Νόμος 4512/18 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Διάρθρωση των Κτηματολογικών Γραφείων και των Υποκαταστημάτων τους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κάθε Κτηματολογικό Γραφείο οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και διαρθρώνεται σε Τμήματα ως εξής:

 

α) Νομικό Τμήμα,

β) Τεχνικό Τμήμα και

γ) Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης,

δ) Υποκαταστήματα.

 

2. Το Νομικό Τμήμα είναι αρμόδιο για τον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων και της νομιμότητας των αιτήσεων εγγραφής ή διόρθωσης πράξεων που δημιουργούν, μεταβιβάζουν ή αλλοιώνουν καθ' οιονδήποτε τρόπο εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, την υποβολή σχετικών εισηγήσεων στον Προϊστάμενο και την υποστήριξη και καθοδήγηση των ενδιαφερομένων σχετικά με την εγγραφή και διόρθωση πράξεων στα επιμέρους συστήματα δημοσιότητας που τηρεί το Κτηματολογικό Γραφείο. Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Κτηματολογίου του Φορέα για την ομοιογενή αντιμετώπιση ζητημάτων αρμοδιότητας του Κτηματολογικού Γραφείου και παρέχει κάθε απαραίτητη υποστήριξη στα ζητήματα του πρώτου εδαφίου στον Προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου και στους Προϊσταμένους των Υποκαταστημάτων του.

 

3. Το Τεχνικό Τμήμα είναι αρμόδιο για την ενημέρωση των κτηματολογικών διαγραμμάτων που τηρούνται στο Κτηματολογικό Γραφείο, με βάση τις αιτήσεις που υποβάλλονται για την καταχώριση ή διόρθωση εγγραπτέων πράξεων και τη διόρθωση σφαλμάτων στα υφιστάμενα κτηματολογικά διαγράμματα. Ενημερώνει τα κτηματολογικά διαγράμματα με νέες διοικητικές πράξεις σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και αποκαθιστά εκτεταμένες αστοχίες στα κτηματολογικά διαγράμματα. Επιβλέπει τις εργασίες διαπιστευμένων μηχανικών που έχουν ανατεθεί από τον Φορέα στην περιοχή αρμοδιότητας του Κτηματολογικού Γραφείου και διεκπεραιώνει τις αιτήσεις για έκδοση προδικαστικών τεχνικών εισηγήσεων σε αγωγές που επιφέρουν γεωμετρικές μεταβολές στα κτηματολογικά διαγράμματα. Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Κτηματολογίου του Φορέα για την ομοιογενή αντιμετώπιση ζητημάτων αρμοδιότητας του Κτηματολογικού Γραφείου και παρέχει κάθε απαραίτητη τεχνική υποστήριξη στο Κτηματολογικό Γραφείο και τα Υποκαταστήματά του.

 

4. Το Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης είναι αρμόδιο για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων, την παραλαβή και την πρωτοκόλληση των αιτήσεων, τον υπολογισμό και την είσπραξη των αναλογούντων τελών, τη διενέργεια εγγραφών και καταχωρίσεων στα βιβλία των επιμέρους συστημάτων δημοσιότητας που τηρεί το Κτηματολογικό Γραφείο, καθώς και την έκδοση πιστοποιητικών από αυτά, την ψηφιοποίηση των εισερχομένων εγγράφων, την έκδοση των απαιτούμενων φορολογικών παραστατικών, τη διεξαγωγή όλων των συναφών με την ταμειακή διαχείριση υποθέσεων και ιδίως τη διενέργεια των πληρωμών, κάθε είδους δαπάνη που αφορά τον Φορέα και την εν γένει οικονομική διαχείριση, καθώς και την τήρηση των λογιστικών υποχρεώσεων για τις δαπάνες αρμοδιότητάς του

 

Για τη διασφάλιση των αναφερομένων στο προηγούμενο εδάφιο μπορεί να συνάπτει τις απαραίτητες συμβάσεις ύστερα από προηγούμενη από τον Φορέα έκδοσή της διαπιστωτικής πράξης του άρθρου 5 της 75555/289/2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 2336/Β/2017).

 

Στο Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, όπου κρίνεται αναγκαίο από τον Φορέα, λειτουργεί:

 

α) Γραφείο Προμηθειών και Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διενέργεια όλων των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών, από τον σχεδιασμό, την κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών και τη διενέργεια της διαδικασίας ανάθεσης έως τη σύναψη της σύμβασης, καθώς την εν γένει υποστήριξη στη διεξαγωγή ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων απαραίτητων μελετών ή υπηρεσιών επίβλεψης μελετών και έργων και την τήρηση των φακέλων συμβάσεων και την καταχώριση των στοιχείων σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και

 

β) Γραφείο Προϋπολογισμού, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως:

 

1. για την κατάρτιση προϋπολογισμού του Κτηματολογικού Γραφείου και των Υποκαταστημάτων, τη διαχείριση των πιστώσεων που έχουν μεταβιβασθεί από τον Φορέα στο Κτηματολογικό Γραφείο και στα Υποκαταστήματα ως ξεχωριστά κέντρα κόστους κατά κωδικό αριθμό εξόδων, την παρακολούθηση των εσόδων, την αποστολή χρηματοοικονομικών στοιχείων στον Φορέα και μηνιαίου απολογισμού δαπανών και εσόδων του Κτηματολογικού Γραφείου και των Υποκαταστημάτων και

 

2. τον έλεγχο και την εκκαθάριση των δαπανών καθώς και τον έλεγχο για τη νομιμότητα και την κανονικότητα των επιμέρους δαπανών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 58 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019) και τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 81 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020).

 

5. Κάθε Υποκατάστημα Κτηματολογικού Γραφείου οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου, ενεργεί πράξεις αρμοδιότητάς του και εκδίδει γι' αυτές τα απαιτούμενα παραστατικά τεκμηρίωσης συναλλαγών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 58 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 

6. Οι Προϊστάμενοι των Κτηματολογικών Γραφείων ασκούν τις αποφασιστικές αρμοδιότητες της παραγράφου 3 του άρθρου 15, και οι Προϊστάμενοι των Υποκαταστημάτων τις αποφασιστικές αρμοδιότητες της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 15, και ζητούν, κατά την κρίση τους, εισήγηση του Νομικού Τμήματος, είναι υπεύθυνοι για την έγκαιρη, έγκυρη και νόμιμη διεκπεραίωση των συναλλαγών στα επιμέρους συστήματα δημοσιότητας που τηρεί το Κτηματολογικό Γραφείο και τα Υποκαταστήματά του σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, για την τήρηση του νομίμου ωραρίου λειτουργίας και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών τους, για την ασφαλή και ορθή χρήση του εξοπλισμού και των κτιριακών και πληροφοριακών υποδομών τους, για την ασφάλεια του προσωπικού και των συναλλασσομένων και για τη διασφάλιση των τηρούμενων κτηματολογικών δεδομένων και αρχείων από κάθε ενδεχόμενο κίνδυνο.

 

Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου με απόφαση του Φορέα ορίζεται το Υποκατάστημα που μπορεί να λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης με Τμήμα Τεχνικό και Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης καθώς επίσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία του Υποκαταστήματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 81 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.