Νόμος 4499/17 - Άρθρο 9

Άρθρο 9


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων εκδίδεται η άδεια για τη μεταφορά του καζίνο της Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6, κατόπιν υποβολής αίτησης από την Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας, η οποία περιέχει:

 

α) πλήρες Επιχειρηματικό Σχέδιο (business plan) για τη λειτουργία του καζίνο στη νέα του θέση, σε βάθος πενταετίας και την ανάπτυξη της επένδυσης στη νέα θέση εγκατάστασης του καζίνο, σε συνδυασμό με τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τα λοιπά θέματα υλοποίησης της επένδυσης, τους κύριους και επικουρικούς χώρους διοργάνωσης και διεξαγωγής των παιγνίων, το είδος και τον αριθμό των επιτρεπόμενων παιγνίων και άλλα συναφή θέματα, καθώς και θέματα που συνδέονται με την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και την προστασία του κοινωνικού συμφέροντος,

 

β) απόφαση προέγκρισης του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α' της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του νόμου 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α/2016), εφόσον απαιτείται,

 

γ) αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης και μεταφοράς και έναρξης λειτουργίας του καζίνο στη νέα θέση,

 

δ) τις πηγές και τους φορείς χρηματοδότησης της νέας επένδυσης,

 

ε) αναλυτική επιμέτρηση του κόστους της νέας επένδυσης,

 

στ) αναλυτική εκτίμηση του άμεσου δημοσιονομικού οφέλους που προκύπτει από τη νέα επένδυση, του κοινωνικού κόστους/οφέλους που αυτή συνεπάγεται, καθώς και των ωφελειών που θα προκύψουν για την εθνική οικονομία,

 

ζ) περιγραφή των άμεσων θέσεων εργασίας που αφενός πρόκειται να διατηρηθούν και αφετέρου να προστεθούν στις υφιστάμενες, ανά ειδικότητα και επιμέρους επιχειρηματική δραστηριότητα, τηρουμένων όσων προβλέπονται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 6,

 

η) ανάλυση κινδύνων που μπορούν να επηρεάσουν την έγκαιρη ολοκλήρωση της επένδυσης,

 

θ) τις διασφαλίσεις που πρέπει να αναλάβουν η Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας ή, κατά περίπτωση, οι ιδιώτες μέτοχοι αυτής για την εκπλήρωση και τήρηση των υποχρεώσεων κατά τις διατάξεις του νόμου σε σχέση με τη μεταφορά, και

 

ι) κάθε άλλο στοιχείο, δεδομένο ή έγγραφο, που κρίνεται σκόπιμο να υποβληθεί στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για τη διαμόρφωση της κρίσης της.

 

2. Η απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για την έγκριση της μεταφοράς εκδίδεται κατόπιν ελέγχου της αιτήσεως και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου.

 

3. Η έναρξη λειτουργίας του καζίνο στη νέα θέση προϋποθέτει την έκδοση απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, με την οποία βεβαιώνεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ανέλαβε η Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας για τη μεταφορά στη νέα θέση. Προκειμένου για την εκπλήρωση όρων και υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας για το μέλλον, μετά την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων που εγκρίνει τη μεταφορά, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων πιστοποιεί, προοδευτικά, την πλήρωση των όρων αυτών έως την έναρξη της λειτουργίας της επιχείρησης του καζίνο στη νέα της θέση. Για την έκδοση των πράξεων αυτών η Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας υποβάλλει στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, προοδευτικά, πλήρη αναφορά για την ολοκλήρωση της υλοποίησης των επιμέρους στοιχείων της επένδυσης συνοδευόμενη από τις σχετικές με τις επιμέρους δραστηριότητες εγκρίσεις και άδειες λειτουργίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Για την έκδοση των σχετικών πράξεων που διαπιστώνουν την πλήρωση των όρων που έχει θέσει η αρχική εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, εφόσον πρόκειται για υλοποίηση επιμέρους τμημάτων της επένδυσης τα τμήματα αυτά πρέπει να έχουν καταστεί πλήρως λειτουργικά.

 

4. Αν η Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας ή οι ιδιώτες μέτοχοι αυτής δεν τηρήσουν υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν στο πλαίσιο της διαδικασίας μεταφοράς είτε συμβατικώς είτε εκ του νόμου, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων επιβάλλει, κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011), τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται σε αυτές.

 

5. Η εποπτεία και ο έλεγχος της τήρησης όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών και υποχρεώσεων που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία του καζίνο ασκούνται από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπόμενα στην άδεια λειτουργίας στον Κανονισμό Παιγνίων της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του νόμου 4002/2011 ή τις σχετικές με τα θέματα αυτά αποφάσεις της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του νόμου 4002/2011 και τις κείμενες διατάξεις.

 

Μετά την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης του καζίνο στη νέα της θέση, τα σχετικά με την άδεια λειτουργίας του καζίνο θέματα ρυθμίζονται ή/και τροποποιούνται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 του νόμου 2206/1994.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.