Νόμος 4512/18 - Άρθρο 362

Άρθρο 362: Συνδρομή προϋποθέσεων οργάνωσης ανώνυμων εταιρειών καζίνο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με την άδεια λειτουργίας της παραγράφου 1 του άρθρου 361 ορίζονται, μεταξύ άλλων, οι κατ' ελάχιστον διαθέσιμοι χώροι παιγνίων, τουρισμού ή άλλων δραστηριοτήτων που προβλέπονται στη σύμβαση παραχώρησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 80 του νόμου 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α/2018).

 

2. Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων το αργότερο εντός 2 μηνών από την υποβολή πλήρους φακέλου εκδίδει την απόφαση ή διατυπώνει τις παρατηρήσεις της σύμφωνα με όσα εκτίθενται παρακάτω. Τυχόν ελλείψεις του φακέλου γνωστοποιούνται εγγράφως στον αιτούντα εντός εύλογου χρόνου από της υποβολής του. Εφόσον, κατά τη γνώμη της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, η αίτηση δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του νόμου ή της σύμβασης παραχώρησης, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων γνωστοποιεί στον αιτούντα με τρόπο συγκεκριμένο, εγγράφως και αιτιολογημένα τα κενά, τις ελλείψεις ή άλλους λόγους για τους οποίους δεν προχωρεί στην έκδοση της απόφασης και υποδεικνύει με κάθε πρόσφορο μέτρο τις απαραίτητες διορθώσεις ή συμπληρώσεις που απαιτούνται για την έκδοση αυτής. Οριστική απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για απόρριψη της αίτησης προσβάλλεται με προσφυγή, που πρέπει να κατατεθεί εντός προθεσμίας 2 μηνών από κοινοποίησή της στον αιτούντα, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Η προσφυγή εκδικάζεται με τη διαδικασία του κατεπείγοντος εντός 3 μηνών από την κατάθεσή της.

 

3. Η άδεια λειτουργίας μπορεί να παρέχει δικαίωμα αποκλειστικότητας ως προς τη δραστηριοποίηση στη γεωγραφική περιοχή που ορίζεται στην άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης. Η διάρκεια της αποκλειστικότητας, τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 359, συναρτάται με το ύψος του ανταλλάγματος που θα καταβάλει ο παραχωρησιούχος, το ύψος των επενδύσεων που θα αναλάβει να διενεργήσει, οι οποίες θα καθορισθούν στη σχετική σύμβαση παραχώρησης της επιχείρησης με την αναθέτουσα αρχή, την έκταση της περιοχής για την οποία θα ισχύει η αποκλειστικότητα και το εκτιμώμενο χρόνο απόσβεσης της επένδυσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Τουρισμού, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων μπορεί να ορίζονται και περαιτέρω κριτήρια, έτσι ώστε να διασφαλίζεται εξισορρόπηση του ανταλλάγματος με τη διάρκεια της αποκλειστικότητας, τηρουμένων της αρχής της αναλογικότητας και των αρχών του ενωσιακού δικαίου, λαμβανομένων υπόψη της μορφής και των φορέων χρηματοδότησης της νέας επένδυσης, του δημοσιονομικού οφέλους, των θέσεων εργασίας και των εν γένει ωφελειών που αναμένεται να προκύψουν από τη δραστηριοποίηση της ανώνυμης εταιρείας καζίνο για την Εθνική οικονομία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 80 του νόμου 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α/2018).

 

4. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ανώνυμης εταιρίας καζίνο η αιτούσα επιχείρηση καταβάλλει τίμημα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη του πλειοδοτικού διαγωνισμού και τη σύμβαση παραχώρησης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, ρυθμίζονται ειδικά θέματα και λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 80 του νόμου 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α/2018).

 

5. Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας η ανώνυμη εταιρεία καζίνο προσκομίζει εγγυητική επιστολή αξιόπιστου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για την καλή εκτέλεση των όρων χορήγησης της άδειας, το ύψος της οποίας, οριζόμενο σε σχέση με το τίμημα αυτής, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει εάν δεν τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις των αδειών, καθώς και σε όσες περιπτώσεις ορίζονται στο νόμο, στον Κανονισμό Παιγνίων της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του νόμου 4002/2011 ή στις σχετικές με τα θέματα αυτά αποφάσεις της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον κάτοχο της άδειας 1 χρόνο μετά τη λήξη της άδειας και εφόσον δεν υπάρξει λόγος μερικής ή ολικής παρακράτησης ή κατάπτωσής της. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, ρυθμίζονται ειδικά θέματα και λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

 

6. Για τη χορήγηση άδειας ανώνυμης εταιρίας καζίνο σε επιχείρηση που διαθέτει άδεια λειτουργίας καζίνο σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2206/1994 και του νόμου 3139/2003 εφαρμόζεται το άρθρο 369 του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.