδια Αρχή Παραλαβής ενημερώνει αυθημερόν τον προσφεύγοντα για την ημερομηνία συζήτησής της. Η συζήτηση της προσφυγής προσδιορίζεται:

 

α. Τουλάχιστον 20 ημέρες μετά την κατάθεση προσφυγής που υποβάλλεται κατά απόφασης με την οποία απορρίπτεται αίτηση διεθνούς προστασίας ως αβάσιμη με την κανονική διαδικασία ή ανακαλείται καθεστώς διεθνούς προστασίας.

 

β. Τουλάχιστον 10 ημέρες μετά την κατάθεση προσφυγής που υποβάλλεται κατά απόφασης με την οποία απορρίπτεται αίτηση διεθνούς προστασίας με την ταχύρρυθμη διαδικασία ή ως απαράδεκτη κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 16 παράγραφος 4 και 18 αντίστοιχα.

 

γ. Τουλάχιστον 5 ημέρες μετά την κατάθεση προσφυγής που υποβάλλεται κατά απόφασης με την οποία απορρίπτεται αίτηση διεθνούς προστασίας στις περιπτώσεις του άρθρου 60 ή που υποβάλλεται ενώ ο προσφεύγων βρίσκεται σε Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

 

Ο προσφεύγων και η Υπηρεσία Ασύλου δύνανται να καταθέσουν τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή υπόμνημα έως και την προηγούμενη της ημέρας συζήτησης της προσφυγής.

 

3. Εφόσον ακολουθείται διαδικασία συζήτησης της προσφυγής με προφορική ακρόαση, η Αρχή Προσφυγών καλεί τον προσφεύγοντα ενώπιον της αρμόδιας Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών. Ο προσφεύγων ενημερώνεται το αργότερο 5 εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία συζήτησης της προσφυγής του, σε γλώσσα που κατανοεί, για τον τόπο και την ημερομηνία συζήτησης, καθώς και για το δικαίωμά του να παρασταθεί αυτοπροσώπως ή με το δικηγόρο ή άλλο σύμβουλό του ενώπιόν της, για να εκθέσει προφορικά, με τη βοήθεια κατάλληλου διερμηνέα, τα επιχειρήματά του και να δώσει τυχόν διευκρινίσεις. Στην ίδια προθεσμία ενημερώνεται, με κάθε πρόσφορο μέσο σχετικώς και η Υπηρεσία Ασύλου, προκειμένου να εκθέσει τις απόψεις της για καθέναν από τους προβαλλόμενους λόγους, διευκρινίζοντας σαφώς το συναφές με κάθε λόγο πραγματικό μέρος. Η απουσία του προσφεύγοντος δεν κωλύει τη συζήτηση της προσφυγής, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός έχει κληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του παρόντος. Η προφορική συζήτηση μπορεί να είναι δημόσια κατόπιν ρητής συναίνεσης του προσφεύγοντος.

 

Ο Πρόεδρος της Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών μπορεί να επιτρέψει την υποβολή υπομνημάτων από τους διαδίκους μέσα σε προθεσμία που τάσσεται από αυτόν για την ανάπτυξη όσων έχουν εκτεθεί κατά τη διαδικασία της προφορικής ακρόασης.

 

4. Προσφυγές που έχουν υποβληθεί μετά την πάροδο των προθεσμιών της παραγράφου 1 του άρθρου 61, συζητούνται πάντοτε κατά προτεραιότητα και το αργότερο σε 30 ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής. Ομοίως κατά προτεραιότητα, μπορεί να εξετάζονται προσφυγές που αφορούν περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 51 του παρόντος.

 

5. Ο Διοικητικός Διευθυντής της Αρχής Προσφυγών μεριμνά για την επαρκή γραμματειακή υποστήριξη των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών, την παροχή κατάλληλης διερμηνείας και υπογράφει το έκθεμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο και τον Κανονισμό της Αρχής Προσφυγών. Η γραμματεία καταρτίζει για κάθε δικάσιμο έκθεμα, στο οποίο αναγράφονται οι προς συζήτηση υποθέσεις. Το έκθεμα αναρτάται έξω από την αίθουσα συνεδριάσεων από την προηγουμένη της συνεδρίασης. Δεν προκαλεί ακυρότητα της διαδικασίας η μη ανάρτηση του εκθέματος ή η μη μνεία σε αυτό συγκεκριμένης υπόθεσης. Το έκθεμα κοινοποιείται στα μέλη των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών, μαζί με τους σχετικούς διοικητικούς φακέλους, 5 ημέρες πριν από την ημέρα συζήτησης των προσφυγών.

 

6. Η συζήτηση και έκδοση απόφασης επί των προσφυγών ολοκληρώνεται το ταχύτερο δυνατό από την κατάθεση της προσφυγής και σε κάθε περίπτωση εντός 3 μηνών στις περιπτώσεις εφαρμογής της κανονικής διαδικασίας ή 2 μηνών στις περιπτώσεις εφαρμογής της ταχύρρυθμης διαδικασίας.

 

7. Κατά τη συζήτηση της προσφυγής, η Επιτροπή εξετάζει τόσο τη νομιμότητα της προσβαλλόμενης πράξης όσο και την ουσία της υπόθεσης και αποφαίνεται αιτιολογημένως επί της αίτησης διεθνούς προστασίας του προσφεύγοντος. Η απόφαση επιδίδεται στον προσφεύγοντα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του παρόντος.}

 

17. Η παράγραφος 1 του άρθρου 80 του νόμου [Ν] 4375/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης πραγματοποιείται η έναρξη λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών, όπως συνιστάται με τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος.}

 

18. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 80 του νόμου [Ν] 4375/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Αρμοδιότητα του Διευθυντή είναι και η προετοιμασία λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών, όπως αυτή συνιστάται με το άρθρο 4 του παρόντος. Ο Διευθυντής είναι αρμόδιος, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ιδίως για την πραγματοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών για την προετοιμασία των τμημάτων, όπως αυτά συνιστώνται με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 και την τοποθέτηση των υπαλλήλων σε αυτά.}

 

19. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 80 του νόμου [Ν] 4375/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η Αρχή Προσφυγών έχει ίδιο προϋπολογισμό ως ειδικός φορέας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης από 01-01-2017.}

 

20. Οι παράγραφοι 9, 26 και 27 του άρθρου 80 του νόμου [Ν] 4375/2016 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{9. Κατά την πρώτη εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 5 του παρόντος για την επιλογή του Διευθυντή, η δαπάνη διεξαγωγής της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων και των διαγωνιστικών διαδικασιών για την προμήθεια αγαθών ή παροχής υπηρεσιών βαρύνει τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Ασύλου, εφόσον οι διαδικασίες αυτές διενεργηθούν έως 31-12-2016.

 

26. Η κατά παρέκκλιση διαδικασία του άρθρου 60 παράγραφος 4 εφαρμόζεται από τη δημοσίευση του παρόντος. Η διάρκεια ισχύος της δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 12 μηνών και μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για χρονικό διάστημα επιπλέον 6 μηνών.

 

27. Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου, που υποβάλλονται μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος και μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της υπουργικής απόφασης συγκρότησης των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών του άρθρου 5, εξετάζονται κατ' εξαίρεση από τις Επιτροπές Προσφυγών του άρθρου 26 του προεδρικού διατάγματος 114/2010 (ΦΕΚ 195/Α/2010), όπως ισχύει, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος νόμου. Οι Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών του άρθρου 5 είναι αρμόδιες για τη συζήτηση των προσφυγών κατά των αποφάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου, που υποβάλλονται μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της υπουργικής απόφασης συγκρότησής τους. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, οι Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών υπάγονται στην Αρχή Προσφυγών του μεταβατικού σταδίου της παραγράφου 2.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.