Νόμος 4442/16 - Άρθρο 52

Άρθρο 52: Τροποποιήσεις του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση ι)β' της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011), όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του νόμου 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι)β) Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών πλην αυτών που περιγράφονται στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 2.}

 

2. Η περίπτωση ι)γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του νόμου 3982/2011, που προστέθηκε δυνάμει της παραγράφου 3 του άρθρου 44 του νόμου 4155/2013, καταργείται.

 

3. Δραστηριότητες με εγκατεστημένη κινητήρια ισχύ μέχρι 10 kW που ήδη λειτουργούν, αλλά λόγω των διατάξεων του άρθρου 44 παράγραφοι 2 και 3 του νόμου 4155/2013 τέθηκαν εκτός του πεδίου εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 17 έως 40 του νόμου 3982/2011, υποχρεούνται εντός 6 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος να συμμορφωθούν στις σχετικές διατυπώσεις λειτουργίας τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αδειοδότησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων.

 

4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 52 του νόμου 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Η εισφορά σε χρήμα υπολογίζεται στο εμβαδόν της ιδιοκτησίας, όπως αυτή διαμορφώνεται με την πράξη εφαρμογής και ανέρχεται στο 15% της αξίας που έχει αυτή κατά το χρόνο της έγκρισης της πράξης εφαρμογής. Η εισφορά αυτή βεβαιώνεται από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καταβάλλεται μετά την έγκριση της πράξης εφαρμογής στην οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία σε 6 ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις και αποδίδεται αυτούσια, χωρίς να υποβάλλεται σε φόρο ή οποιεσδήποτε κρατήσεις, στην ΕΑΝΕΠ για την υλοποίηση των κοινόχρηστων χώρων και των έργων υποδομής.

 

Η αξία της έκτασης προσδιορίζεται από την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, όπου δεν εφαρμόζεται αντικειμενικό σύστημα αξιών. Αν τα ποσά που συγκεντρώνονται από τις εισφορές μαζί με τις λοιπές πηγές χρηματοδότησης δεν επαρκούν για την υλοποίηση των έργων υποδομής, μπορεί να ορίζεται πρόσθετη εισφορά σε χρήμα. Αν τα ποσά που συγκεντρώνονται από τις εισφορές υπερκαλύπτουν τα απαιτούμενα για την υλοποίηση των έργων υποδομής, το πλεόνασμα περιέρχεται στην ΕΑΝΕΠ για τους σκοπούς της και κατατίθεται στον ειδικό λογαριασμό που τηρείται, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 2 περίπτωση ι)β'.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες για τον προσδιορισμό, τη διαδικασία είσπραξης και απόδοσης της εισφοράς σε χρήμα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.}

 

5. Μετά την παράγραφο 11 του άρθρου 52 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011) προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:

 

{12. Κατά τα λοιπά, για ό,τι δε ρυθμίζεται ρητά στο παρόν άρθρο, που ισχύει κατά παρέκκλιση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) και άλλων γενικών πολεοδομικών διατάξεων.}

 

6. Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 56 του νόμου 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Το ελάχιστο ποσοστό κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων ορίζεται σε 20% υπολογιζόμενο επί της συνολικής επιφάνειας του ΕΠΕ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το ελάχιστο ποσοστό των χώρων αυτών περιορίζεται σε 15%, εφόσον το επιβάλλουν αντικειμενικοί πολεοδομικοί λόγοι που τεκμηριώνονται από την πολεοδομική μελέτη και ύστερα από σχετική προς τούτο βεβαίωση του αρμόδιου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

Στις ως άνω περιπτώσεις, όπου η οριογραμμή του ΕΠΕ τοποθετείται επί εθνικής, επαρχιακής ή δημοτικής οδού, δεν υπάρχει υποχρέωση φύτευσης περιμετρικού πρασίνου προς το μέρος της οδού.}

 

7. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 58 του νόμου 3982/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με τη σχετική σύμβαση η ΕΔΕΠ αναλαμβάνει με αναδοχή χρέους κάθε μη ληξιπρόθεσμη οφειλή της ΕΑΝΕΠ από τυχόν δανειακούς πόρους που έχουν αντληθεί για την κατασκευή των έργων υποδομής, εκτός αν άλλως συμφωνηθεί μεταξύ των δύο φορέων, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του άρθρου 59.}

 

8. Το πρώτο εδάφιο του σημείου γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 1 του νόμου 2545/1997 (ΦΕΚ 254/Α/1997), για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί η διαπιστωτική απόφαση ανάκλησης του άρθρου 5 παράγραφος 4 εδάφιο 7 του αυτού νόμου εξακολουθούν να ισχύουν για διάρκεια 6 ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.}

 

9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 75 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011) τροποποιείται ως εξής:

 

{1. Η προθεσμία απομάκρυνσης λόγω αλλαγής χρήσης γης των νομίμως υφιστάμενων μεταποιητικών δραστηριοτήτων, η οποία έληξε ή πρόκειται να λήξει μέχρι 08-08-2019, παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία αυτή. Προκειμένου να ισχύσει το προηγούμενο εδάφιο, οι επιχειρήσεις οφείλουν να λειτουργούν μέχρι τότε με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. Μετά την ημερομηνία αυτή με ευθύνη της Αδειοδοτούσας Αρχής διακόπτεται η λειτουργία των δραστηριοτήτων και σφραγίζονται όσα μηχανήματα εξακολουθούν να υπάρχουν στους χώρους της εγκατάστασης. Διαδικασίες διακοπής λειτουργίας λόγω αλλαγής χρήσης γης οι οποίες για το λόγο αυτό βρίσκονται σε εκκρεμότητα αναστέλλονται, σύμφωνα με τα παραπάνω εδάφια, μέχρι 08-08-2019. Ως νόμιμα υφιστάμενες νοούνται οι δραστηριότητες οι οποίες διαθέτουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ, καθώς και εκείνες των οποίων η άδεια λειτουργίας δεν είναι πλέον σε ισχύ, αλλά πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για ανανέωση της αδείας εκτός από την προϋπόθεση περί χρήσης γης. Τα προηγούμενα εδάφια δεν εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε περιοχή, η οποία καθορίζεται, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του νόμου 3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/2006).}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.