Νόμος 4685/20 - Άρθρο 81

Άρθρο 81: Τροποποιήσεις του νόμου 4512/2018


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης είναι αρμόδιο για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων, την παραλαβή και την πρωτοκόλληση των αιτήσεων, τον υπολογισμό και την είσπραξη των αναλογούντων τελών, τη διενέργεια εγγραφών και καταχωρίσεων στα βιβλία των επιμέρους συστημάτων δημοσιότητας που τηρεί το Κτηματολογικό Γραφείο, καθώς και την έκδοση πιστοποιητικών από αυτά, την ψηφιοποίηση των εισερχομένων εγγράφων, την έκδοση των απαιτούμενων φορολογικών παραστατικών, τη διεξαγωγή όλων των συναφών με την ταμειακή διαχείριση υποθέσεων και ιδίως τη διενέργεια των πληρωμών, κάθε είδους δαπάνη που αφορά τον Φορέα και την εν γένει οικονομική διαχείριση, καθώς και την τήρηση των λογιστικών υποχρεώσεων για τις δαπάνες αρμοδιότητάς του.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του νόμου 4512/2018, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Στο Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, όπου κρίνεται αναγκαίο από τον Φορέα, λειτουργεί:

 

α) Γραφείο Προμηθειών και Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διενέργεια όλων των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών, από τον σχεδιασμό, την κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών και τη διενέργεια της διαδικασίας ανάθεσης έως τη σύναψη της σύμβασης, καθώς την εν γένει υποστήριξη στη διεξαγωγή ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων απαραίτητων μελετών ή υπηρεσιών επίβλεψης μελετών και έργων και την τήρηση των φακέλων συμβάσεων και την καταχώριση των στοιχείων σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και

 

β) Γραφείο Προϋπολογισμού, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως:

 

1. για την κατάρτιση προϋπολογισμού του Κτηματολογικού Γραφείου και των Υποκαταστημάτων, τη διαχείριση των πιστώσεων που έχουν μεταβιβασθεί από τον Φορέα στο Κτηματολογικό Γραφείο και στα Υποκαταστήματα ως ξεχωριστά κέντρα κόστους κατά κωδικό αριθμό εξόδων, την παρακολούθηση των εσόδων, την αποστολή χρηματοοικονομικών στοιχείων στον Φορέα και μηνιαίου απολογισμού δαπανών και εσόδων του Κτηματολογικού Γραφείου και των Υποκαταστημάτων και

 

2. τον έλεγχο και την εκκαθάριση των δαπανών καθώς και τον έλεγχο για τη νομιμότητα και την κανονικότητα των επιμέρους δαπανών.}

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του νόμου 4512/2018 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου με απόφαση του Φορέα ορίζεται το Υποκατάστημα που μπορεί να λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης με Τμήμα Τεχνικό και Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης καθώς επίσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία του Υποκαταστήματος.}

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του νόμου 4512/2018 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Για τη μισθολογική κατάταξη του προσωπικού αυτού, που έχει ήδη ενταχθεί ή πρόκειται να ενταχθεί στον φορέα με εξαίρεση τους δικηγόρους, για τους οποίους ισχύει η παράγραφος 2, από την ένταξή τους στο φορέα, στα μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 9 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015), λαμβάνονται υπόψη τα τυπικά προσόντα και ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου από την πρόσληψή του στα ειδικά άμισθα υποθηκοφυλακεία μέχρι την ένταξή του στο φορέα.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.