Νόμος 4402/16

Ν4402/2016: Κύρωση της Συμφωνίας για την Επιτροπή Συντονισμού στο πλαίσιο της Συνόδου Υπουργών Άμυνας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEDM) και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4402/2016: Κύρωση της Συμφωνίας για την Επιτροπή Συντονισμού στο πλαίσιο της Συνόδου Υπουργών Άμυνας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEDM) και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 121/Α/2016), 29-06-2016.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο πρώτο

 

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία για την Επιτροπή Συντονισμού στο πλαίσιο της Συνόδου Υπουργών Άμυνας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEDM), που υπογράφηκε στη Σόφια στις 21-10-2009, της οποίας το κείμενο στην αγγλική και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, έχει ως εξής.

 

Άρθρο δεύτερο

 

1. Από την 31-12-2017 01-06-2017, το έργο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών αποτελεί έργο που εκτελείται εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών και εντός του χρόνου που καλύπτεται από την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του νόμου 4474/2017 (ΦΕΚ 80/Α/2017).

 

2. Για το διάστημα μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο, καθορίζεται για τους υπαλλήλους-εξεταστές υποψηφίων οδηγών και οδηγών, που-αποδεδειγμένα συμμετέχουν στη διενέργεια των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών, καθώς και για τα ελεγκτικά όργανα του έργου της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς, μηνιαία αποζημίωση με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέχρι την 30-06-2016.

 

Η ανωτέρω αποζημίωση αφορά έργο που εκτελείται μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών και πέραν του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και μέχρι το ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ μηνιαίως.

 

3. Από 01-01-2016 και μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης συνεχίζεται η καταβολή των αποζημιώσεων των ανωτέρω προσώπων για το εκτός ωραρίου έργο τους, στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί στις 31-12-2015, κατά τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθμόν 2/33204/0022/2013 (ΦΕΚ 1226/Β/2013).

 

4. Από 01-01-2016 και μέχρι την κατάργηση των Δευτεροβάθμιων Ιατρικών Επιτροπών που συγκροτούνται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, συνεχίζεται η καταβολή των αποζημιώσεων στα μέλη τους στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί στις 31-12-2015.

 

Άρθρο τρίτο

 

Οι θέσεις που έχουν συσταθεί στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με την παράγραφο 10 του άρθρου 34 του νόμου 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/2009), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει διατηρούνται έως και τις 30-09-2017. Οι συμβάσεις που συνάπτονται βάσει της διάταξης αυτής δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του προεδρικού διατάγματος 164/2004 (ΦΕΚ 164/Α/2004). Για τη σύναψη των συμβάσεων αυτών ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του νόμου 3297/2004. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται στις θέσεις αυτές υπάγεται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Β ' του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2014). Η αντιστοίχιση του εν λόγω προσωπικού στις ειδικότητες και θέσεις του προσωπικού της Γραμματείας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας γίνεται με απόφαση της Ολομέλειάς της. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 6 του άρθρου 18 του νόμου 4203/2013 (ΦΕΚ 235/Α/2013).

 

Άρθρο τέταρτο

 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου VI αυτής.

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 28-06-2016

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.