Νόμος 4442/16 - Άρθρο 48a

Άρθρο 48Α


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν οι δραστηριότητες που διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 17 έως 40 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011) με την επιφύλαξη του άρθρου 20 του νόμου 3982/2011.

 

2. Δεν απαιτείται έγκριση εγκατάστασης για τις δραστηριότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του νόμου 3982/2011, οι οποίες υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6.

 

3. Δεν απαιτείται έγκριση εγκατάστασης για τις δραστηριότητες που εγκαθίστανται, εκσυγχρονίζονται ή επεκτείνονται σε περιοχές στις οποίες καθορίζονται χρήσεις γης βιομηχανίας - βιοτεχνίας με βάση τον πολεοδομικό σχεδιασμό οποιουδήποτε επιπέδου. Οι δραστηριότητες αυτές υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 77 του νόμου 4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α/2018) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

4. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από το φορέα της οικονομικής δραστηριότητας μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ - ΑΔΕ) του άρθρου 14. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ, η γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων του παρόντος Κεφαλαίου υποβάλλεται από τον φορέα της οικονομικής δραστηριότητας στην Αρχή της παραγράφου 14 του άρθρου 17 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011), η οποία υποχρεούται να την κοινοποιεί στις αρμόδιες αρχές.

 

Για την υποβολή της γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων της παραγράφου 3 απαιτείται η κατάθεση παραβόλου, για το οποίο εφαρμόζεται αναλογικά η περίπτωση Α' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν κοινής υπουργικής απόφασης 14684/914/Φ15/2012 (ΦΕΚ 3533/Β/2012). Για την υποβολή της γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων της παραγράφου 2 δεν απαιτείται κατάθεση παραβόλου.

 

Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν υποβάλλονται δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία για την εγκατάσταση της δραστηριότητας, τηρούνται από τον φορέα της δραστηριότητας. Από το χρόνο, κατά τον οποίο γεννάται η υποχρέωση υποβολής της γνωστοποίησης, η Αρχή της παραγράφου 14 του άρθρου 17 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011) μπορεί να διενεργεί επιτόπιο έλεγχο σχετικά με τη γνωστοποίηση εγκατάστασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 77 του νόμου 4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α/2018).

 

5. Από τις ρυθμίσεις των παραγράφων 2 και 3 εξαιρούνται οι δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής:

 

α) της κοινής υπουργικής απόφασης 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/2016),

β) του νόμου 4409/2016 (ΦΕΚ 136/Α/2016) και

γ) της υπουργικής απόφασης οίκοθεν Δ3/Α/4303/ΠΕ/26510/2012 (ΦΕΚ 603/Β/2012).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 77 του νόμου 4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α/2018).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 158 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.