Νόμος 4512/18 - Άρθρο 360

Άρθρο 360: Κανόνες εταιρικής οργάνωσης, κεφαλαιακής επάρκειας και εποπτείας των ανώνυμων εταιρειών καζίνο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το ύψος του ελάχιστου, ολοσχερώς καταβεβλημένου κεφαλαίου των ανώνυμων εταιρειών καζίνο που διαθέτουν άδεια λειτουργίας καζίνο απλού τύπου, ανέρχεται στο ποσό των 500.000 €, ενώ, το αντίστοιχο ύψος του ελάχιστου, ολοσχερώς καταβεβλημένου κεφαλαίου των ανώνυμων εταιρειών καζίνο που διαθέτουν άδεια λειτουργίας καζίνο ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων, ανέρχεται στο ποσό του 1.000.000 €. Μετά την πάροδο των πρώτων 5 ετών λειτουργίας των ανώνυμων εταιρειών καζίνο του προηγούμενου εδαφίου, τα ως άνω ποσά θα πρέπει να ανέρχονται σε 5.000.000 € και 10.000.000 €, αντίστοιχα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 80 του νόμου 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α/2018).

 

2. Στην περίπτωση του άρθρου 47 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 ((ΦΕΚ 144/Α/1920) και Αναδημοσίευση (ΦΕΚ 216/Α/1920)), το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας καζίνο ανακοινώνει στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων το γεγονός της μείωσης των ιδίων κεφαλαίων της ανώνυμης εταιρείας καζίνο, όπως αυτά προσδιορίζονται για τις ανώνυμες εταιρίες στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 16 του νόμου 4308/2014, (ΦΕΚ 251/Α/2014) κάτω του ημίσεως (1/2) του μετοχικού της κεφαλαίου μέσα σε προθεσμία 6 μηνών από τη λήξη της χρήσης, γνωρίζοντας στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και τα μέτρα που έχει λάβει η ανώνυμη εταιρεία καζίνο σύμφωνα με τη διάταξη του εν λόγω άρθρου. Με απόφασή της η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων μπορεί να καθορίζει εναλλακτικά μέτρα, σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 47 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, τα οποία θα δύναται και οφείλει να λάβει η ανώνυμη εταιρεία καζίνο προκειμένου τα ίδια κεφάλαιά της να μην υπολείπονται του ημίσεως (1/2) του μετοχικού της κεφαλαίου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η σύννομη λειτουργία της ανώνυμης εταιρείας καζίνο και η επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων της, λαμβανομένου υπόψη του εγκεκριμένου επιχειρηματικού της σχεδίου. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της ανώνυμης εταιρείας καζίνο προς τις υποχρεώσεις της παρούσας παραγράφου, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων δύναται να επιβάλλει σε αυτήν ή στα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου τις κυρώσεις του άρθρου 51 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011), όπως ισχύει.

 

3. Ο τακτικός και έκτακτος έλεγχος που προβλέπεται από τις διατάξεις για τις ανώνυμες εταιρίες ασκείται στις ανώνυμες εταιρίες καζίνο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

 

4. Για την τροποποίηση των περί σκοπού διατάξεων των ανώνυμων εταιρειών καζίνο απαιτείται προηγούμενη άδεια της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, η οποία παρέχεται εφόσον πληρούνται οι όροι της παραγράφου 4 του άρθρου 358.

 

5. Οι ανώνυμες εταιρίες καζίνο γνωστοποιούν στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων τα στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7Α του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.