Νόμος 4461/17 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Σύσταση Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι παράγραφοι 6 έως 8 του άρθρου 3 του νόμου 2716/1999 (ΦΕΚ 96/Α/1999), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του νόμου 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/2014), καθώς και οι παράγραφοι 9 έως 10 του ίδιου άρθρου 3 του νόμου 2716/1999, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{6. Σε κάθε Τομέα Ψυχικής Υγείας συστήνεται Τομεακή Επιστημονική Επιτροπή Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων. Σε κάθε περιοχή ευθύνης των υφιστάμενων Τομεακών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων και των αντίστοιχων Τομέων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, όπου υφίστανται, συστήνεται Τομεακή Επιστημονική Επιτροπή Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων.

 

7. Οι Τομεακές Επιστημονικές Επιτροπές Ψυχικής Υγείας συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και αποτελούνται:

 

α) Η Τομεακή Επιστημονική Επιτροπή Ψυχικής Υγείας ενηλίκων από:

 

α)α) Έναν (1) εκπρόσωπο των Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι κληρώνονται μεταξύ των εκπροσώπων που προτείνουν η Ομοσπονδία, οι Σύλλογοι και οι Ενώσεις Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας που έχουν την έδρα τους στο συγκεκριμένο Τομέα Ψυχικής Υγείας και δεν συμμετέχουν σε άλλα όργανα του παρόντος άρθρου, με τον αναπληρωτή του. Η κλήρωση διενεργείται δημόσια από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

 

β)β) Έναν (1) εκπρόσωπο δευτεροβάθμιου οργάνου των συλλόγων οικογενειών ατόμων με ψυχικές διαταραχές που έχουν την έδρα τους στο συγκεκριμένο Τομέα Ψυχικής Υγείας και δεν συμμετέχουν σε άλλα όργανα του παρόντος άρθρου, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι κληρώνονται μεταξύ των εκπροσώπων που προτείνουν οι σύλλογοι αυτοί. Η κλήρωση διενεργείται δημόσια από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

 

γ)γ) Έναν (1) ιδιώτη ψυχίατρο, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο και ασκεί την ιατρική στο συγκεκριμένο Τομέα Ψυχικής Υγείας, με τον αναπληρωτή του, ή έναν ψυχίατρο ή άλλο επαγγελματία της ψυχικής υγείας των Μονάδων Ψυχικής Υγείας των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του κερδοσκοπικού τομέα του άρθρου 12 του νόμου 4272/2014 που εντάσσονται στον οικείο Τομέα Ψυχικής Υγείας. Το μέλος αυτό με τον αναπληρωτή του ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η επιλογή γίνεται με βάση το επιστημονικό έργο και την απασχόληση, ιδίως στην κοινοτική ψυχιατρική, καθώς και την κοινωνική προσφορά.

 

δ)δ) Έναν (1) Γενικό Ιατρό ή Παθολόγο που υπηρετεί σε Κέντρο Υγείας Υπαίθρου ή Κέντρο Υγείας Αστικού τύπου ή σε Π.Ε.Δ.Υ. από την περιοχή ευθύνης του αντίστοιχου Τομέα Ψυχικής Υγείας, με τον αναπληρωτή του, ο οποίος εκλέγεται μετά από μυστική ψηφοφορία από όλους τους Γενικούς Ιατρούς και Παθολόγους των όμορων Κέντρων Υγείας και Π.Ε.Δ.Υ.

 

ε)ε) Έναν (1) εκπρόσωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται από το μεγαλύτερο Δήμο της περιοχής ευθύνης του Τομέα Ψυχικής Υγείας.

 

στ)στ) Έξι (6) αιρετά μέλη, με τους αναπληρωτές τους, από τα οποία τα 2 τακτικά μέλη και οι αναπληρωτές τους είναι υποχρεωτικά ψυχίατροι των Μονάδων Ψυχικής Υγείας που παρέχουν πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα ψυχικής υγείας. Τα αιρετά μέλη, τακτικά και αναπληρωτές, εκλέγονται μετά από μυστική ψηφοφορία από όλους ανεξαιρέτως τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας που απασχολούνται στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας ενηλίκων των δημοσίων φορέων ψυχικής υγείας και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, άρθρου 12 του νόμου 2716/1999 του Τομέα Ψυχικής Υγείας, ως εξής:

 

α)α)α) 2 μέλη, με τους αναπληρωτές τους, από τα οποία το ένα τακτικό μέλος και ο αναπληρωτής του είναι υποχρεωτικά ψυχίατροι, από τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας, τις Κινητές Μονάδες και τα Π.Ε.Δ.Υ.,

β)β)β) 2 μέλη, με τους αναπληρωτές τους, από τα οποία το ένα τακτικό μέλος και ο αναπληρωτής του είναι υποχρεωτικά ψυχίατροι, από τα Ψυχιατρικά Τμήματα Γενικών Νοσοκομείων ή Ειδικών Νοσοκομείων ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων και

γ)γ)γ) 2 μέλη, με τους αναπληρωτές τους, από τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας που παρέχουν υπηρεσίες επανένταξης-αποκατάστασης (Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης- Στεγαστικές δομές, Κέντρα Ημέρας, ΚΣΠΕ κ.α.).

 

β) Η Τομεακή Επιστημονική Επιτροπή Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων από:

 

α)α) Έναν (1) εκπρόσωπο των Γονέων ή Κηδεμόνων των Παιδιών και Εφήβων Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι κληρώνονται μεταξύ των εκπροσώπων που προτείνουν τα δευτεροβάθμια όργανα συλλόγων οικογενειών ή αδελφών ατόμων με ψυχικές διαταραχές. Η κλήρωση διενεργείται δημόσια από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

 

β)β) Έναν (1) ιδιώτη παιδοψυχίατρο, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο και ασκεί την ιατρική στην περιοχή ευθύνης της Τομεακής Επιστημονικής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, με τον αναπληρωτή του, ή έναν παιδοψυχίατρο ή άλλο επαγγελματία της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων των Μονάδων Ψυχικής Υγείας των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του κερδοσκοπικού τομέα του άρθρου 12 του νόμου 4272/2014 που εντάσσονται στην περιοχή ευθύνης της Τομεακής Επιστημονικής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων. Το μέλος αυτό με τον αναπληρωτή του ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η επιλογή γίνεται με βάση το επιστημονικό έργο και την απασχόληση, ιδίως στην κοινοτική παιδοψυχιατρική, καθώς και την κοινωνική προσφορά.

 

γ)γ) Έναν (1) εκπρόσωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται από το μεγαλύτερο Δήμο της περιοχής ευθύνης της Τομεακής Επιστημονικής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων.

 

δ)δ) Έναν (1) εκπρόσωπο της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης με τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται από την αντίστοιχη Διεύθυνση της περιοχής ευθύνης της Τομεακής Επιστημονικής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων.

 

ε)ε) Έξι (6) αιρετά μέλη, με τους αναπληρωτές τους, από τα οποία τα δύο τακτικά μέλη και οι αναπληρωτές τους είναι υποχρεωτικά παιδοψυχίατροι των Μονάδων Ψυχικής Υγείας παιδιών και εφήβων που παρέχουν πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα ψυχικής υγείας. Τα αιρετά μέλη, τακτικά και αναπληρωτές, εκλέγονται μετά από μυστική ψηφοφορία από όλους ανεξαιρέτως τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων που απασχολούνται στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας παιδιών και εφήβων των δημοσίων φορέων ψυχικής υγείας και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 12 του νόμου 2716/1999 των Τομέων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων που ανήκουν στην αντίστοιχη Τομεακή Επιτροπή Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, ως εξής:

 

α)α)α) 2 μέλη, με τους αναπληρωτές τους, από τα οποία το ένα τακτικό μέλος και ο αναπληρωτής του είναι υποχρεωτικά παιδοψυχίατροι, από τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, τις Κινητές Μονάδες και τις Ειδικές Διαγνωστικές Μονάδες,

β)β)β) 2 μέλη, με τους αναπληρωτές τους, από τα οποία το ένα τακτικό μέλος και ο αναπληρωτής του είναι υποχρεωτικά παιδοψυχίατροι, από τα Παιδοψυχιατρικά Τμήματα Γενικών Νοσοκομείων ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων και

γ)γ)γ) 2 μέλη, με τους αναπληρωτές τους, από τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας παιδιών και εφήβων που παρέχουν υπηρεσίες επανένταξης-αποκατάστασης (Κέντρα Ημέρας, Ειδικά Κέντρα Επανένταξης παιδιών και εφήβων κ.α.).

 

Την εκλογική διαδικασία της υποπερίπτωσης δ)δ' της περίπτωσης α' και της υποπερίπτωσης ε)ε' της περίπτωσης β' οργανώνει και διεκπεραιώνει ο Διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας, στην οποία ανήκει ο αντίστοιχος Τομέας Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με τις εγκύκλιες κατευθύνσεις του Υπουργείου Υγείας.

 

Υποψήφιοι για τη θέση του εκπροσώπου από τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας στις Τομεακές Επιστημονικές Επιτροπές Ψυχικής Υγείας ενηλίκων και Τομεακές Επιστημονικές Επιτροπές Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων μπορεί να είναι πτυχιούχοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) ή Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ), έχουν πενταετή τουλάχιστον εμπειρία σε δομές ψυχικής υγείας και έχουν κατά προτίμηση καλή γνώση Η/Υ.

 

Τα πρόσωπα των υποπεριπτώσεων α)α' και γ)γ' των περιπτώσεων α' και β' ορίζονται από τους αντίστοιχους φορείς μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την αποστολή σχετικής πρόσκλησης του Υπουργού Υγείας για τον ορισμό τους και ανακαλούνται ελευθέρως.

 

Εάν δεν υπάρχει επαρκής αριθμός προσώπων για τη στελέχωση των Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας ενηλίκων και των Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, ο Υπουργός Υγείας ορίζει πρόσωπα με κύρος και εμπειρία στην ψυχική υγεία από τους αντίστοιχους Τομείς Ψυχικής Υγείας και Τομεακές Επιστημονικές Επιτροπές Ψυχικής Υγείας ενηλίκων.

 

Πρόεδρος της Τομεακής Επιστημονικής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας ενηλίκων και της Τομεακής Επιστημονικής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων εκλέγεται, με τον αναπληρωτή του, από τα μέλη των αντίστοιχων επιτροπών ένας από τους εκλεγμένους ψυχιάτρους ή παιδοψυχιάτρους αντιστοίχως.

 

Οι Πρόεδροι των Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας ενηλίκων και Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων συντονίζουν και οργανώνουν τις Τομεακές Επιστημονικές Επιτροπές Ψυχικής Υγείας ενηλίκων και Τομεακές Επιστημονικές Επιτροπές Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, μεριμνούν για την κατανομή των εργασιών των επιτροπών, ελέγχουν την πρόοδό τους, προσαρμόζουν τη συμμετοχή των μελών στις εργασίες των Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας ενηλίκων και Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων ανάλογα με τις δυνατότητές τους, φροντίζουν ώστε τα μέλη των Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας ενηλίκων και Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων να ασκούν το έργο τους σύμφωνα με τις επιταγές των περιγραφόμενων αρμοδιοτήτων, τηρώντας το νόμο και τη δεοντολογία και, όπου κρίνεται απαραίτητο, φροντίζουν ώστε τα μέλη των επιτροπών να λαμβάνουν την απαραίτητη στήριξη και εκπαίδευση. Συντάσσουν, επίσης, με την υποστήριξη των μελών των επιτροπών, εξάμηνη απολογιστική ενημέρωση των πεπραγμένων των Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας ενηλίκων και Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων βάσει της οποίας αξιολογείται ο ρόλος τους και η συνολική λειτουργία των Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας ενηλίκων και Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων.

 

Οι Τομεακές Επιστημονικές Επιτροπές Ψυχικής Υγείας ενηλίκων και Τομεακές Επιστημονικές Επιτροπές Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων συνεδριάζουν τουλάχιστον 1 φορά το μήνα στην έδρα της Μονάδας Ψυχικής Υγείας από την οποία προέρχεται ο Πρόεδρος και υποστηρίζονται από διοικητικό υπάλληλο της οικείας Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας. Η θητεία των μελών Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας ενηλίκων και Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων είναι τριετής, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται παραπάνω. Η θητεία των Προέδρων των Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας ενηλίκων και Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων είναι τριετής και δύναται να ανανεωθεί για μια ακόμα τριετία. Οι θέσεις των μελών και των Προέδρων των Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας ενηλίκων και Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων είναι τιμητικές και άμισθες. Εάν οι Τομεακές Επιστημονικές Επιτροπές Ψυχικής Υγείας ενηλίκων και Τομεακές Επιστημονικές Επιτροπές Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων δεν συνεδριάσουν επί δύο συνεχόμενους μήνες λόγω έλλειψης απαρτίας, ο Υπουργός αντικαθιστά τα μέλη τους από τους επιλαχόντες των τελευταίων εκλογών.

 

8. Οι Πρόεδροι των Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας ενηλίκων και ο Πρόεδρος της Τομεακής Επιστημονικής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων της οικείας Περιφερειακής Διοίκησης Τομέων Ψυχικής Υγείας εκλέγουν ανά έτος τον εκπρόσωπό τους και τον αναπληρωτή του στο Περιφερειακό Διατομεακό Συμβούλιο του άρθρου 3.

 

9. Μέχρι την πλήρη ανάπτυξη υπηρεσιών παιδιών και εφήβων σε όλη την επικράτεια, οι υπηρεσίες παιδιών και εφήβων των περιοχών στις οποίες δεν υπάρχει πλήρης ανάπτυξη αντίστοιχων υπηρεσιών αντιπροσωπεύονται στο Περιφερειακό Διατομεακό Συμβούλιο από τους παιδοψυχιάτρους και τους άλλους επαγγελματίες ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων των οικείων Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας ενηλίκων οι οποίοι συμμετέχουν στο Περιφερειακό Διατομεακό Συμβούλιο.

 

10. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζονται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας ενηλίκων και Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.}Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.