Νόμος 4461/17 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Αρμοδιότητες των Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι Τομεακές Επιστημονικές Επιτροπές Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων και Παιδιών και Εφήβων ασκούν τις εξής αρμοδιότητές τους εντός των Τομέων Ψυχικής Υγείας και Τομέων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων:

 

α) προάγουν την ψυχική υγεία του πληθυσμού της περιοχής ευθύνης τους βάσει των αρχών της κοινοτικής ψυχιατρικής, της συνέχειας της φροντίδας, της εξατομικευμένης θεραπείας και του σεβασμού των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές και των διατάξεων του άρθρου 1 του νόμου 2716/1999,

 

β) προωθούν τη συνεργασία με τους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, τις οικογένειες και τους φροντιστές τους και γενικότερα προάγουν τη συνηγορία και την καταπολέμηση του στίγματος εντός της περιοχής ευθύνης τους,

 

γ) υποστηρίζουν την έρευνα και εποπτεύουν τη συλλογή επιδημιολογικών στοιχείων χρήσης των Μονάδων Ψυχικής Υγείας του Τομέα Ψυχικής Υγείας και του Τομέα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων,

 

δ) συντονίζουν τις υπηρεσίες μεταξύ τους και προωθούν τη συνεργασία του προσωπικού των Μονάδων Ψυχικής Υγείας του Τομέα Ψυχικής Υγείας και του Τομέα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας,

 

ε) μεριμνούν για την ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών των Μονάδων Ψυχικής Υγείας του Τομέα Ψυχικής Υγείας και του Τομέα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων με την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), τις υπηρεσίες Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τη Δικαιοσύνη, ιδιαίτερα όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών στα καταστήματα κράτησης του Τομέα Ψυχικής Υγείας, όπου υπάρχουν, και στην παρακολούθηση της συνέχειας στη φροντίδα των αποφυλακισμένων ασθενών, καθώς και άλλες αρχές ή φορείς στην περιοχή ευθύνης τους,

 

στ) μεριμνούν για την εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού των Μονάδων Ψυχικής Υγείας και του καθηκοντολογίου και εισηγούνται στο Περιφερειακό Διατομεακό Συμβούλιο και άλλα αρμόδια όργανα τη δημιουργία εσωτερικού κανονισμού, όπου δεν υφίσταται,

 

ζ) μεριμνούν για τη συνεργασία δομών, υπηρεσιών, φορέων για την εφαρμογή του Ατομικού Θεραπευτικού Πλάνου για κάθε άτομο με ψυχική διαταραχή, όπου ενδείκνυται,

 

η) μεριμνούν για την εφαρμογή από τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας των Τομέων Ψυχικής Υγείας και Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων του επιχειρησιακού σχεδίου αντιμετώπισης κρίσεων, εκτάκτων αναγκών και μαζικών καταστροφών,

 

θ) εισηγούνται στο Περιφερειακό Διατομεακό Συμβούλιο την ανάπτυξη από τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας του Τομέα Ψυχικής Υγείας και του Τομέα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων δράσεων και προγραμμάτων αγωγής ψυχικής υγείας, πρόληψης, αντιμετώπισης της κρίσης, νοσηλείας, θεραπείας στην κοινότητα, ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και επαγγελματικής ένταξης,

 

ι) εισηγούνται στο Περιφερειακό Διατομεακό Συμβούλιο την υλοποίηση προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης του προσωπικού στην κοινοτική ψυχιατρική και στην αποϊδρυματοποίηση σε συνεργασία με άλλους φορείς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εθνικούς, διακρατικούς και ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς,

 

ι)α) εισηγούνται και μεριμνούν για την ομαλή διεξαγωγή των κλινικών εποπτειών εντός του Τομέα Ψυχικής Υγείας και του Τομέα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων και την εξωτερική κλινική εποπτεία με κλινικούς επόπτες από άλλους Τομείς Ψυχικής Υγείας και Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων ή και άλλες Περιφερειακές Διοικήσεις Τομέων Ψυχικής Υγείας,

 

ι)β) εισηγούνται προς το Περιφερειακό Διατομεακό Συμβούλιο σχέδιο προγράμματος για τη βελτίωση της λειτουργίας των εφημεριών των ψυχιατρικών και παιδοψυχιατρικών τμημάτων των γενικών και ειδικών νοσοκομείων και πανεπιστημιακών κλινικών του Τομέα Ψυχικής Υγείας και του Τομέα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων,

 

ι)γ) εισηγούνται και προάγουν μέτρα για την ανάπτυξη καινοτόμων ομάδων παρέμβασης κατ' οίκον, τη διαμόρφωση συστήματος ηλεκτρονικής θεραπευτικής παρακολούθησης και παραπομπής, την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ανάρρωσης, αποκατάστασης, ένταξης, ενδυνάμωσης και συνηγορίας, την κατανομή των ειδικευόμενων ιατρών στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας σύμφωνα με το πρόγραμμα της ειδικότητάς τους και με βάση την αρχή της κυκλικής εκπαίδευσης σε όλες της Μονάδας Ψυχικής Υγείας του Τομέα Ψυχικής Υγείας και του Τομέα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων,

 

ι)δ) μεριμνούν για την ανάπτυξη της συνεργατικής φροντίδας με την ανάπτυξη μονάδων Συμβουλευτικής-Διασυνδετικής Ψυχιατρικής στα Γενικά Νοσοκομεία και την ανάπτυξη συνεργασιών και συλλειτουργίας μεταξύ των ψυχιατρικών υπηρεσιών του Τομέα Ψυχικής Υγείας και του Τομέα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων και των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,

 

ι)ε) εισηγούνται στο Περιφερειακό Διατομεακό Συμβούλιο για τη μετακίνηση, απόσπαση, μετάταξη του προσωπικού των Μονάδων Ψυχικής Υγείας του Τομέα Ψυχικής Υγείας και του Τομέα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων ανάλογα με τις ανάγκες και με γνώμονα την προώθηση της παροχής κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας,

 

ι)στ) εισηγούνται ή γνωμοδοτούν, κατά περίπτωση, όταν τους ζητηθεί από το Περιφερειακό Διατομεακό Συμβούλιο ή από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας ή τον Υπουργό Υγείας, για τη σύσταση, μείωση, συγχώνευση ή μεταφορά Μονάδων Ψυχικής Υγείας του Τομέα Ψυχικής Υγείας και του Τομέα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων ή την ανάπτυξη προγραμμάτων παροχής υπηρεσιών υγείας στην περιοχή ευθύνης τους, καθώς και για την πολιτική ψυχικής υγείας ιδίως στην περιοχή ευθύνης τους,

 

ι)ζ) γνωμοδοτούν για τη σύσταση νέων ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.,

 

ι)η) δύνανται με γραπτές προσκλήσεις να προσκαλούν σε συνεδριάσεις των επιτροπών φορείς της κοινότητας, των προγραμμάτων Βοήθειας στο Σπίτι, των Αστυνομικών και Δικαστικών αρχών, της Ομοσπονδίας και των συλλόγων ή των ενώσεων των Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, των δευτεροβάθμιων οργάνων των συλλόγων οικογενειών ατόμων με ψυχικές διαταραχές ή όποιων άλλων εκπροσώπων φορέων κρίνουν απαραίτητο για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν στο έδαφος της εφαρμογής των αρχών της κοινοτικής ψυχιατρικής,

 

ι)θ) αποφαίνονται περί της κινητικότητας ενός ασθενούς εντός των Μονάδων Ψυχικής Υγείας του Τομέα Ψυχικής Υγείας όταν δεν μεριμνά η αρμόδια Μονάδα Ψυχικής Υγείας περί της κινητικότητας του ασθενούς,

 

κ) αποστέλλουν ετησίως προς το Περιφερειακό Διατομεακό Συμβούλιο σχέδιο προγραμματισμού δράσεων, εκτίμησης των αναγκών και χρησιμοποίησης των υπηρεσιών,

 

κ)α) αποστέλλουν ετησίως προς το Περιφερειακό Διατομεακό Συμβούλιο απολογισμό και αξιολόγηση του έργου τους, καθώς και του έργου των Μονάδων Ψυχικής Υγείας ή προγραμμάτων της περιοχής ευθύνης τους,

 

κ)β) παρέχουν κάθε στοιχείο ή πληροφορία που ζητείται από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και το Διατομεακό Περιφερειακό Συμβούλιο για θέματα του Τομέα Ψυχικής Υγείας και του Τομέα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.