Νόμος 4461/17 - Άρθρο 108

Άρθρο 108: Ρυθμίσεις ζητημάτων Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Για την αποζημίωση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, το οποίο αναγράφεται στην ΕΑΛΕ/ΓΠ/46846/2018 κοινή απόφαση των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Υγείας (ΦΕΚ 2315/Β/2018), καθώς και σκευασμάτων-τροφίμων για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς (FSMPs), τροφίμων για αντιμετώπιση μεταβολικών νοσημάτων, σκευασμάτων με χαμηλή περιεκτικότητα πρωτεϊνών, προϊόντων για αντιμετώπιση της κοιλιοκάκης και της κυστικής ίνωσης ή ειδών, τα οποία ανήκουν στην κατηγορία των διατροφικών προϊόντων που γνωστοποιούνται στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, καθώς και των ειδών πρόσθετης περίθαλψης και θεραπευτικών μέσων, όπως καθορίζονται στο άρθρο 15 της ανωτέρω απόφασης, απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόμιση στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας πρόσθετης υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/1986 από τον εισαγωγέα-κατασκευαστή-αντιπρόσωπο, στην οποία δηλώνεται: α)α) η καταχώριση των ειδών στα μητρώα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων και του Μητρώου Αποζημιούμενων Προϊόντων Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στο Παρατηρητήριο Τιμών, αν το προϊόν έχει καταχωριστεί σε αυτό και β)β) ότι το προϊόν διατίθεται σε τρεις τουλάχιστον χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από 30-09-2017. Σε ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά άπαξ ετησίως, δηλώνονται οι τρεις χαμηλότερες τιμές αγοράς του συγκεκριμένου είδους (αναλώσιμο υγειονομικό υλικό ή διατροφικό σκεύασμα ή είδη πρόσθετης περίθαλψης, εξαιρουμένων των τεχνητών μελών και θεραπευτικών μέσων), με τις οποίες αυτό (με τη συγκεκριμένη περιεκτικότητα και συσκευασία) κοστολογείται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Η τιμή αποζημίωσης του προϊόντος προσδιορίζεται κατ' ανώτατο όριο από το μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών αγοράς σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τα λοιπά ισχύει η παράγραφος 7 του άρθρου 34 του νόμου 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α/2015). Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί η δήλωση των προηγούμενων εδαφίων ο Οργανισμός απέχει από τον καθορισμό και την καταβολή αποζημίωσης για το οικείο προϊόν, ενώ παράλληλα δύναται να προμηθευτεί προϊόντα μιας κατηγορίας με διαγωνιστική διαδικασία και να τα διαθέσει από τα φαρμακεία του.

 

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας διασυνδέεται με ευρωπαϊκά δίκτυα τιμολόγησης και αποζημίωσης και ευρωπαϊκούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα καθορισμού αποζημίωσης. Όσα από τα προϊόντα του πρώτου εδαφίου, τα οποία είναι αποκλειστικά παραγόμενα ή κυκλοφορούν στην Ελλάδα και σε λιγότερες από τρεις ευρωπαϊκές χώρες, δεν δύνανται να αντιστοιχηθούν ακριβώς ως προς τη μορφή ή την περιεκτικότητα με προϊόντα, υλικά και είδη αναφοράς που κυκλοφορούν στην εγχώρια αγορά υγείας, χαρακτηρίζονται εγχωρίως παραγόμενα ή εγχωρίως κυκλοφορούντα και λαμβάνουν τιμή, η οποία καθορίζεται βάσει κοστολογίου που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, αφού ληφθούν υπόψη τα δηλούμενα υπό α)α' και β)β' στοιχεία της εγγύτερης κατηγορίας.

 

Για διάστημα 3 μηνών από την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης και την υπογραφή και ανάρτηση στο δικτυακό τόπο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας της πρώτης σύμβασης ανά κατηγορία παρόχων της οικείας κατηγορίας συμβάσεων, είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση αποζημίωση απευθείας των ασφαλισμένων για παροχές που λαμβάνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος ΕΚΠΥ.

 

β. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από 01-01-2017 έως 30-04-2017 και αφορούν είδη που χορηγήθηκαν σε ασφαλισμένους του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας από παρόχους που σύναψαν σύμβαση με τον Οργανισμό έως 30-04-2017, θεωρούνται νόμιμες και εκκαθαρίζονται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 95 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017), με την παράγραφο 8 του άρθρου 97 του νόμου [Ν] 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/2017), με την παράγραφο 4 του άρθρου 87 του νόμου 4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α/2019).

 

2. Η αποζημίωση που καταβάλλει ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας για συνεδρίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και ψυχοθεραπείας που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας ΕΚΠΥ, όπως ισχύει κάθε φορά, ορίζεται στο ποσό των 15 ευρώ.

 

3.α. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 13 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 96/1973 (ΦΕΚ 172/Α/1973) προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Αντικείμενο της κατά τα ανωτέρω συλλογικής σύμβασης δύνανται να αποτελούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1)β του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 312/1992 (ΦΕΚ 157/Α/1992) προϊόντα, οπότε η συλλογική σύμβαση συνυπογράφεται και από τον Υπουργό Υγείας. Οι κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής των προϊόντων αυτών καθορίζονται αποκλειστικά από τις διατάξεις του διατάγματος.

 

Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει στις 02-01-2017.}

 

β. Για την παροχή υπηρεσιών φυσικοθεραπείας στους ασφαλισμένους του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, ο Οργανισμός συνάπτει ατομικές συμβάσεις ή συλλογική σύμβαση με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ), της οποίας οι όροι δεσμεύουν όλους τους φυσικοθεραπευτές που διατηρούν εργαστήριο φυσικοθεραπείας ή ασκούν το επάγγελμα κατ' οίκον, κατόπιν της από μέρους τους υποβολής θετικής δήλωσης προσχώρησης στη σύμβαση. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλους τους όρους και τις λεπτομέρειες για την παροχή των υπηρεσιών φυσικοθεραπείας με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Η συλλογική σύμβαση είναι αόριστου χρόνου και καταγγέλλεται μόνο για σπουδαίο λόγο, αναγόμενο σε απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών ή σε αντισυμβατική συμπεριφορά του αντισυμβαλλόμενου. Προ της καταγγελίας επιχειρείται η συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς και αν αυτή αποτύχει, το ενδιαφερόμενο μέρος κοινοποιεί στον αντισυμβαλλόμενο δήλωση καταγγελίας, η οποία ισχύει μετά την πάροδο 2 μηνών από την κοινοποίησή της. Μετά τη σύναψη της συλλογικής σύμβασης παύουν να ισχύουν οι προγενέστερες ατομικές συμβάσεις που είχαν συναφθεί μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και των φυσικοθεραπευτών. Μέχρι να υπογραφεί η συλλογική σύμβαση τα παραπεμπτικά εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών αναλαμβάνει το έργο της συγκέντρωσης των παραστατικών και λοιπών δικαιολογητικών όλων των μελών του. Εντός των πρώτων 20 ημερών κάθε μήνα ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών υποβάλλει συγκεντρωτικά τα παραπάνω δικαιολογητικά των μελών του στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, μέσα σε κλειστό φάκελο, όπου εμπεριέχεται σχετική αίτηση του φυσικοθεραπευτή προς τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, διαβιβαστικό έγγραφο του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, συγκεντρωτικές καταστάσεις και βεβαιώσεις ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας. Τα παραπάνω δύναται να υποβάλλονται και ηλεκτρονικά. Η εξόφληση των λογαριασμών των φυσικοθεραπευτών δύναται να ενεργείται με κατάθεση σε ειδικό προς τούτο Διανεμητικό Λογαριασμό του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και εν συνεχεία επιμερισμό και διανομή των αναλογούντων ποσών στα μέλη, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύουν τα μέλη. Για την κάλυψη του διοικητικού κόστους της παραπάνω διαδικασίας ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών παρακρατεί ποσοστό επί των μηνιαίως υποβαλλόμενων τιμολογίων των μελών του, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας δύναται να συνάπτει συλλογικές συμβάσεις, σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους με θεσμικά όργανα των παρόχων του που λειτουργούν σε πανελλαδικό επίπεδο υπό τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου.

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, διαγράφονται οι απαιτήσεις του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου έναντι του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, που προέρχονται από υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε ασφαλισμένους του και τιμολογήθηκαν έως 31-12-2015 (εισπρακτέα νοσήλια), καθώς και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας προς το ανωτέρω Νοσηλευτικό Ίδρυμα που προέρχονται από τις προαναφερόμενες υπηρεσίες.

 

5. α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 100 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013) προστίθενται εδάφια γ' και δ' ως εξής:

 

{Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας διαπιστώνεται η συνδρομή λόγων ανωτέρας βίας που αίρει την εκπρόθεσμη υποβολή δαπανών του προηγούμενου εδαφίου. Διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί από τις 23-07-2013 με τις οποίες διαπιστώνεται η συνδρομή λόγων ανωτέρας βίας που δικαιολογούν την εκπρόθεσμη υποβολή εγκρίνονται αναδρομικώς.}

 

β. Τα εδάφια γ' και δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 100 του νόμου 4172/2013 αναριθμούνται σε ε' και στ' αντίστοιχα.

 

6. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 90 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας καθορίζεται το κατά τα ανωτέρω διανεμόμενο στο προσωπικό ποσό, οι προϋποθέσεις λειτουργίας των υπηρεσιών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της περίπτωσης δ' της παρούσας παραγράφου. Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει στις 28-02-2017.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.