Νόμος 4499/17 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η άδεια της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων του άρθρου 9 εκδίδεται υπό την αίρεση της μεταβίβασης στην Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.) των ακινήτων που εισφέρθηκαν στην Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου 3139/2003. Η μεταβίβαση πραγματοποιείται αυτοδικαίως, όπως ειδικότερα θα ορίζεται στην κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 8, χωρίς την καταβολή τιμήματος στην Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας, της αξίας των ακινήτων αφαιρουμένης από την υπεραξία που αποκτά η Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας λόγω της μεταφοράς της κατά το άρθρο 6. Η Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας θα εξακολουθήσει να διατηρεί στην κατοχή της τα μεταβιβαζόμενα ακίνητα για εύλογο χρονικό διάστημα και στο μέτρο που απαιτείται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 6 και των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει, σύμφωνα με το παρόν Κεφάλαιο και, ιδίως με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων του άρθρου 9, όπως θα ορίζεται και θα εξειδικεύεται στην κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 8.

 

2. Η αξία των ακινήτων που θα μεταβιβάσει η Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας στην Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου εκτιμάται από Πιστοποιημένο Εκτιμητή, που ανήκει στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, που επιλέγει η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, κατά τα, ειδικότερα, οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 8.

 

3. Η Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας υποχρεούται σε αποξήλωση των προσωρινών εγκαταστάσεών της και αποκατάσταση του τοπίου με φυτά προσαρμοσμένα στο οικοσύστημα του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, εντός χρονικού διαστήματος όχι μεγαλύτερου του 1 έτους από την έναρξη λειτουργίας του καζίνο στη νέα θέση. Για την ως άνω αποκατάσταση απαιτείται η σύνταξη φυτοτεχνικής μελέτης που υποβάλλεται από την Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας και εγκρίνεται από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει την Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας.

 

4. Για τη συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων, του τελεφερίκ, καθώς και για την προστασία του Εθνικού Δρυμού και τη συντήρηση του οδικού δικτύου, η Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας θα διαθέτει υπέρ των αρμόδιων φορέων (Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου, Φορέας Διαχείρισης Δρυμού) ποσό ενός και ημίσεως (1,5) εκατομμυρίου ευρώ ετησίως από τα κέρδη των παιγνίων και πέραν του ποσοστού συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου σε αυτά, για χρονικό διάστημα 5 ετών από την έναρξη λειτουργίας του καζίνο στη νέα θέση. Από το ίδιο χρονικό σημείο καταργούνται οι διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 και της περίπτωσης β' της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου 3139/2003.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.