Νόμος 4499/17 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Διατάξεις για την Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του νόμου 2206/1994 (ΦΕΚ 62/Α/1994), επιτρέπεται η μεταφορά του καζίνο της επιχείρησης Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας (ΕΚΠΑ ΑΕ) από την Πάρνηθα εντός της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα, εντός των διαδημοτικών κέντρων ευρείας ακτινοβολίας ή των Αναπτυξιακών Αξόνων διεθνούς και εθνικής εμβέλειας ή των Πόλων εθνικής και μητροπολιτικής εμβέλειας, όπως αυτά καθορίζονται από τα άρθρα 10 και 11 του νόμου 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/2014), εκτός των περιοχών που υπάγονται στα μητροπολιτικά κέντρα Αθήνας και Πειραιά, στις Χωρικές Υποενότητες Νότιας Αθήνας και Λαυρεωτικής, καθώς και στη Χωρική Ενότητα Δυτικής Αττικής όπως ορίζονται στα άρθρα 8 και 9 του νόμου 4277/2014, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 

α) Από πολεοδομική - χωροταξική άποψη:

 

α)α) Η περιοχή στην οποία επιτρέπεται να γίνει η μεταφορά πρέπει να έχει υπερτοπικό χαρακτήρα που καθορίζεται από τις ισχύουσες χρήσεις γης, όπως αυτές έχουν εγκριθεί από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) ή Πολεοδομικό Σχέδιο Εφαρμογής αποκλειομένων των περιοχών αμιγούς ή γενικής κατοικίας.

 

β)β) Το ακίνητο που θα δεχτεί τη μεταφορά της χρήσης καζίνο και βρίσκεται εντός των παραπάνω περιοχών, πρέπει να έχει πρόσωπο επί του κυρίου οδικού δικτύου, όπως ορίζεται στο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής (ΡΣΑ) του νόμου 4277/2014.

 

γ)γ) Η χρήση καζίνο που θα εγκατασταθεί, πρέπει να συνδυάζεται με τις υφιστάμενες εγκατεστημένες λειτουργίες της ευρύτερης περιοχής, έτσι ώστε στο πλαίσιο της πολυλειτουργικότητας να αποτελέσει μέρος πόλου εμπορικών - επιχειρηματικών - τουριστικών δραστηριοτήτων.

 

δ)δ) Η χωροθέτηση και η έγκριση της χρήσης για το ακίνητο που θα δεχτεί τη μεταφορά, κατά τα λοιπά, υλοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 Ειδικά Χωρικά Σχέδια του νόμου 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α/2016).

 

Για τη μεταφορά και την ανάπτυξη του καζίνο και των συνοδευτικών αυτού πάσης φύσεως εγκαταστάσεων σε εκτός σχεδίου πόλεως έκταση ισχύει η παράγραφος 5 του άρθρου 1 του νόμου 2206/1994.

 

β) Υποχρέωση διενέργειας επένδυσης: Η Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας πρέπει να διενεργήσει στη νέα θέση μετεγκατάστασης επένδυση για έργα ανάπτυξης, το ύψος της οποίας δεν θα υπολείπεται των 100.000.000 €, η οποία θα καλύπτεται από ίδια κεφάλαια της επιχείρησης, τουλάχιστον κατά το ποσό που θα ορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 8. Η επένδυση που θα διενεργήσει η Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας θα περιλαμβάνει λειτουργίες πολιτισμού, διασκέδασης εστίασης τουρισμού και αναψυχής πληρουμένων των προϋποθέσεων του νόμου και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων.

 

γ) Διασφάλιση θέσεων εργασίας: Η Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας πρέπει να διατηρήσει τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας δημιουργώντας τουλάχιστον 300 νέες θέσεις εργασίας με αναλογία θέσεων προς Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) ένα προς ένα (1/1), υποχρέωση που θα ισχύει τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα που θα προσδιορίζεται στην κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 8, λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης και του όγκου εργασιών της.

 

δ) Από εποπτική άποψη, για τη μεταφορά απαιτείται η έκδοση απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, η οποία τροποποιεί την ισχύουσα άδεια της επιχείρησης κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 3139/2003 (ΦΕΚ 100/Α/2003) και εγκρίνει τη μεταφορά του καζίνο στη θέση υλοποίησης της νέας επένδυσης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 9. Η εν λόγω απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εκδίδεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, περιλαμβανομένης της κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου 8 και στις κανονιστικού χαρακτήρα διατάξεις της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

 

2. Το δικαίωμα της Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας για μεταφορά του καζίνο μπορεί να ασκηθεί με αίτηση που υποβάλλει η Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Η μεταφορά εγκρίνεται με απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9, και η μεταφορά του καζίνο μπορεί να πραγματοποιηθεί το νωρίτερο μετά την πάροδο 18 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και, σε κάθε περίπτωση, εντός 5 ετών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.