Νόμος 4602/19 - Άρθρο 58

Άρθρο 58: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο νόμο 4512/2018 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

1. α) Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Αρμόδιο για την επιλογή τμήμα ορίζεται το Τμήμα Α' του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Διοικήσεων (ΕΣΕΔ).}

 

β) Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Ο γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από το προσωπικό του Φορέα.}

 

2. α) Η περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Αποφασίζει για την πραγματοποίηση δαπανών του Φορέα και τη σύναψη κάθε είδους συμβάσεων, εφόσον αυτές υπερβαίνουν το ποσό των 135.000 €.}

 

β) Η παράγραφος 8 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα του Φορέα, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του και βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται 4 μέλη του. Στην πρόσκληση ορίζονται η ημέρα, η ώρα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Οι συνεδριάσεις διενεργούνται 1 τουλάχιστον φορά το μήνα. Η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωτική, εφόσον τη ζητήσουν με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, 4 τουλάχιστον μέλη του ή ο Γενικός Διευθυντής του Φορέα.}

 

3. α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Στον Φορέα συστήνεται θέση Γενικού Διευθυντή πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με θητεία 5 ετών. Η θητεία του Γενικού Διευθυντή μπορεί να ανανεώνεται 1 μόνο φορά, εφόσον επιτεύχθηκαν οι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι της συμφωνίας δέσμευσης που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016) ή εφόσον η απόκλιση από τους στόχους αυτούς δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του.}

 

β) Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Αρμόδιο για την επιλογή τμήμα ορίζεται το Τμήμα Α' του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Διοικήσεων (ΕΣΕΔ).}

 

γ) Η περίπτωση ι' της παραγράφου 4 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι) Αποφασίζει για την πραγματοποίηση δαπανών του Φορέα και τη σύναψη κάθε είδους συμβάσεων μέχρι του ποσού των 135.000 €.}

 

δ) Η παράγραφος 8 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Στον Φορέα συστήνονται 3 θέσεις Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με θητεία 5 ετών. Η θητεία των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών μπορεί να ανανεώνεται 1 μόνο φορά. Οι Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές επιλέγονται ύστερα από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα, σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής που προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 8 του νόμου 4369/2016.}

 

ε) Οι υποπεριπτώσεις β)β' και γ)γ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 10 του άρθρου 5 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{β)β) Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Κτηματολογίου είναι αρμόδιος για τη διοίκηση και τον συντονισμό της λειτουργίας του Κτηματολογίου, καθώς και του έργου σταδιακής συγχώνευσης των καταργούμενων υποθηκοφυλακείων και διαμόρφωσης της δομής των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Φορέα, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 15 και 16.

 

γ)γ) Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών είναι αρμόδιος για τη διοίκηση και τον συντονισμό των Διευθύνσεων Πληροφορικής, Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού και Οικονομικών Υπηρεσιών, για την υλοποίηση των έργων κτηματογράφησης και των υποστηρικτικών τους, για την υποστήριξη της λειτουργίας του Κτηματολογίου και για τη σταδιακή υλοποίηση της συγχώνευσης των καταργούμενων υποθηκοφυλακείων και τη διαμόρφωση της δομής των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Φορέα, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 15 και 16.}

 

στ) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 10 του άρθρου 5 απαλείφεται.

 

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Τα πάγια και αναλογικά τέλη, καθώς και τα δικαιώματα ή πρόστιμα ή λοιπά έσοδα που προβλέπεται να καταβάλλονται υπέρ της ΕΚΧΑ ή του ΟΚΧΕ, ή του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 10 του άρθρου 2 του νόμου 2308/1995 (ΦΕΚ 114/Α/1995), την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νόμου 3481/2006, το άρθρο 1 του νόμου 3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/2006), την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 4164/2013 (ΦΕΚ 156/Α/2013), την παράγραφο 2 του άρθρου 4, τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 14, την παράγραφο 2 του άρθρου 22, την περίπτωση δ' της παραγράφου 5 και την περίπτωση γ' της παραγράφου 6 του άρθρου 23 του νόμου 2664/1998, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 2 και 3 του νόμου 4164/2013, την 41030/2014 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ 2397/Β/2014), την 11907/2009 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 573/Β/2009) και την παράγραφο 5 του άρθρου 3A του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 70 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016), αποτελούν έσοδα του Φορέα και καταβάλλονται υπέρ αυτού.}

 

5. Στο άρθρο 7 προστίθεται παράγραφος 1Α ως εξής:

 

{1Α. Για τη χορήγηση από τα κτηματολογικά βιβλία πιστοποιητικού κτηματολογικών εγγραφών, αντικειμένου (ακινήτου) ή προσώπου (φυσικού ή νομικού), καταβάλλεται πάγιο τέλος 9.5 €. Όταν το εκδιδόμενο πιστοποιητικό περιέχει περισσότερες από μία ενότητες εγγραπτέων δικαιωμάτων κατά μεταφορά από το κτηματολογικό φύλλο, όπου αυτές απεικονίζονται κατά το άρθρο 11 του νόμου 2664/1998 (ΦΕΚ 275/Α/1998) καταβάλλεται πάγιο τέλος 4.5 € για κάθε, επιπλέον της μίας, ενότητα.}

 

6. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 8 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα, μπορούν να αντικατασταθούν τα τέλη της προηγούμενης παραγράφου, από ενιαίο αναλογικό τέλος αποδιδόμενο στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων και να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τον τρόπο και τη διαδικασία απόδοσής του.}

 

7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Ειδικότερες διατάξεις για την πλήρη απαλλαγή δικαιούμενων προσώπων από την καταβολή τελών, πάγιων και αναλογικών, διατηρούνται σε ισχύ. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η καταβολή μειωμένων τελών, διατηρούνται σε ισχύ υπέρ των δικαιούμενων προσώπων, οι αντίστοιχες διατάξεις που προβλέπονται για τα έμμισθα υποθηκοφυλακεία.}

 

8. Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Ο Φορέας διαρθρώνεται σε Κεντρική και Περιφερειακές Υπηρεσίες. Τα Παραρτήματα της Κεντρικής Υπηρεσίας της παραγράφου 2 και οι Περιφερειακές Υπηρεσίες (Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματά τους) δε λογίζονται ως υποκαταστήματα κατά την έννοια που προσδίδει σε αυτόν τον όρο η φορολογική νομοθεσία.}

 

9. Η περίπτωση γ' στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 12 αναριθμείται σε περίπτωση δ'.

 

10. α) Μετά την περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 14 προστίθεται περίπτωση γ' ως εξής:

 

{γ) Γραφείο Κτηματολογίου των Δήμων Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου του Νομού Αττικής.}

 

β) Η υποπαράγραφος 2.2.2.4 της παραγράφου 2.2 του άρθρου 14 αναριθμείται σε 2.2.3 και αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2.2.3. Το Γραφείο Κτηματολογίου των Δήμων Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου του Νομού Αττικής, που υπήχθη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με την παράγραφο 8 του άρθρου 1 του νόμου 4164/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του νόμου 4198/2013, από την έναρξη ισχύος του παρόντος ανήκει μαζί με τον εξοπλισμό, τα αρχεία και τις βάσεις δεδομένων του, στον Φορέα και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος ως αυτοτελές Τμήμα της Διεύθυνσης Κτηματολογίου του Φορέα. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη μεταφορά στον Φορέα του τεχνικού εξοπλισμού, των αρχείων και των βάσεων δεδομένων του Γραφείου.}

 

γ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Η Διεύθυνση Προϊόντων και Υπηρεσιών συγκροτείται από τα Τμήματα:

 

i) Ανάλυσης και Έρευνας Αναγκών Χρηστών,

ii) Αρχείου Προϊόντων και Προώθησης Προϊόντων και Υπηρεσιών και

iii) Υποστήριξης Χρηστών και Εξυπηρέτησης Πολιτών.}

 

δ) Η παράγραφος 6.2.2. του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6.2.2. Το Τμήμα Αρχείου Προϊόντων και Προώθησης Προϊόντων και Υπηρεσιών είναι αρμόδιο για την ανάπτυξη και υποστήριξη των δράσεων που αποσκοπούν στην προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών του Φορέα στους ενδιαφερομένους. Παραλαμβάνει τα αιτήματα για προϊόντα ή υπηρεσίες και διασφαλίζει την έγκαιρη και αποτελεσματική ικανοποίησή τους. Είναι επίσης αρμόδιο για την παραλαβή, την οργάνωση, την αποθήκευση και τη φύλαξη αεροφωτογραφιών και τυποποιημένων γεωδαιτικών, χαρτογραφικών, κτηματολογικών και άλλων προϊόντων που παράγονται από τις αρμόδιες μονάδες του Φορέα, για την κάλυψη αναγκών των ενδιαφερομένων, καθώς και για την ανάκτησή τους, κατά παραγγελία, από τους χώρους αποθήκευσής τους, την αποστολή τους στους ενδιαφερόμενους αποδέκτες και την έκδοση των προβλεπόμενων παραστατικών για την τεκμηρίωση των συναλλαγών.}

 

ε) Η παράγραφος 6.2.4. του άρθρου 14 καταργείται.

 

στ) Στην παράγραφο 7.2.1. του άρθρου 14 οι λέξεις εκκαθάριση και εντολή πληρωμής όλων των δαπανών αντικαθίστανται από τις λέξεις την έκδοση και υπογραφή των ενταλμάτων πληρωμής όλων των δαπανών.

 

ζ) Η περίπτωση iv της υποπαραγράφου 7.2.2.2. της παραγράφου 7.2 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{iv) τη συγκέντρωση, τον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που απαιτούνται και την προώθησή τους στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου και Εποπτείας, για τη διεκπεραίωση της πληρωμής των προμηθευτών κ.λ.π.}

 

η) Η παράγραφος 7.2.2.3. αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7.2.2.3. Το Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας είναι αρμόδιο για:

 

i) τον σχεδιασμό, τη σύνταξη τευχών και λοιπών εγγράφων και την εν γένει υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής στη διεξαγωγή ανάθεσης σύμβασης έργου κατά την έννοια της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) και των απαραίτητων μελετών ή υπηρεσιών επίβλεψης μελετών και έργων,

ii) την τήρηση των φακέλων συμβάσεων και την καταχώριση των στοιχείων σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων οι οποίες τηρούνται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,

iii) την κατάρτιση και τήρηση των σχετικών με το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων καταλόγων ανά κατηγορία σύμβασης,

iv) την επίβλεψη, τον έλεγχο και τη διοίκηση των συμβάσεων με σκοπό την καλή και έγκαιρη εκτέλεση αυτών.}

 

θ) Η περίπτωση ι' της υποπαραγράφου 7.2.4. της παραγράφου 7.2 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι) Τον έλεγχο και την εκκαθάριση δαπανών με βάση τα πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά τους, που της αποστέλλονται από το Τμήμα Προμηθειών ή άλλες υπηρεσίες.}

 

ι) Στην παράγραφο 8 του άρθρου 14 προστίθεται περίπτωση v' ως εξής:

 

{v) Συλλογικών Οργάνων και Υπηρεσιακών Μεταβολών.}

 

ι)α) Η υποπαράγραφος 8.2.1. της παραγράφου 8.2 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8.2.1. Το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι αρμόδιο ιδίως για την παρακολούθηση και την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσία που αφορά τα εργασιακά θέματα του προσωπικού (μισθολογικά, προσλήψεις, διαδικασίες εσωτερικών μετακινήσεων, πειθαρχικές διαδικασίες, σύναψη συμβάσεων συνεργασίας), καθώς και για την κατάρτιση καταστάσεων κατάταξης (μισθολογικής-βαθμολογικής) και απογραφής του προσωπικού. Καταρτίζει, αξιολογεί και αναθεωρεί τα περιγράμματα καθηκόντων και προσόντων των θέσεων εργασίας, υποβάλλει πάσης φύσεως καταστάσεις σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, διαχειρίζεται και τηρεί αρχείο υπηρεσιακών φακέλων προσωπικού, διαχειρίζεται και τηρεί στοιχεία ωρομέτρησης, αδειών, απουσιών, υπερωριών, εκτέλεσης εκτός έδρας υπηρεσιών και υπηρεσιακών ταξιδιών για το σύνολο του προσωπικού του Φορέα, μεριμνά για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζόμενων και εποπτεύει την υγιεινή των χώρων εργασίας.}

 

ι)β) Στο άρθρο 14 προστίθενται υποπαράγραφος 8.2.5. ως εξής:

 

{8.2.5. Το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Υπηρεσιακών Μεταβολών είναι αρμόδιο για:

 

α) τις διαδικασίες προκήρυξης και ορισμού των οργάνων διοίκησης,

β) τη συγκρότηση και λειτουργία Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Φορέα και όλες τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη διεξαγωγή των εκλογών αιρετών εκπροσώπων σε αυτό,

γ) τις διαδικασίες για τον ορισμό των μελών των προβλεπόμενων συλλογικών οργάνων, και πάσης φύσεως ομάδων εργασίας και Επιτροπών του Φορέα και

δ) τη διαχείριση των θεμάτων που άπτονται της αρμοδιότητας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου (μετατάξεις, αποσπάσεις, ειδικές άδειες, αναγνώριση προϋπηρεσίας σε ιδιωτικό τομέα) και την προετοιμασία των σχετικών εισηγήσεων.}

 

11. α) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η έναρξη λειτουργίας έκαστου Κτηματολογικού Γραφείου ορίζεται με την απόφαση της παραγράφου 7 του άρθρου 1, με την οποία καταργείται το αντίστοιχο Υποθηκοφυλακείο της έδρας, με εξαίρεση το Κτηματολογικό Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας, η έναρξη λειτουργίας του οποίου ορίζεται με απόφαση του Φορέα.}

 

β) Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 15 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Η σύσταση Υποκαταστήματος διενεργείται χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έκδοση της απόφασης της παραγράφου 7 του άρθρου 1, με την οποία καταργείται το αντίστοιχο Υποθηκοφυλακείο της έδρας του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου. Στις περιπτώσεις αυτές, με την απόφαση της παραγράφου 7 του άρθρου 1 που εκδίδεται για την κατάργηση του υποθηκοφυλακείου της έδρας του υποκαταστήματος, ανατίθενται στον Προϊστάμενο του ίδιου υποκαταστήματος οι αρμοδιότητες της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 για τα ακίνητα που εμπίπτουν στην τοπική αρμοδιότητά του και μέχρι την έναρξη της λειτουργίας του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου, μετά την οποία ισχύουν τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της υποπερίπτωσης γ)γ' της περίπτωσης β' της παραγράφου 3.}

 

12. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 16 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{4. Το Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης είναι αρμόδιο για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων, την παραλαβή και την πρωτοκόλληση των αιτήσεων, τον υπολογισμό και την είσπραξη των αναλογούντων τελών, τη διενέργεια εγγραφών και καταχωρίσεων στα βιβλία των επιμέρους συστημάτων δημοσιότητας που τηρεί το Κτηματολογικό Γραφείο, καθώς και την έκδοση πιστοποιητικών από αυτά, την ψηφιοποίηση των εισερχομένων εγγράφων, την έκδοση των απαιτούμενων φορολογικών παραστατικών και την εν γένει οικονομική διαχείριση. Μεριμνά για τη λειτουργία και τη διασφάλιση της καλής κατάστασης και της ασφάλειας των κτιριακών υποδομών και των πληροφοριακών εφαρμογών, καθώς και την παροχή κάθε είδους διοικητικής υποστήριξης στο Κτηματολογικό Γραφείο και τα υποκαταστήματά του. Για τη διασφάλιση των αναφερομένων στο προηγούμενο εδάφιο μπορεί να συνάπτει τις απαραίτητες συμβάσεις ύστερα από προηγούμενη από τον Φορέα έκδοσή της διαπιστωτικής πράξης του άρθρου 5 της 75555/289/2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 2336/Β/2017).

 

5. Κάθε Υποκατάστημα Κτηματολογικού Γραφείου οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου, ενεργεί πράξεις αρμοδιότητάς του και εκδίδει γι' αυτές τα απαιτούμενα παραστατικά τεκμηρίωσης συναλλαγών.}

 

13. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 17 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Από τον περιορισμό του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι θέσεις των υποπεριπτώσεων α)α', β)β', γ)γ' και ε)ε' της περίπτωσης α' και οι υποπεριπτώσεις β)β' και γ)γ' της περίπτωσης β' της παραγράφου 2.}

 

14. Στο πρώτο εδάφιο μετά την περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 18 οι λέξεις με τη δημοσίευση της απόφασης αντικαθίστανται με τις λέξεις κατά τα οριζόμενα στην απόφαση.

 

15. Η παράγραφος 5 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Τα καθήκοντα Προϊσταμένου Κτηματολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήματος, η θέση του οποίου δεν καλύπτεται κατά την παράγραφο 4 ή κενώνεται για οποιονδήποτε λόγο, μπορεί να ασκούνται από τον Προϊστάμενο άλλου Κτηματολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήματος ή από Αναπληρωτή Προϊστάμενο, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή του Φορέα.}

 

16. α) Η παράγραφος 4 του άρθρου 19 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Προσωπικό της ΕΚΧΑ με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, του οποίου οι συμβάσεις παρατάθηκαν με το άρθρο τέταρτο του νόμου [Ν] 4159/2013 (ΦΕΚ 127/Α/2013), εντάσσεται σε υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις της παραγράφου 1 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Για την ένταξη εκδίδεται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.}

 

β) Στο άρθρο 19 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

 

{7. Για τις έκτακτες ανάγκες επιμόρφωσης του προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και των δικηγόρων με έμμισθη εντολή του Φορέα, ο τελευταίος να υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης είτε εντός του φορέα είτε δια ανάθεσης σε εκπαιδευτικούς φορείς, από πόρους του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση (ΛΑΕΚ) του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013), με τους εκάστοτε όρους και προϋποθέσεις, όπως αυτοί εγκρίνονται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και τον Λογαριασμό για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση. Για την ένταξη του Φορέα στα προγράμματα του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση και για την εξόφληση των δαπανών, δεν απαιτείται η βεβαίωση που προβλέπεται στο άρθρο 35Α του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 57/2007 (ΦΕΚ 59/Α/2007), εφόσον η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των δαπανών κατάρτισης.

 

Στα προγράμματα κατάρτισης του πρώτου εδαφίου μπορεί να συμμετέχει και το προσωπικό που απασχολείται στον Φορέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, με αντίστοιχη επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Φορέα, εφόσον ο αριθμός των συμμετεχόντων αυτής της κατηγορίας δεν υπερβαίνει κάθε φορά ποσοστό 20% των συνολικών συμμετεχόντων.}

 

γ) Το άρθρο τέταρτο του νόμου [Ν] 4159/2013 (ΦΕΚ 127/Α/2013) καταργείται.

 

17. α) Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 20 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Επιπλέον, στον Φορέα συνιστάται προσωρινός Κλάδος υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πρώην υποθηκοφυλακείων, κατηγοριών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, με δέκα επτά (17) οργανικές θέσεις ως εξής:

 

α) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ): 1 θέση.

 

β) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ): 15 θέσεις.

 

γ) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ): 1 θέση.

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα το προσωπικό που εντάσσεται και σε αυτόν τον προσωρινό κλάδο κατατάσσεται οριστικά σε κλάδους και ειδικότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001 και καταλαμβάνει προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του αντίστοιχου κλάδου και ειδικότητας. Ο προσωρινός κλάδος και οι θέσεις αυτές καταργούνται με την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση όσων υπηρετούν στον κλάδο.}

 

β) Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 20 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

Με ίδια απόφαση μπορεί να διενεργείται ανακατανομή των θέσεων στα Κτηματολογικά Γραφεία και υποκαταστήματα..

 

γ) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 20 μετά τις λέξεις εντάσσεται αυτοδικαίως οι λέξεις με τη δημοσίευση της απόφασης αντικαθίστανται από τις λέξεις κατά τα οριζόμενα στην απόφαση, και μετά τη λέξη δημοσίου προστίθενται οι λέξεις ή ιδιωτικού.

 

δ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Στον Φορέα συνιστάται προσωρινός Κλάδος υπαλλήλων Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων Κτηματολογικών Γραφείων, ο οποίος περιλαμβάνει επτακόσιες τριάντα οκτώ (738) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.}

 

ε) Στην παράγραφο 6 του άρθρου 20 οι λέξεις με τη δημοσίευση της απόφασης αντικαθίστανται από τις λέξεις κατά τα οριζόμενα στην απόφαση.

 

στ) Η παράγραφος 7 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Για την ένταξη της προηγούμενης παραγράφου, εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα, με την οποία γίνεται και η κατάταξη του προσωπικού σε εκπαιδευτική κατηγορία, κλάδο και βαθμό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 80 και 82 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007), όπως τροποποιήθηκαν από την παράγραφο 2 του άρθρου 25 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016), καθώς και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001, με την εξαίρεση του πρόσθετου προσόντος διορισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 27. Για την κατάταξη λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού που διανύθηκε στο καταργούμενο Υποθηκοφυλακείο. Οι προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται με την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση όσων τις κατέχουν.}

 

ζ) Στο άρθρο 20 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

 

{8. Προκειμένου να καλυφθούν επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες του Φορέα επιτρέπεται, μέχρι την κατάργηση των Υποθηκοφυλακείων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του παρόντος, η απόσπαση υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Υποθηκοφυλακείων που μετατράπηκαν σε έμμισθα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 32 του νόμου 4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α/2017), κατά παρέκκλιση των διατάξεων του νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016) και κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης για τη διενέργεια απόσπασης, ύστερα από σχετική προκήρυξη του Φορέα.

 

Η απόσπαση πραγματοποιείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα, ύστερα από σχετική αίτηση του υπαλλήλου και αξιολόγησή του και γνώμη του Προϊσταμένου του έμμισθου Υποθηκοφυλακείου, η οποία παρέχεται μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν της αίτησης του υπαλλήλου από τον Φορέα.

 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων για κάλυψη θέσης με απόσπαση γίνεται από τριμελές όργανο που συνιστάται από τον Φορέα και αποτελείται από τον Γενικό Διευθυντή, τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης, στην οποία ανήκει η εκάστοτε προκηρυσσόμενη θέση και από τον προϊστάμενο της αρμόδιας για θέματα προσωπικού Διεύθυνσης.

 

Ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη θέση που κατέχουν οι υπάλληλοι, οι οποίοι εξακολουθούν να λαμβάνουν τις μηνιαίες αποδοχές τους από την υπηρεσία προέλευσης.

 

Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται μέχρι την κατάργηση του έμμισθου Υποθηκοφυλακείου, στο οποίο υπηρετεί ο υπάλληλος.

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, ο Φορέας ενημερώνει μέσα σε 3 ημέρες τον επιλεγέντα υπάλληλο, καθώς και την υπηρεσία προέλευσής του.

 

Η πράξη απόσπασης εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα και κοινοποιείται αμέσως στην υπηρεσία προέλευσης του υπαλλήλου, καθώς και στον ίδιο, ο οποίος υποχρεούται να αναλάβει υπηρεσία στη νέα του θέση μέσα σε 1 το αργότερο μήνα από την ως άνω κοινοποίηση.}

 

18. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για το προσωπικό της παραγράφου 3 του άρθρου 19, το οποίο μεταφέρεται σε θέσεις της υποπερίπτωσης γ)γ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 17, ως χρόνος υπηρεσίας θεωρείται ο χρόνος προϋπηρεσίας στην ΕΚΧΑ Α.Ε., όπως αυτός είχε αναγνωριστεί με την ιδιότητά τους ως δικηγόρων.}

 

19. α) Η παράγραφος 4 του άρθρου 22 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή εξουσιοδότησης σε άλλα όργανα του Φορέα να υπογράφουν έγγραφα ή άλλες πράξεις διαχείρισης.}

 

β) Η παράγραφος 6 του άρθρου 22 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Οι εισπράξεις των εσόδων και οι πληρωμές πάσης φύσης δαπανών διενεργούνται από τις Τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται ο Φορέας και στις οποίες τηρούνται οι λογαριασμοί του. Οι επιστροφές, διαγραφές και εκπτώσεις των εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού του Φορέα, διενεργούνται, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του νόμου 4308/2014 (ΦΕΚ 251/Α/2014).}

 

20. α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 23 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης απαιτείται έγκριση από τα αρμόδια προς τούτο όργανα.}

 

β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 23 καταργείται και η παράγραφος 4 του ίδιου άρθρου αναριθμείται ως παράγραφος 3 και αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η ανωτέρω έγκριση παρέχεται με ιδιαίτερο έγγραφο, που συντάσσεται σε δυο αντίτυπα από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο σημειώνεται απαραίτητα ότι η υπό έγκριση δαπάνη είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό και υπογράφεται από τα αρμόδια όργανα.}

 

γ) Οι παράγραφοι 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 23 αναριθμούνται σε 4, 5, 6 και 7 αντίστοιχα.

 

21. Ο τίτλος του άρθρου 24 και η παράγραφος 1 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Άρθρο 24: Διαδικασία εκκαθάρισης δαπανών

 

1. Οι δαπάνες του φορέα ελέγχονται και εκκαθαρίζονται από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου και Εποπτείας, με πράξη που εμφανίζει ολογράφως και αριθμητικώς το εκκαθαριζόμενο χρηματικό ποσό και στη συνέχεια εκδίδεται ένταλμα πληρωμής από το αρμόδιο τμήμα.}

 

22. α) Ο τίτλος του άρθρου 25 Άρθρο 25 Εντάλματα και Τίτλοι Πληρωμής αντικαθίσταται από τον τίτλο Άρθρο 25 Εντάλματα Πληρωμής δαπανών.

 

β) Στις παραγράφους 1 έως 9 του άρθρου 25 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 οι λέξεις εντολών πληρωμής ή τίτλου πληρωμής αντικαθίστανται από τις λέξεις εντάλματος πληρωμής (ΕΠ).

 

γ) Στην παράγραφο 4 του άρθρου 25 η λέξη χρηματικά διαγράφεται και στην παράγραφο 8 του ίδιου άρθρου τα στοιχεία ΧΕ αντικαθίστανται από τα στοιχεία ΕΠ.

 

23. Η παράγραφος 4 του άρθρου 26 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Επιτρέπεται η έκδοση εντάλματος προπληρωμής ύστερα από απόφαση του Γενικού Διευθυντή ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου προς αντιμετώπιση δαπανών για τις οποίες είναι, λόγω της φύσης τους ή της επείγουσας υπηρεσιακής ανάγκης, δυσχερής η τήρηση των διατυπώσεων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τη δικαιολόγησή τους, καθώς και μικροδαπανών, χωρίς αιτιολόγηση, μέχρι του ύψους των 7.000 € κατά κωδικό προϋπολογισμού ετησίως. Το ποσό του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή ορίζεται το ποσό του εντάλματος, το είδος της δαπάνης, ο υπεύθυνος υπάλληλος και η προθεσμία απόδοσης λογαριασμού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Επιτρέπεται επίσης από τον Γενικό Διευθυντή η έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στο όνομα κάθε φορά του προσωπικού του Φορέα με οποιαδήποτε σχέση και στα μέλη διοίκησής του για δαπάνες μετακίνησής τους με εντολή του Φορέα. Το πρόσωπο που λαμβάνει την προκαταβολή συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά απόδοσης λογαριασμού μαζί με τις αποδείξεις πληρωμής των προκαταβληθέντων ποσών και τα υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία προς εκκαθάριση. Η εκκαθάριση γίνεται μέσω της μισθοδοσίας.}

 

24. α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 27 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Δικαιολογητικό της πληρωμής αποτελεί το ένταλμα πληρωμής και η εμφάνιση της συναλλαγής στις κινήσεις που αποστέλλει η κάθε Τράπεζα για τη χρέωση του λογαριασμού του Φορέα και την εκτέλεση κάθε εντολής πληρωμής των δικαιούχων.}

 

β) Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 27 οι λέξεις του Κεφαλαίου Δ' του νόμου [Ν] 4270/2014 αντικαθίστανται από τις λέξεις του Κεφαλαίου Δ' του Μέρους Δ' του νόμου [Ν] 4270/2014.

 

γ) Στην παράγραφο 6 του άρθρου 27 μετά τη λέξη δημόσιο προστίθεται η λέξη δημοτικό.

 

25. Ο τίτλος του άρθρου 28 Άρθρο 28 Εξόφληση Χρηματικών Ενταλμάτων αντικαθίσταται από τον τίτλο Άρθρο 28 Εξόφληση Ενταλμάτων Πληρωμής και στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου διαγράφονται οι λέξεις ή ΤΠ.

 

26. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 30 ο τίτλος Το Τμήμα Λογιστηρίου και Ταμειακής Διαχείρισης αντικαθίσταται από τον τίτλο Το Τμήμα Λογιστηρίου και Οικονομικής Διαχείρισης.

 

27. Η παράγραφος 2 του άρθρου 31 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Οι καταστάσεις αυτές καταρτίζονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του νόμου 4308/2014 και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα.}

 

28. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 33 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές που ασκούν τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο υποβάλλουν, μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, έκθεση ελέγχου επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και διαχείρισης και απολογισμού του διαχειριστικού έτους που έληξε.}

 

29. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 34 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι κάθε είδους προμήθειες αγαθών, καθώς και οι αναθέσεις εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών του Φορέα πραγματοποιούνται με απόφαση των αρμόδιων οργάνων του, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση των αρμόδιων υπηρεσιακών μονάδων, και διενεργούνται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.}

 

β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 34 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών, η διαδικασία διαπραγμάτευσης και η εξέταση ενστάσεων, γίνεται από επιτροπές, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η συγκρότηση και η θητεία των μελών των επιτροπών καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του εξουσιοδοτημένου από αυτό οργάνου.}

 

γ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 34 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η πιστοποίηση καλής εκτέλεσης και η παραλαβή υπηρεσιών και προμηθειών αξίας ανώτερης των 2.500 € βεβαιώνεται από τριμελείς επιτροπές, των οποίων η συγκρότηση και η θητεία των μελών τους ορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για τη σύναψή τους οργάνου. Η πιστοποίηση καλής εκτέλεσης και η παραλαβή υπηρεσιών και προμηθειών αξίας μικρότερης των 2.500 € βεβαιώνεται από πρόσωπο οριζόμενο από τον Γενικό Διευθυντή.}

 

30. α) Η παράγραφος 9 του άρθρου 37 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{9. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 40, διατηρείται σε ισχύ η κοινή απόφαση 53256/2007 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 2452/Β/2007) και η 9427/2007 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 361/Β/2007).}

 

β) Η παράγραφος 11 του άρθρου 37 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{11. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων των παραγράφων 1 και 9 του άρθρου 40, κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατά τις εξουσιοδοτικές διατάξεις των νόμων 2308/1995 και 2664/1998, διατηρούν την ισχύ τους.}

 

31. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 38 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ο Φορέας δεν ευθύνεται για οφειλές που δημιουργήθηκαν από οποιαδήποτε αιτία κατά την υπηρεσία του άμισθου υποθηκοφύλακα ή του αναπληρωτή συμβολαιογράφου ή ειρηνοδίκη στο καταργούμενο άμισθο Υποθηκοφυλακείο.}

 

32. α) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 39 προστίθεται περίπτωση γ' ως εξής:

 

{γ) Ο Φορέας διατηρεί το δικαίωμα να υπεισέλθει προσωρινά και για διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1 έτος από την κατάργηση του οικείου Υποθηκοφυλακείου ως μισθωτής σε συμβάσεις μίσθωσης που έχουν συνάψει οι άμισθοι Υποθηκοφύλακες για τη στέγαση άμισθων υποθηκοφυλακείων που καταργούνται, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 και δεν εμπίπτουν σε έδρα συνιστώμενου Κτηματολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήματος προς τον σκοπό της στέγασης του αρχείου του καταργούμενου Υποθηκοφυλακείου. Για την άσκηση του δικαιώματος προηγείται έγγραφη ανακοίνωση στον εκμισθωτή 1 μήνα πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την κατάργηση του οικείου Υποθηκοφυλακείου στην απόφαση της παραγράφου 7 του άρθρου 1.

 

Σε περίπτωση κατάργησης μη ειδικού άμισθου Υποθηκοφυλακείου, ο Φορέας μπορεί να καταβάλει εύλογη αποζημίωση χρήσης για την προσωρινή φύλαξη και μέσα στο ίδιο έτος που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, του αρχείου του καταργηθέντος Υποθηκοφυλακείου στην έδρα του Συμβολαιογράφου που εκτελούσε χρέη Υποθηκοφύλακα μέχρι και την κατάργηση του ίδιου Υποθηκοφυλακείου, ύστερα από σχετική συμφωνία και διαπραγμάτευση των συμβαλλομένων. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ο προβλεπόμενος χρόνος μπορεί να παραταθεί για διάστημα μέχρι και 6 μήνες με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα.}

 

β) Στο άρθρο 39 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Τα έπιπλα, τα σκεύη, τα μηχανήματα και όλος εν γένει ο εξοπλισμός των καταργούμενων έμμισθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων, που υπάρχουν στις ίδιες υπηρεσίες κατά την ημερομηνία κατάργησής τους, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 1, περιέρχονται αυτοδίκαια, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου ή πράξης και χωρίς αντάλλαγμα, στην κυριότητα του Φορέα. Για την παραπάνω μεταβίβαση δεν οφείλεται φόρος, εισφορά ή τέλος υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα καθορίζεται η διαδικασία για τη διενέργεια της απογραφής τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα για το ίδιο ζήτημα. Συμβάσεις που έχουν συναφθεί από το Ελληνικό Δημόσιο με τρίτους για τη συντήρηση των μηχανημάτων και του εξοπλισμού και υφίστανται κατά τον χρόνο κατάργησης του οικείου έμμισθου Υποθηκοφυλακείου μεταφέρονται αυτοδικαίως στον Φορέα.}

 

33. α) Η περίπτωση γ' της παραγράφου 9 του άρθρου 40 αντικαθίσταται και προστίθεται περίπτωση δ' ως εξής:

 

{γ) το ειδικότερο περιεχόμενο και τα πεδία που συμπληρώνονται υποχρεωτικά κατά την ψηφιακή εγγραφή των αιτήσεων στα βιβλία του άρθρου 9,

 

δ) θέματα οργάνωσης και τήρησης των βιβλίων του άρθρου 9. Με ίδια απόφαση, πλην των θεμάτων που καλύπτονται με τις προβλεπόμενες σε προηγούμενες διατάξεις του παρόντος ειδικές νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις, ρυθμίζεται και κάθε θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα, σχετικό με τα ανωτέρω ζητήματα.}

 

β) Η παράγραφος 11 του άρθρου 40 επαναριθμείται ως 12 και προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής:

 

{11. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα εκδίδεται Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Υπηρεσιών, στον οποίο καθορίζεται ιδίως ο τρόπος εξυπηρέτησης του κοινού, οι εσωτερικές διαδικασίες λειτουργίας των Υπηρεσιών και κάθε θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα σχετικό με την οργάνωση και τη λειτουργία τους.}

 

34. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 59 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

 

{Για την εφαρμογή της παρούσας και τον προσδιορισμό του συντελεστή α, ως εργοτάξιο νοείται ο χώρος ή οι χώροι που περιλαμβάνονται στην εγκεκριμένη τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης ή στη δήλωση συμμόρφωσης επί πρότυπων τεχνικών δεσμεύσεων. Στην περίπτωση αυτοτελώς αδειοδοτούμενων εγκαταστάσεων, που δεν περιλαμβάνονται σε τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης, ως εργοτάξιο νοείται ο χώρος ή οι χώροι που περιλαμβάνονται στην εν ισχύ άδεια λειτουργίας.

 

Για παραβάσεις που δεν αφορούν σε συγκεκριμένο εργοτάξιο, αλλά στο σύνολο του έργου, για τον προσδιορισμό του συντελεστή α, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των εργαζομένων όλων των εργοταξίων του έργου.

 

Έκαστος εκμεταλλευτής, που απασχολεί στο εργοτάξιο αριθμό εργαζομένων μεγαλύτερο των 20, υποχρεούται να υποβάλει εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου και Οκτωβρίου, κατάσταση με τον συνολικό αριθμό των εργαζομένων που θα απασχολείται από τον εκμεταλλευτή εντός του διαστήματος αυτού ανά εργοτάξιο.

 

Έκαστος εκμεταλλευτής, που απασχολεί στο εργοτάξιο αριθμό εργαζομένων μικρότερο ή ίσο των 20, υποχρεούται να υποβάλει εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Ιανουαρίου την ίδια ως άνω κατάσταση, με την οποία θα δηλώνεται ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων που θα απασχολείται από τον εκμεταλλευτή εντός του αντίστοιχου έτους ανά εργοτάξιο.

 

Ο εκμεταλλευτής υποχρεούται για κάθε έργο να υποβάλει μία ενιαία κατάσταση με το συνολικό αριθμό εργαζομένων που παρέχει οποιουδήποτε είδους εργασία ανά εργοτάξιο. Η κατάσταση υποβάλλεται και στην περίπτωση που δεν απασχολούνται εργαζόμενοι σε ένα ή σε όλα τα εργοτάξια του έργου.

 

Τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στην κατάσταση λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του συντελεστή α, από την επόμενη ημέρα της λήξης της προθεσμίας υποβολής της, ήτοι την 16η των αντίστοιχων μηνών.

 

Στην ως άνω κατάσταση δηλώνεται και το απασχολούμενο με σύμβαση εργασίας προσωπικό των εργολάβων ή υπεργολάβων αυτών που τυχόν παρέχουν οποιουδήποτε είδους υπηρεσίες στον εκμεταλλευτή στο αντίστοιχο εργοτάξιο.

 

Η κατάσταση συμπληρώνεται ανά έργο, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 4 που προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος και υπογράφεται από τον εκμεταλλευτή ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή τον διευθυντή του έργου, εφόσον αυτός έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά προς τον σκοπό αυτόν. Η κατάσταση υποβάλλεται στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων και κοινοποιείται στη Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής του συνολικού αριθμού των εργαζομένων ενός εργοταξίου, η οποία οδηγεί σε διαφορετικό συντελεστή α, υποβάλλεται κατά τα ανωτέρω νέα επικαιροποιημένη κατάσταση που περιλαμβάνει στοιχεία για όλα τα εργοτάξια του έργου. Η ισχύς της επικαιροποιημένης κατάστασης για τον προσδιορισμό του συντελεστή α ξεκινά την επόμενη ημέρα από την υποβολή της.

 

Ο εκμεταλλευτής υποχρεούται να αναρτά αντίγραφο της εν ισχύ κατάστασης σε εμφανές σημείο κάθε εργοταξίου. Η μη συμμόρφωση με την υποχρέωση αυτή επιφέρει πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.

 

Σε περίπτωση α' που με οποιονδήποτε τρόπο σε ένα εργοτάξιο διαπιστωθεί αριθμός εργαζομένων τέτοιος ώστε να προκύπτει μεγαλύτερος συντελεστής α σε σχέση με αυτόν που προκύπτει από τον αριθμό που έχει δηλωθεί στην κατάσταση, ή β) μη υποβολής της ως άνω κατάστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, ό συντελεστής α θα λαμβάνει τη μέγιστη τιμή που προβλέπεται από τον ανωτέρω Πίνακα 3.

 

Για την πρώτη εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ο εκμεταλλευτής που απασχολεί αριθμό εργαζομένων μεγαλύτερο των 20 υποχρεούται να αποστείλει την ως άνω κατάσταση εντός 2 μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας, στην οποία πρέπει να περιλαμβάνονται στοιχεία με το πλήθος των εργαζομένων ανά εργοτάξιο και ανά τρίμηνο για το έτος 2018 και για το πρώτο τρίμηνο του έτους 2019.

 

Αντίστοιχα, ο εκμεταλλευτής που απασχολεί αριθμό εργαζομένων μικρότερο ή ίσο των 20, υποχρεούται να αποστείλει την ως άνω κατάσταση εντός 2 μηνών τη δημοσίευση της παρούσας, στην οποία πρέπει να περιλαμβάνονται στοιχεία με το πλήθος των εργαζομένων ανά εργοτάξιο για τα έτη 2018 και 2019.}

 

35. Στο άρθρο 59 προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής:

 

{Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται για τον υπολογισμό προστίμου των παραβάσεων που διαπιστώνονται, βάσει ελέγχου που εκίνησε μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.}

 

36. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 22 του άρθρου 68 οι λέξεις εντός 1 έτους από τη δημοσίευση του παρόντος αντικαθίστανται με τις λέξεις μέχρι τις 17-10-2019.

 

37. Μετά το Παράρτημα 3 του νόμου 4512/2018 προστίθεται Παράρτημα 4 ως εξής:

 

{n.4602.19}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.