Νόμος 4442/16 - Άρθρο 50

Άρθρο 50: Τροποποιήσεις του νόμου 4302/2014 (ΦΕΚ 225/Α/2014)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 1 του νόμου 4302/2014 (ΦΕΚ 225/Α/2014) προστίθεται περίπτωση ι)γ' ως εξής:

 

{ι)γ) Γνωστοποίηση είναι η υποχρεωτική διαδικασία με την οποία ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει εκ των προτέρων την αρμόδια αρχή για την έναρξη λειτουργίας οικονομικής δραστηριότητας του παρόντα νόμου, την οποία προτίθεται να ασκήσει σε ορισμένο χώρο ή εγκατάσταση χωρίς να απαιτείται εκ των προτέρων έλεγχος.}

 

2. Η περίπτωση στ' του άρθρου 1 του νόμου 4302/2014 (ΦΕΚ 225/Α/2014) τροποποιείται ως εξής:

 

{στ) Φορέας Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής και στο όνομα του οποίου εκδίδεται η άδεια εγκατάστασης ή υποβάλλεται η προβλεπόμενη στο άρθρο 8 γνωστοποίηση.}

 

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του νόμου 4302/2014 τροποποιείται ως εξής:

 

{1. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας όλα τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη μηχανολογικού εξοπλισμού, που δεν κατατάσσονται στην κατηγορία Α' του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων. Για την έναρξη λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας παραγράφου υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή η γνωστοποίηση της περίπτωσης ι)γ' του άρθρου 1 του παρόντος, η οποία αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη νόμιμη άσκηση της δραστηριότητας.

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας γνωστοποίησης ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας. Τα απαιτούμενα από την κείμενη νομοθεσία δικαιολογητικά τηρούνται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Οι έλεγχοι από την αρμόδια αρχή διενεργούνται μετά την υποβολή της γνωστοποίησης ή από τον χρόνο που υπήρχε υποχρέωση για την υποβολή της. Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου δεν θίγουν τις υποχρεώσεις του φορέα του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής που απορρέουν από τις διατάξεις του νόμου 4014/2011.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 48ΙΒ του νόμου 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016).

 

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του νόμου 4302/2014 τροποποιείται ως εξής:

 

{2. Για την εγκατάσταση ή την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής, που, ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή μη μηχανολογικού εξοπλισμού, κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α1 και Α2 του νόμου 4014/2011 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων, η αδειοδοτούσα αρχή εκδίδει άδεια εγκατάστασης με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και εγκρίσεων. Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας παραγράφου, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 48ΙΒ του νόμου 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016).

 

5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του νόμου 4302/2014 τροποποιείται ως εξής:

 

{3. Για την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής που δεν κατατάσσεται στην κατηγορία Α' του νόμου 4014/2011 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων, η αδειοδοτούσα αρχή εκδίδει άδεια εγκατάστασης με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και εγκρίσεων, εφόσον από την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό μεταπίπτει η κατάταξη του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής στην κατηγορία Α.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 48ΙΒ του νόμου 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016).

 

6. Η παράγραφος 4 του άρθρου 8 του νόμου 4302/2014 τροποποιείται ως εξής:

 

{4. Αν πρόκειται να μεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία της δραστηριότητας τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί, ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής. Αν πρόκειται να μεταβληθεί ο τόπος άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας, ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας υποχρεούται να υποβάλει νέα γνωστοποίηση, πριν από τη μεταβολή.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 48ΙΒ του νόμου 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016).

 

7. Η παράγραφος 7 του άρθρου 8 του νόμου 4302/2014 καταργείται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 48ΙΒ του νόμου 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016).

 

8. Η παράγραφος 8 του άρθρου 8 του νόμου 4302/2014 τροποποιείται ως εξής:

 

{8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υποδομών και Μεταφορών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της άδειας εγκατάστασης, ο τύπος και το περιεχόμενο των τροποποιήσεων και ανανεώσεων της και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση για τη χορήγηση της. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης, τα τυχόν έγγραφα που τηρούνται στην έδρα της δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, οι κυρώσεις σε περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης πριν από την έναρξη λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας ή παράλειψης γνωστοποίησης των στοιχείων που πρόκειται να μεταβληθούν ή μεταβλήθηκαν ή παροχής αναληθών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή της υποχρέωσης γνωστοποίησης από τον φορέα άσκησης οικονομικής δραστηριότητας.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 48ΙΒ του νόμου 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016).

 

9. Στο άρθρο 8 του νόμου 4302/2014 προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:

 

{10. Σε περίπτωση που εκτός από την κύρια δραστηριότητα εξασκείται και δευτερεύουσα - συμπληρωματική δραστηριότητα κατά την έννοια του άρθρου 1 του παρόντος, η οποία δεν κατατάσσεται στην κατηγορία Α' του νόμου 4014/2011 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων, ο φορέας του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής υποχρεούται μόνο σε γνωστοποίηση της μεταβολής που επέρχεται με την προσθήκη της δευτερεύουσας δραστηριότητας.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 48ΙΒ του νόμου 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016).

 

10. Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του νόμου 4302/2014 τροποποιείται ως εξής:

 

{1. Ως προς την τηρητέα διαδικασία και τις προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας εγκατάστασης, καθώς και για τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 19, 20, 22, 24 έως και 28 του νόμου 3982/2011.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 48ΙΒ του νόμου 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016).

 

11. Η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του νόμου 4302/2014 τροποποιείται ως εξής:

 

{2. Σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις που αποτελούν Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής κατά την έννοια του παρόντος νόμου και δεν είναι εφοδιασμένες με άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 του προεδρικού διατάγματος 79/2004 (ΦΕΚ 62/Α/2004) που αφορούν τους Σταθμούς Φορτηγών Αυτοκινήτων ή Εμπορευματικούς Σταθμούς Αυτοκινήτων Τύπου Β' ή τις διατάξεις του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011), χορηγείται άδεια εγκατάστασης, όπου απαιτείται και υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή η γνωστοποίηση της περίπτωσης ι)γ' του άρθρου 1 του παρόντος. Η χορήγηση της άδειας εγκατάστασης πραγματοποιείται χωρίς την επιβολή προστίμου, εφόσον ο φορέας της εγκατάστασης υποβάλλει εντός 2 ετών από την έναρξη ισχύος της απόφασης της παραγράφου 8 του άρθρου 8 όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά στην αδειοδοτούσα αρχή. Μετά τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης υποχρεούται πάραυτα στην υποβολή της γνωστοποίησης.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 48ΙΒ του νόμου 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016).

 

12. Η παράγραφος 3 του άρθρου 14 του νόμου 4302/2014 τροποποιείται ως εξής:

 

{3. Οι όροι δόμησης των Επιχειρηματικών/ Εμπορευματικών Πάρκων Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας είναι οι ακόλουθοι:

 

α) Ποσοστό κάλυψης έως 70%.

 

β) Συντελεστής δόμησης μέχρι 1,6 για τα ακίνητα στα οποία ασκούνται δραστηριότητες Εφοδιαστικής και μεταποιητικές δραστηριότητες και 1,2 για τις λοιπές χρήσεις.

 

γ) Μέγιστο ύψος οικοδομής όχι ανώτερο των 25 m.

 

δ) Ελάχιστο ποσοστό κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων 25% υπολογιζόμενο επί της συνολικής επιφάνειας του Επιχειρηματικού/Εμπορευματικού Πάρκου Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας. Στο ποσοστό αυτό περιλαμβάνονται χώροι εντός του Επιχειρηματικού/ Εμπορευματικού Πάρκου με ήδη διαμορφωμένη τέτοια χρήση. Οι χώροι υψηλού πρασίνου περιμετρικά του Επιχειρηματικού/Εμπορευματικού Πάρκου Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας ορίζονται σε 5% κατ' ελάχιστον επί της συνολικής επιφάνειας του Πάρκου και συνυπολογίζονται στη συνολική έκταση των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων.

 

ε) Στις δραστηριότητες που δύνανται να αναπτύσσονται εντός του Επιχειρηματικού/Εμπορευματικού Πάρκου Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας περιλαμβάνονται η λειτουργία εκθεσιακών κέντρων με δυνατότητα χονδρικής πώλησης εμπορευμάτων και οι μεταποιητικές δραστηριότητες χαμηλής ή μέσης όχλησης.}

 

13. Η παράγραφος 4 του άρθρου 14 του νόμου 4302/2014 τροποποιείται ως εξής:

 

{4. Για την εγκατάσταση και τη διαχείριση Επιχειρηματικών/Εμπορευματικών Πάρκων Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις του Τρίτου Μέρους του νόμου 3982/2011, όπως εκάστοτε ισχύουν.}

 

14. Στο τέλος του άρθρου 17 του νόμου 4302/2014 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Το Επιχειρηματικό/Εμπορευματικό Πάρκο Εθνικής Εμβέλειας, καθώς και τα Επιχειρηματικά Πάρκα της υποπερίπτωσης δ)δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του νόμου 3982/2011, αναπτύσσονται και σε περιοχές χονδρεμπορίου. Ο συντελεστής δόμησης μέχρι 1,6 που προσδιορίζεται για τις βιομηχανικές χρήσεις των Επιχειρηματικών Πάρκων του νόμου 3982/2011 εφαρμόζεται και για τις εγκαταστάσεις εντός των ως άνω Πάρκων στις οποίες ασκούνται δραστηριότητες Εφοδιαστικής, ενώ για τις υπόλοιπες χρήσεις ο συντελεστής προσδιορίζεται μέχρι 1,2.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.