Νόμος 4582/18 - Άρθρο 80

Άρθρο 80: Τροποποίηση διατάξεων του Κεφαλαίου Β' του Τμήματος IB' του νόμου 4512/2018


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 357 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων διαπιστώνει την πλήρωση των προϋποθέσεων του παρόντος νόμου για την έναρξη λειτουργίας επιχείρησης καζίνο σε υπό ίδρυση ή υφιστάμενη ανώνυμη εταιρία καζίνο (ΕΚΑΖ), κατόπιν αιτήσεως που υποβάλλεται κατά τις διατάξεις αυτού.}

 

2. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 357 του νόμου 4512/2018 η φράση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 363 και 364 αντικαθίσταται με τη φράση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 361.

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 357 του νόμου 4512/2018 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

 

{Η ανάθεση ορισμένων δραστηριοτήτων σε τρίτους ή η συμμετοχή τρίτων στα κέρδη της ανώνυμης εταιρίας καζίνο δεν αποτελεί συνεκμετάλλευση της άδειας, ούτε αναιρεί τον ενιαίο και αδιαίρετο χαρακτήρα αυτής. Ειδικά η ανάθεση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη και λειτουργία καζίνο σε τρίτον επιτρέπεται με απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, αφού διαπιστωθεί η συνδρομή στο πρόσωπο του τρίτου των όρων και προϋποθέσεων των άρθρων 364 και 365.}

 

4. Το άρθρο 359 του νόμου 4512/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι άδειες λειτουργίας καζίνο διακρίνονται σε:

 

α) άδεια λειτουργίας καζίνο απλού τύπου και

β) άδεια λειτουργίας καζίνο ευρέος φάσματος.

 

Τα καζίνο απλού τύπου διαθέτουν χώρους παιγνίων και τις βοηθητικές εγκαταστάσεις αυτών, μπορούν δε να διαθέτουν και καταλύματα ταξινόμησης τουλάχιστον 4 αστέρων ή 3 κλειδιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/2014), καθώς και εμπορικά καταστήματα, εγκαταστάσεις εστίασης, αναψυχής, διασκέδασης ή άλλων δραστηριοτήτων συναφών προς τη βιομηχανία του ελεύθερου χρόνου ή, που συνδυάζονται με αυτές. Τα καζίνο ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων διαθέτουν χώρους παιγνίων και τις βοηθητικές εγκαταστάσεις αυτών, που συνδυάζονται με ξενοδοχειακά καταλύματα τουλάχιστον 5 αστέρων, εμπορικά καταστήματα, εγκαταστάσεις εστίασης, αναψυχής, διασκέδασης ή άλλων δραστηριοτήτων συναφών προς τη βιομηχανία του ελεύθερου χρόνου και τουλάχιστον μία εγκατάσταση ειδικής τουριστικής υποδομής (όπως συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, κέντρα θαλασσοθεραπείας, τουριστικούς λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, Κέντρα Προπονητικού Αθλητικού Τουρισμού, υδροθεραπευτήρια) ή μία εγκατάσταση ειδικών μορφών τουρισμού (μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού - θερμαλισμού, κέντρα αναζωογόνησης, κέντρα ευεξίας και αισθητικής και κέντρα καταδυτικού τουρισμού).

 

2. Η άδεια λειτουργίας ανώνυμης εταιρίας καζίνο ισχύει για συγκεκριμένη γεωγραφική θέση που έχει καθορισθεί με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 357.

 

3. Η χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο απλού τύπου είναι 15 ετών.

 

4. Η χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων είναι 30 ετών.

 

5. Η ανώνυμη εταιρία καζίνο δύναται, με αίτησή της, να ζητήσει από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων να εγκρίνει την υπαγωγή της στην ετέρα των ανωτέρω δύο κατηγοριών, εφόσον πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των όρων της ισχύουσας σύμβασης παραχώρησης. Σε περίπτωση έγκρισης τροποποιείται αναλόγως η σύμβαση αυτή ως προς τα θέματα που διαλαμβάνει η εγκριτική πράξη. Με απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων δύνανται να ρυθμίζονται ειδικά θέματα για την εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου αυτής.}

 

5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 360 του νόμου 4512/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Το ύψος του ελάχιστου, ολοσχερώς καταβεβλημένου κεφαλαίου των ανώνυμων εταιρειών καζίνο που διαθέτουν άδεια λειτουργίας καζίνο απλού τύπου, ανέρχεται στο ποσό των 500.000 €, ενώ, το αντίστοιχο ύψος του ελάχιστου, ολοσχερώς καταβεβλημένου κεφαλαίου των ανώνυμων εταιρειών καζίνο που διαθέτουν άδεια λειτουργίας καζίνο ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων, ανέρχεται στο ποσό του 1.000.000 €. Μετά την πάροδο των πρώτων 5 ετών λειτουργίας των ανώνυμων εταιρειών καζίνο του προηγούμενου εδαφίου, τα ως άνω ποσά θα πρέπει να ανέρχονται σε 5.000.000 € και 10.000.000 €, αντίστοιχα.}

 

6. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 361 του νόμου 4512/2018, η φράση από την επιλογή αντικαθίσταται με τη φράση από την πράξη κατακύρωσης.

 

7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 361 του νόμου 4512/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Για τη συμμετοχή σε πλειοδοτικό διαγωνισμό παραχώρησης άδειας απαιτείται η καταβολή παραβόλου, υπέρ της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, ύψους 10.000 €.}

 

8. Η παράγραφος 3 του άρθρου 361 του νόμου 4512/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Με απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις διεξαγωγής του διαγωνισμού. Κατά τη διαδικασία προετοιμασίας και διενέργειας του διαγωνισμού εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 4413/2016.}

 

9. Η παράγραφος 5 του άρθρου 361 του νόμου 4512/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Για τη συμμετοχή στο διεθνή διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής από πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της Διεθνούς Συμφωνίας για τις Δημόσιες Συμβάσεις (ΣΔΣ) και έχει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα έκδοσης. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής και οι όροι της πιστοληπτικής ικανότητας του πιστωτικού ιδρύματος ορίζονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Με απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων ορίζεται η διάρκεια της εγγυητικής επιστολής, η επιστροφή της και κάθε άλλο τεχνικό και διαδικαστικό θέμα για την εφαρμογή της διάταξης της παρούσας παραγράφου.}

 

10. Η περίπτωση β' της παραγράφου 6 του άρθρου 361 του νόμου 4512/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) την κατηγορία της άδειας, καθώς και το εάν, με την άδεια αυτή, πρόκειται να παρασχεθεί δικαίωμα αποκλειστικότητας σε συγκεκριμένη περιοχή και υπό ποιους όρους και προϋποθέσεις.}

 

11. Η υποπερίπτωση α)α' της περίπτωσης ι)ε' της παραγράφου 6 του άρθρου 361 του νόμου 4512/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α)α) πλήρη κατάλογο δραστηριοτήτων της αιτούσας την άδεια λειτουργίας, με ανάλυση του είδους των δραστηριοτήτων και της οργανωτικής δομής της εταιρείας, παράθεση του σχετικού προγραμματισμού για την προβλεπόμενη διαμόρφωση των οικονομικών μεγεθών της για τις 2 οικονομικές χρήσεις από την έναρξη λειτουργίας της ανώνυμης εταιρίας καζίνο.}

 

12. Η υποπερίπτωση δ)δ' της περίπτωσης ι)ε' της παραγράφου 6 του άρθρου 361 του νόμου 4512/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ)δ) τις πηγές και τους φορείς χρηματοδότησης της επένδυσης.}

 

13. Η περίπτωση ι)στ' της παραγράφου 6 του άρθρου 361 του νόμου 4512/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι)στ) τις προδιαγραφές και τα στοιχεία που πρέπει, κατά την αναθέτουσα αρχή, να προσδιορίζονται στην προσφορά των υποψηφίων.}

 

14. Η παράγραφος 9 του άρθρου 361 του νόμου 4512/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Τουρισμού συγκροτείται η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία αποτελείται από ένα μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Νομικού ή Οικονομικού Τμήματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της χώρας ως Πρόεδρο, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, έναν διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, έναν διευθυντή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, έναν διευθυντή του Υπουργείου Τουρισμού, μετά από πρόταση του Υπουργού Τουρισμού και έναν διευθυντή της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, μετά από πρόταση του Προέδρου της. Η γραμματεία της επιτροπής στελεχώνεται από υπαλλήλους της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων μετά από πρόταση του Προέδρου της επιτροπής. Τη διοικητική υποστήριξη της επιτροπής διασφαλίζει η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση των μελών της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και της γραμματείας της. Η αποζημίωση βαρύνει τον προϋπολογισμό της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

 

Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται εφόσον είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999).}

 

15. Η παράγραφος 11 του άρθρου 361 του νόμου 4512/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{11. Εντός 3 μηνών από την έκδοση της απόφασης επιλογής του παραχωρησιούχου, και πριν την έκδοση της άδειας λειτουργίας ανώνυμης εταιρίας καζίνο, συνάπτεται η σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών, και του πλειοδότη, η οποία αποτυπώνει τους όρους λειτουργίας της επιχείρησης ως ανώνυμη εταιρία καζίνο και της επένδυσης που πρέπει να διενεργηθεί, τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ο πλειοδότης με το διαγωνισμό, ή κρίνονται αναγκαίες από την αναθέτουσα αρχή προς υλοποίηση της επένδυσης, και, εν γένει, την εκπλήρωση των όρων της.}

 

16. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 362 του νόμου 4512/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Με την άδεια λειτουργίας της παραγράφου 1 του άρθρου 361 ορίζονται, μεταξύ άλλων, οι κατ' ελάχιστον διαθέσιμοι χώροι παιγνίων, τουρισμού ή άλλων δραστηριοτήτων που προβλέπονται στη σύμβαση παραχώρησης.}

 

17. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 362 του νόμου 4512/2018, η φράση τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 359 αντικαθίσταται με τη φράση τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 359.

 

18. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 362 του νόμου 4512/2018, η λέξη αντάλλαγμα αντικαθίσταται με τη λέξη τίμημα.

 

19. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 363 του νόμου 4512/2018 η φράση του άρθρου 362 του παρόντος νόμου αντικαθίσταται με τη φράση του άρθρου 366 του παρόντος νόμου.

 

20. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 364 του νόμου 4512/2018 η φράση του άρθρου 362 του παρόντος νόμου αντικαθίσταται με τη φράση του άρθρου 366 του παρόντος νόμου.

 

21. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 365 του νόμου 4512/2018 η φράση του άρθρου 362 του παρόντος νόμου αντικαθίσταται με τη φράση του άρθρου 366.

 

22. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 365 του νόμου 4512/2018 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής:

 

{Σε περίπτωση που ο μέτοχος που κατέχει ειδική συμμετοχή, άμεσα ή έμμεσα, είναι θεσμικός επενδυτής εσωτερικού ή εξωτερικού, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων προβαίνει σε έλεγχο καταλληλότητας μόνο των φυσικών προσώπων που διοικούν το μέτοχο.}

 

23. Το άρθρο 366 του νόμου 4512/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Απόφαση έναρξης λειτουργίας ανώνυμης εταιρίας καζίνο

 

1. Για τη συνδρομή της πλήρωσης των προϋποθέσεων των άρθρων 358, 360, 363, 364 και 365 εκδίδεται από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων απόφαση έναρξης λειτουργίας, κατόπιν υποβολής αιτήσεως σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 3 του άρθρου 367. Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, προκειμένου να εκδώσει την απόφασή της, ελέγχει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, της άδειας λειτουργίας και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, οι όροι και οι αιρέσεις της σύμβασης παραχώρησης.

 

Η απόφαση απαριθμεί τις κύριες δραστηριότητες της ανώνυμης εταιρίας καζίνο, χωρίς να απαιτείται λεπτομερής αναφορά στην άδεια των επιμέρους, συναφών με τις περιγραφόμενες σε αυτήν, δραστηριοτήτων.

 

2. Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων και η πλήρωση των όρων και των αιρέσεων που αναλαμβάνει η ανώνυμη εταιρία καζίνο με την άδεια λειτουργίας ή τη σύμβαση παραχώρησης, αντιστοίχως, και οι οποίες πρέπει να εκπληρωθούν ή πληρωθούν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της, πιστοποιείται προοδευτικά από την αναθέτουσα αρχή ή, κατά περίπτωση, την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Εφόσον η επένδυση επιμερίζεται σε τμήματα, αυτά πρέπει να έχουν καταστεί πλήρως λειτουργικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην άδεια λειτουργίας και τη σύμβαση παραχώρησης.}

 

24. Το άρθρο 367 του νόμου 4512/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η αίτηση που υποβάλλει υφιστάμενη ή νεοϊδρυόμενη ανώνυμη εταιρία στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για την έκδοση απόφασης έναρξης λειτουργίας ανώνυμης εταιρίας καζίνο, συνοδεύεται από:

 

α) τα στοιχεία που απαιτούνται για τη συνδρομή των προϋποθέσεων των άρθρων 358, 360, 363, 364 και 365,

 

β) τις απαιτούμενες για την έναρξη της λειτουργίας της ανώνυμης εταιρίας καζίνο, τοπογραφικές, αρχιτεκτονικές, στατικές ηλεκτρομηχανολογικές, περιβαλλοντικές και λοιπές μελέτες για τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις όπου υλοποιείται η επένδυση, τις προβλεπόμενες οικοδομικές άδειες, τις λοιπές απαιτούμενες εγκρίσεις, άδειες και σήματα λειτουργίας, βεβαιώσεις, πιστοποιήσεις, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο, δεδομένο ή έγγραφο οφείλει να προσκομισθεί σύμφωνα με τη σύμβαση παραχώρησης ή την άδεια λειτουργίας,

 

γ) σχέδιο καταστατικού της υπό ίδρυση εταιρίας ή καταστατικό της υφιστάμενης εταιρίας και

 

δ) κάθε άλλο στοιχείο που ζητεί η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων προκειμένου να μπορεί να βεβαιώσει τη συνδρομή των προϋποθέσεων της έναρξης λειτουργίας της ανώνυμης εταιρίας καζίνο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

 

2. Σε περίπτωση παραχωρησιούχου νέας άδειας, τα στοιχεία που υποβάλλονται στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων πρέπει να συνάδουν με τις υποχρεώσεις που αυτός έχει αναλάβει στο διαγωνισμό στον οποίο έχει συμμετάσχει.

 

Προκειμένου να πιστοποιηθούν η εκπλήρωση υποχρεώσεων και η πλήρωση όρων και αιρέσεων που τυχόν περιέχονται στη σύμβαση παραχώρησης ή την άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 366, η ανώνυμη εταιρία καζίνο υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή ή, κατά περίπτωση, στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης παραχώρησης ή της άδειας λειτουργίας και το οικείο χρονοδιάγραμμα που περιέχεται σε αυτές: α) πλήρης αναφορά για την ολοκλήρωση της υλοποίησης των επιμέρους στοιχείων της επένδυσης ή την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει ή των όρων και αιρέσεων που έχουν τεθεί και β) στην οριστική τους μορφή, τις απαιτούμενες τοπογραφικές, αρχιτεκτονικές, στατικές, ηλεκτρομηχανολογικές, περιβαλλοντικές και λοιπές μελέτες για τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις όπου υλοποιείται η επένδυση, τις προβλεπόμενες οικοδομικές άδειες, λοιπές απαιτούμενες εγκρίσεις, άδειες και σήματα λειτουργίας, βεβαιώσεις, πιστοποιήσεις, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο, δεδομένο ή έγγραφο οφείλει να προσκομισθεί σύμφωνα με τη σύμβαση παραχώρησης ή την άδεια λειτουργίας, προς ενεργοποίηση τμημάτων της επένδυσης ή την έναρξη λειτουργίας τμημάτων του καζίνο ή άλλων επιμέρους δραστηριοτήτων, ιδίως εφόσον για την έναρξή τους απαιτείται η προσκόμιση εγκρίσεων ή αδειών.

 

3. Για την έκδοση απόφασης έναρξης λειτουργίας ανώνυμης εταιρίας καζίνο για εταιρεία η οποία: α) είναι θυγατρική επιχείρησης που λειτουργεί καζίνο ή ασκεί δραστηριότητα τυχερών παιγνίων σε άλλο κράτος ή β) ελέγχεται από τα ίδια φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία ελέγχουν επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον χώρο των τυχερών παιγνίων σε άλλο κράτος, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, πριν από την έκδοση απόφασης, ζητά από την αιτούσα εταιρία να προσκομίσει βεβαίωση των αρμόδιων στη χώρα καταγωγής της εποπτικών αρχών, εφόσον υφίστανται, για τη σύννομη λειτουργία της, καθώς και εξουσιοδότηση της εταιρίας στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων να ζητήσει η ίδια από τις αρχές αυτές οποιαδήποτε πληροφορία, απαραίτητη για να κρίνει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις έκδοσης απόφασης έναρξης λειτουργίας ανώνυμης εταιρίας καζίνο, κατά τον παρόντα νόμο, και αν υπάρχουν ικανοποιητικά εχέγγυα για τη σύννομη λειτουργία της.}

 

25. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 368 του νόμου 4512/2018, η φράση που βεβαιώνεται με απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων αντικαθίσταται με τη φράση που βεβαιώνεται με την απόφαση του άρθρου 362 του παρόντος νόμου.

 

26. Η παράγραφος 2 του άρθρου 368 του νόμου 4512/2018 καταργείται.

 

27. Η παράγραφος 2 του άρθρου 369 του νόμου 4512/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η αίτηση, για την εξέταση της οποίας απαιτείται η καταβολή παραβόλου υπέρ της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, ύψους 10.000 €, αναφέρει την κατηγορία της άδειας της οποίας ζητείται η χορήγηση, και περιλαμβάνει τα στοιχεία των υποπεριπτώσεων α)α', στ)στ' και ζ)ζ' της περίπτωσης ι)ε' της παραγράφου 6 του άρθρου 361, που εφαρμόζεται αναλόγως, και τυχόν άλλα στοιχεία που μπορεί να καθορίζει με απόφασή της η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Στην περίπτωση της παραγράφου 7, η αίτηση περιλαμβάνει επίσης τα στοιχεία των υποπεριπτώσεων β)β', γ)γ', δ)δ' και η)η' της περίπτωσης ι)ε' της παραγράφου 6 του άρθρου 361. Η άδεια λειτουργίας χορηγείται με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 362 και επέχει ταυτόχρονα και θέση απόφασης έναρξης λειτουργίας ανώνυμης εταιρίας καζίνο. Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων αποφαίνεται αιτιολογημένα για την αίτηση, μέσα σε 2 μήνες από την υποβολή πλήρους φακέλου και, εφόσον χορηγηθεί άδεια λειτουργίας, τροποποιείται αναλόγως, το αργότερο μέσα σε 2 μήνες, η υφιστάμενη σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του παραχωρησιούχου και του Ελληνικού Δημοσίου. Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων δύναται να καθορίσει με απόφασή της τα στοιχεία με τα οποία μπορούν να συμπληρώνονται, εξειδικεύονται ή τροποποιούνται τα στοιχεία που υποβάλλονται, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, τη διαδικασία υποβολής τους, καθώς και να ρυθμίζει κάθε άλλο ειδικό και τεχνικό θέμα και λεπτομέρεια ως προς το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος άρθρου.}

 

28. Η παράγραφος 4 του άρθρου 369 του νόμου 4512/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Η χρονική διάρκεια των αδειών που παραχωρούνται κατά τη διαδικασία του παρόντος άρθρου είναι η οριζόμενη στο άρθρο 359.}

 

29. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 369 του νόμου 4512/2018 η φράση στο άρθρο 374 του παρόντος νόμου αντικαθίσταται με τη φράση στα άρθρα 360 και 374 του παρόντος νόμου.

 

30. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 370 του νόμου 4512/2018 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Με απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, ύστερα από αίτηση της ανώνυμης εταιρίας καζίνο, η άδεια λειτουργίας επιχείρησης καζίνο που έχει χορηγηθεί βάσει του παρόντος νόμου ανανεώνεται, για μία ή περισσότερες φορές, εφόσον συντρέχουν οι προς τούτο απαιτούμενες προϋποθέσεις του νόμου, για χρονική διάρκεια 10 ετών για την κατηγορία καζίνο απλού τύπου και για χρονική διάρκεια 20 ετών για την κατηγορία καζίνο ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων. Η σχετική αίτηση της ανώνυμης εταιρίας καζίνο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο 1 έτος πριν από τη λήξη της ισχύουσας άδειάς της.

 

2. Η αίτηση για ανανέωση συνοδεύεται από πλήρη φάκελο που περιέχει όλα τα στοιχεία των υποπεριπτώσεων α)α', στ)στ' και ζ)ζ' της περίπτωσης ι)ε' της παραγράφου 6 του άρθρου 361, πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο για τη λειτουργία του καζίνο κατά τη διάρκεια της αιτούμενης ανανέωσης και κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να καθορίζει με απόφασή της η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας ανώνυμης εταιρίας καζίνο απαιτείται η καταβολή παραβόλου υπέρ της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων ύψους 5.000 €, το οποίο μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

 

3. Η απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας ανώνυμης εταιρίας καζίνο εκδίδεται μετά από έλεγχο της αίτησης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου  για τη σύννομη λειτουργία ανώνυμης εταιρίας καζίνο, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 362.}

 

31. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 370 του νόμου 4512/2018, η φράση αναλόγως του χρόνου ανανέωσης της αδείας αντικαθίσταται με τη φράση αναλόγως της κατηγορίας της άδειας.

 

32. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 371 του νόμου 4512/2018, οι λέξεις των προσώπων της παραγράφου 3 αντικαθίστανται με τη φράση των προσώπων του άρθρου 364.

 

33. Η παράγραφος 1 του άρθρου 375 του νόμου 4512/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων δύναται να ανακαλεί προσωρινά μέχρι 3 μήνες ή οριστικά την άδεια λειτουργίας ανώνυμης εταιρίας καζίνο, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης, αν παραβιάζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί παιγνίων ή των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή τους ή οι όροι της άδειας λειτουργίας. Η ανάκληση της άδειας συνιστά λόγο καταγγελίας της Σύμβασης Παραχώρησης. Με τον Κανονισμό Παιγνίων της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011) ή με τις σχετικές με τα θέματα αυτά αποφάσεις της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, καθορίζεται η μέθοδος υπολογισμού της βαρύτητας της παράβασης ή των παραβάσεων και κάθε άλλη αναγκαία για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λεπτομέρεια.}

 

34. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 3, η παράγραφος 4 και η παράγραφος 5 του άρθρου 375 του νόμου 4512/2018 καταργούνται.

 

35. Στο άρθρο 377 του νόμου 4512/2018 προστίθεται παράγραφος 9, ως εξής:

 

{9. Κατ' εξαίρεση, οι επιχειρήσεις λειτουργίας καζίνο, στις οποίες έχει παραχωρηθεί άδεια πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορούν να ενταχθούν στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 6 του άρθρου 374 και του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 377, κατόπιν γνωστοποίησης στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, η οποία υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την 01-12-2019. Η ένταξη των ανωτέρω επιχειρήσεων στις διατάξεις αυτές ξεκινά την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του μήνα που έπεται της γνωστοποίησης. Το αργότερο μέσα σε 12 μήνες από την ένταξη στις ανωτέρω διατάξεις, οι επιχειρήσεις υποβάλλουν την αίτηση της παραγράφου 1 του άρθρου 369. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, οι ως άνω επιχειρήσεις υπόκεινται στις προαναφερθείσες υποχρεώσεις από την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της κοινοποίησης της απορριπτικής απόφασης.}

 

36. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 23 του άρθρου 378 του νόμου 4512/2018, οι λέξεις σύμφωνα με το άρθρο 13 αντικαθίστανται με τις λέξεις σύμφωνα με το άρθρο 369.

 

37. Στην παράγραφο 26 του άρθρου 378 του νόμου 4512/2018, η φράση που κατέχουν άδεια λειτουργίας της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου αντικαθίσταται με τη φράση που κατέχουν άδεια λειτουργίας της παραγράφου 1 του άρθρου 357.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.