Νόμος 4461/17 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Ένταξη ιατρών χωρίς ειδικότητα στον κλάδο ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιητικό γενικής ιατρικής, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 84/1986 (ΦΕΚ 31/Α/1986), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 9 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 38/2004 (ΦΕΚ 35/Α/2004), και το άρθρο 30 του προεδρικού διατάγματος 38/2010 (ΦΕΚ 78/Α/2010), και, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, υπηρετούν στις Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, εντάσσονται, λόγω κεκτημένου δικαιώματος, στον κλάδο ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας:

 

α) ως Επιμελητές Β', με χρόνο προϋπηρεσίας μέχρι 15 έτη,

β) ως Επιμελητές Α', με χρόνο προϋπηρεσίας από 15 μέχρι 25 έτη και

γ) ως Διευθυντές, με χρόνο προϋπηρεσίας άνω των 25 ετών.

 

2. Για την ένταξη των ιατρών της προηγούμενης παραγράφου στον κλάδο ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας, απαιτείται προηγούμενη σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων και αξιολόγησή τους από το οικείο Συμβούλιο αξιολόγησης της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του νόμου 4461/2017..

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 103 του νόμου [Ν] 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/2017).

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται ο χρόνος και ο τόπος κατάθεσης των αιτήσεων των ιατρών, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο χρόνος και ο τρόπος της αξιολόγησής τους, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο για την εφαρμογή του άρθρου αυτού θέμα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.