Νόμος 4461/17 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Ιατροί/οδοντίατροι, ελεύθεροι επαγγελματίες, των άρθρων 16 και 17 του νόμου 4238/2014 και του νόμου 4254/2014


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι ιατροί και οδοντίατροι των άρθρων 16 και 17 του νόμου 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α/2014), που παρέχουν προσωρινά τις υπηρεσίες τους στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών, δυνάμει σχετικών προσωρινών διαταγών ή δικαστικών αποφάσεων, ή για τους οποίους έχουν εκδοθεί προσωρινές διαταγές ή δικαστικές αποφάσεις που δεν εφαρμόστηκαν από τις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών, εφόσον δεν έχουν καταταγεί σε θέσεις κλάδου ιατρών/ οδοντιάτρων Εθνικού Συστήματος Υγείας ή δεν έχουν αξιολογηθεί ή δεν έχουν υποβάλει την αίτηση της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α/2014), δύνανται, μέχρι τις 30-09-2017, ακόμη και εάν έχει εκδοθεί για αυτούς διαπιστωτική πράξη απόλυσης ή οι αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων, δυνάμει των οποίων παρέχουν προσωρινά τις υπηρεσίες τους, απώλεσαν εκ των υστέρων την ισχύ τους, να επανυποβάλλουν/υποβάλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες των οικείων Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών αίτηση ένταξής τους στον κλάδο ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας σε οργανικές θέσεις πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, συσταθείσες ήδη ή συνιστώμενες για το σκοπό αυτό στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 17 του νόμου 4224/2013 (ΦΕΚ 288/Α/2013) είτε συνεχίζουν να ασκούν παράλληλα το ελευθέριο επάγγελμά τους είτε όχι.

 

Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 18 του άρθρου 32 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) λαμβάνονται υπ' όψιν.

 

2. α) Οι ιατροί και οδοντίατροι των άρθρων 16 και 17 του νόμου 4238/2014, οι οποίοι, από τη μεταφορά/μετάταξή τους στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών συνέχισαν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε αυτές, ασκώντας παράλληλα το ελευθέριο επάγγελμά τους, παρά την ύπαρξη σχετικών απορριπτικών δικαστικών αποφάσεων ή προσωρινών διαταγών και αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων που εκ των υστέρων απώλεσαν την ισχύ τους, για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί διαπιστωτική πράξη απόλυσης, έχουν επίσης τη δυνατότητα επανυποβολής/υποβολής της αίτησης της παραγράφου 1 του παρόντος, μέσα στην ίδια παραπάνω προθεσμία.

 

β) Στους ιατρούς και οδοντιάτρους της περίπτωσης α', για το χρονικό διάστημα από τη μεταφορά/μετάταξή τους μέχρι τις 30-09-2017, δεν εφαρμόζονται οι περί αυτοδίκαιης απόλυσης διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου 4238/2014. Περαιτέρω, αυτοί, για την απασχόληση και την παροχή των υπηρεσιών τους στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών, για ολόκληρο το παραπάνω χρονικό διάστημα, αμείβονται με τις αποδοχές ιατρού/οδοντιάτρου Π.Ε.

 

γ) Όσοι από τους ιατρούς και οδοντιάτρους της παραγράφου αυτής δεν επανυποβάλλουν/υποβάλουν μέχρι τις 30-09-2017 την κατά την παράγραφο 1 του παρόντος αίτηση ένταξης απολύονται αυτοδικαίως. Τα καταβληθέντα ή καταβληθησόμενα έως την απόλυση από τις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών σε αυτούς ποσά δεν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

 

3. α) Οι ιατροί και οδοντίατροι των παραγράφων 1 και 2, οι οποίοι επανυποβάλλουν/υποβάλουν την αίτηση ένταξης σε οργανικές θέσεις της παραγράφου 1, εφόσον δεν έχουν κριθεί, αξιολογούνται και κατατάσσονται σε θέσεις κλάδου ιατρών/οδοντιάτρων Εθνικού Συστήματος Υγείας που εντάσσονται στο ΠΕΔΥ, μέχρι τις 31-12-2018. Μέχρι την κατάταξή τους, αμείβονται με τις αποδοχές ιατρού/οδοντιάτρου Π.Ε.

 

β) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας συνιστάται και συγκροτείται σε κάθε Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας, μέχρι τις 15-08-2017, πενταμελές Συμβούλιο αξιολόγησης των ιατρών/οδοντιάτρων, το οποίο αποτελείται από τον Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον αρμόδιο για θέματα ΠΦΥ Υποδιοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας, και 4 μέλη, με τους αναπληρωτές τους, που είναι ιατροί με βαθμό Διευθυντή και έχουν την ίδια ή συναφή ειδικότητα με αυτήν του /των κάθε φορά αξιολογούμενου/αξιολογούμενων. Εφόσον πρόκειται για αξιολόγηση οδοντιάτρου/ων 2 από τα 4 μέλη, με τους αναπληρωτές τους, είναι οδοντίατροι με βαθμό Διευθυντή και, ελλείψει αυτών, με βαθμό Επιμελητή Α'. Οι ιατροί και οδοντίατροι αυτοί επιλέγονται με κλήρωση αντιστοίχως από τον κατάλογο των Διευθυντών Εθνικού Συστήματος Υγείας της ειδικότητας και τον κατάλογο των οδοντιάτρων Διευθυντών και Επιμελητών Α', οι οποίοι υπηρετούν στα νοσοκομεία και τα ΚΥ/ΜΥ ΠΕΔΥ της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο γραμματέας του Συμβουλίου από τους υπαλλήλους Π.Ε. της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας. Η θητεία του Συμβουλίου λήγει στις 30-11-2018.

 

γ) Οι κατατασσόμενοι στις θέσεις κλάδου ιατρών/οδοντιάτρων Εθνικού Συστήματος Υγείας, κατά τα παραπάνω, υποχρεούνται:

 

α)α) το αργότερο μέχρι τις 31-12-2018 να προβούν σε διακοπή της δραστηριότητας του ελευθέριου επαγγέλματός τους,

 

β)β) εντός 10 εργασίμων ημερών από την αίτησή τους της διακοπής της δραστηριότητας του ελευθέριου επαγγέλματός τους στην αρμόδια φορολογική αρχή, να προσκομίσουν στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας:

 

α)α)α) βεβαίωση διακοπής της δραστηριότητας του ελευθέριου επαγγέλματός τους και, εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν, αντίγραφο της αίτησης διακοπής της δραστηριότητας προς την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, με την υποχρέωση της κατάθεσης της βεβαίωσης διακοπής της δραστηριότητας εντός προθεσμίας 1 μηνός από την προσκόμιση της προαναφερόμενης αίτησης, και

 

β)β)β) επικυρωμένο αντίγραφο παραίτησής τους από το δικόγραφο και το δικαίωμα αίτησης, αγωγής, προσφυγής ή ένδικου μέσου που έχουν ασκήσει ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, πολιτικού ή διοικητικού, από και λόγω της εφαρμογής των άρθρων 16 και 17 του νόμου 4238/2014, καθώς και από αξιώσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί δικαστική απόφαση.

 

Μέχρι την προσκόμιση των παραπάνω εγγράφων από τους υπόχρεους, η έκδοση/εφαρμογή της διαπιστωτικής πράξης κατάταξής τους αναστέλλεται και αυτοί εξακολουθούν να διέπονται ως προς την υπηρεσιακή τους σχέση από τις σχετικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα για την κατηγορία υπαλλήλων Π.Ε., και να αμείβονται με τις οικείες αποδοχές ιατρού / οδοντιάτρου Π.Ε.

 

Σε περίπτωση μη προσκόμισης των παραπάνω εγγράφων εντός των προαναφερομένων χρόνων και προθεσμιών, αυτοί απολύονται αυτοδικαίως και αζημίως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του νόμου [Ν] 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/2017).

 

4. Τα οριζόμενα στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 ισχύουν και εφαρμόζονται και στους ιατρούς και οδοντιάτρους των άρθρων 16 και 17 του νόμου 4238/2014, για τους οποίους έχει εκδοθεί διαπιστωτική πράξη κατάταξης και οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών, ασκώντας παράλληλα το ελευθέριο επάγγελμά τους, δυνάμει προσωρινών διαταγών ή δικαστικών αποφάσεων.

 

5. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 και των περιπτώσεων α' και γ' της παραγράφου 3 εφαρμόζονται αναλόγως στους ιατρούς/οδοντιάτρους της υποπαραγράφου ΙΖ.1 της παραγράφου ΙΖ του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014), οι οποίοι υπηρετούν σε δημόσια νοσοκομεία και παρέχουν προσωρινά τις υπηρεσίες τους σε αυτά, δυνάμει προσωρινών διαταγών ή δικαστικών αποφάσεων είτε συνεχίζουν να ασκούν παράλληλα το ελευθέριο επάγγελμά τους είτε όχι. Η αξιολόγηση και κατάταξη του προσωπικού αυτού στον κλάδο ειδικευμένων ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας πραγματοποιείται από το Συμβούλιο Αξιολόγησης Ιατρών της παραγράφου Δ2 της υποπαραγράφου ΙΖ.1 της παραγράφου ΙΖ του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014, το οποίο συγκροτείται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μέχρι τις 30-04-2017, με θητεία μέχρι τις 30-11-2018.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.