Νόμος 4461/17 - Άρθρο 40

Άρθρο 40: Μετατάξεις ιατρών / Μετακίνηση Προσωπικού Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ιατροί του κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας, που υπηρετούν στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας επί 5 τουλάχιστον συνεχή έτη, μπορούν να μετατάσσονται σε νοσοκομεία και φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών όπου υπηρετούν, εφόσον υπάρχει αντίστοιχη κενή οργανική θέση, ύστερα από αίτησή τους, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας και του Διοικητή της αρμόδιας Υγειονομικής Περιφέρειας. Επίσης, ιατροί του κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας, που υπηρετούν σε νοσοκομεία και φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών, επί 5 τουλάχιστον συνεχή έτη, μπορούν να μετατάσσονται στην Κεντρική Υπηρεσία του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας ή σε παραρτήματά του, τα οποία λειτουργούν εντός της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας στην οποία υπηρετούν, εφόσον υπάρχει αντίστοιχη κενή οργανική θέση, ύστερα από αίτησή τους, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας και του Διοικητή της αρμόδιας Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138 του νόμου 4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α/2019).

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α' της υποπαραγράφου Δ.9 του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο  5 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Επίσης, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου οι μετακινήσεις εκτός έδρας του πάσης φύσεως προσωπικού του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας.}

 

Η παρούσα διάταξη ισχύει από 01-01-2016.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.