Νόμος 4499/17 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ρυθμίζονται:

 

α) κανόνες και όροι για τη διασφάλιση από τους ιδιώτες μετόχους της Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας της επένδυσης που αυτή θα διενεργήσει στη νέα θέση μετεγκατάστασης για έργα ανάπτυξης, κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 6,

 

β) οι όροι υπό τους οποίους οι ιδιώτες μέτοχοι της εταιρίας Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας θα αναλάβουν την υποχρέωση, μεταξύ άλλων, να ενισχύσουν την εταιρία Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας με ίδια κεφάλαια, το ύψος των οποίων θα καθορισθεί με την εν λόγω απόφαση επί τη βάσει της υπεραξίας που αποκτά η εν λόγω εταιρία λόγω αυτής της μεταφοράς, η οποία θα αποτιμηθεί στη βάση των δεδομένων που θα ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αιτήσεως στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, με έκθεση ανεξάρτητου εκτιμητή, όπως θα ορίζεται ειδικότερα, στην εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση, με σκοπό τον προσδιορισμό της υπεραξίας που αποκτά η Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας λόγω της μεταφοράς,

 

γ) η μέθοδος καταβολής από τους ιδιώτες μετόχους, υπό μορφή ιδίων κεφαλαίων, στο μετοχικό κεφάλαιο της Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας του ποσού της υπεραξίας της Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας, όπως θα καθορισθεί κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση β', μετά την αφαίρεση της αξίας των ακινήτων που η Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας θα μεταβιβάσει στην Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7, χωρίς το ποσοστό συμμετοχής της στην Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας να μειωθεί, μετά την ως άνω κεφαλαιακή ενίσχυση, κάτω του 48,9%, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 6, καθώς και

 

δ) ειδικά θέματα και λεπτομέρειες ως προς την εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων β' έως δ' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 6 και των άρθρων 7 και 9.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.